Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  municipal sewage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań procesów zaawansowanego utleniania chlorfenwinfosu z rzeczywistego strumienia ścieków komunalnych. Stopień eliminacji chlorfenwinfosu wyniósł 26–82% w zależności od zastosowanego procesu doczyszczania. Stwierdzono, że zaawansowane procesy utleniania stanowią interesującą alternatywę dla klasycznych procesów oczyszczania, w szczególności jako IV lub V etap doczyszczania ścieków.
EN
Chlorfenvinphos (CFVP) was added to samples of treated municipal wastewater and oxidized in the presence of TiO₂ and UV, O₃ and UV radiation or sulfate radicals generated in the presence of Na₂S₂O₈, glucose and visible light (PDS + Vis) for 10 and 20 min. The CFVP content in the tested samples was detd. by HPLC method. The highest degree of CFVP degrdn. (82%) was obtained using the PDS + Vis method.
PL
Fosfor jest składnikiem ograniczającym wzrost w większości ekosystemów. Wprowadzenie fosforu, jak i azotu, do wód powierzchniowych prowadzi do eutrofizacji. Dlatego też usuwanie fosforu/azotu ze ścieków komunalnych przed ich wprowadzeniem do odbiornika jest ważnym czynnikiem zrównoważenia środowiskowego. Obecnie preferowaną technologią do osiągnięcia stężeń limitowanych przepisami prawnymi w ściekach oczyszczonych jest biologiczne usuwanie fosforu. Jeśli jednak współczynniki ChZT/P w dopływie są zbyt niskie, wówczas konieczne jest wspieranie procesów biologicznych przez strącanie chemiczne w celu osiągnięcia wymagań dotyczących ilości fosforu.
3
PL
Dokonano identyfikacji środków chemicznych najczęściej występujących w miejscu zamieszkania, które w wyniku ich wykorzystania oraz ekspozycji niosą ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia zdrowotnego i środowiskowego. W sposób szczególny omówiono zasady pierwszej pomocy oraz zabezpieczenia podstawowych funkcji życiowych w ramach medycznych czynności ratunkowych podejmowanych przez zespoły ratownictwa medycznego.
EN
A review, with 58 refs., of the chem. compds. most commonly used in the place of human residence and their use and exposure, risks of health and environmental hazards. The principles of first aid and securing basic life functions as part of med. rescue operations were discussed in particular.
4
Content available remote Ocena zależności korelacyjnych między wskaźnikami jakości ścieków
PL
W latach 2013–2018 zgromadzono dane dotyczące jakości ścieków w regionie Koszyc (Słowacja, 240 tys. mieszkańców), które obejmowały m.in. biologiczne zapotrzebowanie na tlen (BOD5), chemiczne zapotrzebowanie na tlen (CODCr), całkowitą zawartość azotu, zawartość substancji nierozpuszczalnych (IS) oraz całkowitą zawartość fosforu (P). Uzyskane dane przeanalizowano w celu określenia korelacji między poszczególnymi wskaźnikami. Próbki pobierano dwa razy w miesiącu z punktu dopływu do oczyszczalni ścieków. Wyniki przedstawiono w formie graficznej i jako równania regresji.
EN
The data on wastewater quality in Košice region (Slovakia, 240 000 inhabitants) including the biol. O demand (BOD5), the chem. O demand (CODCr), the content of total N, the content of insol. substances (IS), and the content of total P were collected in 2013–2018 and analyzed to det. correlations between the particular indicators. The samples were taken twice a month intervals from the input point of the wastewater treatment facility. The results were presented both graphically and as regression equations.
PL
Oczyszczalnia ścieków w Łasku, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przeszła technologiczną metamorfozę. Dziś obiekt pracujący w oparciu o nowoczesne, a zarazem sprawdzone rozwiązania, stał się obiektem przyjaznym dla środowiska oraz mieszkańców. Dzięki realizacji projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” Gmina Łask posiada zmodernizowany system kanalizacji sanitarnej, spełniający wymogi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
PL
Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” dziś dobiega już ku końcowi. Zadania budowlane, obejmujące przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, budowę łącznie 12,72 km nowej kanalizacji sanitarnej oraz modernizację 6,89 kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej, zostały już zakończone. Wiele się działo w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Łask przez ostatnie lata, dzięki czemu założenia zakładane w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wymogi dyrektywy 91/271/EWG w zakresie podwyższonego usuwania związków biogennych w aglomeracji Łaskiej praktycznie zostały wypełnione. Intensywna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona przez Gminę Łask w aglomeracji miejskiej, poza przyrostem obsługiwanej sieci oraz zwiększeniem napływających ścieków do oczyszczalni, spowodował nieznaczny przyrost ilości osadów ściekowych których z roku na rok przybywało w zastraszającym tempie.
