Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rozwój inteligentnych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (smart-grid) musi przynosić wymierne korzyści, a nie tylko satysfakcję z gromadzenia bardzo dużych ilości danych, z którymi nie wiadomo co zrobić. W Polsce stoimy przed koniecznością opracowania nowej koncepcji systemu energetycznego, uwzględniającej fakt braku paliw kopalnych (może już w roku 2050). W koncepcji nowego systemu zmianie ulegnie wiele kwestii, również dotyczących zarządzania pracą minisystemów elektroenergetycznych. Operator utraci monopolistyczną pozycję i będzie musiał zarządzać pracą mikrosystemów elektroenergetycznych z wymiernymi korzyściami dla wszystkich interesariuszy. W artykule omówiono problem zarządzania pracą mikrosystemu elektroenergetycznego niskiego napięcia z dyskusją dotyczącą straty energii elektrycznej oraz mocy strat.
EN
The advantage of distributed generation in power systems is the reduction of electric power losses in these systems. Power loss in particular elements of power distribution network with distributed generation may decrease or increase. There is a borderline state of system operation, caused by the work of generating units with oversized power in comparison to receivers. Achieving this state leads to reduction of total ener-gy loss. In the article author characterizes the parameters of this borderline state of system operation and prove that the idea of prosumer microinstallations allows to achieve aforementioned advantages.
EN
The paper is a result of a synergic cooperation of two academic teams, i.e. power engineering and mechanical teams, and a distribution system operator. A real 15 kV overhead line exposed to a catastrophic load of ice and rime was analyzed and three solutions to improve the reliability of the tested object in such conditions were examined. Authors considered: shortening the length of the line spans, heating the main line with increased current and rebuilding the overhead line to a cable line. The researches worked out a FEM model taking into account the newest normatives, simulated the model, experimentally increased the load on the real line with measured wire temperature, and performed multi-variant calculations to determine indicators of reliability, i.e. SAIDI and SAIFI. The analyses were followed by conclusions thanks to which the reliability of power lines exposed to catastrophic icing could be increased. These inferences should be considered and applied by all distribution system operators in Poland.
PL
Praca jest efektem synergicznej współpracy dwóch zespołów akademickich: elektroenergetycznego i mechanicznego oraz operatora systemu dystrybucyjnego. Analizie poddano rzeczywistą, napowietrzną linię średniego napięcia 15 kV narażoną na katastrofalne obciążenia lodem i szadzią. Zbadano możliwość zastosowania trzech rozwiązań mogących poprawić niezawodność badanego obiektu w takich warunkach. Rozważono: skrócenie długości przęseł linii, podgrzewanie magistrali zwiększonym prądem roboczym oraz przebudowę linii do linii kablowej. W celu realizacji pracy wykonano badania modelowo-symulacyjne MES z uwzględnieniem najnowszych wytycznych normatywnych, zrealizowano eksperyment dociążenia linii wraz z pomiarem temperatury przewodów oraz przeprowadzono wielowariantowe obliczenia niezawodnościowe prowadzące do wyznaczenia wskaźników SAIDI i SAIFI. W wyniku szczegółowych analiz sprecyzowano wnioski końcowe pozwalające na zwiększenie niezawodności linii elektroenergetycznych narażonych na katastrofalne oblodzenie, które powinny być rozważone i stosowane przez wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych w Polsce.
PL
Zaletą generacji rozproszonej w systemach elektroenergetycznych jest zmniejszenie strat energii elektrycznej w tych sieciach. Straty energii w poszczególnych elementach elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną mogą się zmniejszać lub zwiększać. Istnieje graniczny stan pracy sieci, spowodowany głównie pracą jednostek wytwórczych z przewymiarowaną w stosunku do odbiorników mocą, którego osiągnięcie powoduje zwiększenie sumarycznych strat energii. W artykule scharakteryzowano parametry tego granicznego stanu pracy sieci i wykazano, że idea mikroinstalacji prosumenckich pozwala na osiągnięcie wspomnianej wyżej zalety.
EN
The advantage of distributed generation in power systems is the reduction of electric power losses in these systems. Power loss in particular elements of power distribution network with distributed generation may decrease or increase. There is a borderline state of system operation, caused by the work of generating units with oversized power in comparison to receivers. Achieving this state leads to reduction of total energy loss. In the article author characterizes the parameters of this borderline state of system operation and prove that the idea of prosumer microinstallations allows to achieve aforementioned advantages.
PL
W referacie przedstawiono analizę wskaźników dotyczących przerw w zasilaniu odbiorców energii elektrycznej podawanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz w skali całego kraju. Przedstawiono dane na temat wartości tych wskaźników w Polsce, jak również informacje o wybranych cechach charakterystycznych sieci dystrybucyjnych zarządzanych przez OSD. Zaprezentowano dane na temat wartości wskaźnika SAIDI dotyczącego średniej długości przerw w dostawie energii w Niemczech. W referacie poruszono także kwestię regulacji jakościowej. Referat zakończono podsumowaniem i przedstawieniem wniosków końcowych.
EN
Analysis of indexes concerning interruptions in supply of electricity consumers, both the ones published by distribution system operators (DSOs) and the ones for the whole country range, has been presented in the paper. Data on the indexes values in Poland, as well as information about chosen characteristic features of distribution networks managed by DSOs have been shown. Data about SAIDI index values concerning mean duration of interruptions of electricity delivery in Germany have been presented. Issue of quality regulation has been also mentioned in the paper. Summary and final conclusions have been included at the end of the paper.
