Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  use
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Posadzki są elementem, którego stan techniczny wpływa zarówno na bezpieczeństwo użytkowania, jak również na komfort eksploatacyjny obiektu budowlanego. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań w zakresie betonowych posadzek przemysłowych są posadzki z impregnacją górnej powierzchni z zastosowaniem suchej posypki nawierzchniowej (DST – z ang. Dry Shake Topping). W następstwie błędów i niedociągnięć zarówno projektowych, jak i wykonawczych oraz niewłaściwej eksploatacji posadzki betonowe mogą ulegać przyśpieszonej dekapitalizacji. W artykule opisano najczęściej popełniane błędy przyczyniające się do nadmiernej ścieralności betonowych posadzek przemysłowych, których górna powierzchnia została zabezpieczona suchą posypką nawierzchniową oraz podano sposób ich usuwania. Przedmiot artykułu stanowi również dyskusja na temat współczesnych metod diagnostyki betonowych posadzek przemysłowych w zakresie oceny ich ścieralności.
EN
Floors are an element whose technical condition affects both the safety of use and the operational comfort of a building. One of the most popular solutions in the field of concrete industrial floors are floors with impregnation of the upper surface using dry topping (DST – Dry Shake Topping). As a result of errors and shortcomings in both design and execution, as well as improper operation, concrete floors may undergo accelerated decapitalization. The paper describes the most common mistakes contributing to excessive abrasion of industrial concrete floors whose upper surface has been secured with dry topping and a method of removing them. The subject of the paper is also a discussion on contemporary methods of diagnostics of concrete industrial floors in the scope of assessing their abrasion.
PL
Niniejszy artykuł stanowi subiektywne spojrzenie na wybrane zagadnienia związane z eksploatacją budynków, w szczególności w zakresie utrzymania ich należytego stanu technicznego. Zagadnienia te zostaną przedstawione z punktu widzenia współpracy inżyniera budownictwa (prace eksperckie, projektowanie robót remontowych, nadzorowanie robót) z właścicielami wielorodzinnych budynków mieszkalnych stanowiących własność wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
EN
This article is a subjective look at selected issues related to the operation of buildings, in particular in terms of maintaining their proper technical condition. These issues will be presented from the point of view of the cooperation of the construction engineer (expert works, design of renovation works, supervision of works) with the owners of multi-family residential buildings owned by housing communities or cooperatives.
EN
Today in woodworking, there are problems with the use of wood waste and the accumulation of involved wood as an additional and not fully used resource. The problem has not been completely solved, as there is no scientific basis and practical recommendations for efficient production processes with predicting the properties of products made from Post-Consumer Wood (PCW), in particular in the production of blockboards (BB). The objective of the studies is to substantiate and develop a scientific and technical basis for resource-saving and environmentally friendly technologies, to establish the influence patterns of PCW properties on the mechanical characteristics of the products obtained, to develop operating parameters and to formulate practical recommendations, confirmed by the results of experimental studies. The studies have proved the expediency of using PCW in technological processes of woodworking, in particular in the production of construction materials - blockboards with predicted characteristics. In order to rationally use raw materials for the manufacture of conventional blockboards made from Post-Consumer Wood (PCW-BB), new designs of a conventional PCW blockboard with a thickness of 22 mm and with a unified strip width of 16, 32, 48, and 64 mm, the strips are glued ones, 3 mm thick, and faced with plywood on both sides. The authors of the article found that in order to ensure improved operating characteristics of the blockboards, it is important to lay radial, semi-radial and tangential strips in structures with the ratio of width to thickness of the cross-sections of the strips - rationally and efficiently - 1:1, 2:1, 3:1. Substantiation on this basis of new designs of PCW blockboards makes it possible to reveal shortcomings of these products at the conceptual stage of the project and correct them before manufacturing taking into account the specified technical conditions and reducing costs at the development stage. Mathematical