Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbulencja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej od 2020 roku dysponuje Tunelem Aerodynamicznym Zmiennych Turbulencji, znajdującym się na terenie oddziału ITB w Pionkach. Jest to jedno z największych urządzeń tego typu w Europie Środkowej. Planowane jest jego wszechstronne zastosowanie, m.in. do badań urządzeń oddymiania dla energetyki wiatrowej i na potrzeby całej gamy zagadnień z dziedziny inżynierii środowiska.
EN
This work aims to find the influence of the liquid viscosity on the shape of an air Taylor bubble, rising up in a pipe column which contains the liquid under conditions that the liquid is stagnant and the Froude number is approximately equal to 0.35. Five liquid viscosities (from 0.001 to 0.01 Pa · s) were selected for being computationally investigated. An appropriate shape of a Taylor bubble, corresponding to each selected viscosity, was obtained by considering a pressure distribution of the air inside the bubble. Simulation results showed that the Taylor bubble shape would be thicker if the liquid viscosity was decreased. This could be explained by using the theory of the log-law velocity profile.
EN
The present study investigates flow turbulence and dispersion processes in the presence of flexible and dense vegetation on the bed. The turbulent dispersion coefficients and the terms of the turbulent kinetic energy equation are determined by using data collected in a straight laboratory channel with living vegetation on the bed. Results show that the turbulent integral lengths assume an order of magnitude comparable to the stems’ characteristic dimension independently by the direction and the turbulence assumes an isotropic behavior. The coefficients of dispersion have a trend similar to that of the turbulent lengths and assume low values in the longitudinal, transversal and vertical directions. Results also show that, in the mixing layer, the shear and wake turbulence production terms balance the dissipation; the turbulent diffusion term also assumes low values and its sign varies along the vertical indicating a transport of turbulent energy both from the vegetation to the free surface and from the free surface to vegetation.
EN
Velocity profiles upstream and downstream of two aquatic plant species that are similar in morphology but differ in patch structures were measured in a natural river. Turbulence statistics were analyzed after thorough data filtering. In the wake of the M. alterniflorum, which was a slender, 0.3 m wide and 1.2 m long patch of aspect ratio 1:4, there were distinctive peaks in both, turbulence intensity and turbulent kinetic energy, which indicated increased lateral mixing. In contrast to the M. alterniflorum, turbulence statistics in the wake of the M. spicatum, which was the larger, 2 m wide and 2.4 m long patch of aspect ratio 1:1.5, indicated increased lateral shear of a greater magnitude. The turbulent kinetic energy was diminished in the closest layer to the bed downstream the both plants, although, in the case of M. alterniflorum, the observed values were similar to those upstream. The occurrence of the mixing layer below the height of M. spicatum was visible in the power spectral density plot. In both cases, ejections in the wake diminished in favor of other coherent structures. The shape and configuration of a patch are decisive factors governing the occurrence of flow instabilities downstream of the patch.
EN
The methodology of obtaining a logarithmic velocity profile describing the velocity distribution in the cross section of the boundary layer, which is based on the well-known equation of L. Prandtl, based on its semi-empirical turbulence theory, is considered. It is shown that the logarithmic velocity profile obtained in this way does not satisfy any boundary condition arising from the classical definition of such concept as the boundary layer. The perfect coincidence of this velocity profile with the experimental data of Nikuradze demonstrated in the world scientific literature is a consequence of making these profiles not in a fixed, but in a floating coordinate system. When rebuilding the velocity profiles obtained at different Reynolds numbers, all the profiles lose their versatility and do not coincide with the actual velocity profiles in cylindrical pipes.
EN
The paper presents the investigation of the Strouhal number for stationary iced cable model of cable-supported bridges using wind tunnel tests. The investigations were performed in a Climatic Wind Tunnel Laboratory of the Czech Academy of Sciences in Telč, the iced cable model was made by using 3D printing method.
