Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 326

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  knowledge management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
EN
Purpose: The main goal is to discuss using some methods of knowledge engineering in knowledge management (to improve knowledge management). Design/methodology/approach: The article presents the possibilities of using knowledge engineering in knowledge management in three areas. The first is the codification of knowledge in order to create an ontological knowledge base. The second concerns the use of methods applied by knowledge engineering in the field of knowledge acquisition. The third area presents a more forward-looking approach – the proposal to apply a formal verification of knowledge before its final recording in the form of text regulations or guidelines. Findings: Based on the presented literature research it is possible to indicate knowledge engineering approaches that can be used in knowledge management, in particular in the field of codification of knowledge, acquisition of knowledge and formulation of knowledge having the nature of legal regulations or guidelines. Originality/value: The author's main goal is not to discuss the well-known role of information systems in supporting knowledge management. The author proposes to look at both fields from the point of view of the specificity of the applied methods. The article can be useful for people responsible for knowledge management in the organization.
PL
Nowa gospodarka to nowy ład gospodarczy, w którym ma miejsce silna koncentracja na zasobach niematerialnych, w tym wiedzy. Jest to także nowy porządek ekonomiczny trzeciej fali rozwoju społecznego, w którym decydującą rolę pełni wiedza, techniki cyfrowe, sieci i działania w czasie rzeczywistym. Kluczem do sukcesu organizacji w nowej rzeczywistości jest jakość i wiedza. Wiedza musi być ukierunkowana na jakość wyrobu, procesów, informacji i życia. Wiedza i umiejętności jej stosowania do tworzenia innowacji to podstawowe determinanty kreowania wartości. Ważne są wyróżniające kompetencje oraz stały rozwój kapitału ludzkiego. Sukces w warunkach nowej gospodarki mierzy się osiągnięciami w zarządzaniu wiedzą oraz efektami uzyskanymi w wyniku pośredniej i bezpośredniej eksploatacji własności intelektualnej. W warunkach nowej gospodarki przedsiębiorstwa powinny stosować projakościowe zarządzanie, które umożliwia efektywne prowadzenie biznesu. Wysoka jakość zarządzania stwarza warunki do wzrostu efektywności i konkurencyjności organizacji. Współczesny nurt zarządzania organizacjami oparty jest na kryterium jakości. Zarządzanie jakością to dynamiczny i innowacyjny proces, który umożliwia promocję świadomości projakościowej oraz tworzy podstawy dla stałego doskonalenia zarządzania. Skuteczność tego doskonalenia zależy od jakości wiedzy. W artykule pokazano istotę nowej gospodarki, jej założenia, elementy, uwarunkowania funkcjonowania. Wskazano na potrzebę projakościowego zarządzania w organizacjach funkcjonujących w warunkach nowej gospodarki. Podkreślono rangę zasobów niematerialnych w procesie zarządzania oraz doskonalenia organizacji. W artykule wykorzystano analizę krytyczną dostępnej literatury oraz wnioskowanie.
EN
The new economy is a new economic order in which there is a strong concentration on intangible resources, including knowledge. It is also a new economic order of the third wave of social development, in which knowledge, digital techniques, networks and real time activities play a decisive role. The key to the success of an organisation in the new reality is quality and knowledge. Knowledge must be embedded in the quality of product, processes, information and life. Knowledge and the ability to apply it to create innovations are basic determinants of value creation. Distinctive competences and continuous development of human capital are crucial. Success in the conditions of the new economy is measured by achievements in knowledge management and effects obtained as a result of direct and indirect exploitation of intellectual property. In the conditions of the new economy, enterprises should apply pro-quality management, which enables effective operation of business. High quality of management creates conditions for increasing the effectiveness and competitiveness of the organisation. Modern organisation management is based on the criterion of quality. Quality management is a dynamic and innovative process, which enables the promotion of pro-quality awareness and creates the basis for continuous improvement of management. The effectiveness of this improvement depends on the quality of knowledge. The article shows the essence of the new economy, its assumptions, elements, conditions of functioning. It indicates the need for proquality management in organizations operating in the new economy. The role of non-material resources in the process of management and improvement of the organization was emphasized. The article uses critical analysis of available literature and logical reasoning.
