Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents three closed loop control systems for a three-level neutral-point-clamped quasi impedance source inverter. These control systems are designed and simulated to enable validation of their operation for improvement of the capabilities of the three-level neutral-pointclamped quasi impedance source inverter during variable input voltage situations. PID controller-based control systems could be used in photovoltaic applications in which the output voltage of the solar array depends on the irradiance and the temperature produces variable input voltage.
PL
W artykule przedstawiono trzy algorytmy sterowania w pętli zamkniętej, bazujące na regulatorach PID, dla trójpoziomowego przekształtnika z diodami poziomującymi zasilanego ze źródła quasi-Z. Przeprowadzono badania symulacyjne omawianych algorytmów, w celu potwierdzenia ich pozytywnego wpływu na pracę przekształtnika w warunkach zmienności napięcia wejściowego. Proponowane strategie mają potencjalne zastosowanie w fotowoltaice, gdzie występują zmiany napięcia wyjściowego w zależności od temperatury i nasłonecznienia.
2
Content available remote New Isolated Interface Converter for PMSG based Variable Speed Wind Turbines
EN
This paper presents a new converter topology for interfacing a permanent magnet synchronous generator based variable speed wind turbine with a residential power network. The theory of wind energy conversion is analyzed first. Then an example of wind velocity distribution and normalized energy yield is discussed in order to formulate requirements for choosing a power converter. A new topology of an interfacing converter is analyzed and simulation results of a lossless model are presented. Simulation and experimental results of the proposed converter prove that its utilization in wind power applications is beneficial.
PL
W artykule przedstawiono nową topologię przekształtnika do sprzęgania instalacji domowych z turbiną wiatrową o zmiennej prędkości zbudowaną na bazie generatora synchronicznego z magnesami trwałymi. W pierwszej kolejności przedstawiona została teoria przetwarzania energii wiatru. Następnie w celu sformułowania wymagań dotyczących wyboru mocy przekształtnika omówiono przykład rozkładu prędkości wiatru i znormalizowaną wydajność energetyczną. Nowa topologia przekształtnika sprzęgającego jest analizowana i symulowana przy założeniu modeli bezstratnych. Wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych proponowanego przekształtnika udowodniły, że jego zastosowanie w elektrowniach wiatrowych jest korzystne.
3
Content available remote Magnetically Coupled Multiport Converter with Integrated Energy Storage
EN
This paper presents a new integrated DC/DC converter for hydrogen-based energy storages. As compared to traditional individual converter based solutions for interfacing of an electrolyzer and a fuel cell, the proposed topology features reduced energy conversion stages. In order to improve the response time of the hydrogen buffer a battery was integrated into the interface converter with no need for an extra charging/discharging circuit. The paper analyzes and discusses the operating principle of the new converter and provides some design guidelines. Finally, theoretical background is experimentally verified.
PL
W artykule przedstawiono nową zintegrowaną przetwornicę DC / DC dla magazynów energii na bazie wodoru. W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań z oddzielnymi przetwornicami do elektrolizera i ogniwa paliwowego, proponowaną topologię cechuje zmniejszona liczba etapy konwersji energii. W celu poprawienia czasu reakcji bufora wodorowego akumulator został zintegrowany z interfejsem przetwornicy, bez konieczności stosowania dodatkowego obwodu ładowania/rozładowania. W artykule przedstawiono analizę i omówiono zasady działania nowego przekształtnika, i podano wybrane zalecenia projektowe. W końcowej części przedstawiono wyniki eksperymentalne, weryfikujące założenia teoretyczne.
4
Content available remote Hybrid IGBT-IGCT Switch
EN
This paper presents an analysis of a hybrid high-voltage switch based on the parallel connection of IGBT and IGCT. The proposed configuration allows combining the advantages of both semiconductors, resulting in substantially reduced power losses. Such energy efficient switches could be used in high-power systems where decreased cooling system requirements are a major concern. The operation principle of the switch is described and simulated and power dissipation is estimated at different operation conditions.
PL
Artykuł prezentuje analizę hybrydowego łącznika wysokonapięciowego bazującego na równoległym połączeniu tranzystora IGBT i tranzystora IGCT. Proponowana konfiguracja pozwala na uzyskanie zalet dwóch półprzewodników, w rezultacie czego otrzymano znaczne zmniejszenie strat mocy. Takie energooszczędne łączniki, mogą być używane w systemach dużej mocy, gdzie zmniejszenie urządzeń systemu chłodzenia jest głównym problemem. Opisano i zasymulowano działanie łączników, oraz oszacowano rozpraszanie energii dla różnych warunków pracy.
