Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tunel foliowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents methodology of measuring the values which characterize the thermal balance in a horticultural facility. Thermal transmittance through a plastic tunnel cover and the ratio of solar radiation energy conversion into heat were analysed in detail. The research was carried out in real time with closed ventilators, where no plants were cultivated during the tests. The utility surface area was 144 m2, the cover was 289 m2 and its volume was 508 m3. Basing on the standard relations, first of all, thermal transmittance through a cover was measured. The ratio was measured with the use of standard criteria equations. Then, a correlation equation, which makes its course dependent on the climate parameters (the wind speed and temperature difference between the interior of the facility and its surroundings), was found. Knowing the course of the ratio in the function of the climate parameters, the value of the ratio of solar radiation conversion into heat stored in the facility was measured. Both parameters (thermal transmittance and solar radiation conversion ratios) were calculated from the thermal balance equaition where the change of the energy stored inside the facility was compared to the heat losses through a cover (for thenual transmittance) and the profit (in case of solar radiation conversion). For the obtained values, using the non-linear estimation procedure (with quasi-Newtom method with maintenance of the correlation coefficient of 0.001) the change of both ratios in the function of easily measured parameters of climate inside and outside the facility was found out. In the investigated conditions, the average value of thermal transmittance through a cover was 5.32 W·m-2·K-1, and the solar radiation conversion into heat was 0.36. The values and their course from the climate parameters inside and outside the facility may be used for controlling the amount of supplied heat and location of ventilators.
PL
W pracy przedstawiono metodykę do wyznaczania wielkości charakteryzujące bilans cieplny w obiekcie ogrodniczym. Szczegółowej analizie poddano współczynnik przenikania ciepła przez transparentną osłonę tunelu foliowego oraz współczynnik konwersji energii promieniowania słonecznego w ciepło. Badania przeprowadzono w rzeczywistym obiekcie przy zamkniętych wietrznikach, w którym podczas badań nie uprawiano roślin. Powierzchnia użytkowa tunelu wynosiła 144 m2, osłony 289 m2, zaś jego pojemność była równa 508 m3. Bazując na standardowych zależnościach w pierwszej kolejności wyznaczono współczynnik przenikania ciepła przez osłonę. Współczynnik wyznaczono korzystając ze standardowych równań kryterialnych. W następnej kolejności znaleziono równanie korelacyjne uzależniające jego przebieg od parametrów klimatu (prędkość wiatru oraz różnica temperatury między wnętrzem obiektu a jego otoczeniem). Dysponując przebiegiem współ-czynnika w funkcji parametrów klimatu, w następnym etapie wyznaczono wartość współczynnika konwersji promieniowania słonecznego w ciepło zmagazynowane w obiekcie. Obydwa parametry (współczynnik przenikania ciepła oraz konwersji promieniowania słonecznego) wyliczono z równania bilansu ciepła, w którym porównano zmianę energii zmagazynowanej wewnątrz obiektu ze stratami ciepła przez osłonę (dla przenikania ciepła) oraz zyskiem (w przypadku konwersji promieniowania słonecznego). Dla uzyskanych wartości, korzystając z procedury estymacji nieliniowej (metodą quasi-Newtona przy zachowanym współczynniku zbieżności 0,001) znaleziono zmienność obydwu współczynników w funkcji łatwo mierzalnych parametrów klimatu wewnątrz i na zewnątrz obiektu. W badanych warunkach, średnia wartość współczynnika przenikania ciepła przez osłonę była równa 5,32 W·m-2·K-1, zaś współczynnika konwersji promieniowania słonecznego w ciepło wyniosła 0,36. Znalezione wartości i ich przebieg od parametrów klimatu wewnątrz i na zewnątrz obiektu można wykorzystać do sterowania ilością dostarczanego ciepła oraz położeniem wietrzników.
