Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niepewność standardowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono charakterystyki warunkowych wartości średnich w zastosowaniu do pomiaru kąta przesunięcia fazowego pomiędzy dwoma sygnałami sinusoidalnymi o tej samej częstotliwości. Omówiono wpływ zniekształceń i zakłóceń harmonicznych na dokładność pomiaru. Podano przykłady eksperymentalne oraz podsumowanie.
EN
The article presents the characteristics of the conditional average values used to measure the phase shift angle between two sinusoidal signals of the same frequency. The impact of interferences and harmonic distortions on measurement accuracy was discussed. Examples of experiments and a summary were provided.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie warunkowej wartości średniej modułu sygnału do wyznaczania unormowanej funkcji korelacji wzajemnej Pxy (τ) skorelowanych sygnałów losowych o rozkładzie normalnym. Wykazano, że proponowana metoda charakteryzuje się mniejszą niepewnością standardową niż metoda bezpośrednia w zakresie 0,502≤ Pxy (τ)≤1. Podano przykład zastosowania omawianej metody do estymacji opóźnienia transportowego.
EN
The paper presents the use of the conditional expected value of the signal’s absolute value to determine the normalized cross-correlation Pxy (τ). It was shown that proposed method has a smaller standard uncertainty than the direct method in the range 0,502≤ Pxy (τ)≤1.
PL
W artykule przedstawiono metodę pośredniej korekcji wpływu skorelowania na standardową niepewność wartości średniej wielu skorelowanych obserwacji pomiarowych. Metoda polega na rozdzieleniu wszystkich obserwacji na grupy i obliczaniu stosunku wariancji wartości średnich tych grup do średniej wariancji tych grup z uwzględnieniem ich liczby stopni swobody. Stosunek ten wykorzystuje się do obliczania współczynnika korygującego wpływ skorelowania obserwacji przy obliczaniu standardowej niepewności średniej. Na podstawie porównywania wyników badań metodą Monte-Carlo wykazano większą skuteczność zaproponowanej metody w porównaniu do metody bezpośredniej estymacji funkcji autokorelacji obserwacji.
EN
In the paper there are presented the method and research results of indirect correction of the impact of autocorrelation on the mean value. The investigations were performed with the use of the Monte Carlo method. It is shown that in the case of a random autocorrelated process (5) the increase in the sampling frequency does not lead to a reduction of the standard uncertainty of the mean value (6) calculated according to the standard procedure (1) and, due to this, the standard uncertainty may be too optimistic (Fig. 1). In the proposed method all the N observations are separated into several (k) groups of n observations, there are calculated the global variation S2, k variation S[...] in each group (9) and mean variation S[...] of these groups and also variation S[...] of mean values xn of each groups (10). Next the ratio Fs (11) of these variations (takes into account degrees of freedoms) is calculated. This ratio is used in calculation of the coefficient (14) that is used for the correction of the influence of autocorrelation of observations in the standard uncertainty (2). After Monte Carlo simulations it is shown, that for the exponential autocorrelation function the proposed method demonstrated the effectiveness comparable with that of the method of direct estimation of the autocorrelation function, namely the average of the standard uncertainty was very close to the theoretical standard uncertainty (Tab. 1). However when using the estimated autocorrelation function, the average of the standard uncertainty is much underestimated (Tab. 1).
4
PL
Program „LabMet” służy do opracowywania i gromadzenia wyników pomiarów. Umożliwia on wyznaczenie niepewności dla jednej lub wielu obserwacji w pomiarach bezpośrednich jak: napięcia, prądu, czasu i częstotliwości oraz pomiarze pośrednim – rezystancji. Do zalet programu należą: prosta obsługa, duża odporność na błędy użytkowania, możliwość tworzenia własnej bazy danych mierników, możliwość archiwizacji wyników obliczeń, możliwość rozbudowy programu o następne moduły.
EN
The program „LabMet” is a specialistic program for development and stockpiling of measurement results. It enables evaluating the measurement uncertainty for one as well as many observations, for direct measurements of: voltage, time and frequency, and indirect measurement – of resistance. The program was equipped with a serial decision model, which increased its fault tolerance. A legible graphical interface makes use of the program easy. The program has assisting functions: Help and Tutorial (available along with the main program as the text files in the RTF format). In the paper the way of using the program and its destination are described. Figs. 1 - 4 with individual options of the menu display the main screen of the program. In Fig. 5 an example of the effect of the serial decision-making structure is shown. Fig. 6 contains the computational zoom for the chosen measurement. The presentation of measurement results is depicted in Fig. 7. The Labmet program enables storing results of calculations on a disk as the text files. Moreover, the program cooperates with a system printer enabling the printing of results in the process. They are the advantages of the program. The other advantages are: the simplicity and great fault tolerance of the use, the possibility of creating the own database of meters, the possibility of archiving calculation results, the expendability of the program by next modules.