EN
The control of homing surface-to-air short-range anti-aircraft missile takes place in the atmosphere, in which there are different types of atmospheric disturbances such as: turbulence, gust and wind shear. The atmospheric disturbances is generated with the Dryden power spectral density model. This paper presents a method for control of flying objects such as anti-aircraft missile moving in a disturbed environment. The method of proportional navigation will be applied for the guidance of missile on the ground target. The research will include the analysis of influence of atmospherics on the hitting the target accuracy, the shape of the flight path and the values of generated control forces. Numerical research will be carried out with use of Matlab/Simulink software. Obtained results will be presented in the graphical form.
PL
Sterowanie samonaprowadzającym obiektem latającym, jakim jest przeciwlotniczy pocisk rakietowy (PPR), odbywa się w atmosferze ziemskiej, w której zachodzą różnego typu zjawiska atmosferyczne, jak turbulencje, uskoki i podmuchy wiatru. Zakłócenia atmosferyczne przyjęto jako proces stochastyczny w postaci gęstości widmowej mocy (model Drydena). W artykule zaprezentowano metodę sterowania PPR poruszającym się w atmosferze zaburzonej. Do naprowadzania pocisku rakietowego na cel powietrzny wykorzystana została metoda proporcjonalnej nawigacji. Badania objęły analizę wpływu zakłóceń atmosferycznych na dokładność trafienia w cel, kształt toru lotu oraz wartości generowanych sił sterujących. Symulacje komputerowe przeprowadzone zostały w środowisku Matlab/Simulink, a niektóre wyniki badań przedstawione w postaci graficznej.
8
Content available remote The results of a mud and rock flow controlling new facility design study
EN
The analysis of the mud-rock flow controlling facility operation enables to reveal regularities and, consequently, mechanisms providing passage of the given values of solid and liquid flow for different slopes of a channel and parameters of its cross section. To solve such problems it is assumed that if the mud-rock moving along a given slope of a prismatic bed with the maximum concentration, then its flow can be controlled and direct along small slopes of the channel, providing at that the constancy of the first value of sediment carrying capacity. At the same time, the sections of the channel where steepness of the bed is relatively gentle require corresponding design innovations of the mud-and-rock flow controlling facilities. The received design solutions for mudflow controlling structures enable reliable control of mudflows where downward grade is small.
PL
Analiza działania układu kontrolującego zapewniającego spływ gruzowy (mieszaniny błota i skał) pozwala na wykrycie prawidłowości, a w konsekwencji mechanizmów zapewniających przepływ o określonych wartościach składników stałych i wody w przypadku różnego nachylenia kanału i parametrów jego przekroju. Aby rozwiązywać ten problem założono, że mieszanina błota i kamieni o maksymalnej gęstości porusza się w kierunku spadku pryzmatycznego złoża, wówczas jego przepływ może być kontrolowany i kierowany w strefę małych spadków kanału, zapewniając tym sposobem zdolność do przenoszenia osadów. Jednocześnie sekcje kanału, w których spadek koryta jest stosunkowo łagodny, wymagają wprowadzenia innowacji konstrukcyjnych urządzeń do regulowania spływu gruzowego. Otrzymane rozwiązania konstrukcyjne dla struktur regulujących spływ gruzowy umożliwiają niezawodną kontrolę przepływu błota i skał w kanałach o niewielkim nachyleniu.
PL
Celem przedstawionej pracy jestanaliza wielkości turbulencji w podstawowych jednostkach hydromorfologicznych rzeki górskiej na przykładzie odcinka Skawy. Pomiary składowych prędkości chwilowej sondą MicroADV w ośmiu losowych lokalizacjach na poziomie 20% i 40% głębokości lokalnej wykonano w czterech jednostkach hydromorfologicznych - ploso, nurt, bystrze i rwący nurt. Na podstawie uzyskanych wartości obliczono lokalne wartości prędkości wypadkowej oraz parametry ruchu turbulentnego: intensywność turbulencji i turbulentną energię kinetyczną. Wyniki badań wskazują na duże zróżnicowanie lokalnych wartości parametrów turbulencji w obrębie jednostki. Wielkość turbulencji wzrasta wraz z prędkością układając jednostki w kolejności ploso, nurt, rwący nurt, bystrze. Zauważono wzrost wielkości turbulencji w kierunku dna w jednostkach o niskiej prędkości przepływu – ploso i nurt, natomiast w jednostkach o wyższej prędkości (bystrze i rwący nurt) nie wykazały jednoznacznie podobnej tendencji.
