Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structure dynamics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Artykuł dotyczy projektu oraz analiz obliczeniowych wykonanych dla kładki dla pieszych przez rzekę Motława w Gdańsku. Na podstawie zwycięskiej koncepcji ogłoszonego w 2012 roku przez miasto Gdańsk konkursu zgłoszonej przez słoweńskie biuro PONTING zespół MOSTY GDAŃSK opracował projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji. Wykonano zaawansowane statyczne i dynamiczne obliczenia. Ich celem było jak najlepsze odzwierciedlenie pracy konstrukcji w odniesieniu do warunków pracy oraz optymalne dobranie przekrojów poprzecznych poszczególnych elementów konstrukcyjnych.
EN
The article concerns the design and computational analysis carried out for a footbridge over the Motława river in Gdansk. On the basis of the winning concept of contest announced in 2012 by the city of Gdańsk developed by the Slovenian company PONTING the design team of MOSTY GDAŃSK developed building permit and detail design. Advanced static and dynamic analysis were performed. Their goal was to reflect the real structure work as good as possible and to choose the optimal cross sections of structural elements.
EN
The paper presents the results of the numerical analysis of a simple vehicle passing over a simply supported bridge span. The bridge is modelled by an Euler-Bernoulli beam. The vehicle is modelled as a linear, visco-elastic oscillator, moving at a constant speed. The system is described by a set of differential equations of motion and solved numerically using the Runge-Kutta algorithm. The results are compared with the solution obtained in commercial FEM software using the Newmark-β method. The parameters of the system are taken from the existing bridge span and from the existing railway vehicle. Simulations are also performed with a concentrated force model of the vehicle.
EN
The object of the present study is to investigate the influence of damping uncertainty and statistical correlation on the dynamic response of structures with random damping parameters in the neighbourhood of a resonant frequency. A Non-Linear Statistical model (NLSM) is successfully demonstrated to predict the probabilistic response of an industrial building structure with correlated random damping. A practical computational technique to generate first and second-order sensitivity derivatives is presented and the validity of the predicted statistical moments is checked by traditional Monte Carlo simulation. Simulation results show the effectiveness of the NLSM to estimate uncertainty propagation in structural dynamics. In addition, it is demonstrated that the uncertainty in damping indeed influences the system response with the effects being more pronounced for lightly damped structures, higher variability and higher statistical correlation of damping parameters.
PL
Nieliniowy Model Statystyczny (NLSM) jest opracowany, aby skutecznie rozpowszechniać niepewność tłumienia w analizach dynamicznych, w celu przewidywania statystyki drugiego rzędu dla probabilistycznej odpowiedzi konstrukcji ze skorelowanymi parametrami tłumienia. Waga tłumienia losowego ze skorelowanymi parametrami oraz ich wpływ na wrażliwość szczytowej odpowiedzi konstrukcyjnej, omawiane są w świetle znaczących zakresów niepewności tłumienia oraz współczynników korelacji. Dodatkowo, wpływ korelacji statystycznej tłumienia na granice przybliżenia Liniowego Modelu Statystycznego (LSM) oraz na NLSM badany jest za pomocą Symulacji Monte Carlo.
EN
Successful implementation of an active vibration control system is strictly correlated to the exact knowledge of the dynamic behavior of the system, of the excitation level and spectra and of the sensor and actuator’s specification. Only the correct management of these aspects may guarantee the correct choice of the control strategy and the relative performance. Within this paper, some preliminary activities aimed at the creation of a structurally simple, cheap and easily replaceable active control systems for metal panels are discussed. The final future aim is to control and to reduce noise, produced by vibrations of metal panels of the body of a car. The paper is focused on two points. The first one is the realization of an electronic circuit for Synchronized Shunted Switch Architecture (SSSA) with the right dimensioning of the components to control the proposed test article, represented by a rectangular aluminum plate. The second one is a preliminary experimental study on the test article, in controlled laboratory conditions, to compare performances of two possible control approach: SSSA and a feed-forward control approach. This comparison would contribute to the future choice of the most suitable control architecture for the specific attenuation of structure-born noise related to an automotive floor structure under deterministic (engine and road-tyre interaction) and stochastic (road-tyre interaction and aerodynamic) forcing actions.