EN
The quasi-Z-source inverter is a very attractive topology because of its unique capability of voltage boost and buck functions in a single stage. But its voltage boost property could be a limiting feature in some applications where very high input voltage gain is required. The input voltage gain could be extended by the implementation of the cascaded quasi-impedance network. This paper discusses four novel cascaded quasi-Z-source inverters. Steady state analysis of topologies operating in continuous conduction mode is presented. Performances of topologies were compared and experimentally validated. Moreover, some problematic issues of proposed topologies were pointed out and discussed.
PL
Quasi-Z falownik z prostym obwodem impedancyjnym jest bardzo interesującym rozwiązaniem topologicznym ze względu na unikalną możliwość jednostopniowego przekształcanie DC/AC w połączeniu z funkcjami obniżania i podwyższania napięcia. W niektórych aplikacjach jego właściwości podwyższające są jednak niewystarczające. Wyższe napięcie wejściowe można uzyskać w wyniku zastosowania w quasi-Z-falownikach kaskadowych obwodów impedancyjnych. W artykule omówiono cztery nowe topologie kaskadowych quasi-Z-falowników. Przedstawiono wyniki analizy stanów statycznych tych układów przy przewodzeniu ciągłym. Porównano właściwości badanych topologii, zweryfikowane eksperymentalnie. Omówiono także inne problemy związane z proponowanymi układami.
6
EN
Digitally controlled systems have many well known advantages in comparison to analogue systems e.g. programmability, higher flexibility and modularity, fewer components, lower sensitivity to noise and environment conditions. Theoretically, all analogue control algorithms can be digitalized. But from practical point of view the digitalization often ends up with some major difficulties, which will noticeable limit or even prevent the application of the digital control algorithm. In this paper some of the problems connected to the digitalization are discussed and solutions are proposed. As a result, two new digital current mode control algorithms for high-power, high-voltage half-bridge DC/DC converters are proposed, simulated and experimentally verified.
PL
Cyfrowe systemy sterowania posiadają liczne znane zalety w porównaniu z systemami analogowymi, np. programowalność, wyższą elastyczność funkcjonalną i modułowość budowy, mniejszą liczba komponentów oraz wrażliwość na warunki otoczenia. Teoretycznie wszystkie algorytmy analogowe można zdigitalizować, lecz z praktycznego punktu widzenia często wiąże się to z istotnymi trudnościami, ograniczającymi lub nawet uniemożliwiającymi stosowanie algorytmu cyfrowego. W artykule omówiono niektóre problemy związane z digitalizacją oraz przedstawiono sposoby ich rozwiązania. Zaproponowano dwa nowe cyfrowe algorytmy sterowania wysokonapięciową półmostkową przetwornicą DC/DC, zweryfikowane symulacyjnie i eksperymentalnie.
EN
This paper presents a new step-up DC/DC converter topology to be used for distributed energy systems. The topology contains a voltagefed quasi-Z-source inverter with continuous input current, a high-frequency step-up isolation transformer and a voltage doubler rectifier. Main operating modes of the converter are explained and steady state analysis of the voltage-fed quasi-Z-source inverter is provided. Guidelines for selection of the converter’s components are discussed and design generalizations are provided in the final part of the paper.
PL
W artykule przedstawiono nowy układ przekształtnika DC-DC podwyższającego napięcie, przeznaczony do zastosowania w rozproszonych systemach energetycznych. Przekształtnik zawiera falownik napięcia typu qZ, działający w obszarze ciągłego prądu wejściowego, podwyższający transformator izolacyjny wysokiej częstotliwości oraz prostownikowy podwajacz napięcia wyjściowego. Rozpatrzono główne tryby pracy przekształtnika oraz przeprowadzono analizę stanów statycznych falownika napięcia typu qZ. W końcowej części artykułu zamieszczono ogólne wytyczne do projektowania i doboru elementów.