EN
The aim of this study is to analyze the turbulence value in the basic hydromorphologicalunits of mountain river in the example of the Skawa river section. In four hydromorphological units - pool, run, riffle, rapid in eight random locations the instantaneous velocity components were measured usingMicroADV at 20% and 40% of the local depth. On the basis of the measurement the value of the local velocity and turbulent motion parameters: turbulence intensity and turbulent kinetic energy were calculated. The results show a large variation in local turbulence parameters within the one unit. The value of turbulence parameters increases with velocity values andordering unit as follows pool, run, rapid, riffle. It was noticed that turbulence increased towards to river bed in units of low flow velocity values-pool and run. While units with higher flow velocity (riffle and rapid) did not show similar trend.
EN
The paper presents a set of wind tunnel tests performed for four box-shape solids. The tests were performed in a wind tunnel with a modelled boundary layer. The main objective of the research was to determine the mean wind velocity and turbulence at selected points. Potential placement of wind turbines is considered for those points. The paper includes a description of measurement, tests results and analysis of the results. Conclusions contain determination of necessary conditions for the best setup.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym na czterech prostopadłościennych bryłach budynków. Ich celem było określenie prędkości oraz turbulencji wiatru w określonych punktach wokół poszczególnych brył. We wskazanych punktach modelowych budynków rozważa się bowiem możliwość sytuowania siłowni wiatrowych. Artykuł zawiera opis eksperymentu, wyniki badań, a także ich analizę. Podsumowanie zawiera ponadto prezentację kryteriów niezbędnych w celu wykorzystania pełnego potencjału poszczególnych siłowni.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów przepływu powietrza przez skrzynkę rozprężną. W pomiarach wykorzystano metodę anemometrii obrazowej. Metoda ta pozwala na bezinwazyjny pomiar wektorowych pól prędkości przepływającego płynu. Wyniki pomiarowe uzyskane na stanowisku pozwalają jakościowo i ilościowo ocenić rozpływ powietrza w skrzynce rozprężnej, a przez to pomogą w próbie poprawienia kształtu strugi napływającej na element nawiewny.
EN
The article presents the measurement results of air flow through the plenum box. The imaging anemometry method has been used in the measurements. The method allows for non-invasive measurement of the velocity vector fields of the flowing fluid. The measurement results obtained in a test-bench allow to assess qualitatively and quantitatively air distribution in the plenum and thereby will help in attempt to improve the shape of the incoming air stream on the supply air element.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej, przeprowadzonej w celu wyznaczenia stosunku składowej siły oporu aerodynamicznego wynikającej ze spiętrzenia molekuł powietrza na czołowej części nadwozia do siły wynikającej z istnienia obszaru obniżonego ciśnienia w strefie bezpośrednio za poruszającym się autobusem miejskim. Analizę przeprowadzono dla typowych warunków użytkowych wykorzystując numeryczną mechanikę płynów.
EN
This paper presents results of the numerical analysis conducted to determinate the ratio of the aerodynamic drag component resulting from the zone of a low pressure in the area located directly behind the city bus model and drag component resulting from the pressure increase on the front surface of the vehicle. The analysis was conducted in CFD software for typical condition of use of a city bus.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy zjawiska obniżenia ciśnienia w śladzie aerodynamicznym za poruszającym się pojazdem oraz wpływu tego ciśnienia na opór aerodynamiczny. Praca stanowi wprowadzenie do analizy numerycznej przepływu powietrza w otoczeniu pojazdu, mającej na celu wyznaczenie stosunku siły oporu wynikającej ze strefy obniżonego ciśnienie w strefie za autobusem miejskim i siły oporu wynikającego z ciśnienia na powierzchni czołowej pojazdu.