EN
The paper presents results of analysis of the air flow through the rock - bed storage. Air was collected from the inside of the plastic tunnel and pressed to the segments of the storage with area was 18.7m2 and volume was almost 13.1 m3. The research was carried out from March to October 2013. The cycle of the storage work (charging or discharging) was controlled based on the algorithm, in which a controlling signal was based on the difference in the temperature between the average temperature of the bed and the temperature inside a tunnel. 318 measurement cycles were selected for a detailed analysis. In those cycles, based on the measured parameters of air pressed into and flowing out of the storage, the amount of the stored heat in the storage and the change in the concentration of steam included in air was determined. For the obtained results multiple regression equations, describing a unitary heat stream and mass exchanged during the air flow through the storage, were found. Moreover, the quantity relations between a unitary heat and the mass stream exchanged during the air flow through the storage including two sets of independent variables, were determined. The first one includes: velocity of the pressed air (measured in the air pressing conduit for particular segments), initial temperature of the storage and the pressed heat stream. The second set of independent variables includes: temperature of the pressed air, deficiency of steam pressure inside the facility and the stream of the pressed air. Non-linear estimation with the use of quasi-Newton method was applied for determination of these relations.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy związanej z przepływem powietrza przez złoże akumulatora kamiennego. Powietrze pozyskiwano z wnętrza tunelu foliowego i tłoczono do segmentów akumulatora o powierzchni 18,7 m2 i objętości blisko 13,1 m3. Badania przeprowadzono w okresie od marca do października 2013 r. Cyklem pracy akumulatora (ładowanie lub rozładowanie) sterowano w oparciu o algorytm, w którym sygnał sterujący opierał się o różnicę temperatury między średnią temperaturą złoża a temperaturą wewnątrz tunelu. Do szczegółowej analizy wyodrębniono 318 cykli pomiarowych, w których na bazie zmierzonych parametrów zatłaczanego i wypływającego z akumulatora powietrza określono ilość zmagazynowanego ciepła w akumulatorze oraz zmianę w koncentracji pary wodnej zawartej w powietrzu. Dla uzyskanych wyników znaleziono równania regresji wielokrotnej opisującej jednostkowy strumień ciepła i masy wymienianej podczas przepływu powietrza przez akumulator. Wyznaczono także ilościowe zależności między jednostkowym strumieniem ciepła i masy wymienianym podczas przepływu powietrza przez akumulator uwzględniających dwie grupy zmiennych niezależnych. W pierwszej grupie wykorzystano: prędkość zatłaczanego powietrza (zmierzoną w przewodzie tłoczącym powietrze do poszczególnych segmentów), temperaturę początkową akumulatora oraz strumienia ciepła zatłaczanego. Druga grupa zmiennych niezależnych obejmuje: temperaturę tłoczonego powietrza, deficyt ciśnienia pary wodnej wewnątrz obiektu oraz strumienia zatłaczanego powietrza. Do określenie tych zależności zastosowano estymację nieliniową z wykorzystaniem metody quasi-Newtona.
PL
Celem prowadzonych badań była ocena możliwości zastosowania termowizji jako metody pomiaru temperatury w uprawach pod osłonami. Użyte metody zobrazowań termalnych umożliwiły wykazanie różnic temperatur między badanymi obiektami uprawowymi. Pozwoliły także na szybkie ustalenie gradientu temperatur w tunelach foliowych bez konieczności instalacji dużej liczby czujników temperatury. Dzięki metodom termograficznym było możliwe zaobserwowanie zjawiska konwekcyjnego przenikania ciepła ze złoża kamiennego akumulatora do wnętrza tunelu. Uzyskane wyniki sugerują dużą przydatność technik termograficznych do rejestrowania warunków termicznych, panujących w uprawach pod osłonami.