models for predicting the main characteristics of conventional PCW blockboards (PCW-BB) have been constructed, which made it possible to determine the indexes of the bending strength of the BB across the strips, σBB, and the shear strength of the BB along the glue line, τВВ. The coefficients of approximation of mathematical dependencies for predicting the strength of PCW-BBs, the strips of which were made of fir wood, were calculated, which would allow for the selection of rational designs of blockboards with appropriate characteristics. It has been established that the developed mathematical models make it possible to predict the characteristics of the PCW-BB depending on the cross-sectional dimensions of the strips, the angle of the annual rings slope to the blockboard face and the age of the PCW, and, on this basis, to propose improved designs of these blockboards for the technological processes of woodworking. The influence patterns of the properties of structural elements on the indicators of conventional PCW-BB (500 × 500 × 22 mm) were experimentally established. It was found that an increase in the width of the strips leads to a decrease in the strength indexes (by 29-37%); an increase in the angle of the annual rings slope to the BB face leads to an increase in static bending strength (by 31-33%) but to a decrease in shear strength (by 4-7%); an increase in the age of the PCW leads to a decrease in strength indexes (by 3-8%). It was found that the physical and mechanical parameters of the experimental PCW-BBs with a strip cross-sections of 1:1, 2:1, 3:1 meet the requirements of the standard (larger values: for static bending of a rate of 15 MPa and for shearing at a rate of 1 MPa), and for the 4:1 cross- -section, they partially had lower indexes by 2-3%. To ensure the strength of the developed structures of the PCW-BBs, it is recommended to use the 3:1 ratio of the sides in the cross-section of the strips, and the slope of the annual rings to the blockboard face must be at least 45o. It was found that the deviation of the values obtained by mathematical models in determining the strength in static bending and shearing in comparison with the experimental ones did not exceed 8% and 10%, respectively.
EN
In the paper, the issue of determining the horizontal curvature of the railway track axis was discussed to define unknown geometric characteristics of the measured route (location of straight and arched sections, circular arc radii, transition curve lengths, etc.). This problem has not been solved yet, and so far geometrical characteristics have been identified by approximate methods (e.g. horizontal arrow chart). Operating the angles of tangent to the geometrical layout (resulting from the very definition of curvature) seems very difficult in a real railway track reproduced on the basis of measurements. Therefore, a new concept has emerged to determine the curvature of the track not with the use of tangent but corresponding chords. In this way, the idea of curvature determination using the method of changing the slope angles of the moving chord was developed. Verification of the proposed method, carried out on a clearly defined basic geometric system of tracks, showed a sufficient compliance of the obtained curvature charts with the charts of the corresponding geometric solution. In order to use this method, one must know the coordinates of the points of a given section of the route in the Cartesian system.
PL
W pracy podjęto kwestię wyznaczania krzywizny poziomej osi toru kolejowego w celu określenia nieznanych charakterystyk geometrycznych pomierzonej trasy (położenia odcinków prostych i łukowych, promieni łuków kołowych, długości krzywych przejściowych i in.). Problem ten nie został dotąd rozwiązany, a określanie charakterystyk geometrycznych odbywa się metodami przybliżonymi (np. z wykorzystaniem wykresu strzałek poziomych). Ponieważ wynikające z definicji krzywizny operowanie kątami nachylenia stycznej do układu geometrycznego jest w rzeczywistym, odtworzonym na drodze pomiarów torze kolejowym bardzo utrudnione, pojawiła się nowa koncepcja, żeby przy wyznaczaniu krzywizny toru nie operować stycznymi lecz odpowiadającymi cięciwami. W ten sposób powstała idea wyznaczania krzywizny metodą zmiany kątów nachylenia ruchomej cięciwy pomiarowej. Weryfikacja zaproponowanej metody, przeprowadzona na jednoznacznie zdefiniowanym elementarnym układzie geometrycznym torów, wykazała całkowitą zgodność uzyskanych wykresów krzywizny z wykresami stanowiącymi podstawę uzyskania odpowiadającego rozwiązania geometrycznego. Aby można było stosować omawianą metodę, niezbędna jest znajomość współrzędnych punktów danego rejonu trasy w kartezjańskim układzie współrzędnych.
