Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  freeze resistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Ocena mrozoodporności betonów modyfikowanych ceramiką odpadową
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu ceramiki odpadowej, dokonując oceny jej wpływu na wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie badanych kompozytów betonowych, wykonanych na bazie kruszywa łamanego. Badanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie przeprowadzono tradycyjną metodą dla 150 cykli oraz przy wykorzystaniu urządzenia do automatycznej analizy obrazu, oznaczając strukturę porowatości betonu. Ceramika odpadowa była dozowana w postaci rozdrobnionego pyłu (tzw. mączki) w ilościach 5 i 10% masy cementu. Pozyskana do badań ceramika została rozdrobniona w młynie oraz dezintegratorze i pochodziła z recyklingu ceramiki sanitarnej, ściennych płytek ceramicznych oraz ceramicznych dachówek. Dodanie tak rozdrobnionej ceramiki wpłynęło na uzyskanie lepszej urabialności mieszanek betonowych.
EN
The paper presents the analysis of the impact of waste ceramics on compressive strength and resistance to cyclic freezing and thawing of tested concrete composites, made on the basis of broken aggregate. The freeze–thaw test was carried out using the traditional method for 150 cycles and using an image automatic analysis device determining the porosity structure of the concrete. The waste ceramics were dosed in the form of ground dust (so–called flour) in quantities of 5 and 10% of the cement mass. The ceramics for testing were ground in a mill and disintegrator and were obtained from the recycling of sanitary ceramics, ceramic wall tiles and ceramic roof tiles. The addition of such shredded ceramics influenced obtaining better workability of concrete mixtures.
PL
Kruszywa stosowane do produkcji betonów nawierzchniowych, a zwłaszcza do wykonywania warstwy ścieralnej, podlegają kwalifikacji normowej według ustalonych kryteriów i metod badawczych. Jedną z najważniejszych cech podlegających ocenie w aspekcie trwałości nawierzchni jest mrozoodporność. Przedstawiono problem wystąpienia bardzo rozległych uszkodzeń nawierzchni betonowej, spowodowanych brakiem mrozoodporności pewnej części z ogólnej kompozycji kruszywa zastosowanego w warstwie ścieralnej, co już po dwóch okresach zimowo-wiosennych doprowadziło do całkowitej dyskwalifikacji wykonanej nawierzchni. W trakcie badań normowych dopuszczone do zastosowania kruszywo nie wykazywało podstaw do dyskwalifikacji. Przedstawiony problem dotyczy zatem weryfikacji poprawności zalecanych badań i kryteriów normowych w stosunku do kruszyw do nawierzchni betonowych.
EN
Aggregates applied for pavement concrete production and especially for constructing grinding layer are subjected to codes classification according to determined criteria and testing methods. One of the most important properties that should be estimated within the aspect of pavement durability is freeze resistance. The problem of significant damages appearance on concrete pavement caused by the lack of freeze resistance of a certain part of the overall composition of aggregate used for grinding layer that after two winter-spring seasons resulted in total disqualification of executed layer is presented. Aggregate admitted for the mix during code tests did not indicate any basis for disqualification. Presented problem hence refers to the verification of correctness of recommended tests and codes criteria for aggregates for concrete pavements.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego do produkcji zapraw oraz betonów cementowych. Wykorzystane w badaniach pyły stanowią odpad powstający podczas obróbki kruszywa stosowanego do produkcji mas mineralno-asfaltowych (MMA). Utylizacja tych odpadów stanowi obecnie duży problem w wielu wytwórniach MMA. Celem określenia wpływu dodatku pyłu bazaltowego na wybrane właściwości zapraw przeprowadzono badania wytrzymałości na zginanie i ściskanie po 2, 28 i 56 dniach dojrzewania próbek, określono mrozoodporność zapraw a także zdolność do kapilarnego podciągania wody, nasiąkliwość oraz współczynnik rozmiękania zapraw. Wpływ dodatku pyłu bazaltowego na parametry termoizolacyjne zapraw określono na podstawie pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła w aparacie płytowym TCA 300. Przeprowadzone badania dotyczyły również analizy wpływu dodatku pyłu bazaltowego na wybrane właściwości betonu. W tym celu zbadano wytrzymałość betonu na ściskanie, po 28, 90 i 180 dniach oraz mrozoodporność. Odpadowy pył bazaltowy stanowił częściowy zamiennik piasku w ilości 0-30% masy piasku w przypadku zapraw oraz w ilości 0-20% masy piasku w przypadku betonów. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na to, że pył bazaltowy może być stosowany do produkcji zapraw i betonów cementowych, jako substytut piasku naturalnego. Zastąpienie części piasku przez pył bazaltowy wpłynie na poprawę niektórych właściwości tych materiałów oraz pozwoli na zagospodarowanie odpadu przemysłowego.