EN
The objective of this study was to evaluate the possibility of applying thermovision as a method for measuring the temperature of crops under cover. The thermal imaging methods allowed demonstration of temperature differences between the investigated crop objects. They also enabled quick determination of the temperature gradient in plastic tunnels without a need for installation of a large number of standard temperature sensors. Moreover, the thermographic method allowed the observation of the phenomenon of convectional heat transfer from the bed of the stone accumulator into the tunnel. The results suggest that thermography is a very useful technique for recording thermal conditions of crops under cover.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy związanej z wyznaczaniem wartości współczynnika przenikania ciepła przez osłonę obiektu oraz zagadnień cieplnych (temperatura, ilość ciepła) przy rozładowywaniu akumulatora kamiennego. Do obliczenia tego współczynnika wykorzystano zależność uwzględniającą zmianę temperatury wewnętrznej jako funkcję zmiennej ilości ciepła przekazywanego do osłony drogą radiacji oraz transferowanego na zewnątrz obiektu drogą przenikania. Bazując na wartości obliczonego współczynnika przenikania ciepła, oszacowano wartość temperatury wewnątrz tunelu foliowego w procesie dostarczania ciepła z akumulatora kamiennego. Dla przyjętych wartości decyzyjnych (temperatura otoczenia równa 8ºC, temperatura początkowa w tunelu na poziomie 15ºC oraz strumień zatłaczanego powietrza równy 500 m3·godz.-1) oraz przyjętego cyklu rozładowania (równego 9 godz.) zakres zmian temperatury wewnętrznej (względem wartości początkowej) mieścił się w granicach od -0,2 do 2,4 K. Wykonano również obliczenia symulacyjne wpływu dostarczonego ciepła z akumulatora, w której jako zmienne uwzględniono temperaturę początkową akumulatora oraz strumień zatłaczanego powietrza na końcowe wartości temperatury akumulatora glebowego. Wyznaczono także ilościowe zależności pomiędzy temperaturą końcową akumulatora a jego temperaturą początkową i strumieniem zatłaczanego powietrza. Do określenie tej zależności zastosowano estymację nieliniową z wykorzystaniem metody quasi-Newtona.
EN
The paper presents results of the analysis related to determination of the value of the coefficient of heat permission through the cover of a facility and thermal issues (temperature, heat amount) at discharging a stone accumulator. For calculation of this coefficient, relation including inside temperature change as a function of variable amount of heat transferred to the cover by radiation and heat transferred outside the facility by permission was used. Basing on the value of the calculated coefficient of heat permission the value of temperature inside the plastic tunnel in the process of supplying heat from a stone accumulator was determined. At the accepted decision values (temperature of surrounding is 8ºC, initial temperature in the tunnel at the level of 15ºC and the stream of pumped air amounting to 500 m3·h-1) and at the accepted cycle of discharge (9 hours), the scope of temperature changes inside (in comparison to the initial value) was within -0.2 to 2.4 K. Moreover, simulation calculations of the impact of the heat supplied from the accumulator, where initial temperature of the accumulator and stream of pumped air were included as variables, on the final values of the soil accumulator temperature, were carried out. Furthermore, quantity relations between final temperature of the accumulator and its room temperature and the stream of pumped air were determined. Non-linear estimation with the use of quasi-Newton method was applied for determination of this relation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki ekonomiczne i ekologiczne stosowania pompy ciepła (o założonej mocy grzewczej na poziomie 9,7 kW) w tunelu foliowym (pokrytym podwójną folią) o zróżnicowanej powierzchni użytkowej. Do analizy ekologicznej (przeliczonej na koszty użytkowania środowiska z tytułu emisji do atmosfery substancji szkodliwych) przyjęto cztery powszechnie wykorzystywane w ogrodnictwie kotły grzewcze różniące się między sobą konstrukcją rusztu oraz możliwością zainstalowania w nich urządzenia odpylającego. W analizie ekonomicznej, przy przyjętych kosztach instalacyjnych związanych z zastosowaniem rozważanej pompy ciepła, wykorzystano powszechnie stosowane w analizie inwestycji dwa parametry (statyczne i dynamiczne), a mianowicie: prosty okres zwrotu oraz bieżącą wartość netto inwestycji (NPV). Dla przyjętych założeń wskazano powierzchnię użytkową obiektu oraz liczbę lat użytkowania, przy których rozpatrywana inwestycja jest konkurencyjna względem innych metod oprocentowania inwestycji alternatywnej.