EN
This article will focus on an analytical framework as a research tool in design disciplines. Key problem for an analytical framework in landscape architecture is how to deal with the dynamics of landscape form, design and use in the design process. We start with a short overview will be given of analytical frameworks. In the second part some generic principles of analytical frameworks will be applied in three case studies of 19th century public parks. The third part will focus on how results of such an analysis can be used for the future and how results of people environment studies can be part of that. One of the conclusions is, that people-environment studies can play a role before, during and after the design process. In most cases results of people-environment studies cannot be applied directly but rather as part of an iterative process of research and design
PL
Artykuł skupia się na strukturach analitycznych jako narzędziach badawczych w dyscyplinach projektowania. Kluczowym problemem dla struktur analitycznych w architekturze krajobrazu jest sposób radzenia sobie z dynamiką formy krajobrazu i wykorzystania jej w procesie projektowania. Zaczynamy od krótkiego przeglądu struktur analitycznych. W drugiej części niektóre ogólne zasady struktur analitycznych zostaną zastosowane w trzech studiach przypadków dziewiętnastowiecznych parków publicznych. Trzecia część skoncentruje się na tym, w jaki sposób wyniki takiej analizy mogą być wykorzystane w przyszłości. Jednym z wniosków jest to, że badania ludzie-środowisko mogą odgrywać rolę przed, w trakcie i po procesie projektowania. W większości przypadków wyniki badań ludzie-środowisko nie mogą być stosowane bezpośrednio, ale jako część iteracyjnego procesu badań i projektowania.
PL
W artykule przedstawiono posadzki przemysłowe poddawane zmiennym dynamicznym obciążeniom, które wpływają negatywnie na ich stan i pogłębiają degradację. Przeanalizowano dwie metody badania posadzek na ścieralność– badanie BCA oraz badanie na tarczy Boehemego – które w przybliżony sposób pokazały odporność płyty posadzki na ruch kołowy pochodzący z kół twardych, niepneumatycznych, np. od wózków transportowych. Pokazano przykład realizacji renowacji posadzki przemysłowej poprzedzonej przeprowadzeniem badań odporności na ścieranie.
EN
The article presents industrial floors subjected to variable dynamic loads, which have a negative impact on their condition and deepen degradation. Two methods of examination of abrasion floor – BCA examination and research on Boeheme disk – were analyzed, which roughly showed the resistance of the floor slab to circular motion originating from hard, non-pneumatic wheels, e.g. from transport trolleys. An example of the renovation of the industrial floor preceded by the tests of resistance to abrasion is shown.
PL
Od wielu lat podejmowane są na całym świecie coraz bardziej intensywne działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego człowieka. Unia Europejska pełni wiodącą rolę w międzynarodowej walce ze zmianami klimatycznymi, w związku z tym dąży do zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych, do którego zobowiązała się w protokole z Kioto. Dla krajów, które są jego sygnatariuszami, priorytetem jest ograniczenie zużycia energii pozyskanej z ropy naftowej i węgla kamiennego poprzez zastępowanie jej energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, które mogą przyczynić się do globalnej poprawy stanu powietrza. W Unii Europejskiej drugim co do wielkości sektorem gospodarki, odpowiedzialnym za 20% emisji szkodliwych substancji, w tym gazów cieplarnianych do atmosfery, jest transport drogowy. Pozostaje on jednym z niewielu sektorów, z których emisja stale wzrasta, co niweczy postęp osiągnięty przez inne obszary gospodarki. Wprowadzone w 2009 r. dyrektywy europejskie Renewable Energy Directive i Fuel Quality Directive umożliwiają zwiększenie zawartości etanolu w tradycyjnej benzynie silnikowej do 10% (V/V), a także sprzyjają budowie samochodów typu flex-fuel vehicle, przystosowanych do zasilania paliwem zawierającym do 85% (V/V) etanolu. Paliwa do tłokowych silników spalinowych charakteryzują się właściwościami użytkowymi, które spełniają wysokie wymagania współczesnych silników spalinowych, realizujących skomplikowane strategie procesów spalania i wyposażonych między innymi w wielopunktowe, bardzo zaawansowane technicznie systemy wtrysku paliwa, innowacyjne systemy doładowania oraz katalityczne, wielofunkcyjne układy oczyszczania spalin. Formuła chemiczna paliw ulega nieustannej ewolucji, głównie na skutek działań ekologów w zakresie ograniczania emisji substancji szkodliwych pochodzących ze spalania ropopochodnych paliw do powietrza atmosferycznego oraz nieustannego rozwoju silników. Działania te wymuszają na projektantach samochodów zmiany w konstrukcji układów zasilania, komór spalania, układów oczyszczania spalin, a na producentach paliw dostosowywanie ich formuły chemicznej w celu zminimalizowania emisji szkodliwych substancji powstających podczas spalania