PL
Wyznaczanie niepewności pomiaru jest konieczną częścią kaSdej procedury pomiarowej. Omówiono metodę wyznaczania niepewności pomiaru w badaniach defektoskopowych odkuwek metodą ultradźwiękową. Wskazano na znaczenie procedur pomiarowych metodą ultradźwiękową analizy źródeł błędów przypadkowych. Przedstawiono sposób wyznaczania niepewności standardowej przy pomiarach bezpośrednich i pośrednich, budżet niepewności oraz uwagi związane z wyborem współczynnika rozszerzenia k, przy wyznaczaniu niepewności rozszerzonej, dla badań cech geometrycznych i defektoskopowych odkuwek, metodą ultradźwiękową.
EN
Determination of measurement uncertainty is a necessary part of every measurement procedure. The paper discusses the method of determining the measurement uncertainty in defectoscopic tests of forgings using the ultrasonic method. The significance of measurement procedures using the ultrasonic method and analysis of sources of random errors were pointed out. The method for determining standard uncertainty for direct and indirect tests, the uncertainty budget and remarks related to selection of the expansion coefficient k for determination of expanded uncertainty for geometric properties and defectoscopic tests of forging using the ultrasonic method have been presented.
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie interwału korelacji do wyznaczania standardowej niepewności średniej arytmetycznej szeregu danych dodatnio skorelowanych. Dla wykładniczego modelu skorelowania danych porównano sposób oceny wpływu skorelowania za pomocą interwału korelacji i wartości funkcji autokorelacji.
EN
Correlation interval (CI) is frequently used in stochastic signals analysis. In this work the CI application to determination of standard uncertainty of arithmetic mean for correlated data is proposed. The results of theoretical analysis for Gaussian distributed data with exponential form of autocorrelation functions are given. The paper is divided into five sections. The first is a short introduction to the subject of the paper. Section 2 presents the definition and determination of CI (Eq. 1, Eq. 2) and its application to evaluation of the standard uncertainty of the arithmetic mean (Eq. 11). Section 3 describes the use of correlation interval to determination of the standard uncertainty of the arithmetic mean for data with exponential form of autocorrelation function. The results of experiments for random signals with Gaussian probability distribution are given in Section 4. Section 5 summarizes the results and presents final remarks. The authors conclude that the method described in this paper may be applied to determination of standard uncertainty of arithmetic mean for Gaussian positively correlated data.
PL
W artykule porównano niepewności standardowe estymacji czasu opóźnienia sygnałów losowych przy zastosowaniu funkcji korelacji wzajemnej i warunkowej wartości średniej modułu sygnału opóźnionego. Dla przyjętych modeli sygnałów określono zakresy wartości stosunku sygnał/szum, dla których rozważane metody mają mniejsze standardowe niepewności estymacji opóźnienia.
EN
In this article the comparison of standard uncertainty of time delay estimation using direct cross-correlation and the function of conditional average value of the absolute value of delayed signal is presented. For the chosen model of signals the range of signal to noise ratio is obtained, in which the considered methods have less standard uncertainty of time delay estimation.
PL
W artykule przedstawione są problemy obliczenia standardowej niepewności wartości średniej arytmetycznej szeregu skorelowanych obserwacji pomiarowych związane z brakiem znajomości a priori ich funkcji autokorelacji. Wykazano, że wskutek istotnej statystycznej niestabilności estymowanej na podstawie zarejestrowanych obserwacji unormowanej funkcji autokorelacji obliczona standardowa niepewność wyniku pomiaru często może być mało wiarygodna. Omówione są kierunki zmniejszenia wpływu niedokładnego estymowania funkcji autokorelacji na wartość standardowej niepewności wartości średniej.
EN
In the paper there are presented some problems of estimating the standard uncertainty of the average value of the series of observations which correspond to the unknown a priori their autocorrelation function. It is proved that for proper evaluation of the average value standard uncertainty it is necessary to determine the effective number of the uncorrelated observations neff, which depends on the normalized autocorrelation function ρk. The formulas (3) and (7) used for calculating the standard uncertainty of the mean value for the a priori known and unknown standard deviation of autocorrelated observation are given. It is shown that the evaluation of autocorrelation coefficients rk based on the registered n observations is accompanied by their essential statistical instability within the range from approximately 20% (for the first coefficients rk, numbered k=1,2,3,..) to 96% (for the last coefficients, numbered k→n) for the number of observations n≈100 (Fig. 1a and Fig. 2). This instability in turn leads to the incor-rect determination of the effective number of observations (Figs. 3 and 4) and, as a result, provides the incorrect standard uncertainty of the measurement result. From Monte Carlo simulations one can draw a conclusion that in order to obtain in the first approach the stable neff, the number of summered members in formula (2) must be fewer than n/20÷n/30. In the summary some methods for decreasing the influence of inaccurate evaluation of the correlation function on the standard uncertainty mean value are described.