PL
Podmioty funkcjonujące w warunkach gospodarki opartej na wiedzy powinny zwracać uwagę na czynniki niematerialne, w tym wiedzę. Jest ona obecnie jednym z głównych zasobów organizacji, a jej skuteczne wykorzystanie przynieść może wiele korzyści. Ważne znaczenie dla wykorzystywania, rozwijania i tworzenia nowej wiedzy ma transfer wiedzy w organizacji. Pozwala on na przekazywanie wiedzy do miejsc, w których jest ona niezbędna. Transfer wiedzy nierozerwalnie łączy się z pojęciem dzielenia się wiedzą w organizacji, dzięki któremu pracownicy mogą zdobywać potrzebną wiedzę i umiejętności oraz je poszerzać i rozwijać. Celem artykułu jest wskazanie miejsca wiedzy, zarządzania wiedzą i transferu wiedzy w organizacji oraz przedstawienie wybranych wyników badań dotyczących dzielenia się wiedzą. Realizacji celu pracy posłużyła analiza literatury z zakresu zarządzania wiedzą oraz wyniki badań dotyczące transferu i dzielenia się wiedzą w organizacjach w województwie lubelskim. Artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej skupiono się na rozumieniu wiedzy, zarządzaniu wiedzą, gospodarce opartej na wiedzy oraz procesie transferu wiedzy i dzielenia się wiedzą w organizacji. W części empirycznej przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące możliwości dzielenia się wiedzą i zapewnianego przez organizację wsparcia dla realizacji tego procesu. Wyniki badań wskazują, że w zdecydowanej większości podmiotów tworzone są okazje i możliwości do transferu i dzielenia się wiedzą. Niestety mniej niż połowa badanych deklaruje wykorzystywanie w organizacjach narzędzi i rozwiązań wspomagających proces transferu wiedzy.
EN
Entities operating in the conditions of knowledge-based economy should pay attention to intangible factors, including knowledge. It is currently one of the main resources of the organisation, and its effective use may bring many benefits. Transfer of knowledge within an organisation is important for using, developing and creating new knowledge. It allows to transfer knowledge to places where it is necessary. Knowledge transfer is inextricably linked to the concept of knowledge sharing within an organisation, through which employees can acquire, expand and develop the necessary knowledge and skills. The aim of the article is to indicate the place of knowledge, knowledge management and knowledge transfer in an organization and to present selected research results concerning knowledge sharing. The aim of the paper was achieved by analyzing the literature on knowledge management and the results of research on knowledge transfer and sharing in organizations in the Lublin Province. The article consists of theoretical and empirical part. The theoretical part focuses on the understanding of knowledge, knowledge management, knowledge-based economy and the process of knowledge transfer and knowledge sharing in organizations. The empirical part presents selected research results concerning the possibility of knowledge sharing and the support provided by an organization for the implementation of this process. The results of the research indicate that in the vast majority of entities the opportunities and possibilities for knowledge transfer and sharing are created. Unfortunately, less than half of the respondents declare the use of tools and solutions supporting the knowledge transfer process in organisations.