takiego paliwa. Dlatego też coraz większego znaczenia nabiera stosowanie biopaliw i biokomponentów jako dodatku do paliw konwencjonalnych. W części teoretycznej niniejszej publikacji opisano zalety i wady stosowania etanolu jako komponentu benzyny silnikowej i paliw etanolowych. Na podstawie rozeznania dostępnej literatury branżowej przedstawiono wyniki badań wpływu etanolu na wielkość emisji szkodliwych składników do atmosfery. Skupiono się również na wyzwaniach, przed jakimi stanęli konstruktorzy silników spalinowych, aby przystosować je do eksploatacji na paliwach zawierających zwiększony udział etanolu w paliwie. W części doświadczalnej zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w ramach projektów badawczych i prac statutowych w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Wyniki te dotyczą: • określenia oddziaływania paliw etanolowych na parametry użytkowo-eksploatacyjne silników ZI; • oceny regulowanych i nieregulowanych emisji szkodliwych składników gazów wylotowych silników zasilanych paliwami etanolowymi; • badań wpływu paliw etanolowych na tworzenie szkodliwych osadów na elementach silników testowych; • wielokierunkowych badań oddziaływania paliw etanolowych na procesy degradacji smarowego oleju silnikowego.
EN
For many years, activities aimed at protecting man’s natural environment have been getting more and more intensive around the world. The European Union is playing a leading role in the international fight against climate change, therefore it is striving to achieve the reduction of greenhouse gas emissions to which it has committed itself in the Kyoto Protocol. For the countries that are its signatories, the priority is to reduce energy consumption obtained from crude oil and hard coal, by replacing it with energy from renewable sources that can contribute to the global improvement of the air condition. In the European Union, the second largest sector of the economy, responsible for 20% of emissions of harmful substances, including greenhouse gases into the atmosphere, is road transport. It remains one of the few sectors whose emissions are constantly growing, thus negating the progress made by other sectors of the economy. Introduced in 2009 the European directives: Renewable Energy Directive and Fuel Quality Directive, allow the increase of ethanol content in traditional gasoline to 10% (V/V), and also support the construction of Flex Fuel Vehicles adapted to fuel supply containing up to 85% (V/V) of ethanol. The fuels for piston combustion engines are characterized by functional properties that meet the high requirements of modern internal combustion engines, implementing complicated combustion processes and equipped with, among others, multi-point, very technically advanced fuel injection systems, innovative supercharging systems and catalytic multifunctional exhaust gas cleaning systems. The chemical composition of fuels is constantly evolving, mainly due to the action of environmentalists in the scope of limiting emissions of harmful substances from the combustion of fuels into the atmosphere and continuous development of engines. These activities force car designers to change the design of power systems, combustion chambers, exhaust gas treatment systems, and fuel manufacturers to adapt their chemical composition to minimize the emission of harmful substances generated during the combustion of such fuels. Therefore, the use of biofuel and biocomponents as an admixture to conventional fuels becomes increasingly important. The theoretical part of this publication describes the advantages and disadvantages of using ethanol as a component of gasoline and ethanol fuels. Based on the knowledge of available industry literature, the results of studies of ethanol impact on the emission of harmful components into the atmosphere are presented. The focus was also on the challenges faced by the engineers of internal combustion engines to adapt them to operating with fuels containing an increased share of ethanol in the fuel. The experimental part presents the results of research carried out as part of research projects and statutory work at the Oil and Gas Institute – National Research Institute. These results concern: • determination of the impact of ethanol fuels on spark ignition engine performance and their operational parameters; • assessment of regulated and unregulated emissions of harmful components of exhaust gases from spark ignition engines; • studies on the influence of ethanol fuels on the formation of harmful deposits on test engines; • multidirectional studies on the impact of ethanol fuels on the degradation processes of engine lubricating oil.
9
PL
Przeznaczenie wielostanowiskowych garaży podziemnych jest ściśle regulowane przez przepisy polskiego prawa. Niestety realia życia w gęsto zurbanizowanych miastach powodują, że jest społeczne przyzwolenie na wykorzystywanie tego typu miejsc do innych celów niż pierwotnie zakładano. W artykule omówiono zagrożenia pożarowe wynikające z nieprzestrzegania przepisów.
