Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozkład pola magnetycznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Arbelos theory in electrical engineering
EN
An arbelos is a plane figure bounded by three semicircles that are pairwise tangent and have diameters lying on the same line. Its name comes from Greek and means Shoemaker's knife. Arbelos shape have the same shape like lines of magnetic field distribution - in ideal form - for two parallel wires. The paper presents the discussion on the analogue of arbelos and their theoretical contributions in electrical engineering.
PL
Arbelos jest częścią płaszczyzny ograniczoną trzema półokręgami, które są parami styczne i mają średnice leżące na tej samej linii. Jego nazwa nazwa wywodzi się z greckiego i oznacza nóż szewski. Kształt arbelos jest podobny do rozkładu linii pola magnetycznego - w idealnej formie - dla dwóch równoległych przewodów. Artykuł przedstawia dyskusję na temat analogii arbelos i zastosowania tej teorii w elektrotechnice.
EN
Magnetic fluids belong to the class of controllable materials. The influence of magnetic fields on this type of substance results in a change in its internal structure and an almost immediate change in its rheological properties. The ability to control the rheological characteristics in a very wide range, in combination with the ease of generating and controlling the magnetic field, creates the possibility of using this type of substance in systems with controlled operating parameters. The use of magnetic fluids in bearings may allow the design of some types of bearings to be simplified and enable efficient, fast, and precise control of the system operation, with a much shorter response time and higher stiffness than is the case with conventional sliding friction bearings. The paper presents the results of experimental tests carried out on a laboratory stand designed for thrust bearings lubricated with magnetic fluids. The analyses carried out concerned the determination of how the pad surface modification of the slide bearing, lubricated with magnetorheological fluids, influences the system performance parameters.
PL
Ciecze magnetyczne należą do klasy materiałów sterowalnych. Oddziaływanie polem magnetycznym na tego typu substancje skutkuje zmianą ich struktury wewnętrznej i w efekcie niemal natychmiastową zmianą właściwości reologicznych. Możliwość zmiany ich charakterystyk reologicznych w bardzo szerokim zakresie, co w połączeniu z łatwością generowania i sterowania polem magnetycznym stwarza możliwości zastosowania tego typu substancji w układach o kontrolowanych parametrach pracy. Zastosowanie cieczy magnetycznych w układach łożyskowych, może pozwolić na uproszczenie konstrukcji niektórych typów łożysk, umożliwić efektywne, szybkie i precyzyjne sterowanie pracą układu przy znacznie krótszym czasie odpowiedzi i wyższej sztywności, niż ma to miejsce w konwencjonalnych rozwiązaniach ślizgowych węzłów tarcia. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym przeznaczonym do badania wzdłużnych łożysk ślizgowych smarowanych cieczami magnetycznymi. Przeprowadzone analizy dotyczyły określenia wpływu modyfikacji powierzchni oporowej wzdłużnego łożyska ślizgowego, smarowanego cieczą magnetoreologiczną, na parametry pracy układu.
EN
Magnetic fluids are materials whose physical properties can be changed by a magnetic field of a given intensity value. One of the fundamental research areas for determining the properties of magnetic fluids is rheological measurement. The basic method for determining the rheological properties of this type of smart material is by using rotational rheometers equipped with parallel plate measuring geometry. The paper presents the results of numerical simulation and experimental research on the magnetic induction distribution in the working gap for this type of measuring geometry. The conducted analyses allowed the influence of selected parameters on the uniformity of the magnetic field distribution in the magnetic fluid to be determined. The work paid attention to the problems occurring in the development of measuring systems for determining the properties of magnetic fluids under the conditions of a magnetic field.
PL
Ciecze magnetyczne są to materiały, których właściwości fizyczne mogą być kształtowane za pomocą oddziaływania na nie polem magnetycznym. Podstawową metodą badawczą stosowaną do wyznaczania parametrów reologicznych cieczy magnetycznych jest pomiar na reometrach rotacyjnych z wykorzystaniem geometrii pomiarowej dwóch równoległych płytek. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz doświadczalnych rozkładu indukcji magnetycznej, w szczelinie roboczej dla tego typu geometrii. Przeprowadzone analizy pozwoliły na określenie wpływu wybranych parametrów na równomierność rozkładu pola magnetycznego w cieczy magnetycznej. W pracy zwrócono uwagę na problemy występujące przy opracowywaniu układów pomiarowych do wyznaczania właściwości cieczy magnetycznych w warunkach oddziaływania pola magnetycznego.