9
Content available remote Ocena niepewności wyników pomiarów w analizie areometrycznej gruntu
PL
W artykule przedstawiono procedurę obliczania złożonej niepewności standardowej (przy zastosowaniu tzw. metody B) w analizie areometrycznej, gdzie wielkościami określanymi są: średnica cząstek zawieszonych w danym momencie w zawiesinie gruntowo-wodnej i ich zawartość procentowa w stosunku do całej suchej masy próbki wziętej do analizy. Bezpośrednimi wielkościami mierzonymi są: gęstość zawiesiny - mierzona areometrem (poziom zanurzenia areometru) i czas pomiaru liczony od momentu wzburzenia zawiesiny, po którym mierzy się tę gęstość.
EN
The paper describes a procedure for assessing the complex standard imprecision of in hydrometer analysis with "B" method. The defined values are: the diameter of particles suspended in soil and water suspension at a given time and their percent content in total substance of the analyzed sample. The direct measured values are: the suspension density measured with hydrometer (by the level of hydrometer's immersion) and time of the measurement from the moment of suspension's stir, after which the density is recorded.
PL
W artykule przedstawiono metodę weryfikacji poprawności odtwarzania przebiegów sił i ciśnień impulsowych. Odtwarzanie wymienionych przebiegów wymuszeń impulsowych przeprowadzono w dziedzinie częstotliwości z wykorzystaniem transmitancji widmowej elastycznego pręta działającego jako przetwornik mechaniczny. Metoda weryfikacji polega na porównaniu obliczonej, zgodnie z procedura odtwarzania, estymaty przebiegu impulsu odkształcenia w danym przekroju pręta ze zmierzonym przebiegiem tego impulsu w tym przekroju. Na podstawie wyników weryfikacji dokonano oszacowania niepewności odtwarzania amplitudy i czasu trwania przebiegów impulsowych.
EN
The work deals with a method for verifying the correctness of reconstruction of impulsive force and pressure waveforms. The impulsive strain waveforms were reconstructed in the frequency domain using a spectral transmittance of an elastic bar acting as a mechanical transducer. The verification required comparing an estimate of a strain waveform in a selected cross-section, calculated according to the reconstruction procedure, with a measured waveform of this impulse in the same cross-section. The verification results were used for calculating the uncertainty of the amplitude reconstruction and the duration of the impulsive waveforms.
PL
W artykule przedstawiono model obliczenia niepewności złożonej w przypadku funkcji o zerowych wrażliwościach I rzędu albo o silnie nieliniowym równaniu, gdy składniki niepewności zależne od wrażliwości wyższych rzędów mają istotny wpływ na niepewność złożoną. Uogólnienie modelu zachowuje ogólną ideę składania niepewności. Polega ono na uwzględnieniu różniczek wyższych rzędów, które należy traktować jak inne składniki niepewności. Niepewność złożona jest średnią kwadratową tych wszystkich składników. Zwrócono uwagę na uniknięcie problemu skorelowania składników niepewności, jaki powstaje gdy niektóre skłądniki są podzielone na części ułamkowe i występują pod znakiem sumy wielokrotnie. Jako przykłady zastosowania metody przedstawiono transfer Hamona, którego funkcja ma zerowe wrażliwości I rzędu, oraz wielomian wyższego rzędu, dla ktorego w pewnych punktach różniczki zależne od wrażliwości II rzędu mają wartości porównywalne z różniczkami I rzędu.
EN
A model for the calculation of the combined uncertainty in the case of function characterized by zero value sensitivities of 1st order or by strong non-linearity, when component uncertainties depended of higher order sensitivities have substantial effect into combined uncertainty therr is presented in the paper. Generalization of the model applies the main idea of the combined uncertainty calculation. the generalization depends on taking into account higher order differentials. these should be similarly to the other uncertainty components. The combined uncertainty there equal to the rms value of the all function uncertainty components. the attention there is paid into correlation of the uncertainty components, when of them there are divided into fractional parts, and then appear several times under sum denotation. The Hamon transfer there is analysed as an example. Both 1st order sensitivities of its function there are equal to the 0. The second specific function is a polynomial of higher order, when in specific points the differentials depended on the second order sensitivities have the same order values as 1st order differentials.
PL
W pracy przedstawiono sposób obliczania niepewności wyniku analizy zalecany przez EURACHEM [1]. Zamieszczono także podstawowe terminy i definicje, które są stosowane przy konstruowaniu budżetu niepewności i obliczaniu niepewności całkowitej.
EN
The method of uncertainty calculation recommended by EURACHEM [1] is described. The basic terminology and definitions used during construction of uncertainty budget and calculating combined standard uncertainty are presented.
13
Content available remote Stałe fizyczne
EN
The frequently used 1998 updated fundamental physical constants are reprinted and described.
14
Content available remote Natura rachunku niepewności pomiaru a jego nowa kodyfikacja
EN
The status of the measurement uncertainty theory in classical and quantum physics is presented. On that basis both traditional methods and new 1S0 document Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements are discussed.
15
Content available remote Międzynarodowe normy oceny niepewności pomiarów
EN
The general rules for evaluating and expressing uncertainty in measurements, established in 1995 by ISO, and their consequences for education of physics and technology in laboratories are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.