EN
The intended use of multi-station underground garages is strictly regulated by Polish law. Unfortunately, the realities of living in densely urbanized cities make it a social consent to use such places for other purposes than originally planned. The article discusses fire risks resulting from non-compliance with regulations.
EN
The paper is focused on the research of ecotoxicological properties of mortar prisms produced with partial cement replacement by ash from energy recovery of municipal waste. Two types of ash were used: ash from incineration and ash from municipal waste gasification. According to the Waste Catalogue, ash is considered other waste, which is non-hazardous and nowadays it is predominantly landfilled. Negative results of standardized biotests are inevitable precondition for the use of ash for construction products. The results from both biotests (acute toxicity test on aquatic organisms Daphnia magna and growth inhibition test of higher cultivated plants Sinapis alba) confirmed suitability of cement replacement by ash from energy recovery of municipal waste. Environmental safety of produced mortar prisms is different. Recommended replacement of cement with ash, obtained from municipal waste gasification, is 10% and with ash gained from incineration is 15%. The use of this type of waste in construction industry will lead to the decrease of landfilled waste. Due to the replacement of cement with waste (from industrial branches) natural resources of raw materials used in the process of cement production are saved.
11
Content available Safe construction buildings in urban construction
EN
Building objects are objects generated by man. They are then the houses, buildings and the objects of small architecture the making up elements of technical infrastructure of cities. They should guarantee comprehended occupants' safety in projecting, execution and use. In article was introduced placed with regard building objects on safety.
PL
Obiekty budowlane to obiekty wygenerowane przez człowieka. Są to budynki, budowle i obiekty małej architektury stanowiące zabudowę miejską wraz z infrastrukturą techniczną. Powinny one gwarantować ogólnie pojęte bezpieczeństwo mieszkańców na etapie ich projektowania, wykonywania i eksploatacji. W artykule przedstawiono wymagania sta-wiane obiektom budowlanym ze względu na bezpieczeństwo.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pól elektrycznych i magnetycznych z zakresu wyższych częstotliwości, które wytwarzane są przez elektroniczne systemy bezpieczeństwa na rozległych terenach logistycznych. W artykule zaprezentowano również tło środowiska pola elektromagnetycznego. Zniekształcone środowisko elektromagnetyczne może zakłócać pracę urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które są użytkowane na obszarze kolejowym. Zwrócono uwagę na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych na wybrane elektroniczne systemy bezpieczeństwa.
EN
The article presents the results of research electric and magnetic fields in the field of higher frequencies, which are produced by electronic security systems in large logistics areas. The paper also presents the background of the electromagnetic environment. Distorted electromagnetic environment can interfere with the operation of electrical and electronic equipment that are used in the railway area. Particular attention has been paid to the impact of electromagnetic interference on selected electronic security systems.
13
Content available remote Styropian na dachu płaskim - wskazówki dla architekta
PL
Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o zużyciu nośników energii i wskaźników emisyjności CO2 wg Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oszacowano wielkość emisji gazów cieplarnianych powstałej w wyniku bezpośredniego zużycia energii w rolnictwie polskim w 2015 r. Wyniosła ona ogółem 11 125 tys. t CO2 e, w tym: dwutlenku węgla 10 521 tys. t, metanu - 546 tys. t, CO2 e, a podtlenku azotu - 58 tys. t CO2 e. W przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych (UR) stanowiło to 77 t, a na 100 gospodarstw rolnych - 779 t. Największy udział w emisji gazów cieplarnianych (47%) miały paliwa ciekłe, w tym olej napędowy 44%. Udział paliw stałych w emisji gazów cieplarnianych wyniósł 38%, w tym węgla kamiennego energetycznego – 35%. Energia elektryczna powodowała 12,2% ogółu emisji gazów cieplarnianych powstałej w wyniku zużycia nośników energii w rolnictwie, paliwa gazowe - łącznie 2% (w tym gaz ciekły 1,5%), a ciepło - 1%.