PL
Artykuł poświęcony jest nadprzewodnikowemu zasobnikowi energii na przykładzie modelu fizycznego zasobnika zbudowanego w Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych Instytutu Elektrotechniki. Rozważany problem dotyczy wyboru konfiguracji uzwojenia nadprzewodnikowego, która może zapewnić wymaganą wartość energii zasobnika przy ograniczonej przestrzeni pola magnetycznego. Przeanalizowano konfiguracje uzwojeń w układzie solenoidalnym i toroidalnym. Zaproponowano metodę ekranowania pola magnetycznego badanego elektromagnesu za pomocą elementów ferromagnetycznych w kilku konfiguracjach. Przedstawiono rezultaty obliczeń metodą elementów skończonych rozkładu pola magnetycznego i gromadzonej energii w uzwojeniu dla rozpatrywanych konfiguracji ekranujących w modelu numerycznym zbudowanym w programie Flux-3D. Wykazano, że dla badanego modelu nadprzewodnikowego zasobnika o energii 34 kJ w temperaturze 13 K, możliwe jest zastosowanie konfiguracji elementów ekranujących pole magnetyczne, która pozwoli na ograniczenie strefy pola magnetycznego o natężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne oraz zwiększenie energii zasobnika o 14%.
EN
The article describes a physical model of Superconducting Magnetic Energy Storage System (SMES) built in the Laboratory of Superconducting Technology in the Electrotechnical Institute. The considered problem concerns the choice of the superconducting winding configuration, which can be responsible for the required energy value in a limited space of the strong magnetic field. Possible configurations of the windings were analysed with particular focus on the solenoid and the toroidal configuration. The results of the calculations of the magnetic field distribution and the energy accumulated in the coil for the considered shield configuration have been described. It was shown that for the tested SMES model with energy of 34 kJ at temperature 13 K, it is possible to use such magnetic field shielding configuration, which allows to limit the magnetic field zone with an intensity exceeding the limit values and energy increase by 14%.
5
Content available remote Pole magnetyczne wokół transformatorów energetycznych
PL
Pole magnetyczne wokół pracujących transformatorów i maszyn elektrycznych zakłóca środowisko i jest szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. W otoczeniu urządzeń elektrycznych pracują ludzie nieświadomi obecności pola magnetycznego rozsiewanego przez te urządzenia. W referacie zostanie przedstawiona metoda badawcza rozkładu pola magnetycznego w przestrzeni wokół transformatorów i wyniki badań rozkładu pola magnetycznego wokół trzech transformatorów olejowych: 1,6 MVA, 22 kV/400 V; 800 kVA , 11,4 kV/420 V; 100 kVA, 11,4 kV/420 V.
EN
The magnetic field around the working transformers and electrical machines is interfering with the environment and is harmful to human health. People are unaware of the presence of magnetic fields spread across these devices. The paper presents a method of investigating the distribution of the magnetic field in the space around the transformers and the results of magnetic field distribution studies on three oil transformers: 1.6 MVA, 22 kV / 400 V; 800 kVA, 11.4 kV / 420 V; 100 kVA, 11.4 kV / 420 V.
PL
Rozkład osiowego pola magnetycznego na powierzchni styków komór próżniowych odgrywa decydującą rolę w ograniczaniu erozji styków podczas wyłączania prądu zwarciowego. Ograniczenie erozji styków możliwe jest przez równomierny rozkład osiowego pola magnetycznego na całej powierzchni styku. Z tego względu, w projektowaniu styków, należy stosować metody obliczeniowe do sprawdzenia składowej osiowej rozkładu pola magnetycznego. W artykule podano wynik analizy rozkładu składowej osiowej pola magnetycznego dla styku bipolarnego z nacięciami ukośnymi i z nacięciami o kształcie łuku. Do analizy stosowano program komputerowy FLUX 3D. Wykonano również badania rozkładu strumienia łuku dyfuzyjnego w rozbieralnej komorze próżniowej podczas wyłączania prądu zwarciowego o wartości 15 kA.
