Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikowanie się
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main goal of this study is to show how the communication with the main stakeholders in innovative enterprises influences the knowledge management and sharing in the innovative processes. The research method are the critical analysis of the literature, as well as the synthesis. Based on the carried out analyses indicated that knowledge management and knowledge sharing are key to innovative processes and should exploit the potential of ICTs. In addition, the communication with stakeholders - both using traditional and modern means - should be implemented in innovative processes. Traditional forms of communication with stakeholders should not be depreciated. The form of communication determines processes of knowledge management, so it should arise from the possibilities, needs and limitations of the different classes of stakeholders, as well as an enterprise itself.
PL
Głównym celem opracowania jest wskazanie, w jaki sposób komunikowanie się z głównymi interesariuszami w innowacyjnych przedsiębiorstwach wpływa na zarządzanie wiedzą i jej wymianę w procesach innowacyjnych. Metody badawcze to krytyczna analiza literatury, a także synteza. Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazano, że zarządzanie wiedzą i dzielenie się nią ma kluczowe znaczenie dla procesów innowacyjnych i powinno wykorzystywać potencjał ICT. Ponadto komunikowanie się z interesariuszami - z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych środków komunikowania się - powinno być wdrażane w procesach innowacyjnych. Tradycyjne formy komunikowania się z interesariuszami nie powinny być deprecjonowane. Forma komunikacji determinuje procesy zarządzania wiedzą, więc powinna wynikać z możliwości, potrzeb i ograniczeń różnych grup zainteresowanych stron, a także samego przedsiębiorstwa.
PL
W artykule omówiono wybrane zachowania komunikacyjne inżynierów na ich stanowiskach pracy opierając się na holistycznym modelu komunikacji interpersonalnej, opracowanym przez autora niniejszej publikacji, oraz badaniach jakościowych prowadzonych przez kilka lat wśród pracowników różnych polskich organizacji. Przedstawiony w artykule model komunikacji stanowi w tym przypadku merytoryczną podstawę interpretacji empirycznych źródeł pisemnych, niestandaryzowanych, tj.: indywidualnych – oryginalnych w formie i treści opisów nieporozumień komunikacyjnych na stanowiskach pracy w różnych organizacjach, sporządzonych przez niestandaryzowaną próbę osób. Głównymi celami prowadzonych badań było określenie, zgromadzenie i sklasyfikowanie informacji o realnych przyczynach występowania nieporozumień komunikacyjnych w środowisku pracy i ich wpływie na sprawność i skuteczność organizacji przez niczym nieskrępowane, w pełni samodzielne opisy tego rodzaju sytuacji przez respondentów.
EN
The article analyses the selected communication behaviours of engineers on their positions on the basis of the so-called holistic model of interpersonal communication developed by the author of this publication and qualitative research conducted for several years among the employees of various Polish organizations. The model of communication presented in this article is in this case factual basis for the interpretation of the empirical non-standardized written sources, i.e.: individual - the original in form and content descriptions of communication misunderstandings at work stations in different organizations, drawn up by non-standardized sample of people. The main objective of the study was to determine, collect and classify information about the real causes of communication confusions in the work environment and their impact on the efficiency and effectiveness of the organization through unfettered, fully self-descriptions of this kind of situation done by respondents.
3
Content available Komunikowanie się osób w sytuacjach kryzysowych
PL
W artykule omówiono specyfikę procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych. Przeanalizowano jego przebieg i funkcje. Wskazano, jakie umiejętności powinni mieć pracownicy służb bezpieczeństwa ze względu na prawidłowe komunikowanie się z osobami poszkodowanymi. Omówiono te umiejętności w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości.
EN
In the article special features of emergency communication process were discussed. Its course and functions were analyzed. The skills of safety personnel in relation of communication with injured people were identified. They were also discussed in the context of constant individual personality traits concept.
PL
W artykule zaprezentowano specyfikę funkcjonowania zespołów wirtualnych i niektóre przyczyny ich coraz bardziej powszechnego tworzenia i utrzymywania. Przedstawiono ich zalety i wady, a także narzędzia komunikowania się synchronicznego i asynchronicznego, które mogą być wykorzystywane przez członków takich zespołów (tj.: komunikatory, telekonferencje i wideokonferencje, "chat roomy", grupy dyskusyjne z moderatorem, pocztę elektroniczną - e-mail, newslettery, serwisy tematyczne, linki do baz wiedzy, wiki, bazy materiałów multimedialnych, blogi, dzienniki oraz kwestionariusze ankiety). Ponadto, wskazano problemy, które mogą być konsekwencją porozumiewania się "via Internet" (m.in.: natury technicznej, a także takie, które wiążą się z komunikowaniem pisemnym, wizualnym, werbalnym czy różnymi formami porozumiewania się niewerbalnego). W dalszej części artykułu zaproponowano potencjalne działania, które mogą poprawić skuteczność komunikowania się w zespołach wirtualnych.