PL
Opracowano polimorficzny model reaktora biologicznego z logiczną reprezentacją wiedzy o obiekcie sterowania i sterowaniu, dla których proces uczenia się polega na sukcesywnej walidacji i uaktualnianiu wiedzy oraz wykorzystywaniu wyników tego uaktualniania do wyznaczania decyzji sterujących. Na podstawie ciągłego pomiaru stężenia fosforu (jako PO4-P) określono ładunki fosforu jako iloczyn przepływu i stężenia. Różnicę pomiędzy fosforem całkowitym a PO4-P określono empirycznie zgodnie z klasyczną analityką. Zastosowany system sterowania, poza efektem energetycznym, pozwalał również na optymalizację.
EN
An advanced model for the optimization of the title processes was developed by using a multi-threaded predictive control system. The activated sludge method was used in 2 biol. reactors, where denitrification and nitrification and removal of org. C compds. and dephosphatation took place. A sewage aeration and movement in bioreactors was generated by using agitators or sludge recirculation. The computer model of the wastewater treatment plant was developed in a com. environment. An activated sludge model was used to model biochem. processes, including org. C and N removal and transformations involving bacteria using the ability to store P in cell biomass. Then, quantitative and qualitative parameters were identified and the model was calibrated by det. the agreement of simulation results with measured data.
PL
Przedstawiono analizę możliwości zastosowania metod odzysku fosforu ze ścieków miejskich. Najnowsze tendencje do odzyskiwania tego pierwiastka oparte na krystalizacji związków fosforu dają wprawdzie produkt o dobrej charakterystyce jakościowej, ale nie stanowią technologii ekonomicznie konkurencyjnych wobec obecnych cen surowców do produkcji nawozów mineralnych zawierających fosfor. Najlepsze wyniki z punktu widzenia ekonomiki wdrożenia uzyskano, wykorzystując procesy termicznej utylizacji osadów ściekowych, po których odzyskuje się związki fosforu metodą kwaśnego ługowania.
EN
Ashes from processing of digested sludge from a municipal wastewater treatment plants contained orthophosphates (20–30% in dry mass). Annual tests on potential recovery of P compounds showed that the variability of P recovery potential depended both on a wastewater load and on wastewater flow. Even 54–68% of P contained in the ashes from incinerated sludge was recovered during lab. tests. The overall P recovery from incinerated sludge may replace approx. 20–40% of P needs for contemporary food prodn. The P recovery from ashes was found a very efficient method.
9
Content available remote Szybka renowacja kanału o dużym profilu w Hamburgu
PL
Jesienią 2018 r. na zlecenie miejskich wodociągów i kanalizacji miasta Hamburg – Hamburg Wasser, przeprowadzona została renowacja 362-metrowego odcinka kanału ogólnospławnego o profi lu owalnym i wymiarach 1420 x 1720 mm. Zastosowano rękaw Alphaliner1800H wzmocniony włóknem szklanym.
10
Content available remote Relining jednego z najważniejszych kolektorów stolicy
PL
W Warszawie trwa wieloletni, największy w Europie, projekt środowiskowy obejmujący modernizację układu dystrybucji wody i odbioru ścieków. Łącznie na realizację prac w ramach faz I–VI wydanych zostanie około 6,7 mld zł. W tych środkach zawiera się ponad 121,8 mln zł netto, jakie zostaną przeznaczone na trwającą już renowację 4800 m kolektora Burakowskiego.
11
Content available remote Pierwsza w Polsce renowacja z zastosowaniem paneli GRP wyprodukowanych w Dubaju
PL
Długość systemu kanalizacji w stolicy Małopolski to ponad 1900 km. Rocznie Wodociągi Miasta Krakowa modernizują około 10 km kanałów, a w znacznej mierze wykorzystują do tego celu technologie bezwykopowe, które z powodzeniem stosują od lat. W tym roku rozpoczęły się m.in. prace renowacyjne obejmujące prawobrzeżny kolektor rzeki Wilgi w dzielnicy Podgórze. Na długości niemal 1700 m zamontowane zostaną moduły GRP sprowadzone z Dubaju.
PL
W okresie ponad dwóch miesięcy, kiedy w Warszawie funkcjonował tymczasowy rurociąg, służący do przesyłu ścieków z lewobrzeżnej części miasta do oczyszczalni ścieków Czajka, średnio przepływało przez niego 3 m3 ścieków na sekundę. Gdyby nie ten bypass, zbudowany w trybie ekspresowym i poprowadzony przez Wisłę mostem pontonowym, do Wisły dostałoby się ponad 20 mln ton nieczystości.