EN
The aim associated with this article is to examine the impact of knowledge and human resource management on the economic growth of Arab countries. The knowledge management is one of the aspects of the world economy, which contributes significantly to the advancement of economic development in the world, knowing that the Arab countries are suffering from delays in this area, so the problem of research was the delay of the Arab countries from keeping up with the development in the field of knowledge management. The research sample is represented by the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Oman, Qatar and Bahrain. STATA was used to check the hypotheses with the help of the Generalized Method of Movement (GMM), and Robust Standard Error approaches. The results show that knowledge management and human resource management have a significant role in achieving their economic goals. These results are helpful for the policymakers while formulating policies related to knowledge management that enhance the economy of the country.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie wpływu wiedzy i zarządzania zasobami ludzkimi na wzrost gospodarczy krajów arabskich. Zarządzanie wiedzą jest jednym z aspektów światowej gospodarki, który w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju gospodarczego na świecie, wiedząc, że kraje arabskie cierpią z powodu opóźnień w tym obszarze, więc problemem badań było opóźnienie Arabów nie nadążające za rozwojem w dziedzinie zarządzania wiedzą. Próbę badawczą reprezentują Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Oman, Katar i Bahrajn. Do sprawdzenia hipotez wykorzystano STATA przy pomocy Uogólnionej Metody Ruchu (GMM) oraz podejście Standardowego Błędu. Wyniki pokazują, że zarządzanie wiedzą i zarządzanie zasobami ludzkimi odgrywają istotną rolę w osiąganiu celów ekonomicznych. Wyniki te są pomocne dla decydentów podczas formułowania polityk związanych z zarządzaniem wiedzą, które poprawiają gospodarkę kraju.
EN
Introduction/background: As a result of ICT development a growing number of consumers use the Internet as a principal source of information on the relationship between good nutrition and health. This in turn provides a basis for taking purchase decisions. The research presented in this paper focuses on the act of selecting sources of consumer information to facilitate the process of purchase decision-making. The literature on this subject consists of extensive reviews on food items but lacks research on proper nutrition. Aim of the paper: This paper is aimed at analyzing the sources of consumer information on proper nutrition. The research involved identifying the most frequently used sources of consumer knowledge on healthy foods and examining the correlation between the sources selected by respondents and their level of knowledge. Materials and methods: The research data were obtained by means of online questionnaires sent out to 240 respondents selected using purposive sampling. The study was carried out in the last quarter of 2019. The following statistical methods for data analysis were applied in this study: contingency tables, multiple response tables, the Chi-square test of independence and the Spearman's rank correlation coefficient. Results and conclusions: The results of the analysis revealed that websites run by experts represent the most popular channel for communicating with consumers, and as invaluable sources of knowledge on healthy eating. The conclusions derived from applied research provide guidelines on marketing communications strategy for healthy food producers.
EN
Introduction/background: Modern management theories require organizations to recognize 7 the expectations of the environment in order to improve the quality of their products and 8 services. The ability to listen attentively to the needs of stakeholders is one of the key pillars of 9 any company's competitive strategy. The concept of social responsibility, which is based on 10 a long-lasting dialogue with stakeholders, sheds new light on the role of organizations in 11 society, and social engagement promotes obtaining the precious intelligence employed in 12 shaping new sources of value growth. 13 Aim of the paper: The aim of this paper is to present the results of research on the perception 14 of representatives of the Generation Z in the field of corporate social responsibility. 15 The research allowed gathering the information needed to determine the existing state of 16 knowledge of people belonging to this generation with respect to their understanding of the 17 subject of CSR. 18 Materials and methods: The research included 320 students of the Częstochowa University 19 of Technology. The results were subjected to the chi-square independence test. On its basis, 20 it was assessed whether the responses to given questions depended on the field of study of the 21 respondent. 22 Results and conclusions: Only 75% of the respondents indicated that they held knowledge of 23 the problem. Considering their declarations regarding the need to receive more information 24 about CSR, education must be conducted skillfully using appropriate tools. Despite the average 25 level of knowledge of the young generation in the field of CSR, they are positive about it and 26 believe that organizations should be more involved in social activities.
EN
The main goal of this study is to show how the communication with the main stakeholders in innovative enterprises influences the knowledge management and sharing in the innovative processes. The research method are the critical analysis of the literature, as well as the synthesis. Based on the carried out analyses indicated that knowledge management and knowledge sharing are key to innovative processes and should exploit the potential of ICTs. In addition, the communication with stakeholders - both using traditional and modern means - should be implemented in innovative processes. Traditional forms of communication with stakeholders should not be depreciated. The form of communication determines processes of knowledge management, so it should arise from the possibilities, needs and limitations of the different classes of stakeholders, as well as an enterprise itself.