EN
The article presents the specificity of virtual teams functioning and some of the causes of their becoming more widespread creation and maintenance. It also presents their advantages and disadvantages, as well as the tools of synchronously and asynchronously communication, which can be used by the members of such teams (i.e.: communicators, teleconferences and videoconferences, "chat rooms", moderated discussion groups, electronic mail - e-mail, newsletters, thematic services, links to knowledge bases, wikis, multimedia databases, blogs, diaries and questionnaires). Furthermore, the authors of the article identified some problems that may be a consequence of communication "via Internet" (such as technical, as well as those, that are connected with the written, visual, verbal communication or various forms of nonverbal communication). Later, they proposed the potential actions which can improve the effectiveness of communication in the virtual teams.
5
Content available remote Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
EN
Crisis situations appear very often and unexpectedly. They constitute a challenge for organization and workers, especially if they are not prepared for them. The article shows how to organize communication in crisis situation between organization and media also between organization and co-workers. The main principle is truthfulness. Immediate action is important too.
EN
This paper reports on preliminary experiments aimed at standardizing speech intelligibility of military Callsign Acquisition Test (CAT) using average power levels of callsign items measured by the Root Mean Square (RMS) and maximum power levels of callsign items (Peak). The results obtained indicate that at a minimum sound pressure level (SPL) of 10.57 dBHL, the CAT tests were more difficult than NU-6 (Northwestern University, Auditory Test No. 6) and CID-W22 (Central Institute for the Deaf, Test W-22). At the maximum SPL values, the CAT tests reveal more intelligibility than NU-6 and CID-W22. The CAT-Peak test attained 95% intelligibility as NU-6 at 27.5 dBHL, and with CID-W22, 92.4% intelligibility at 27 dBHL. The CAT-RMS achieved 90% intelligibility when compared with NU-6, and 87% intelligibility score when compared with CID-W22; all at 24 dBHL.
7
Content available remote Komunikowanie się w dialogu cywilizacyjnym Europy
PL
Obecnie życie ludzkie w dużej mierze zależy od komputerów i technik komunikacyjnych. Bez zaplecza technicznego ludzie są całkowicie zagubieni. Niniejszy artykuł przedstawia człowieka przytłoczonego ciągłym przepływem informacji, co określa się mianem cywilizacji informacyjnej. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia konsekwencji rozprzestrzeniania się cywilizacji informacji.
EN
These days human life depends to a large extent on computers and communicative techniques. Without that technical assistance people are completely confused. The article shows the man overwhelmed by the constant flow of information, which is referred to as information civilization. It is on attempt to explain the consequences and widespread of the information civilization.
8
Content available remote Przczyny konfliktów postrzegane przez menedżerów Polski północno - zachodniej
PL
W konflikt w organizacji uwikłane są różne kategorie społeczno - zawodowe pracowników. W zależności od pozycji zajmowanej przez pracownika w strukturze organizacyjnej inne może być postrzeganie jego przyczyn. Zasadne zatem jest pytanie: na jakie przyczyny konfliktu wskazują menedżerowie i jak są one powszechne w ich przekonaniu? W świetle uzyskanych wyników z przeprowadzonego zwiadu badawczego można stwierdzić, że najczęściej postrzeganymi przyczynami konfliktów przez kierowników są: nieskuteczne przekazywanie informacji, nieskuteczne komunikowanie się oraz wadliwa koordynacja pracy. W artykule zaprezentowano w których przedsiębiorstwach, które przyczyny występują częściej oraz spróbowano wyjaśnić otrzymane rezultaty.
EN
Different worker categories are involved in conflict in organization. Perception of conflict reasons can differ depending on position in organizational structure hold by organization member. Thus the question seems to be legitimated: on what reasons of conflict are pointed by managers and how common they are from managers point of view? In lights of obtained results from conducted survey one can ascertain that conflicts reasons most often perceived by managers are: ineffective information transfer, ineffective communication and defective work coordination. In the article one has presented in which of surveyed companies, which reasons occur more often. Moreover, one has tried to explain received results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.