EN
The present study shows the results of the possibility of using basalt powder in cementitious mortar and concrete. Asphalt mixture production leads to formation of significant amounts of mineral powder. It is used in a present research. Utilization of this waste is a problem in Asphalt Batch Mix Plant. Experiments were carried out to determine an influence of powder basalt on some properties of cementitious mortar. The compressive and flexural strength at 2, 28 and 56 days of curing, freeze resistance, absorptivity, capillary rise of water and softening factor were conducted. Thermal conductivity factor was determined by means of Thermal Conductivity Measuring Instrument TCA 300 to assess a thermal insulation parameters of mortars. Secondly, experiments were also carried out to determine an influence of addition of powder basalt on some properties of concrete. The compressive strength at 28, 90, 180 days of curing and freeze resistance were conducted. Cementitious mortars and concrete were prepared with powder basalt as a partial substitute of sand in amount of 0-30% and 0-20% sand mass respectively. The results show that powder basalt can be use as an effective substitute of fine aggregate in cementitious mortar and concrete. Use of the powder basalt as a partial substitution of sand improves some properties of cementitious mortar and concrete and anable for the management of industrial waste.
EN
This article presents an overview of the literature on the subject of using calcareous ash in concrete technology. The author discusses the state of normalization of calcareous fly ashes in Poland and selected countries in the world, morphology, pozzolanic and hydraulic properties of the fly ash, as well as the impact of fly ash on selected properties of concrete – mortars rheology, freeze resistance, heat of hydration, compressive strength and impact on the operation of the aerating admixtures. The analysis of the collected data shows that the lack of standardization prevents the use of calcareous fly ashes as an additive to concrete type II, the negative impact of ash on the properties of concrete can be reduced by activation of ash, the addition of ash reduces the heat of hydration and due to the pozzolanic and hydraulic properties, has positive impact on compressive strength of concrete, the content of unburned carbon adversely affects on performance of aeration additives. For economic reasons it is most profitable to use calcareous fly ash as the main ingredient of cement.
PL
W artykule przedstawiono przegląd literatury w temacie wykorzystania popiołów wapiennych w technologii betonu. Poruszono kwestie stanu unormowania popiołów lotnych w Polsce oraz w wybranych krajach na świecie, morfologii oraz właściwości pucolanowych i hydraulicznych popiołów, a także wpływu dodatku popiołu lotnego wapiennego na wybrane właściwości betonu – reologię zapraw, mrozoodporność, wartość ciepła hydratacji, wytrzymałości betonów, jak również działanie domieszek napowietrzających. Z analizy zebranych materiałów wynika, iż brak normalizacji uniemożliwia wykorzystanie popiołów jako dodatku typu II do betonu, negatywny wpływ popiołu na właściwości mieszanki betonowej można zredukować poprzez aktywizację popiołu, dodatek popiołu obniża ciepło hydratacji mieszanki oraz, ze względu na właściwości pucolanowo-hydrauliczne, pozytywnie wpływa na wytrzymałość, zawartość niespalonego węgla negatywnie wpływa na działanie domieszek napowietrzających. Ze względów ekonomicznych bardziej opłacalne jest stosowanie popiołu lotnego wapiennego jako składnika głównego do produkcji cementu.