PL
Głównym celem opracowania jest wskazanie, w jaki sposób komunikowanie się z głównymi interesariuszami w innowacyjnych przedsiębiorstwach wpływa na zarządzanie wiedzą i jej wymianę w procesach innowacyjnych. Metody badawcze to krytyczna analiza literatury, a także synteza. Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazano, że zarządzanie wiedzą i dzielenie się nią ma kluczowe znaczenie dla procesów innowacyjnych i powinno wykorzystywać potencjał ICT. Ponadto komunikowanie się z interesariuszami - z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych środków komunikowania się - powinno być wdrażane w procesach innowacyjnych. Tradycyjne formy komunikowania się z interesariuszami nie powinny być deprecjonowane. Forma komunikacji determinuje procesy zarządzania wiedzą, więc powinna wynikać z możliwości, potrzeb i ograniczeń różnych grup zainteresowanych stron, a także samego przedsiębiorstwa.
EN
Today, the changes in market requirements and the technological advancements are influencing the product development process. Customers demand a product of high quality and fast delivery at a low price, while simultaneously expecting that the product meet their individual needs and requirements. For companies characterized by a highly customized production, it is essential to reduce the trial-and-errors cycles to design new products and process. In such situation most of the company’s knowledge relies on the lessons learnt by operators in years of work experience, and their ability to reuse this knowledge to face new problems. In order to develop unique product and complex processes in short time, it is mandatory to reuse the acquired information in the most efficient way. Several commercial software applications are already available for product lifecycle management (PLM) and manufacturing execution system (MES). However, these two applications are scarcely integrated, thus preventing an efficient and pervasive collection of data and the consequent creation of useful information. The aim of this paper is to develop a framework able to structure and relate information from design and execution of processes, especially the ones related to anomalies and critical situations occurring at the shop floor, in order to reduce the time for finalizing a new product. The framework has been developed by exploiting open source systems, such as ARAS PLM and PostgreSQL. A case study has been developed for a car prototyping company to illustrate the potentiality of the proposed solution.
EN
Most studies on knowledge spillover hypothesis testing are limited to its occurrence and impact on improving the productivity or performance of the recipient companies. In this study a model is constructed of how to use knowledge spillovers from the provider to the beneficiary company, in the context of the textile industry in Indonesia. The model suggests that the knowledge obtained from the buyer may increase the innovation of domestic enterprise suppliers. The model also represents the possibility of knowledge spillover from labour turnover and the imitation process. A survey was carried out to measure the variables of the study conducted by distributing questionnaires to the marketing manager, human resource manager and operations manager of textile companies. The structural equation model was used to test the hypothesis. The results state that a company with better knowledge management can take advantage of knowledge spillover to produce innovative products that are more accepted by the market.
PL
Większość badań dotyczących testowania hipotezy rozprzestrzeniania wiedzy ogranicza się do jej wystąpienia i wpływu na poprawę produktywności lub wyników przedsiębiorstw-odbiorców. W artykule przedstawiono model wykorzystania transferu wiedzy od dostawcy do firmy beneficjenta w kontekście przemysłu tekstylnego w Indonezji. Model opisuje wiedzę pozyskaną od kupującego, może zwiększyć innowacyjność dostawców krajowych przedsiębiorstw. Model reprezentuje również możliwość przenoszenia wiedzy z rotacji pracowników i procesu naśladowania. Przeprowadzono ankietę wśród kierowników marketingu, zasobów ludzkich i operacyjnych firm tekstylnych. Do przetestowania hipotezy wykorzystano model równań strukturalnych. Stwierdzono, że firma posiadająca lepsze zarządzanie wiedzą poprzez wykorzystanie transferu wiedzy może wytwarzać innowacyjnych produkty, które są bardziej akceptowane przez rynek.
