Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 325

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  road construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane ze stosowaniem geotekstyliów jako warstwy odcinającej w budowie nawierzchni drogowych. Podano wymagania ogólne, jakie stawia się geotekstyliom w omawianym zastosowaniu. Przedstawiono klasyfikacje wykorzystywane w wybranych krajach oraz wymagania stosowane w Polsce. Zwrócono uwagę na czynniki wpływające na prawidłowy wybór właściwości geotekstyliów do wykonania warstwy odcinającej.
EN
The article presents issues regarding the application of geotextiles as separation layers in road pavement construction. General requirements for geotextiles used as separators are given. Classifications used in selected countries are presented as well as requirements used in Poland. The conditions which influence the proper selection of geotextiles for the separation layer are pointed out.
PL
Obecnie już mało kto neguje konieczność dostosowania sieci drogowych do wymagań ochrony środowiska. Jednak zupełnie inna sytuacja była jeszcze 50 lat temu, gdy zdecydowana większość drogowców podchodziła krytycznie do tzw. „nowinek ekologicznych”. Zmianę nastawienia specjalistów drogowych wymusiły z jednej strony wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa europejskiego i polskiego, a z drugiej – wprowadzenie do przepisów prawnych rozbudowanego prawa ekologicznego zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.
EN
Roads, especially intercity ones, have a negative impact on the surrounding natural environment because their construction means the transformation of the existing, often valuable in terms of nature, land development into an artificial structure, almost completely devoid of natural elements. The high level of negative environmental impact concerns mainly roads of the highest technical classes, especially motorways and expressways. This impact is limited mainly administratively, primarily by detailed provisions in decisions on environmental conditions. These ecological requirements have resulted in permanent modifications in the field of road design in Poland. The article discusses the most important of these modifications, including the expansion of the location variants, excessive extension of some roads as well as the design of numerous wildlife crossings, noise protection, rainwater treatment devices and new types of roadside greenery. The effect of these changes is, on the one hand, the extension of the process of preparing road investments for implementation and an increase in investment outlays and operating costs in road transport, and on the other hand – a high level of the adaptation of the road network to environmental conditions.
4
Content available remote Wyzwania i cele na 2020
PL
Co zrobić, aby droga przetrwała bez usterek założony w projekcie okres eksploatacji? W artykule omówimy ważne aspekty jakościowe, które mogą stanowić wsparcie dla inwestora i pozostałych uczestników procesu budowlanego w realizacji tego celu.
PL
W artykule przedstawiono właściwości oraz zastosowanie kostki brukowej w budownictwie drogowym. Nie od dziś wiadomo, że kostka brukowa jest materiałem ogólnie stosowanym w budownictwie do wykonania nawierzchni chodników, placów czy też parkingów. Sama kostka musi mieć odpowiednie właściwości, czyli musi mieć właściwą odporność na działanie różnych warunków atmosferycznych, wytrzymałość na uderzenia, odporność na działanie soli, jak również na korozję biologiczną. W artykule przedstawiono różne rodzaje kostki brukowej, nie tylko tej tradycyjnej, lecz również tej o poprawionych właściwościach. Jednak myśląc o kostce brukowej, nie możemy zapomnieć, że należą do niej także elementy prefabrykowane, takie jak krawężniki betonowe czy też płyty brukowe.
PL
Asfalt to bardzo elastyczny, wszechstronny produkt, który można stosować pod kątem budowy i utrzymania dróg samorządowych. W technologii asfaltowej można budować nie tylko drogi, ale ciągi piesze i rowerowe, place oraz parkingi. Materiał ten pozwala na uniwersalne i funkcjonalne projektowanie ciągów komunikacyjnych.
PL
Artykuł zawiera pełną charakterystykę rozkładarek mas mineralno-bitumicznych i ich parametry. Wypunktowano również wady i zalety tych maszyn.
PL
Artykuł zawiera cenne wskazówki, jak dobrać odpowiednią technologię przy budowie dróg gminnych i powiatowych. Opisane zostały popularne rodzaje nawierzchni, jak mieszanki mineralno-asfaltowe, nawierzchnie betonowe oraz z elementów prefabrykowanych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości geotechnicznych mieszaniny popiołowo-żużlowej ze składowiska Elektrociepłowni Kraków EDF w aspekcie oceny jej przydatności do budowy nasypów ziemnych, w szczególności drogowych. Stwierdzono, że badana mieszanina może stanowić antropogeniczny grunt budowlany, przydatny jako materiał konstrukcyjny w budownictwie drogowym, co stanowi formę utylizacji odpadów przemysłowych zalegających na składowiskach.