PL
Przedstawiono ocenę różnej ilości modyfikatora polimerowego na kształtowanie mrozoodporności betonu, który został wykorzystany do naprawy konstrukcji falochronu wyspowego w Porcie Gdynia. Omówiono wyniki badań wpływu dodatku dyspersji kopolimeru styrenowo-akrylowego na odporność na powierzchniowe złuszczenie w 3% NaCl, wodoszczelność, wytrzymałość na zginanie i ściskanie oraz wielkość odkształceń skurczowych betonu. Oceny wpływu dodatku polimerowego na wielkość tych parametrów dokonano na podstawie wyników uzyskanych podczas prób w warunkach przemysłowych na próbkach betonu pobranych podczas zarobów próbnych i w czasie naprawy konstrukcji.
EN
An assessment of the effect of different amounts of polymer modifier on the freeze resistance of concrete used for structural repairs of the offshore breakwater at the Port of Gdynia is presented. An analysis of the results of tests carried out to determine the influence of a styrene-acrylic copolymer dispersion additive on the scaling resistance of concrete in a 3% NaCl solution, its water-tightness, compressive and flexural strengths and the extent of concrete shrinkage deformation is discussed. The evaluation of the influence of the polymer additive was carried out on the basis of results obtained in tests carried out in industrial conditions on concrete samples taken from trial mixes and in the course of repair of the breakwater.
PL
W pracy przeprowadzono analizę danych literaturowych oraz wyników badań własnych, dotyczących zmian wybranych właściwości lub wskaźników destrukcji próbek kapilarno-porowatych materiałów budowlanych w procesie zamrażania-rozmrażania do całkowitego zniszczenia. Potwierdzono, że w procesie destrukcji betonów można wyróżnić dwa etapy o zdecydowanie różnej dynamice. Stwierdzono, że przejście procesu destrukcji materiału z pierwszego do drugiego etapu wyznacza krytyczny poziom kumulowania uszkodzeń, który może być miarąmrozoodporności materiałów. Zaproponowano sposoby wyznaczenia tego kryterium. Do oceny mrozoodporności betonu zaproponowano metodę zamrażania-rozmrażania, w której rejestruje się jedynie moment „pełnego” zniszczenia próbek betonowych.
EN
Frost resistance of building materials is considered to be the main indicator of their durability. The analysis of degradation process of building materials subjected to cyclic freezing and thawing showed that the damages development in time runs according to two stages. The first stage is characterised by a slower damages accumulation process and a longer duration in comparison with the second stage. It was shown the time of passage the material degradation process from the first stage to the other one assigns the critical level of damages accumulation, which can be assumed for evaluation of material frost resistance. The methods to determine this criterion were proposed.
PL
Omówiono problem zbadania uwarunkowań cieplno-fizycznych procesu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości betonowych elementów konstrukcyjnych w temperaturach obniżonych i zimowych, przy optymalnym zużyciu energii i dotrzymaniu tych uwarunkowań do czasu uzyskania projektowanej wytrzymałości. Zaproponowany model i procedura analizy czynników wpływających na kształtowanie się wytrzymałości elementów betonowych w warunkach oddziaływania ujemnych temperatur otoczenia pozwalają dobrać sposób na uzyskanie optymalnej wytrzymałości przy zminimalizowanym zapotrzebowaniu na energię i minimalnych kosztach.