EN
The aim of this paper is to present the role of knowledge management in the process of professional development of the Ministry of National Defence personnel with regard to contemporary socioeconomic changes. The basic research problem concerns the use of the knowledge management concept in the management of the process of professional development of the Ministry of National Defence employees. The structure of the article covers two basic exploratory issues. The first one refers to general theoretical tenets of knowledge management in modern armed forces. The second one concerns the functioning of armed forces in a knowledge economy. Aside from theory, the paper also looks at the practical aspects of knowledge management in armed forces. Results from the analysis of the literature and of non-standardised indirect observation were used during the research process. Face-to-face, free-form interviews with selected knowledge management specialists were also employed. The process of drawing conclusions was aided by the opinions of selected officers, students of postgraduate courses conducted at the War Studies University.
EN
The creation, dissemination and use of knowledge depends on many factors related to both the specificity of the enterprise, the type of organizational solution, the style of human resource management used, the potential of employees and, above all, the ability of the company to use this potential. From the point of view of efficiency of acquiring, disseminating and using knowledge in the enterprise, human resources management is of key importance. Methods and techniques used in this area should be thoroughly analyzed and critically evaluated in terms of their relevance and real positive impact on knowledge management. This study attempts to analyze selected issues related to the company's management style, the existing variant of the organizational structure and the general assumptions of the knowledge management system. The main goal of the study was to identify trends and dependencies between these factors in the context of knowledge management effectiveness. The study used a questionnaire consisting of 63 questions. In individual companies the questionnaire was each time filled in by the representative of the company's top management. The study presents a part of the examined issues directly related to the indicated topic based on data obtained from 105 enterprises.
12
Content available Knowledge management in intelligent organizations
EN
The aim of the paper was to present the specificity of knowledge management in courier companies as an example of intelligent organizations. Knowledge management is a modern concept that emphasizes using the most valuable resources of enterprises such as employees and it offers conditions for development of knowledge, sharing it, and thinking creatively. The paper presents courier companies as an example of intelligent organizations that use knowledge management in the implementation of courier services. The article presents the results of a survey that identified the use of knowledge in courier companies and analysed the factors that made the surveyed companies become intelligent organizations. The solutions implemented in enterprises that influenced the emergence of a competitive advantage were evaluated. Furthermore, the benefits achieved by the companies surveyed due to knowledge management and the growth of their intelligence were analysed.
EN
Education of young generation, aimed at teaching how to manage own knowledge in the economy, is a great challenge for the teaching staff at each stage of education. The paper is to analyze the data describing the selection of development path of pupils and students. Comparing them with the expectations set up by the market through the implementation of the concept of Industry 4.0 will allow the estimation of whether the technical education offer (in the area of Industrial Engineering) is a sufficient response to the economic preferences relating to employment.
EN
Currently, the conditions enterprises are operating in are marked by considerable instability. Thus the changes they may undergo are difficult to predict. Practitioners and theoreticians of management science point to various approaches to building competitive advantage. In the past few years, the focus has been put mainly on information and knowledge. According to advocates of the knowledge management concept, knowledge is of key importance to building competitive advantage and succeeding on the market. The issues of knowledge and how it is gathered, updated and applied are not new. The challenge for contemporary entrepreneurs is, however, how to manage knowledge in global enterprises. The aim of this study is to analyse the issue of knowledge management in a company which based its development on expansion into foreign markets. The research method applied is illustrative case study, the aim of which is to show how important knowledge management is for improving the efficiency of an internationalized enterprise.
15
EN
The article presents a multi-aspect approach to the knowledge management system. Knowledge management focuses on the problem of creating and disposing of intellectual competence resources and practical skills, which are intangible assets of an enterprise. They concern different fields of science and empirical applications, and they are used to achieve a significant competitive advantage. In addition, knowledge management is focused on learning processes and improving the skills of the organization's employees, systematizing and using knowledge in business practice. Therefore, effective use of knowledge management principles can contribute to increasing the effectiveness of the company's operations and improving its competitive position. The aim of this article is to present the concept of knowledge management through a critical analysis of domestic and foreign literature on issues related to knowledge processes, approaches to knowledge management and practices. The featured problem will be presented not only from the theoretical but also the practical side. Based on surveys conducted using the survey method, the most important benefits and barriers associated with introducing the concept of knowledge management or its elements in the enterprise will be identified.