EN
The axial magnetic field (AMF) distribution on the contact surface plays an important role in short circuit current interruption. To minimize erosion of the contact the AMF should be uniformly distributed over the contact plates. During theoretical analysis of bipolar contacts, the design of the contact coil and the slots made in the contact’s plate, as well as the orientation of the steady contact relative to the moving contact were taken into account. The FLUX 3-D computer program was used for the calculation of the AMF and the results were compared and analyzed. To investigate the distribution of arc spots on the contact plate surface experiments were conducted in a dismountable vacuum chamber during a 15 kA short circuit current interruption.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych: rozkładów pola magnetycznego w rdzeniu, indukcji w szczelinie powietrznej, przebiegów siły elektromotorycznej, momentu zaczepowego, charakterystyk momentowo-kątowych oraz współczynnika tętnień momentu dla kilku wybranych wariantów bariery magnetycznej występującej w wirniku 6-biegunowego silnika synchronicznego między szczeliną powietrzną a magnesem. Na podstawie analizy tych wyników wytypowano strukturę najlepiej ograniczającą skutki zamykania się linii strumienia magnetycznego w niepożądany sposób poprzez obwód magnetyczny. Niewątpliwym osiągnięciem zrealizowanych badań jest optymalizacja bariery magnetycznej pomiędzy magnesem a szczeliną powietrzną wykonanej w celu ograniczenia skutków oddziaływania prądu twornika na deformację rozkładu pola magnetycznego w szczelinie, przy zachowaniu możliwie najlepszych parametrów funkcjonalnych rozpatrywanego silnika.
EN
The paper deals with the analysis of the radial placement and shape of magnetic barriers in rotor of the 6 pole interior permanent magnet (IPM) synchronous motor. Studies are focused on the comparative analysis of the magnetic field distribution and several functional parameters of the motors with different geometries of the magnetic barriers in the rotor. Among others the back emf waveforms, torque vs. power angle and current characteristics, cogging torque and space distribution of radial component of the magnetic flux density in the air-gap of the machines are studied. Selected results of simulations have been presented and discussed. On the basis of performed analysis the structure of the rotor that minimizes the armature reaction while keeping the performance factors has been pointed out for studied case problem.
PL
Konstrukcje wielkogabarytowych urządzeń transportu przemysłowego, poddane obciążeniom wynikającym z rodzaju ich pracy, narażone są na powstawanie dużych naprężeń. Naprężenia te mają wpływ na wytrzymałość zmęczeniową konstrukcji i uszkodzenia struktury materiału. W artykule przedstawiono wybrane wyniki pomiarów właściwości modelu konstrukcji dźwigara suwnicy pomostowej wykonane metodą magnetycznej pamięci metalu oraz metodą tensometryczną z zamysłem do oceny jego stanu technicznego. Zbadano wpływ zmiany obciążeń konstrukcji na stan magnetycznego strumienia.
EN
The large industrial cranes carry out transportation operations in the presence of a large impact load and mechanical stresses acting on the crane’s structure. The safety and efficiency of crane operations can be improved through providing the continuous structural health monitoring of crane’s equipment and components. Advanced non-destructive techniques can be employed for inspection of cranes during operation, that leads to reduce the down time costs and increase the safety confidence in the monitoring process. In this paper, the problem of continuous inspection of crane’s structure using the metal magnetic memory method is considered. The influence of operational variations on the self-magnetic flux leakage signal is investigated and quantitatively analyzed based on the experimental results obtained on a laboratory-scaled overhead travelling crane.
9
Content available remote Magnetization measurements in circle-shaped samples of typical dynamo steel sheets
EN
The paper describes a significant modification of the measurement method of the rotational magnetization in which circle-shaped samples of dynamo sheets are used. In the modified method, additional packages of sheet samples allow us to achieve a more uniform distribution of the magnetic field in the examined sheet sample with respect to conventional measurement methods using circle-shaped samples. Additionally, this paper includes the measurement verification of the equations of the magnetic field distribution which take into account a model of the rotational magnetization in typical dynamo sheets.