8
Content available remote Models of the qZ-Converters
EN
This paper presents enhanced static and small signal dynamic models of the unconventional qZ-converters family. Static models give consideration to impact of additional non shoot-through mode with zero current separation diode, occurring in case of weak load current, and losses in dissipative components of the converter. Small signal dynamic models of the qZ-converter allow to immediately evaluate the impact of its elements on control process. Presented here dependencies and results become helpful when designing qZ-converters that work in wide load change interval as well as when designing their controllers.
PL
W artykule przedstawiono rozszerzone modele statyczne oraz małosygnałowy model dynamiczny niekonwencjonalnych przekształtników typu qZ. Modele statyczne uwzględniają zarówno tryb pracy z impulsowym prądem diody separującej w stanie aktywnym, występującym w przypadku małych obciążeń, jak również straty w poszczególnych elementach przekształtnika. Model małosygnałowy pozwala ocenić wpływ tych elementów na proces sterowania. Przedstawione wyniki są pomocne przy projektowaniu qZ- przekształtników działających w szerokim zakresie zmian obciążenia oraz równiez projektowaniu ich sterowników.
EN
In DC/DC power converters the interlock delay time between IGBT switching on and off in the opposite inverter arms is usually recommended to be 10-20% of the half period to avoid a short circuit in a DC-link. However, in power supplies with extended input voltage variations, much smaller interlock delay time could be used. In this paper the interlock delay time minimization possibility is analyzed on an example of an experimental DC/DC converter with 6.5 kV IGBTs. The possible impact on the converter's components, operability and efficiency are evaluated.
PL
W celu uniknięcia zwarcia obwodu DC w przekształtnikach DC/DC stosuje się zwykle czas martwy równy 10-20% połowy okresu pracy. W przypadku dużej zmienności napięcia wejściowego wymagane są znacznie krótsze czasy martwe. W artykule przedstawiono analizę minimalizacji czasu martwego oraz wyniki laboratoryjne z przekształtnikiem DC/DC z tranzystorami IGBT 6,5 kV. Zbadano możliwy wpływ minimalizacji czasów martwych na podzespoły przekształtnika, możliwość jego pracy i sprawność.
EN
This paper is focused on the high-voltage (> 2 kV) high-power (> 20 kW) isolated DC/DC converters. The 3.3 kV IGBT based three-level half-bridge inverter topology was analyzed as an alternative to the two-level half-bridge with 6.5 kV IGBTs. The properties of primary switches, theirs selection procedure as well as inverter loss distribution, design challenges, costs of semiconductors and passive components of both concurrent topologies were evaluated and compared. The overall feasibility of two- and three-level inverter topologies was compared for the selected application and final recommendations are given.
PL
Artykuł dotyczy wysokonapięciowych (>2 kV) izolowanych przekształtników DC/DC dużej mocy (>20 kW). Dokonano analizy topologii półmostkowej, trójpoziomowej z tranzystorami IGBT 3,3 kV, która stanowi alternatywę dla topologii dwupoziomowej z tranzystorami IGBT 6,5 kV. Zbadano i porównano obydwie topologie pod względem właściwości łączników, metody doboru, rozkładu strat, wyzwań projektowe oraz kosztu półprzewodników i elementów pasywnych. Porównano wykonalność obydwu rodzajów przekształtników oraz podano końcowe rekomendacje.
11
Content available remote Development of 50-kW isolated DC/DC converter with high-voltage IGBTs
EN
The 6.5 kV insulated gate bipolar transistor (IGBT) is a new promising power device for high-voltage high-power applications. Due to its increased voltage blocking capability, the new HV IGBT can serve as a good replacement for GTO and IGCT thyristors in medium or medium-to-high power applications. One of its general application fields is railway traction. The paper discusses design and development considerations of the 50-kW auxiliary power supply to be used in 3.0 kV DC commuter trains .
PL
Tranzystory bipolarne z izolowaną bramką (IGBT) o napięciu 6,5kV są nowymi obiecującym przyrządami półprzewodnikowymi dla wysokonapięciowych urządzeń energoelektronicznych dużej mocy. Dzięki zwiększonej zdolności blokowania napięć nowe tranzystory IGBT mogą z powodzeniem zastępować tyrystory GTO oraz IGCT w aplikacjach średniej i dużej mocy. Jednym z głównych obszarów zastosowań jest trakcja elektryczna. W artykule przedstawiono analizę założeń projektowych i opis realizacji zasilacza o mocy 50kW przeznaczonego do zastosowania w pociągach podmiejskich zasilanych z trakcji 3kV napięcia stałego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.