PL
Udana implementacja układu aktywnej kontroli drgań jest ścisle uwarunkowana dokładną znajomością dynamicznych właściwości obiektu, poziomu i zawartości widmowej wymuszeń, a także parametrów czujników i elementów wykonawczych. Jedynie właściwe uwzględnienie wszystkich tych aspektów może zagwarantować poprawny wybór strategii sterowania i wynikające z niej działanie systemu. W pracy przedstawiono i przedyskutowano wyniki badań wstępnych ukierunkowanych na stworzenie prostego strukturalnie, taniego i łatwo wymienialnego aktywnego systemu sterowania, przeznaczonego dla paneli metalowych. Ostatecznym celem ma być kontrola i ograniczenie hałasu wytwarzanego przez drgające płyty metalowe w nadwoziu samochodu. Artykuł koncentruje się na dwu zagadnieniach. Pierwszym z nich jest realizacja układu elektronicznego działającego w architekturze synchronicznie kluczowanego bocznika (SSSA), z elementami dobranymi odpowiednio do sterowania testowanym obiektem, którym jest prostokątna płyta aluminiowa. Drugim celem jest wstępne studium doświadczalne nad zachowaniem się obiektu badanego, w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, służące porównaniu dwu możliwych koncepcji sterowania: z wykorzystaniem architektury synchronicznie kluczowanego bocznika (SSSA) oraz sterowania ze sprzężeniem wyprzedzającym. W przyszłości wyniki porównania ułatwią dokonanie wyboru architektury sterowania najwłaściwszej dla tłumienia hałasu strukturalnego wytwarzanego przez podłogę nadwozia samochodu pod wpływem wymuszeń deterministycznych (pochodzących od silnika i interakcji między oponami i nawierzchnią) oraz stochastycznych (aerodynamicznych i interakcji opona-nawierzchnia).
5
Content available remote Badania przemieszczeń konstrukcji mostowych
PL
W artykule przedstawiono technologię pomiaru dynamicznych przemieszczeń konstrukcji mostowych zwykorzystaniem współrzędnościowej stacji laserowej Leica TDRA6000, wyposażonej w nową, ulepszoną technologię napędu bezpośredniego, pozwalającą na uzyskanie dokładności 3D pomiaru punktu na poziomie 0,25 mm.
EN
The paper presents the technology of measuring dynamic displacement of bridge structures using a coordinate laser station Leica TDRA 6000. Station is equipped with a new and improved technology, direct drive, allowing to receive accurate 3D of point measurement at 0,25 mm.
PL
W dzisiejszych czasach przy projektowaniu konstrukcji mechanicznych jednym z podstawowych kryteriów są własności dynamiczne obiektu. Mają one znaczący wpływ na drgania układu, emitowany hałas, wytrzymałość zmęczeniową, sterowalność i stabilność konstrukcji. Najczęściej do opisu dynamiki konstrukcji stosuje się modele strukturalne, które buduje się zgodnie z zasadami metody elementów skończonych. Model strukturalny można wykorzystać do wyznaczenia modelu modalnego będącego zbiorem częstości drgań własnych i odpowiadających im postaci drgań – przez zastosowanie odpowiedniej transformacji współrzędnych modelu. Proces budowy modelu modalnego nosi nazwę analizy modalnej. W artykule przedstawiano sposób przeprowadzenia eksperymentalnych badań modalnych pojazdu miejskiego przeprowadzonych przez autorów. Celem przeprowadzonych badań była identyfikacja własności dynamicznych w tym częstotliwości i postaci drgań własnych badanego obiektu. Wyniki przeprowadzonych badań zostały wykorzystane przez producenta do zwiększenia sztywności konstrukcji nośnej autobusu.
EN
Nowadays, one of the basic criteria of the design of mechanical structures are dynamic properties of the object. They have a significant effect on the vibration, emitted noise, fatigue strength, controllability and stability of the structure. The structural models are most often use to describe the dynamics of the structures. These models are built in accordance with the principles of the finite element method . Structural model can be used to determine the modal model which is a collection of natural frequencies and corresponding mode shapes - by an appropriate coordinate transformation model. The construction process is called the modal analysis . The article presented a method of conducting the experimental modal studies of urban vehicle. The aim of the study was to identify the dynamic properties including the frequency and mode shapes of the object . The results of the research have been used by the manufacturer to increase the stiffness of the supporting structure of the bus.
7
Content available remote Eksperymentalna analiza modalna konstrukcji stadionu w Zielonej Górze
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne trybuny stadionu żużlowego w Zielonej Górze. Dynamiczne badania trybuny wykonano pod kątem określenia stref rezonansu i eksperymentalnej identyfikacji postaci drgań. W wyniku badań zidentyfikowano funkcje przejścia w domenie częstotliwości, wyznaczono częstotliwości rezonansowe oraz dokonano oceny wpływu obciążeń dynamicznych na konstrukcję trybun.
EN
The paper presents an experimental study of sports arena in Zielona Góra. The synchronized dancing of a large number of fans caused large amplitude vibrations of steel and concrete members of the stand. The experimental studies showed that the structure is sensitive to vibrations and that large amplitude vibrations require complex experimental studies of coupled vibrations that include characteristics of dynamic loading caused by dancing fans.