EN
The paper presents the results of the analysis of the phenomenon of pressure decrease that takes place directly behind a moving vehicle and its impact on the aerodynamic drag. This work is an introduction to the numerical analysis aimed to determinate the ratio of drag force resulting from zone of low pressure in area directly behind the city bus and drag force resulting from pressure increase on the front surface of the vehicle.
EN
The present study deals with the turbulence structure in order to better understand the interaction of bedform and flow characteristics in a gravel-bed river. Data measured above a bedform is used to analyze the importance of coherent structures in turbulent transfer. The Reynolds stress and turbulence intensity in stream-wise direction illustrate significant difference along the bedform, showing a three-layer distribution at the crest and a convex one at the downstream of bedform. Quadrant analysis technique is used to picture momentum exchange above the considered bedform and to find the dominant event in bursting process of the gravel bedform. Quadrant analysis demonstrates that the mechanisms of bedforms generation in sand and gravel-bed rivers are similar and sweep is the dominant event in both rivers.
15
Content available remote Turbulentne otoczenie rynkowe firmy logistycznej
PL
Współczesny rynek usług, na którym realizują swój biznes firmy logistyczne cechuje się dużą dynamiką zmian zachodzących na nim zdarzeń gospodarczych. Turbulentność jego otoczenia zdaniem autora wpływa znacząco na dynamiczność zarządzania firma logistyczną. Natomiast podstawą ich dostosowania się do uwarunkowań rynku jest szybkość i elastyczność w aspekcie dokonywania zmian. Działania te winny być podstawą trafnie podejmowanych decyzji rynkowych. Zdaniem autora umiejętność dynamicznego zarządzania firmą logistyczną w aspekcie turbulentnego jej otoczenia rynkowego jest drogą do skutecznego realizowania biznesu.
EN
The modern market of services, which carry out the business of logistics companies, is characterized by high dynamics of changes on the economic issues. According to the author a turbulence of its environment significantly affect the dynamism of logistics company management. On the other hand, the concept of their adaptation to market conditions is the speed and flexibility in terms of making changes. These operations should be the basis for taken accurately market decisions. According to the author the ability to dynamically manage of logistics company in terms of its turbulent market environment is the way of efficient operation of business.
EN
The problem of a sinusoidal wave crest striking an adverse slope due to gradual elevation of the bed is relevant for coastal sea waves. Turbulence based RANS equations are used here under turbulence closure assumptions. Depth-averaging the equations of continuity and momentum, yield two differential equations for the surface elevation and the average forward velocity. After nondimensionalization, the two equations are converted in terms of elevation over the inclined bed and the discharge, where the latter is a function of the former satisfying a first order differential equation, while the elevation is given by a first order evolution equation which is treated by Lax-Wendroff discretization. Starting initially with a single sinusoidal crest, it is shown that as time progresses, the crest leans forwards, causing a jump in the crest upfront resulting in its roll over as a jet. Three cases show that jump becomes more prominent with increasing bed inclination.
EN
The REFLEX 2012 campaign was initiated as part of a training course on the organization of an airborne campaign to support advancement of the understanding of land-atmosphere interaction processes. This article describes the campaign, its objectives and observations, remote as well as in situ. The observations took place at the experimental Las Tiesas farm in an agricultural area in the south of Spain. During the period of ten days, measurements were made to capture the main processes controlling the local and regional land-atmosphere exchanges. Apart from multi-temporal, multi-directional and multi-spatial space-borne and airborne observations, measurements of the local meteorology, energy fluxes, soil temperature profiles, soil moisture profiles, surface temperature, canopy structure as well as leaf-level measurements were carried out. Additional thermo-dynamical monitoring took place at selected sites.