EN
The following article presents the results of investigations of geotechnical properties of ash-slag mixture from the EDF Power Plant in Krakow in the aspect of its suitability for the construction of earth embarkments, especially road embankments. It was found that the chosen mixture may constitute anthropogenic building ground, that serves as a building material in road engineering, which is a form of waste disposal in case of industrial waste destined for landfills.
PL
Nowe wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego zostały opracowane przez konsorcjum naukowe w składzie: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (partner), Politechnika Warszawska (partner), w ramach projektu „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID).
EN
New guidelines for conducting soil substrate tests for road construction have been developed by a scientific consortium including the Polish Geological Institute – National Research Institute (leader), the AGH University of Science and Technology in Cracow (partner) and the Warsaw University of Technology (partner) as part of the project „Modern methods of ground recognition in road engineering”. The project has been financed by the National Centre for Research and Development and the General Directorate for National Roads and Motorways as part of the Road Innovation Development (RID) joint undertaking.
15
Content available remote Polska część trasy Via Carpatia
PL
Strategiczna inwestycja, przedsięwzięcie o międzynarodowym znaczeniu, przełomowy projekt, szlak wspólnoty interesów - o trasie Via Carpatia europejscy politycy wypowiadają się w samych superlatywach. Nic dziwnego - licząca tysiące kilometrów droga połączy aż siedem krajów Europy, znacząco poprawiając czas przejazdu i komfort podróżnych. Czy jednak stan jej realizacji jest równie spektakularny? Na jakim etapie jest budowa szlaku w Polsce?
EN
Strategic investment, a venture of international importance, a groundbreaking project, a community of interests trail - on the Via Carpathia route European politicians speak in superlatives. That’s not so strange - thousands of kilometres road will connect as many as seven countries in Europe, significantly improving travel time and travellers’ comfort. What is the most up-to-date stage of the construction of the route in Poland?
16
Content available remote Na drogach drgnęło : w końcu mamy nowe odcinki autostrad
PL
W 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddała do użytku 321,4 km tras, w tym 302,2 km dróg ekspresowych. Do końca tego roku sieć dróg szybkiego ruchu powiększy się o 425 km, w tym 58 km autostrad i 367 km dróg ekspresowych.
PL
Odpady hutnicze są wykorzystywane w budownictwie drogowym głównie jako kruszywo. Skład chemiczny żużli stosowanych w drogownictwie zależy od procesów metalurgicznych, podczas których powstały. Składniki uwalniane z żużli podczas wietrzenia fizycznego i chemicznego będą głównie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne, przez co mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko. Część odpadów hutniczych może być bezpiecznie wykorzystana w drogownictwie. Odpady górnicze mogą być wykorzystywane jako surowce i materiały m.in. do prac budowlanych i drogowych pod warunkiem odpowiedniego ich wykorzystania. Skład chemiczny odpadów górniczych jest istotny ze względu na możliwe zanieczyszczenia środowiska poprzez wymywanie z odpadów rozpuszczalnych soli. Przy zachowaniu ostrożności i stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń wykorzystanie odpadów górniczych do budowy nasypów komunikacyjnych nie stanowi istotnego zagrożenia dla środowiska.
EN
Thermal metallurgy wastes are used in road construction mainly as aggregates. The chemical composition of wastes used in road construction depends on the metallurgical processes in which they arise and those influence their behavior in the environment. Metallurgy wastes during weathering and penetration of surface and groundwater can release components that can have harmful effects on the environment therefore only some of them can be safely used in road construction. Mining waste can be used as raw materials and materials for road construction and works when used appropriately. The chemical composition of mining waste is significant due to possible environmental contamination by leaching soluble salts. With caution and appropriate protection, the use of mining waste in the road construction does not pose a significant threat to the environment.
19
Content available Stabilizacja podłoża gruntowego – geosyntetyki
PL
Wieloletnie doświadczenia w realizacji inwestycji drogowych umożliwiają stosowanie różnorodnych metod stabilizacji podłoża gruntowego. Technologie należy dobierać starannie, biorąc pod uwagę istniejące lokalne warunki gruntowo-wodne oraz aspekt ekonomiczny i użytkowy.
PL
Budowa drogi ekspresowej S5 jest jednym z priorytetów w rządowym programie budowy dróg na lata 2014-2020. Trasa ta, zapewniając połączenie autostrady A4 przez autostradę A8 z autostradą A1, trwale połączy Wrocław, Poznań, Gniezno, Bydgoszcz i Grudziądz. Docelowo osiągnie ok. 365 km. Aktualnie trwa budowa wszystkich jej brakujących odcinków i obiektów inżynierskich, m.in. w woj. kujawsko-pomorskim.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.