EN
Basing on Central Statistical Office (GUS) about the use of energy carriers and of the National Centre for Emission Management (KOBiZE) the emission the level and structure of greenhouse gas (GHG) emission from energy use in Polish agriculture in 2015 has been estimated. The value of this emission in total amounted to 11 125 thous. T CO2 e, of that: carbon dioxide 10 521 thous. t, methane - 546 thous. t CO2 e and nitrous oxide - 58 thous. t CO2 e. These emissions per 100 ha of the agricultural land amounted to 77 t, and for 100 farms - 779 t. Liquid fuels had the highest (47%) share of that Diesel oil 44%. The share of solid fuels amounted to 38%, of that hard coal - 35%. Electricity caused 12% of the total greenhouse emissions, gaseous fuels in total - 2% (of that LPG 1.5%), and heat - 1%.
15
Content available remote Rozwój technologii drukowania 3D w regionie radomskim
PL
Przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania drukarek 3D w przemyśle. Wskazano możliwości rozwoju technologii drukowania 3D oraz omówiono sposoby wykorzystania tej technologii w regionie radomskim w odniesieniu do tendencji światowych, a także nakreślono perspektywy rozwoju tego regionu.
EN
The paper presents the benefits of using 3D printers in industry. It has indicated the possibility of the development of 3D printing technology and discusses ways of using 3D printing technology to the Radom region in relation to global trends and also outlines the prospects for this region.
PL
Podjęto próbę spojrzenia na wdrażanie BIM w Polsce z perspektywy uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego. Program wdrażania BIM powinien wychodzić z zasady pomocniczości, tzn. należy stosować tyle technologii BIM, ile jest niezbędne do zwiększenia efektywności procesu budowlanego oraz aby było to korzystne dla wszystkim uczestników procesu projektowo-wykonawczego.
EN
The paper presents an attempt to look at the implementation of BIM in Poland from the perspective of the various stakeholder groups involved in the process of investment and construction. Activities that would encourage stakeholders to participate actively in the implementation of BIM in the process of investment and construction should be adapted to minimize difficulties that discourage them to use BIM in daily practice.
17
PL
Celem pracy była ocena jakości fizykochemicznej i mikrobiologicznej wód deszczowych zebranych na terenie miasta Rzeszowa w okresie wiosenno-letnim. Uzyskane wyniki badań porównano z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda wykorzystywana do picia i celów gospodarczych. Na tej podstawie dokonano analizy możliwości wykorzystania wód opadowych jako alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysowych. Pomimo, iż powszechnie uważa się, że woda deszczowa jest stosunkowo czysta to uzyskane wyniki badań wskazują na to, że jej spożycie bez wcześniejszego uzdatnienia jest niebezpieczne dla potencjalnych konsumentów. Uzyskane wyniki badań świadczą o jej skażeniu mikrobiologicznym bakteriami Escherichia coli i paciorkowcami kałowymi. Przeprowadzony monitoring badawczy wykazał zbyt niski odczyn pH, przekroczenia wymagań normatywnych w zakresie mętności, utlenialności i zawartości jonu amonowego oraz śladowe ilości metali ciężkich tj. Zn, Fe, Ti, Mn, Sr Ba oraz Pb. Niewielka twardość, zbyt mała zasadowość i obecność agresywnego dwutlenku węgla potwierdzają właściwości korozyjne wód deszczowych. Pomimo tego wody deszczowe stanowią obiecującą alternatywę zasobów wodnych, a po ich uzdatnieniu mogą być również brane pod uwagę jako awaryjne źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w warunkach kryzysowych.
EN
The aim of the study was to evaluate the physicochemical and microbiological quality of rainwater collected in the Rzeszów municipality during spring and summer. The obtained results were compared with the requirements of the Regulation of the Minister of Health on the conditions to be met by water used for drinking and economic purposes. On this basis, the possibility of using rainwater as an alternative source of water in crisis situations was analyzed. Although it is commonly believed that rainwater is relatively clean, the results of the study show that its consumption without prior treatment is dangerous to potential consumers. The results of the research show that it is contaminated with microbes with Escherichia coli bacteria and faecal streptococcus. The conducted monitoring showed too low pH, exceeded norms in terms of turbidity, oxidation and ammonium ion content and trace amounts of heavy metals ie Zn, Fe, Ti, Mn, Sr Ba and Pb. Small hardness, too little alkalinity, and the presence of aggressive carbon dioxide corroborate the corrosive properties of rainwater. Despite this, rainwater is a promising alternative to water resources and, once treated, can also be considered an emergency source of drinking water for emergencies.