18
Content available remote Modelowanie numeryczne strat w stopniu turbinowym
PL
Artykuł przedstawia analizę pracy stopnia turbiny gazowej silnika lotniczego pod względem generowania strat przepływowych. W celu ilościowego opisu strat przyjęto energetyczny, entropowy współczynnik oraz dodatkowo współczynnik strat ciśnienia. Rozkłady współczynników strat zostały przedstawione wzdłuż wysokości kanału łopatkowego. Wszystkie te współczynniki zostały określone na podstawie danych z niestacjonarnego pola przepływu i zostały przeanalizowane dla różnego wzajemnego położenia łopatek wirnikowych i kierowniczych. Do obliczeń przepływowych wykorzystano komercyjne oprogramowanie Ansys CFX. Analizy przedstawione w pracy zostały wykonane z wykorzystaniem metody URANS oraz dwóch różnych modeli turbulencji. Pierwszym z nich jest model Shear Stress Transport (SST), drugim należący do grupy modeli hybrydowych Scale-Adaptive Simulation (SAS).
EN
In this article an investigation of the flow losses in an aircraft gas turbine stage has been made. To measure the values of losses three parameters have been used; pressure loss coefficient, energy loss coefficient and entropy generation coefficient. The distribution of parameters has been shown as a function of relative height of the stage. All coefficients were calculated from transient flow analysis done by means of CFD methods for five different mutual positions of rotor and stator blades. For these analyses a commercial Ansys CFX software has been used. The numerical tests have been calculated using URANS calculating method with two different turbulence models. Shear Stress Transport (SST) model and hybrid Scale-Adaptive Simulation (SAS) model.
19
Content available remote Model hybrydowy złoża porowatego
PL
Ruch płynu (cieczy lub gazu) w swobodnej strudze gazu płynącej ponad przepuszczalnym złożem porowatym posiada skomplikowany charakter ze względu na istnienie strefy przejściowej miedzy obydwoma wspomnianymi tu podobszarami. W każdym z nich ruch płynu posiada odmienny charakter (przepływ turbulentny w strudze swobodnej vs. przepływ pełzający w przestrzeni porowej). Tym samym efekt występowania niezerowej prędkości na granicy ośrodków, zwanej prędkością poślizgu jest trudny do precyzyjnego opisania z powodu istotnych różnic w równaniach ruchu opisujących przepływ płynu w strudze swobodnej i w złożu porowatym. Z drugiej jednak strony własności przepływu w jednej ze stref wpływają w sposób istotny na strefę drugą i vice versa, a ich wzajemny wpływ nie może być pominięty. Klasyczne ujęcie polegające na modelowaniu ruchu płynu z wyraźnym podziałem na przepływ w obszarze zewnętrznym (struga swobodna) i wewnętrznym (przepływ filtracyjny) z uwagi na niedoskonałość dostępnych modeli prowadzi do wyników niezgodnych z danymi doświadczalnymi. Dlatego też w przedstawionym artykule autorzy koncentrują się na koncepcji numerycznego modelu hybrydowego złoża porowatego, zbudowanego z kulek jednakowej średnicy, dla którego łatwo można określić wartości przepuszczalności i porowatości. Idea modelu opiera się na wprowadzeniu dodatkowej strefy łączącej geometrycznie przepływ zewnętrzny z przepływem wewnętrznym i odnoszącej się do pojedynczego rzędu równomiernie rozmieszonych wzdłuż złoża kulek o znanej średnicy, dla której ruch opisywany jest równaniami Naviera-Stokesa, a w przypadku przepływu turbulentnego równaniem Reynoldsa. Z kolei strefa wewnętrzna modelowana jest jako klasyczny obszar przepływu filtracyjnego. Rząd równomiernie rozłożonych, nie stykających się ze sobą kulek spełnia rolę turbulizatora przepływu wprowadzając tym samym brakujące wartości produkcji oraz dyssypacji energii kinetycznej turbulencji w pobliżu tak stworzonej półprzepuszczalnej płaszczyzny wirtualnego rozdziału. W wyniku takiego zabiegu wielkościami brzegowymi dla właściwego w obrębie złoża porowatego opisu równaniem Forchheimera są wartości prędkości oraz rozkładu ciśnień uzyskane z rozwiązania równania Naviera-Stokesa lub równania Reynoldsa. Przeprowadzone pomiary doświadczalne wykazały zgodność z obliczeniami numerycznymi przeprowadzonymi przez autorów według modelu scale adaptative simulation (SAS).