PL
W pracy przedstawiono ocenę efektów pracy oczyszczalni ścieków Gminy Miedźno w Ostrowach. Na podstawie udostępnionych wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych wyznaczone zostały następujące wskaźniki niezawodności pracy oczyszczalni ścieków: sprawność oczyszczania, współczynnik niezawodności technologicznej oraz ryzyko negatywnej oceny działania oczyszczalni w stosunku do badanych wskaźników zanieczyszczeń. Analiza obejmowała następujące wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5 ChZT-Cr i zawiesinę ogólną. Okres wykonywanych badań obejmował lata 2016 i 2017. W wyniku wykonanej analizy badań określono skuteczność usuwania poszczególnych zanieczyszczeń na następującym poziomie: BZT5 - 98%, ChZT-Cr 94% oraz zawiesina ogólna - 97%. Stwierdzono, że oczyszczalnia działa w sposób prawidłowy i oczyszcza ścieki do wartości normatywnej w stosunku do dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w obowiązującym dla niej pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Starostę Kłobuckiego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie z dnia 27 lipca 2016 r.
PL
W artykule przedstawiono ocenę funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice. Na podstawie udostępnionych wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych wyznaczone zostały następujące wskaźniki niezawodności pracy oczyszczalni ścieków: sprawność oczyszczania, współczynnik niezawodności technologicznej oraz ryzyko negatywnej oceny działania oczyszczalni w stosunku do badanych wskaźników zanieczyszczeń. Analiza obejmowała wskaźniki zanieczyszczeń, takie jak: BZT5 ChZT-CR zawiesinę ogólną, azot ogólny i fosfor ogólny. Okres wykonywanych badań obejmował lata 2017-2018. W wyniku wykonanej analizy określono skuteczność usuwania poszczególnych zanieczyszczeń na poziomie: BZT5 - 99,0%, ChZT-CR - 96,5%, zawiesina ogólna - 98,6%, azot ogólny - 94,0% oraz fosfor ogólny - 98,3%. Stwierdzono, że oczyszczalnia działa w sposób prawidłowy i oczyszcza ścieki do wartości normatywnej w stosunku do dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w obowiązującym dla niej pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „EKO-BABICE” Sp. z o.o. w Starych Babicach z dnia 10 września 2015 r.
PL
Mniejsze, tj. małe i średnie, gminne lub miejskie oczyszczalnie ścieków komunalnych o przepustowości od 500 do 2000 (a nawet 3000) m3/d także mogą wykorzystywać fermentację metanową do podniesienia swojej efektywności ekonomicznej i skutecznego zagospodarowania osadów ściekowych. Rozwój technologii oraz racjonalizacja nakładu inwestycyjnego umożliwiły przesunięcie umownego progu, czyli skali (wielkości/przepustowości) oczyszczalni, przy które zapewniona jest opłacalność zastosowania biogazowni w oczyszczalni ścieków.
PL
Obniżenie ilości azotu odprowadzanego w ściekach oczyszczonych do środowiska jest jednym z najważniejszych zadań komunalnych oczyszczalni ścieków prowadzonym w reaktorach biologicznych. Podstawowym źródłem azotu w ściekach jest mocznik, który stanowi produkty metabolizmu białka z pokarmu spożywanego przez człowieka. Ulega on przekształceniu w sieci kanalizacyjnej w postać amonową. Innymi źródłami azotu są przemysł i rolnictwo, które często bezpośrednio wpływają na środowisko poprzez wody gruntowe i spływ powierzchniowy, na przykład do kanałów lub jezior.
PL
Do niedawna podstawowa charakterystyka ścieków ograniczała się do oceny kilku parametrów uważanych za wystarczające, aby projektować i eksploatować systemy oczyszczania ścieków. Przyjęcie ChZT za główny parametr określający ilość związków węgla organicznego w ściekach i podział ChZT na frakcje opisujące różny stopień ich biodegradacji są kamieniami milowymi w nowym podejściu do projektowania i modelowania procesów biologicznego oczyszczania ścieków.
EN
Until recently, the basic characteristics of the wastewater was limited to the assessment of several parameters considered sufficient to design and operate wastewater treatment systems. The adoption of COD as a main parameter indicating the amount of organic carbon compounds in the wastewater and division COD into fractions describing different degrees of biodegradation are milestones in new approach to the design and modeling of biological wastewater treatment.