PL
Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy instalacji słonecznych pod kątem eksploatacyjnym. Zasadniczą część opracowania stanowi analiza istniejącej od 2005 r. instalacji słonecznej pracującej dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców budynku wielorodzinnego. W pracy wykorzystano rzeczywiste dane eksploatacyjne z dziesięciu lat działania instalacji, udostępnione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ZODIAK” w Rzeszowie. Przeanalizowano koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz koszty serwisowe instalacji. Na koszty eksploatacyjne instalacji słonecznych składają się m.in.: koszty zużycia i przygotowania c.w.u., koszty zużycia energii elektrycznej przez pompy obiegowe instalacji słonecznych, oraz koszty serwisowania instalacji. Na podstawie niniejszej analizy można wysnuć szereg wniosków możliwych do wykorzystania w analizach techniczno-finansowych na etapie projektowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Przeprowadzona analiza wykazała, iż instalacja słoneczna w znacznym stopniu obniża koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej. Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej w analizowanym budynku wielorodzinnym w 2015 r. przy udziale instalacji słonecznej stanowił 67% kosztów podgrzewu ciepłej wody w budynku o podobnej kubaturze wykorzystującym ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Pompy obiegowe zastosowane w instalacjach słonecznych charakteryzują się stosunkowo małym zużyciem energii elektrycznej. Koszty serwisowe instalacji są niewielkie i zależą od wielkości instalacji, jej lokalizacji oraz budowy.
EN
The purpose of this work was to analyzed the use of solar panel installations. In the thesis was evaluated performance of solar panel installation located in Rzeszow. In thesis used real data of ten years operation provided by Housing Association “ZODIAK” Rzeszow. This installation prepares water for the needs of inhabitants. Costs of preparing domestic hot water and service operations have been analyzed. Energy consumption by circulating solar pumps was determined. The costs of using of solar installations consist of among other: costs consumption and prepare domestic hot water, the cost of electricity consumption by circulating solar pumps, and service operations. On the basis of the following analysis can be draw conclusions which can be used in technical and financial analysis at the design stage investments in renewable energy sources. This analysis showed that solar installations reduce the cost of domestic hot water. The cost of preparing one cubic meter domestic hot water for the analyzed installations located in King Augusta Street in Rzeszow in 2015 was about 67% lower than in the case of a building with a similar size which supply of district heating. Costs of service operations of solar installations are small and depend on the size of the installation, construction, location and the way of using solar installations. Circulating solar pumps are characterized by low energy consumption. Regular service can help to reduce costs of solar installations and extend the working life of installations.
PL
W artykule opisano rozwiązania techniczne współczesnych instalacji stosowanych w budownictwie. Charakterystyka techniczna instalacji w budynkach odnosi się do różnych źródeł wytwarzania ciepła dla potrzeb ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W opisie technicznych rozwiązań instalacji przedstawiono również dostępne materiały, jak rury, armatura odcinająca, regulacyjna, zabezpieczająca i kontrolno-pomiarowa, a także pompy cyrkulacyjne. W nawiązaniu do stosowanych materiałów instalacyjnych zaprezentowano potencjalne zagrożenia w eksploatacji instalacji przy braku profesjonalnej obsługi i konserwacji podczas użytkowania budynku.
EN
The article describes the issues of technical solutions to contemporary installations used in modern buildings. Technical characteristics of installation systems refer to various sources of heat for building heating and domestic hot water. Description of the technical installation solutions also presents available materials, such as pipes, shutoff valves, regulatory, safety, control and measurement, as well as circulation pumps. In reference to the applicable installation materials there are presented potential threats in operation of the system in the case of the absence of professional service and maintenance during building exploitation.
PL
Przedstawiono współczesne trendy i nowatorskie tendencje w oświetleniu mieszkań z wykorzystaniem źródła światła w postaci LED-ów.
EN
The article presents contemporary trends and innovative tendencies in home space illumination with the use of light sources in the form of LEDs.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.