EN
Unlike the flow near the impermeable walls, the tangent flows of a real fluid over a porous medium displaying the permeability and porosity features will reveal the non- zero flow velocity on the free stream- porous medium boundary. This process determines the actual shape of velocity profiles near the separation place and the actual form of mass exchange between the porous medium and the stream of fluid flowing over it. An accurate description of the non-zero velocity effect at the phase boundary, also referred to as the slippage velocity, is still lacking because of major differences in equations of motion governing the fluid flow in the free stream and in a porous medium. Over the years numerous theories have appeared and attempts have been made to introduce a combined function so that the equations of motion should be solved simultaneously both in the outer region (the free stream) and in the inner one (porous medium). In each case the form of the combined function proved unsatisfactory or limited to a narrow category of fl ows. Development of numerical methods to be used in solving of complex flow problems makes the solution of the described problem possible. In the classical approach whereby the flow model involved strictly separated flow regions: the outer region (free stream) and the inner region (seepage flow), the turbulent flow parameters for flows near the semipermeable phase boundary were determined incorrectly as a consequence of a certain inadequacy of available models. In this study the Authors put forward a concept of a numerical hybrid model of a porous medium composed of balls of identical diameter, whose permeability and porosity can be easily determined. The model is complete with an additional layer providing a geometrical connection between the outer and inner flow regions and surrounded by a single row of uniformly distributed balls of a specified diameter. Accordingly, the motion there will be governed by the Navier-Stokes equations ( and for turbulent flows -by the Reynolds equation). The inner zone is modelled as the conventional filtration flow region. The row of uniformly distributed balls, having no contact with one another, acts as a turbulence –maker, thus introducing the parameters that were lacking: kinetic energy production and dissipation in the vicinity of thus created semipermeable boundary plane. Accordingly, the boundary parameters for the porous medium governed by the Forchheimer equations are velocities and pressure distributions obtained by solving the Navier-Stokes equations.
EN
Recognition of the spatial kinematics of the flow domain and its relation to the fan impeller geometry has a key influence on the machine design and better performance parameters. In this work some experimental results are presented of the measurements of the absolute velocity, its components and turbulence of the air flow through the radial fan rotor operating in various configurations. As the main measuring tool a three-axial hot-wire anemometer (CTA) probe has been used. The anemometer cooperates with a specialized software prepared by the authors for the spatial analysis of the flow field considered. In particular, the distribution of the circumferential velocity components behind the impeller rim has been examined, which affects directly the fan efficiency. As a result of the flow analysis behind the rotor rim a relationship has been established between the degree of turbulence and the machine efficiency. On the basis of the changes in the averaged-in-time velocity field behind the rim, the outflow of air from the blade passage has been evaluated.
PL
Poznanie przestrzennej kinematyki przepływu i jej związków z geometrią maszyny ma kluczowy wpływ na konstruowanie maszyn o lepszych parametrach pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu prędkości bezwzględnej, jej składowych oraz turbulencji przepływu powietrza przez wirnik wentylatora promieniowego pracującego w różnych konfiguracjach. Jako główne narzędzie pomiarowe wykorzystano trójkanałowy termoanemometr, współpracujący z opracowanym autorskim oprogramowaniem służącym do przestrzennej analizy pola przepływu. Badano w szczególności: rozkład obwodowej składowej prędkości za wieńcem – decydujący o przyroście krętu oraz składowej promieniowej – wpływającej na wydajność wentylatora. W wyniku analizy przepływu za wieńcem wirnikowym, ustalono zależność pomiędzy stopniem turbulencji, a sprawnością maszyny. Na podstawie uśrednionych w czasie zmian pól prędkości za wieńcem zobrazowano wypływ powietrza z kanału międzyłopatkowego.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.