PL
W artykule przedstawiono istotną modyfikację metody pomiarów przemagnesowania obrotowego, w której wykorzystywane są próbki blach prądnicowych w kształcie kołowym. W zmodyfikowanej metodzie dodatkowe pakiety próbek blach pozwalają uzyskać bardziej jednorodny rozkład pola magnetycznego w badanej próbce blachy w porównaniu z dotychczasowymi metodami, w których wykorzystywane są kołowe próbki blach. Dodatkowo, w artykule przedstawiono weryfikację pomiarową poprawności równań rozkładu pola magnetycznego, w których uwzględniono model przemagnesowania obrotowego typowych blach prądnicowych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych: rozkładów pola magnetycznego w rdzeniu, indukcji w szczelinie powietrznej, przebiegów siły elektromotorycznej, momentu zaczepowego, charakterystyk momentowo-kątowych oraz współczynnika tętnień momentu dla kilku wybranych wariantów położenia magnesów na cięciwach pakietu wirnika 6-biegunowego silnika synchronicznego. Na podstawie analizy tych wyników wytypowano strukturę, w której zminimalizowano zjawisko bocznikowania strumienia magnesów. Niewątpliwym osiągnięciem zrealizowanych badań jest optymalizacja wielkości mostka magnetycznego pomiędzy magnesem a szczeliną powietrzną wykonana w celu uzyskania najmniejszego strumienia rozproszenia magnesów, przy zachowaniu możliwie najlepszych parametrów funkcjonalnych rozpatrywanego silnika.
EN
The paper deals with the analysis of the radial placement of the permanent magnets in the 6 pole interior permanent magnet (IPM) synchronous motor with tangential magnets. Studies are focused on the analysis of the magnetic field distribution and several functional parameters of the motor. Among others the back emf waveforms, torque vs. power angle and current characteristics, cogging torque and space distribution of radial component of the magnetic flux density in the air-gap of the machine are studied. On the basis of performed analysis of the magnetic field distributions and functional parameters the structure ensuring minimal leakage flux has been chosen.
PL
Artykuł zawiera opis badań wykonanych w Instytucie Elektrotechniki. Badano dwa rodzaje styków generujących osiowe pole magnetyczne stosowane w komorach wyłączników próżniowych. Badania łuku łączeniowego wykonano rejestrując gaszenie łuku ultraszybką kamerą. W pierwszej części artykułu omówiono budowę stanowiska badawczego. W dalszej części przedstawiono wyniki badań zarejestrowane podczas prób zwarciowych w rozbieralnej komorze próżniowej. W konkluzji omówiono uzyskane wyniki badań.
EN
The test results of the contacts generating the axial magnetic field made in Electrotechnical Institute are presented. Short-circuit test were made in dismountable vacuum chamber on two contacts. The diffusion arc of the interrupted short circuit currents recorded by means of a high speed camera are shown. At the first part of this paper the tests circuit and the equipment used were described. At the second part of this paper oscillograms and diffusion arc of the interrupted short circuit currents recorded by means high speed camera are attached. Conclusions contained the results of these investigations.
EN
The paper presents test results of contacts generating axial magnetic field. The distribution of the magnetic field was measured in a stand enabling investigation of different contact construction. Short-circuit tests were made in a dismountable vacuum chamber on two contact types generating axial magnetic field. The test circuit and the equipment used were described as well as the oscillograms and pictures of the diffusion arc of the interrupted short circuit currents recorded by means of a high speed camera are shown.
PL
Artykuł zawiera opis badań wykonanych w Zakładzie Wielkich Mocy Instytutu Elektrotechniki. Badano dwa rodzaje styków generujących osiowe pole magnetyczne stosowane w komorach wyłączników próżniowych. Badania łuku łączeniowego wykonano rejestrując gaszenie łuku ultraszybką kamerą. W pierwszej części artykułu omówiono budowę stanowiska badawczego. Natomiast w dalszej części przedstawiono wyniki badań oraz oscylogramy i fotogramy zarejestrowane podczas prób zwarciowych w rozbieralnej komorze próżniowej. W konkluzji omówiono uzyskane wyniki badań.
13
Content available remote Analiza możliwości obróbki magnetyczno-ściernej
PL
Omówiono zagadnienia obróbki ściernej ze wspomaganiem magnetycznym, a w szczególności zagadnienie sprawności wykorzystania energii pola magnetycznego w układzie obróbkowym. Do zaproponowanego rozwiązania konstrukcyjnego, umożliwiającego zamknięcie pola magnetycznego, stworzono model numeryczny, nadając mu odpowiednie warunki brzegowe oraz właściwości magnetyczne materiałów. Przeprowadzono symulację w oprogramowaniu ANSYS v.13, uzyskując teoretyczny rozkład indukcji pola magnetycznego w szczelinie obróbkowej. W celu weryfikacji modelu przeprowadzono pomiary na stanowisku rzeczywistym.
