Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kształcenie problemowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nauka – edukacja – przemysł: synergiczna współpraca dla innowacyjności
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące relacji na styku nauka-edukacja- przemysł w aspekcie efektywnej współpracy dla uzyskania odpowiedniego poziomu synergii w rozwiązywaniu problemów energetyki, w szczególności samowystarczalności energetycznej i konieczności wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze. Odniesiono się do metod oceny prowadzenia badań naukowych w uczelniach i jednostkach badawczych, podkreślając konieczność większego docenienia i wspierania prac aplikacyjnych. Przedstawiono stan kadr naukowych z zakresu szeroko pojętej energetyki oraz problemy kształcenia kadr technicznych. Podkreślono konieczność wprowadzenia nowych zagadnień i form edukacji oraz prowadzenia ciągłego propagowania w społeczeństwie roli i znaczenia energetyki jako dziedziny gospodarki niezbędnej dla sprawnego funkcjonowania państwa, co wobec ograniczonych zasobów surowców energetycznych stanowi istotny problem.
EN
The paper presents issues concerning the relations at the crossroad of research, education and industry in the aspect of effective cooperation to obtain the proper level of synergy for solving power engineering problems, especially energy self-sufficiency and requirements of applying innovative solutions in this area. Methods of assessment of research works in universities and research institutions have been discussed, underlining the necessity to provide greater appreciation and support of application research. Scientific staff availability in the area of broadly defined power engineering has been assessed and problems of engineers’ education have been described. The need for new directions and forms of education as well as for continuous promotion of the significance of power engineering as a branch of economy is essential for efficient operation of the country, which in view of limited energy resources is a major issue.
PL
W referacie przedstawiono propozycję implementacji algorytmów w zakresie programowania podstawowego. Pod pojęciem programowania podstawowego przyjęto nabytą umiejętność programowania niezależnie od poziomu semantycznego technik programowania, innymi słowy poziom zaawansowania projektów odnoszono do indywidualnych możliwości studentów. Szczególną uwagę zwrócono na korelację umiejętności indywidualnych z działaniami w zespołach projektowych. W kontekście implementacji algorytmów, przede wszystkim algorytmów numerycznych, przedstawiono pakiet dydaktyczny SiSTLab20 opracowany w celu rozszerzenia możliwości prezentacyjnych aplikacji realizowanych w technologii programowania w trybie konsoli tekstowej i uruchamianych w 32/64 bitowych wersjach systemu operacyjnego Microsoft Windows.
EN
Article draws attention to the elements of the problem in terms of learning basic programming. SiSTLab20 educational package designed to expand opportunities for the presentation of applications implemented in programming technology in text console mode and run in 32/64 bit versions of MS Windows operating system is presented. The package includes: graphic panel, along with a library of dynamic data exchange and the client application. The package is dedicated to support laboratory-design classes with basic programming elements of numerical methods and computer networks.
PL
W referacie przedstawiono propozycję programowania scenariuszy w zakresie organizacji i realizacji projektów wirtualnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień projektowania zespołowego. Prezentację ograniczono do grupy kursów komplementarnych, w których część zajęć dotąd realizowanych w salach i laboratoriach dydaktycznych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego, będzie wydzielona i prowadzona w formie sesji zdalnych z wykorzystaniem wydziałowej platformy edukacyjnej. Zwrócono uwagę na możliwość dostosowywania komponentów interaktywnych platformy w kontekście planowanych interakcji nie tylko w relacjach nauczyciel-student-nauczyciel, ale również student-student. Założono, że jednym z warunków brzegowych rozważanego problemu będzie projektowanie i komunikacja w zespole projektowym wyłącznie poprzez wymianę informacji na odległość. Dla ustalenia uwagi, w referacie ogólne sformułowania i sugestie wyprowadzono z przykładowych zagadnień problemowych, tematycznie związanych z planowaniem i organizacją procedur przetwarzania rozproszonego w lokalnych sieciach teleinformatycznych, z możliwością wielobieżnego i wielostanowiskowego wykonywania obliczeń numerycznych oraz akwizycją danych w czasie rzeczywistym.
EN
In this paper, the proposal for organization and implementation of virtual projects is presented. Particularly highlighted issues of design team. Attention was drawn to the possibility of adjusting the components of interactive platforms in the context of planned interactions. For definiteness, the general wording and suggestions in this article are derived from actual projects. Projects are thematically linked to the organization of distributed processing procedures in local area networks. In addition, an interesting summary of the migration of data related to the implementation of projects in the function of communication and exchange of information used in distance education are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.