PL
Artykuł dotyczy problematyki optymalizacji strategii rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnych. Przedstawiono w nim metodę optymalizacji sieci dystrybucyjnych wykorzystującą algorytm symulowanej ewolucji. Proponowana metoda umożliwia określanie najlepszych względem przyjętych kryteriów wariantów modernizacji dystrybucyjnych układów sieciowych. Zawarto opis zaproponowanego algorytmu oraz przedstawiono przykładowe obliczenia dla wybranego układu sieci dystrybucyjnej. Zaletą zastosowanego algorytmu jest równoległe przetwarzanie wielu strategii rozwoju sieci opisanych w postaci ścieżek w grafie odzwierciedlającym powiązania pomiędzy etapami rozwoju sieci. Analizując wyniki z wielu procesów obliczeniowych, przeprowadzanych dla różnych generowanych losowo populacji początkowych, zaobserwowano uzyskiwanie jako rozwiązania końcowego tej samej ścieżki przejścia grafu, odzwierciedlającej najlepszą strategię rozwoju sieci elektroenergetycznej w założonym horyzoncie czasowym.
EN
The article concerns problems connected with strategy optimization of distribution networks development and modernization. Presented is a distribution network optimization method using the simulated evolution algorithm. The proposed method enables determination of the best, regarding the adopted criteria, options of distribution networks modernization. Comprised is description of the proposed algorithm and presented are exemplary computations for a selected distribution network system. The advantage of the applied algorithm is its possibility of parallel processing of many network strategies development described in the form of a graph paths reflecting connections between a network development stages. Observed was, when analysing results of many computation processes carried out for various random generated initial populations, obtaining as the final solution the same graph traversal path that reflects the best power network development strategy in an assumed time horizon.
PL
W artykule zaprezentowane zostały wyniki analizy awaryjności izolatorów eksploatowanych w sieciach średniego napięcia z uwzględnieniem miejsca ich eksploatacji. Rozważono izolatory zainstalowane w liniach napowietrznych oraz w stacjach napowietrznych i wnętrzowych. Analiza powyższa oparta została na danych uzyskanych z energetyki zawodowej. Przedstawiono statystyki awaryjności izolatorów z 10 lat pracy sieci. Przedstawiono przyczyny awarii oraz sezonową zmienność częstości uszkodzeń. Dokonano analizy czasu trwania odnowy, czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców oraz wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców w wyniku awarii. Wyznaczono niezawodnościowe wskaźniki eksploatacyjne izolatorów, a także podjęto próbę identyfikacji modelu probabilistycznego rozkładu gęstości prawdopodobieństwa analizowanych parametrów.
EN
The article presented the results of analysis of the failure of insulators used in medium voltage network., including locations of operation. Considered insulators installed in overhead transmission lines and overhead pole and compartmentalized stations. The analysis above was based on data obtained from professional power engineering. Presented insulators unreliability statistics from 10 years of the network operation. Was done verification causes of failures and seasonal variability of the incidence of damage. In paper have been made an analysis of the time of renew, time of break in the supply of customers and value of undelivered electricity to customers as a result of failure. In paper have been determined reliability indicators of insulators, and also attempts to identify the probabilistic model of probability density of analyzed parameters.
PL
W artykule zaprezentowane zostały wyniki analizy awaryjności izolatorów eksploatowanych w sieciach średniego napięcia. Analiza powyższa oparta była na danych uzyskanych z energetyki zawodowej. Przedstawiono statystyki awaryjności izolatorów z 10 lat pracy sieci. Przeprowadzono weryfikację przyczyn awarii oraz sezonowej zmienności częstości uszkodzeń. Dokonano analizy czasu trwania odnowy, czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców oraz wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców w wyniku awarii. Podjęto próbę identyfikacji modelu probabilistycznego, a także obliczenia niezawodnościowych wskaźników eksploatacyjnych izolatorów. Całość analizy przeprowadzona została rozłącznie dla różnych, najczęściej stosowanych typów izolatorów SN. Weryfikacji parametrycznej i nieparametrycznej dokonano przy pomocy pakietu Statistica.
EN
The article presented the results of analysis of the failure of insulators used in medium voltage network. The analysis above was based on data obtained from professional power engineering. Presented insulators unreliability statistics from 10 years of the network operation. Was done verification causes of failures and seasonal variability of the incidence of damage. In paper have been made an analysis of the time of renew, time of break in the supply of customers and value of undelivered electricity to customers as a result of failure. In paper have been made an attempt to identify a probability model and calculate the reliability indicators of operation insulators. The whole analysis was carried out separately for various, mostly used MV insulators. Parametric and nonparametric verification made using the Statistica package.
PL
Wprowadzenie dodatkowego źródła mocy do układu zasilania elektroenergetycznej sieci średniego napięcia zmienia jej stan pracy. Efekt zmian zależy od lokalizacji w sieci dodatkowego źródła mocy oraz stopnia obciążenia sieci. W prezentowanej pracy przedstawia się badania wpływu dodatkowych źródeł mocy na pracę sieci dystrybucyjnej. Stopień obciążenia sieci elektroenergetycznej dobrano na postawie typowego uporządkowanego wykresu obciążenia Głównego Punktu Zasilania (GPZ).
EN
The introduction of an additional power source into the supplying system of an electric power medium voltage network alters its work conditions. The effect depends on the location of the additional source in the networks structure as well as the level of the network’s load. In the presented paper there are presented research results concerning the influence of an additional power source distribution on network conditions. The load level of the electric power network was determined on the basis of a typical ordered diagram of the load of a Main Feeding Point.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.