EN
In this paper discussed on the issues of magnetic abrasive finishing, in particular the issue of efficiency magnetic energy use to applied in machining system. For proposed design solution, with allows closure the magnetic field, create numerical model with boundary condition and material properties. A simulation was performed in software ANSYS v.13 and results was theoretical value of magnetic field in the gap machining. In order to verify the model was carried out the measurements on real stations.
EN
The use of numerical methods for the searching of the causes of damages of high-power DC motors was proposed in this paper. Usually, those machines have compensation windings divided into parallel branches. A numerical model of the machine was elaborated. The distribution of the field in the machine was determined for a symmetrical current distribution in the stator windings and for a de-energized machine with asymmetry occurrence. It was proved that even a small asymmetry of stator field distribution could lead to a decided impairment of the function of the sliding contact node. The machine failure is the consequence.
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie metod numerycznych w poszukiwaniu przyczyn uszkodzeń silnika prądu stałego dużej mocy. Maszyny te posiadają zazwyczaj uzwojenia kompensacyjne rozdzielone na gałęzie równoległe. Opracowano model numeryczny maszyny. Wyznaczono rozkład pola w maszynie dla przypadku symetrycznego rozpływu prądów w uzwojeniach stojana oraz dla maszyny odwzbudzonej z występującą asymetrią. Udowodniono, że nawet niewielka asymetria w rozkładzie pola stojana może prowadzić do zdecydowanego pogorszenia pracy zestyku ślizgowego. Konsekwencją jest awaria maszyny.
15
Content available remote Analysis of material separation process performed in wet drum magnetic separators
EN
Magnetic separators are widely used in both research and industry. The progress that has been made in magnetic separation technique resulted in some novel application as biotechnology and nanotechnology. The results of magnetic field modeling inside drum magnetic separators have been shown. The magnetic field source is the permanent magnet assembly. The performed simulation is the first step in designing more effective separating devices.
PL
Separatory magnetyczne znajdują powszechne zastosowanie zarówno w nauce jak i w przemyśle. Wieloletnie badania naukowe, a w szczególności postęp jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilkunastu lat zaowocowały wykorzystaniem separacji magnetycznej w takich nowoczesnych dziedzinach jak biotechnologia czy nanotechnologia. W pracy zostały zaprezentowane wyniki symulacji numerycznych rozkładu pola magnetycznego w separatorze typu bębnowego.
EN
The paper describes the numerical model of a typical lightning protection system (LPS). This model was used to get information’s about lightning current distributions as an effect of direct lightning strike to this protection system. To perform this task was chosen software MATLAB/SIMULINK. With this tool Author build numerical model of a real LPS structure and using simulations obtained results as current values in every conductor of LPS. Next step of this investigations was use this results for calculating magnetic field strength inside the object. To do this task Author wrote in MATLAB environment the script program for calculating one and presenting results.
PL
Artykuł opisuje model numeryczny typowej instalacji odgromowej (LPS). Model ten został wykorzystany do uzyskania informacji o rozpływie prądu piorunowego w wyniku bezpośredniego trafienia w tę instalację. Do wykonania tego zadania zostało wykorzystane środowisko MATLAB/SIMULINK. Utworzony został model numeryczny instalacji, a w jej wyniku uzyskane zostały dane o rozpływach czasowych prądu piorunowego w poszczególnych jej segmentach. Kolejnym krokiem analiz było użycie tych danych do obliczenia pola magnetycznego wewnątrz konstrukcji, co zostało wykonane również z użyciem środowiska MATLAB.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki analizy rozkładu natężenia pola magnetycznego wewnątrz obiektu ferromagnetycznego. Obiekt ferromagnetyczny znajdujący się w polu magnetycznym Ziemi wywołuje jego zaburzenie, które może być podstawą do wykrycia tego obiektu. Ważne jest zatem, aby skompensować to zaburzenie przez zastosowanie cewek kompensujących umieszczonych wewnątrz obiektu. Analiza rozkładu natężenia pola magnetycznego wewnątrz obiektu stanowi podstawę do właściwego parametrów cewek kompensujących.
EN
The results of the analysis of magnetic field distribution inside a ferromagnetic object is presented in this paper. The object located in an external magnetic field causes the disorder, which can be the basis to detect the object. Analysis of the distribution of magnetic field inside the object may be to find motivation for the deployment of the coils so as to causing current flow in the coils compensate the field. Value and distribution problems depend on the location of the external field.