EN
The paper concerns the problem of thermal and other physics examine the circumstances of the process of obtaining adequate strength concrete structural components in reduced and winter temperatures, with an optimal energy consumption, and keep those conditions until the proposed strength. The proposed model and procedure for the analysis of factors affecting the evolution of the strength of the concrete elements in the conditions of the impact of negative ambient temperatures, allows selected a solution to achieve optimal strength when minimal energy demand and minimal costs.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego V o różnej zawartości węgla. Zbadano wpływ jakości popiołu na właściwości reologiczne cementu, czas wiązania, wytrzymałość, mrozoodporność i kompatybilność cementu z domieszkami. Przeprowadzone badania potwierdziły, że duża zawartość części palnych w popiele negatywnie wpływa na jakość cementu, w tym cechy użytkowe kształtujące właściwości mieszanki betonowej i trwałość betonu.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań 9 serii betonów BWW napowietrzanych za pomocą mikrosfer polimerowych. Celem badań było okrerślenie związku pomiędzy strukturą porowatości, stosunkiem W/C i mrozoodpornością betonu.
EN
The paper present the results of examinations of 9 series of HCP air-entrained concretes made with microspheres. The aim was to estimate the relastions between air-pores structures, W/B ratio and freeze-thaw durability.
EN
The paper presents research results of the influence of dolomite filler on self-compacting concrete properties. The positive impact of dolomite filler on fluidity and mixture structure has been identified. It has been proved that concretes with dolomite filler admixture reach high compression strength and are frost and defrosting salt resistant. The cement matrix after 28 days of hardening includes mainly crystals of phase C-S-H, Ca(OH)2 and dolomite crystals.
PL
W referacie analizowano zagadnienie porowatości betonów samozagęszczalnych. Szczególną uwagę poświęcono procesowi tworzenia się struktury porowatości powstającej w wyniku odpowietrzania się mieszanki betonowej. Określenie efektywnego stopnia napowietrzenia mieszanki betonowej jest kluczowym parametrem pozwalającym prognozować mrozoodporność betonu.
EN
The paper presents testing of porosity structure of self-compacting concrete. Concrete mix of self-compacting concrete self-eliminates needless air bells. In consequence, porosity structure influences resistance of self-compacting concrete.
13
Content available remote Ocena mrozoodporności betonu z godnie z wymogami nowej normy Europejskiej
PL
Omówiono trzy metody badania odporności betonu na powierzchniowe łuszczenie wywołane cyklicznym zamrażaniem i odmrażaniem z jednoczesnym nasyceniem roztworem soli odładzającej, proponowane w projekcie nowej normy europejskiej. Przedstawiono wyniki badań własnych nad mrozoodpornością betonu modyfikowanego roztworem asfaltu w wysokowrzącym rozpuszczalniku organicznym, do wykonania których zastosowano metodę Boraas. Na podstawie -wyników badań przeanalizowano możliwości zastosowania kompozytu do konstrukcji narażonych na jednoczesne działanie mrozu i środków odladzających.
EN
Three test methods of concrete resistance to scaling due to cyclic freezing and thawing with de-icing salt saturation were discussed. The experimental results of forst resistance test of concrete modified with asphalt solution in high-boiling organic solvent, were presented. The tests were carried out in accordance with Boraas method. The possibilities of composite application to the structures subjected to freezing and thawing in the presence of de-icing agent were analysed.
14
Content available remote Mrozoodporność betonu z dodatkiem bitumicznym
PL
Skuteczną metodą ochrony betonów przed wpływem środowiska zewnętrznego może być ich modyfikacja poprzez wprowadzenie, w trakcie przygotowania mieszanki betonowej, substancji bitumicznych. W pracy przedstawiono wyniki badań nad mrozoodpornością w obecności wody wodociągowej i 3% roztworu NaCl (soli odladzającej), przeprowadzonych na próbkach betonów drobnoziarnistych z dodatkiem pasty bitumicznej. Opracowane funkcje regresji dają możliwość szacunkowego prognozowania mrozoodporności, dzięki czemu pozwalają dokonać doboru optymalnej receptury betonu w zależności od konkretnego jego zastosowania.
EN
The modification by introducing bituminous addition, during mix preparation, may be an effective method of concrete, protection against external environment influence. The experimental results of resistance to cyclic freezing and thawing in the presence of water and 3% NaCl (deicing agent) of fine-grained concrete with asphalt addition, are presented in the paper. The regression equations make the estimation of frost resistance of concrete possible and this way, allow choosing the optimal composition of concrete for specific applications.