EN
Industry 4.0, in the context of revolution, relates to changes in the industry but actually it does not begin or end with it. The most important in the whole process of digitization and intelligent solutions is the human factor. In fact, everything begins with it: design, creation, service and everything ends: implementation, interpretation of results, improvement through previous experiences. Therefore, what should the employee that will meet the challenges of the industrial revolution 4.0 be like? The objective of the paper is to create the profile of the employee 4.0 who, in the education process, uses learning methods and teaching concepts so that they could satisfy the requirements set by the revolutionized economy. The reference point will be the use of the research conducted by the consortium members under the project of MSIE-CBHE, which is Erasmus+Curriculum Development of Master’s Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry (MSIE4.0) funded by the European Commission the authors of the publication also belong to.
EN
Management in accordance with the principle of sustainable development is one of the basic aspects of environmental protection, and is nevertheless important in macroeconomic management (eco-innovations in national regulations) as well as in micro-regulations (municipal regulations). The municipalities authorities are obliged to preventing the negative effects of environmental degradation, preventing pollution, providing information on the state of the environment, cover the environmental policy, in order to ensure the land advancement in accordance with the principles of sustainable development. The implemented projects should mainly improve the living conditions of the inhabitants. That is why eco-innovative activities introduced in individual, small territorial areas (municipalities) are becoming more and more important. The paper is based on a case study as a recognized method of analyzing and discussing authentic situations used in management sciences.
EN
This paper aims to assess how the risk management activities of a firm influence through stakeholder pressure. This study is based upon KM literature and stakeholder theory for developing a homological model for this study. The multiple stakeholders put pressures upon supply chains for risk minimization, majorly because of the stakeholders’ stake in the success of an organization. Firms can employ organizational strategies for minimizing the risks associated with supply chain, by mobilizing the supply chain’s KM resources that may help to improve the cooperation and collaboration among the firm’s supply base. Therefore, firms tend to become highly responsive towards customer demand changes. A total of 374 questionnaires were returned from 438 questionnaires that were distributed to the managers of agriculture indicating a 70% response rate. The SEM-PLS is used for the analysis of data. A firm may collaborate with its supplier through engaging in the improved planning activities for risk mitigation. A strong association is found among firm with supplier and the ability of a firm to obtain benefits through the implementation of risk mitigation activities. Those firms which closely cooperate and connect with supplier are likely to be in a position to fully understand the capacity constraints and develop rapidly reorganizing capability i.e. reorganizing the production arrangement for employing alternative supply sources.
PL
Artykuł ma na celu ocenę sposobów działania firmy w zakresie zarządzania ryzykiem i jaki wpływ wywierają poprzez nacisk zainteresowane strony. Atykuł jest oparty na literaturze KM i teorii interesariuszy w celu opracowania modelu homologicznego dla tego badania. Wielu interesariuszy wywiera presję na łańcuchy dostaw w celu minimalizacji ryzyka, głównie ze względu na udział interesariuszy w sukcesie organizacji. Firmy mogą stosować strategie organizacyjne w celu minimalizacji ryzyka związanego z łańcuchem dostaw poprzez mobilizację zasobów KM łańcucha dostaw, które mogą pomóc w poprawie współpracy między bazą dostaw firmy. Dlatego firmy są bardzo wrażliwe na zmiany popytu ze strony klientów. Zwrócono ogółem 374 kwestionariusze z 438 kwestionariuszy, które zostały rozdane menedżerom rolnictwa, wskazując 70% wskaźnik odpowiedzi. SEM-PLS służy do analizy danych. Firma może współpracować ze swoim dostawcą, angażując się w ulepszone działania planistyczne w celu ograniczenia ryzyka. Silne powiązanie występuje między firmą a dostawcą i jej zdolnością do uzyskiwania korzyści poprzez wdrożenie działań ograniczających ryzyko. Firmy, które ściśle współpracują i łączą się z dostawcą, prawdopodobnie będą w stanie w pełni zrozumieć ograniczenia zdolności i szybko rozwinąć zdolność do reorganizacji, tj. Reorganizacji porozumienia produkcyjnego w celu wykorzystania alternatywnych źródeł dostaw.