18
Content available remote Wpływ wykrawania blach na rozkład pola magnetycznego w maszynie prądu stałego
PL
W pracy zaproponowano metodę uwzględniania wpływu technologii wykrawania blach elektrotechnicznych na ich własności magnetyczne przy obliczaniu rozkładu pola elektromagnetycznego w maszynach wirujących. Jako obiekt przyjęto bezkadłubową maszynę prądu stałego. Opracowano model numeryczny maszyny. Wyznaczono rozkład pola w maszynie dla przypadku korzystania z jednej charakterystyki dla całego obwodu oraz dla przypadku podziału obwodu na strefy.
EN
In the paper proposed a method of accounting for the impact of technology sheet punching on the magnetic properties of the material in the calculations of the of electromagnetic field distribution in rotating machines. As an object taken frameless DC machine. The paper presented numerical model of the machine and determined magnetic field distribution in the machine for two cases: first when for the whole magnetic circuit applied one characteristic of magnetization and second when the magnetic circuit was divided into zones.
PL
Głównymi składnikami wykonanych podstawowych badań było: opracowanie i wykonanie układów pomiarowych służących do pomiaru pól magnetycznych przy użyciu światłowodów, opracowanie czujników światłowodowych oraz wykonanie obliczeń i pomiarów pól magnetycznych występujących w urządzeniach elektromagnetycznych. Niżej zamieszczone opracowanie zawiera wyniki obliczeń numerycznych rozkładów pola magnetycznego w jednym ze stosowanych w badaniach układów magnetycznych. Celem tych obliczeń było wyznaczenie miejsc oraz sposobu umieszczenia czujnika światłowodowego w układzie magnetycznym urządzeń elektromagnetycznych tak, aby mógł być spełniony magnetooptyczny efekt Faradaya.
EN
The main components of the basic investigations conducted were: developing and execution of measuring systems serving for measuring magnetic fields by means of optical fibres, developing optical fibre sensors and performing calculations and measurements of magnetic fields occurring in electromagnetic equipment. The elaboration below contains results of numerical calculations of magnetic field distribution in one of the magnetic systems used in the investigations. The aim of these calculations was to determine the positions and the way of placement of the optical fibre sensor in the magnetic system of electromagnetic equipments, so that the magnetic effect of Faraday could be obtained.
20
Content available remote Field distribution in separator's working space for various winding configuration
EN
Superconductor separators are a new generation of magnetic separators; as a source of magnetic field a dc superconductor electromagnet is used. It creates, between other things, a chance to reject weak-magnetic particles as well as extra small ones (the basic problem for beneficiation of useful minerals). The subject of this paper is field distribution in a magnetic separator containing ferromagnetic matrix where the magnetic field is generated by a dc superconducting magnet. To develop invariable conditions for the extraction of particles from the slurry in a matrix separator, it is necessary to create a homogenous magnetic field within the working space of the device. The source of the field is usually a solenoidal coil winding with superconducting wire and, in order to achieve the design objective of field uniformity, various configurations have been considered. Some results are presented and the most promising solutions are highlighted.
PL
Separatory nadprzewodnikowe są nową generacją separatorów magnetycznych; do wzbudzania pola magnetycznego wykorzystywany jest elektromagnes nadprzewodnikowy. Ich zastosowanie stwarza, między innymi, szansę wydzielania cząstek o mikronowych rozmiarach a także słabo magnetycznych (jest to podstawowy problem przeróbki kopalin). Przedmiotem artykułu jest analiza rozkładu pola magnetycznego w separatorze zawierającym matrycę ferromagnetyczną, w którym pole wzbudzane jest przez stałoprądowy elektromagnes nadprzewodnikowy. Dla zapewnienia takich samych warunków ekstrakcji cząstek z przepływającej przez matrycę zawiesiny, konieczne jest w ukształtowanie jednorodnego pola magnetycznego w przestrzeni roboczej separatora. Źródłem pola w nadprzewodnikowym separatorze matrycowym jest zwykle solenoid nawinięty nadprzewodnikiem. Dla uzyskania jednorodnego pola Autor rozważa kilka konfiguracji uzwojeń. Prezentowane są rezultaty obliczeń.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.