PL
W artykule przedstawione są wyniki badań własnych mikrostruktury betonu poddawanego cyklom zamrażania i rozmrażania. Do badań zastosowano analizę mikroskopową odpowiednio przygotowanych fragmentów próbek betonu, metodę kapilarnego podciągania wody w ciśnieniu atmosferycznym oraz analizę termiczną zaczynów wyseparowanych z betonu.
EN
Experimental results of concrete microstructure after cycles of freezing and thawing are presented in this paper. The following methods were applied in determining the microstructure: scanning electron microscope (SEM) analysis, capillary pulling up water under atmospheric pressure and thermal analysis of cement hardened paste separated from concrete.
16
Content available remote Analiza metod określania mrozoodporności betonu
PL
W pracy przedstawiono przegląd metod określania mrozoodporności betonu oraz wyniki weryfikacyjnych badań własnych metody określania mrozoodporności opartej na ocenie kinetyki kapilarnego podciągania wody w podciśnieniu.
EN
The review of methods of determining concrete freeze resistance and the results of laboratory tests of concrete freeze resistance based on kinetics of capillary pulling-up water under pressure are presented in this paper.
PL
Stosowane obecnie metody określania mrozoodporności betonu są pracochłonne, czasochłonne i energochłonne. Wyniki badań są często niemiarodajne i nie w pełni informują o procesach destrukcyjnych powstających w betonie. Skala strat i znaczne koszty napraw wskazują na pilną potrzebę prowadzenia prac naukowo-badawczych, mających na celu zwiększenie trwałości budowli. Artykuł zawiera wyniki badań własnych nad zmianami parametrów struktury porowatości pod wpływem działania mrozu. Badania optymalizacyjne przeprowadzono techniką planowania eksperymentu. Korelację pomiędzy zmianą struktury porowatości po wstępnych cyklach zamrażania i rozmrażania betonu a jego mrozoodpornością ustalono wykorzystując statystyczne programy komputerowe.
EN
Methods of determining concrete freeze resistance which are used at present, are labour-consuming, time consuming and energy-consuming. These methods do not give full information about destruction processes occurring in concrete. The scale of losses and considerable costs of repair indicate that urgent need for scientific research in order to develop reliable estimation of concrete freeze resistance. The results of the study considering changes of porosity parameters under frost influence and the correlation between the change in porosity structure after initial cycles of concrete freezing and thawing and concrete freeze resistance are presented in this paper.
19
Content available remote Wpływ budowy świetlówek na ich mrozoodporność w warunkach ruchu powietrza
PL
Praca przedstawia wyniki badań mrozoodporności świetlówek w warunkach dużego ruchu powietrza. Badaniom poddano świetlówki różnych typów: rurowe o średnicy 26 mm, kompaktowe niezintegrowane i zintegrowane oraz świetlówki wykonane w wersji mrozoodpornej, w których tę cechę uzyskiwano różnymi metodami. Otrzymane charakte-rystyki temperaturowe biegły wyraźnie poniżej charakterystyk przedstawionych w katalo-gach firmowych. Spowodowane jest to najprawdopodobniej faktem, że katalogi zawierają wyniki pomiarów w powietrzu stojącym. Z badanych metod uzyskiwania mrozoodporno-ści, najskuteczniejsze okazało się stosowanie osłon przezroczystych ograniczających konwekcyjne straty ciepła świetlówki.
EN
The aim of the investigations was to study the temperature characteristics of fluorescent lamps in airflow. Fluorescent lamps of different construction were investigated. The characteristics of the large majority fluorescent lamps were found to be much lower than those given in the catalogues especially at a temperature of below 5oC. This is probably due to the fact that the catalogues give the results of measurements made in stationary air. In airflow, of the studied methods of frost proofing, the application of transparent shields is the best.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.