8
Content available remote Problemy dynamiki strukturalnej mikroukładów
EN
The paper deals with some problems of micro-electromechanical system design and testing. Design process of mechanical parts of this micro-systems is discussed. The role of modeling and simulation study for design of micro - systems including structural dynamic problems is presented. Uncertainty of the MEMS structures are common in typical design due to technological manufacturing process which is very little controllable. The influence of system parameters uncertainty on dynamic features variability is discuss. Case study of micro-comb resonator is considered.
PL
W artykule przedstawiono analizę numeryczną wpływu nieciągłości struktury siłowej nosowej dłuba na widmo drgań własnych samolotu. Zastosowano dynamiczne modele samolotu poprzednich prac [6, 5]. Do analizy numerycznej wykorzystano dane współczesnego szkolno-bojowego samolotu z napędem odrzutowym [14], zbudowanego w konwencjonalnym układzie aerodynamicznym.
EN
What has been discussed in the paper is numerical analysis of how discontinuities in the primary structure of the nose fuselage affect free-vibration spectrum of an aircraft. Dynamic models of aircraft, introduecd earlier in [6, 5), have been applied. To conduct numerical analysis, data typical of a modern jet combat trainer [14) of conventional (orthogonal) aerodynamic contiguration have been used.
PL
Przedstawiono analizę wpływu nieciągłości struktury siłowej skrzydeł na widmo drgań własnych samolotu. Zastosowano dynamiczne modele samolotu z poprzednich prac [4, 8]. Do analizy numerycznej wykorzystano dane współczesnego szkolno-bojowego samolotu z napędem odrzutowym [18], zbudowanego w konwencjonalnym układzie aerodynamicznym.
EN
The paper presents an impact of discontinuous structure of the wings on its vibration spectrum. For the need of numerical analysis, the dynamical models were used from the previous works [4, 9]. In the work, a modern jet trainer designed in the conventional aerodynamic lay-out was investigated [17].
PL
W artykule przedstawiono analizę numeryczną wpływu nieciągłości struktury siłowej połówek usterzenia wysokości na widmo drgań własnych samolotu. Rozpatrzono zmianę częstości i odpowiadające im postacie drgań. Zastosowano dynamiczne modele samolotu z poprzednich prac [5, 8]. Do analizy numerycznej wykorzystano dane współczesnego, szkolno-bojowego samolotu z napędem odrzutowym [18], zbudowanego w konwencjonalnym układzie aerodynamicznym. Przedstawiona problematyka jest bezpośrednią kontynuacją prac [15, 16, 17].
EN
In the report, a numerical analysis of the impact of the discontinuous tail strength structure on the aircraft free vibration is presented. Variation of the frequency and its modes were considered. The dynamical models of the aircraft from the previous works were used [5, 8]. For the analysis, the data related to contemporary military trainer jet with conventional aerodynamic lay-out were taken. Evaluated problem is a direct continuation of the works [15, 16, 17].
PL
Przedstawiono analizę numeryczną wpływu nieciągłości struktury siłowej usterzenia kierunku na widmo drgań własnych samolotu. Rozpatrzono zmianę częstości i odpowiadające im postacie drgań. Zastosowano dynamiczne modele samolotu z poprzednich prac [5, 9]. Do analizy numerycznej wykorzystano dane współczesnego, szkolno-bojowego samolotu z napędem odrzutowym[17], zbudowanego w konwencjonalnym układzie aerodynamicznym. Przedstawiona problematyka jest bezpośrednią kontynuacją prac [12, 15, 16].
EN
In the report, a numerical analysis of the impact of the discontinous tall strength structure on the aircraft free vibration is presented. Variation of frequency and its modes were considered. Dynamical models of the aircraft from the previous works were used [5, 9]. The data of the contemporary military trainer jet with conventional aerodynamic lay-out were taken for analysis [17]. Evaluated problem is a direct continuation of the works [12, 15, 16].
PL
Istotne informacje dotyczące odpowiedzi dynamicznej układu na obciążenia wybuchowe lub udarowe można uzyskać metodami symulacji numerycznych. Elastyczność formułowania zadania i bogactwo uzyskiwanych informacji są podstawowymi zaletami tego podejścia. Równie istotne znaczenie (lub często znacznie większe) mogą mieć aspekty zapewnienia bezpieczeństwa alternatywnych badań doświadczalnych. Bezpieczne uzyskanie informacji dotyczących obciążeń, które mogą dziaiać na załogę pojazdu w przypadku obciążeń od fali wybuchu, ma podstawowe znaczenie w określeniu stopnia narażenia życia, czy w prostszych przypadkach - ergonomii.
EN
The paper presents alternative load modeling for structures loaded by blast pressure wave. The classical approach, using external codes for pressure generation and subsequent implicit time integration of structure dynamics was compared to an alternative approach, taking advantage of Arbitrary Lagrange-Euler coupling, allowing for simultaneous calculation of pressure wave propagation and explicit integration of structural equations of motion. The discussion of results of performed tests are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.