EN
The thesis presents an overview and characteristics of three different methods for determining the fraction of organic compounds in sewage: methods according to ATV guidelines, respirometric methods and particle separation methods. The results of laboratory analyses of sewage composition carried out with each of the described methods are presented. The sewage came from the sewerage collector in Grodzisk Wlkp. The research was carried out in 7 series, from October 2013 to May 2014. The results obtained with different methods were compared using a statistical test. Differences are a consequence of conventionally accepted coefficients and ranges of particle size and errors during the manual separation of particles.
PL
Jednym z podstawowych składników ścieków komunalnych są zanieczyszczenia organiczne, których zawartość jest określana najczęściej na postawie ich biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5). W artykule opracowano prosty model regresyjny do szacowania wartości BZT5 ścieków komunalnych w celu zapewnienia bieżącej kontroli sprawności procesu biologicznego oczyszczania oraz możliwości optymalizacji warunków eksploatacji reaktorów biologicznych. Model opracowano na podstawie danych pochodzących z wieloletniego (1990–2000) monitoringu jakości ścieków w oczyszczalni Terrence J. O’Brien Water Reclamation Plant w Chicago (USA). Analizie statystycznej poddano wartości następujących wskaźników jakości ścieków dopływających do oczyszczalni: pH, BZT5, zawiesiny ogólne, azot amonowy, azot Kjeldahla oraz azotany. Wszystkie obliczenia wykonano w programie statystycznym R z nakładką R Studio w wersji 1.0.143. Do wyboru parametrów istotnych do budowy modelu zastosowano kryterium informacyjne Akaikego (AIC) oraz algorytm Leaps. Na podstawie wyników testowania sformułowano model regresyjny do szacowania wartości BZT5 ścieków komunalnych wykorzystujący zawartości zawiesin ogólnych oraz azotu Kjeldahla i azotanów w ściekach. Algorytm formułowania modelu regresyjnego, przydatnego do szybkiego uzyskiwania przybliżonych wartości BZT5 ścieków, może posłużyć do budowy podobnych modeli na potrzeby innych oczyszczalni ścieków, bez konieczności częstego wykonywania oznaczeń laboratoryjnych i długiego oczekiwania na ich wyniki.
EN
One of the primary components of municipal sewage is organic pollution, the content of which is determined most often on the basis of its biochemical oxygen demand (BOD5). In the paper, a simple regression model was developed to estimate BOD5 values of municipal sewage in order to ensure ongoing effi ciency control of the biological treatment process and possibilities for optimizing the operating conditions of biological reactors. The model was developed from the long-term monitoring data (1990–2000) on wastewater quality in the Terrence J. O’Brien Water Reclamation Plant in Chicago (USA). Statistical analysis covered the following quality indicators for the sewage material fl owing into the treatment plant: pH, BOD5, total suspended solids, ammonium nitrogen, Kjeldahl nitrogen and nitrates. All calculations were made using a statistical program R with R Studio patch, version 1.0.143. Akaiki Information Criterion (AIC) and the Leaps algorithm were employed to select parameters relevant to constructing the model. Based on the results of model testing, the regression model for BOD5 values estimation in municipal wastewaters was formulated. The model employed parameters such as total suspended solids, Kjeldahl nitrogen and nitrates wastewater content. The algorithm of formulating the regression model that allows for quick generation of approximate BOD5 values in wastewater can be applied to development of similar models for other treatment plants, with no need for frequent laboratory testing and long wait for the results.
PL
Do oczyszczalni ścieków „Bieławin” trafiają ścieki komunalne z miasta Chełma (woj. lubelskie) i okolic. Ścieki w głównej mierze po chodzą z działalności bytowo-gospodarczej, produkowane są przez mieszkańców oraz przemysł i usługi zlokalizowane w mieście. W Chełmie mieszka ok. 67 tys. osób. W latach 2011-2015 obiekt został zmodernizowany. Zakres modernizacji objął praktycznie cały system technologiczny. Do najważniejszych zadań należy wymienić zmianę układu biologicznego oczyszczania ścieków z technologii SBR na układ przepływowy z osadnikami wtórnymi oraz budowę nowej linii zamkniętych komór fermentacyjnych (fot. 1) wraz z obiektami pomocniczymi. Ważnym aspektem stała się również budowa zbiornika ścieków deszczowych o pojemności 4 800 m 2 (fot. 2) oraz wprowadzenie dodatkowego sposobu przetwarzania osadów po odwodnieniu - suszenie w słonecznych suszarniach osadów (fot. 3) o łącznej powierzchni hal 5760 m2. Całkowita ilość ścieków po uwzględnieniu ścieków z przemysłu i usług jest reprezentowana przez RLM = 105 tys. Ścieki przemysłowe wytwarzane są głównie przez spółdzielnię mleczarską oraz producenta koncentratów owocowych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.