EN
This study has examined the effect of teacher’s engagement along with shared values, teaching quality, and working condition for knowledge management in the region of Indonesia. Primary data is collected through structural questionnaire from the sample of teaching community in various educational institutes. For better understanding of developed framework, confirmatory factor analysis and structural equation modelling techniques are applied. Findings through CFA indicates that all items for teacher’s engagement, shared values, teaching quality and working condition have reasonable factor loading for next level consideration in SEM. In addition, findings through SEM indicates that all exogenous factors are significantly and positively affecting the knowledge management of teachers in Indonesia. However, through teacher’s engagement, highest causal effect on knowledge management is observed with standardized coefficients. These empirical facts are useful for both teachers and managerial staff in education sector of Indonesia. Yet, this study is limited to some points as well. At first, sample size could be expanded for in depth analysis and more generalization of the facts. At second, study has not conducted any cross-sectional analysis to compare the findings for the schools, colleges and universities. Future studies can be conducted through addressing these limitations for more robust findings and better generalization.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zaangażowania nauczyciela wraz z wartościami, które ono niesie, jakością nauczania i warunkami pracy w zakresie zarządzania wiedzą w Indonezji. Dane pierwotne zgromadzono za pomocą kwestionariusza strukturalnego z próby społeczności dydaktycznej w różnych instytucjach edukacyjnych. Aby lepiej zrozumieć opracowane ramy, zastosowano potwierdzające analizy czynnikowe i techniki modelowania równań strukturalnych. Ustalenia dokonane za pośrednictwem CFA wskazują, że wszystkie elementy dotyczące zaangażowania nauczyciela, wspólnych wartości, jakości nauczania i warunków pracy mają uzasadnione obciążenie czynnikowe do rozważenia na kolejnym poziomie w SEM. Ponadto ustalenia dokonane za pomocą SEM wskazują, że wszystkie czynniki egzogenne mają znaczący i pozytywny wpływ na zarządzanie wiedzą nauczycieli w Indonezji. Jednak dzięki zaangażowaniu nauczyciela najwyższy wpływ przyczynowy na zarządzanie wiedzą obserwuje się przy standardowych współczynnikach. Te fakty wynikajace z badań empirycznych są przydatne zarówno dla nauczycieli, jak i kadry kierowniczej w sektorze edukacji w Indonezji. Jednakże badanie ogranicza się również tylko do niektórych punktów. Początkową wielkość próby można rozszerzyć w celu dogłębnej analizy i większego uogólnienia faktów. Po drugie, nie przeprowadzono żadnej analizy przekrojowej w celu porównania wyników dla szkół, szkół wyższych i uniwersytetów. Przyszłe badania można przeprowadzić przez wyeliminowanie tych ograniczeń, aby uzyskać bardziej wiarygodne ustalenia i uogólnienia.
20
Content available Innowacyjność w zarządzaniu zasobami ludzkimi
PL
W artykule podjęto tematykę innowacyjności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Znaczenie problematyki poddanej analizie wynika z faktu, że współczesna organizacja musi, chcąc zbudować silną pozycję konkurencyjną na rynku, cechować się innowacyjnością, także w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Korzyści płynące z takiego sposobu zarządzania wychodzą poza możliwości pokonania konkurencji, stwarzając również szanse uzyskania korzyści nie tylko dla samej organizacji, ale także jej pracowników. W innowacyjnym zarządzaniu zasobami ludzkimi istotną rolę odgrywa menedżer, przed którym współcześnie stoją nowe zadania będące niejednokrotnie wyzwaniami.
EN
The article discusses the subject of innovation in human resource management. The significance of the subject matter analyzed is due to the fact that a modern organization wishing to build a strong competitive position on the market must be innovative, including in human resource management. The benefits of such a method of management go beyond the possibilities of overcoming competition, also creating opportunities to gain benefits not only for the organization itself, but also its employees. In innovative human resource management, an important role is played by the manager facing new challenges that are often challenging.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.