Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MEMS sensor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Due to high demand on availability of production systems, condition monitoring is increasingly important. In recent years, the technical development have improved for realization of condition monitoring applications as a result of technological progress in fields such as sensor technology, computer performance and communication technology. Especially, the approaches of Industrie 4.0 and the use of the Internet of Things (IoT) technologies offer high potential to implement condition monitoring solutions. The connection of several sensor data of components to the cloud allows the identification of anomalies or defect pattern, this information can be used for predictive maintenance and new data-driven business models in production industry. This paper illustrates a concept of a smart wireless sensor network for condition monitoring application based on simple electronic components such as the single-board computer Raspberry Pi 2 modules and MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) vibration sensors and communication standards MQTT (Message Queue Telemetry Transport). The communication architecture used for decentralized data analysis using machine learning algorithms and connection to the cloud is explained. Furthermore, a procedure for rapid configuration of condition monitoring algorithms to classify the current condition of the component is demonstrated.
EN
The paper presents a mobile system dedicated to an industrial manipulator control. For this purpose, an interface was designed to be used for intuitive interaction with a robot, which consists of a measuring scanner for the orientation of the human upper limb, and a glove to measure the deflection of fingers. Basic gestures used for moving the manipulator have been proposed. The paper was based on the previous experience obtained in the implementation of projects which entailed manual programming of CNC machine tools. The system shall be a starting point for the construction of a control interface for other mechanical devices.
PL
W pracy przedstawiono mobilny system do poruszania manipulatorem przemysłowym. W tym celu zaprojektowano interfejs służący do intuicyjnej interakcji z robotem, na który składa się skaner mierzący orientację kończyny górnej oraz rękawicę do mierzenia ugięcia palców dłoni. Zaproponowano podstawowe gesty do poruszania manipulatorem. Pracę oparto na dotychczasowych doświadczeniach zdobytych przy realizacji projektów nad programowaniem manualnym obrabiarek CNC. System stanowi punkt wyjściowy do budowy interfejsu obsługi innych urządzeń mechanicznych.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badań kinematyki chodu człowieka przy wykorzystaniu czujników żyroskopowych, które posłużyły do oceny kąta ugięcia kolana człowieka podczas chodu. Scharakteryzowano strukturę i wybrane parametry układu do rejestracji danych, następnie przedstawiono plan eksperymentu. Otrzymane dane numeryczne przekształcono do 1 cyklu chodu, wyznaczono średnią kątów stawów kolanowych każdej z kończyn. Funkcje aproksymujące zmiany kąta zostały zdefiniowane dla osób zdrowych oraz osoby z upośledzeniem układu ruchu. Zmianę kątów w stawach kolanowych opisano za pomocą szeregu trygonometrycznego Fouriera oraz funkcji wyrażonej poprzez sumę sinusów wykorzystując w tym celu pakiet Matlab CurveFit. Uzyskane parametry zestawiono w tabeli, a funkcje aproksymujące zobrazowano na wykresach.
EN
Paper discusses the methodology of the research kinematics of human gait. The angular velocity data were measured by the gyro sensors and used to estimate the flexion - extension of joint angles of the knees. The approximation functions were done for healthy people and with impaired locomotion system. To describe gait cycle the series of trigonometric Fourier and the function expressed by the sum of sines were applied and Matlab package with CurveFit toolbox was used. The obtained parameters were summarized in form of figures and in the table.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczenia położenia i przemieszczenia na podstawie pomiaru globalnej orientacji członów ramienia pomiarowego z wykorzystaniem czujników pola grawitacyjnego i pola magnetycznego. Zaprezentowano metodę wykorzystania filtra Kalmana do uśredniania wyników, przedstawiono stanowisko badawcze i wyniki pomiarów. Wykazano możliwość utworzenia łańcucha kinematycznego, w którym zamiast wyznaczania położenia końcowego członu na podstawie pomiaru kątów w stosunku do poprzednich członów od końca do podstawy, możliwe jest wyznaczenie ich globalnej orientacji poprzez pomiar kątów członów względem wektorów poła grawitacyjnego i pola magnetycznego, czyli globalnego układu współrzędnych.
EN
The paper presents the method of determining the global orientation of links of the measuring arm by gauging the angles of the members relative to the vector of the gravitational and magnetic field using inertial sensors. A method of using Kalman filter to average the results are presented as a test on two-links measuring arm equipped with accelerometers and magnetometers placed on each of the links and analysis of measurement results in terms of repeatability. The ability to create kinematic chain was demonstrated, in which, instead of determining the position of the final link on the basis of the measurement of angles in relation to the previous links from the end to the base of the arm, it is possible to define links global orientation by measuring angles of links in respect to the vectors of the gravity field and the magnetic field, in global coordinate system.
5
EN
Smart sensor is the new invention applying to detect the damage of the high-rise civil building structural health. Sensor technology offers new opportunities to advance monitoring for civil large building infrastructure health and maintenance by providing relevant information regarding the condition of high-rise building structural strength at a light price and greater bulk than traditional monitoring tactics. The aim of this article is to validate the MEMS accelerometer sensor to measure vibration and tilt of the high-rise civil building infrastructures. The experimental result shows that the propose prototype has been successfully measured high-rise building vibration and tilt sensing information.
PL
W artykule opisano możliwości zastosowania czujników przyśpieszenia typu MEMS do pomiaru wibracji i odchylenia konstrukcji budynków. Przedstawione wyniki badań eksperymentalnych potwierdzają przydatność tych czujników szczególnie w sytuacjach dużych zagrożeń.
EN
This paper gives a detailed electroacoustic study of a new generation of monolithic CMOS micromachined electrodynamic microphone, made with standard CMOS technology. The monolithic integration of the mechanical sensor with the electronics using a standard CMOS process is respected in the design, which presents the advantage of being inexpensive while having satisfactory performance. The MEMS microphone structure consists mainly of two planar inductors which occupy separate regions on substrate. One inductor is fixed; the other can exercise out-off plane movement. Firstly, we detail the process flow, which is used to fabricate our monolithic microphone. Subsequently, using the analogy between the three different physical domains, a detailed electro-mechanical-acoustic analogical analysis has been performed in order to model both frequency response and sensitivity of the microphone. Finally, we show that the theoretical microphone sensitivity is maximal for a constant vertical position of the diaphragm relative to the substrate, which means the distance between the outer and the inner inductor. The pressure sensitivity, which is found to be of the order of a few tens of μV/Pa, is flat within a bandwidth from 50 Hz to 5 kHz.
7
PL
W pracy przedstawiono prototyp bazujący na nowej idei, polegającej na wykorzystaniu czujników MEMS do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim, w szczególności przez osoby o znacznym stopniu upośledzenia, tj. pozbawione możliwości kontroli pojazdu za pomocą nóg oraz rąk. Artykuł opisuje również najważniejsze aspekty techniczne przedstawionego rozwiązania.
EN
This paper presents a prototype based on a new idea, involving the use of MEMS sensors for controlling electric wheelchair, in particular by people with a severe disability, it means deprived of the opportunity to inspect the vehicle with legs and hands. The article describes the main technical aspects of the presented solution.
EN
The paper presents development of prototype of integrated inertial-satellite navigation system that contains 3-axis accelerometers, gyros, magnetometers, barometric altimeter and GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver. Navigation system testing procedure by means of flight at airdrome at small remotely piloted aircraft system (RPAS) is described, and data processing details with results are submitted. These results received from the data post-processing had approved the efficiency of integrated navigation system functioning in normal navigation mode, i.e. during availability of GNSS measurements. It has been shown as well that after approximately 10 s of autonomous MEMS inertial navigation system (INS) functioning accuracy of velocity and position calculation degrades significantly.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję miniaturowego, pasywnego, krzemowo-szklanego czujnika wysokich dawek promieniowania wysokoenergetycznego. Cechą szczególną zaproponowanej konstrukcji czujnika pasywnego jest połączenie możliwości pomiaru wysokich dawek promieniowania wysokoenergetycznego z zaletami bezpośredniego odczytu, dotychczas możliwego tylko w dozymetrach elektronicznych. Założono, że czujnik powinien mierzyć dawki promieniowania ≥ 10 kGy. Przedstawiono założenia konstrukcyjne czujnika, wyniki obliczeń oraz modelowania numerycznego.
EN
In this paper the concept of a miniature, passive, silicon-glass sensor of high dose energy radiation is presented. A special attribute of proposed construction is a combination of passive measurement capabilities of high-energy radiation with the advantages of real time monitoring till now possible only in active, electronic dosimeters. Presented sensor should measure the radiation dose ≥ 10 kGy. The paper presents the project of construction of sensor, the results of calculation and numerical modeling.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.