EN
The paper presents economic and ecological results of using a heat pump (of the assumed heating power at the level of 9.7 kW) in the plastic tunnel (covered with double plastic) of varied usable area. Four heating boilers,commonly used in gardening, differing with the grill structure and possibility of installing a dust removal device were accepted for ecological analysis (calculated into the costs of using environment on account of hazardous substances emission to atmosphere). In the economic analysis, at the accepted installation costs related to the use of the discussed heat pump, two parameters (static and dynamic), that is: simple return period and current net value of the investment (NPV) commonly used in the investment analysis were applied. For the accepted assumptions, usable area of the facility and the number of years of usage, at which, the discussed investment is competitive towards other methods of alternative investment interest, were indicated.
PL
W pracy w oparciu o dostępną literaturę, scharakteryzowano kierunki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych z zakresu ogrzewania szklarni z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej. Dla rozważanego systemu (tunel laboratoryjny wraz z akumulatorem ze złożem kamiennym) przedstawiono zależności wykorzystane do oszacowania ilości energii (magazynowanej w postaci ciepła) z wnętrza tunelu oraz do określenia wielkości akumulatora ciała stałego. W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że potencjalna dobowa ilość ciepła do zmagazynowania dla analizowanych wartości warunków zewnętrznych mieściła się w granicach od 0,37 MJ*m-2 do blisko 1,72 MJ*m-2 .(odpowiednio dla dnia pochmurnego oraz dnia słonecznego). Obliczenia przeprowadzono zakładając, że temperatura wewnątrz obiektu nie przekracza 24°C zaś deficyt ciśnienia pary wodnej (jako różnica między aktualnym ciśnieniem a ciśnieniem w stanie nasycenia) będzie równy 4hPa. Dla uzyskanych wyników, w oparciu o największą wartość współczynnika determinacji; znaleziono zależność (określoną estymacją nieliniową metodą quasi Newtona przy zachowanym współczynniku zbieżności 0,001) ujmujące związek między ilością ciepła a temperaturą otoczenia i sumą energii promieniowania słonecznego. Po przeprowadzeniu analizy i badań weryfikacyjnych w warunkach laboratoryjnych, zaproponowano niezbędną powierzchnię i objętość złoża akumulatora.
EN
The work, basing on available literature describes directions of research carried out in different scientific centres concerning heating a greenhouse with renewable energy sources. For the system concerned (a laboratory tunnel along with a rock-bed storage) dependencies used to estimate the amount of energy (stored in the form of heat) from the inside of a tunnel and to determine the size of a solid body storage were presented. As a result of calculations, it was determined that potential daily amount of heat for storing for the analysed values of the external conditions was within limits ranging from 0.37MJ*m-2 to almost 1.72 MJ*m-2 (respectively for a cloudy day and a sunny day). Calculations were carried out assuming that the temperature inside the facility does not exceed 24°C while steam pressure deficiency (as a difference between actual pressure and pressure in a saturation point) will be equal to 4hPa. For the obtained results, on the basis of the highest value of the coefficient of determination a relation was found (determined by non-linear estimation by a quasi-Newton method while maintaining convergence coefficient 0.001) presenting a relation between the heat amount and the temperature of surroundings and the solar radiation energy sum. Upon carrying out an analysis and verification research in laboratory conditions, indispensable area and the volume of the storage bed was suggested.
7
Content available Magazynowanie ciepła w akumulatorze kamiennym
PL
Celem pracy było określenie efektywności akumulatora akumulator ciepła dodając ze złożem kamiennym, umieszczonego pod tunelem uprawowym o wymiarach 15 x 9 m. W badaniach, przeprowadzonych w dniach 13-19 X 2011r., wykorzystywano jedną z sekcji tego akumulatora o objętości kruszywa 12,69 m3. Przeprowadzono dwie sekwencje ładowania, doładowania następnego dnia i rozładowania najbliższej nocy. Podczas obu sekwencji średnie zmiany temperatury w przeliczeniu na jednostkę czasu były podobne i wyniosły 1,51-1,64 K*h-1 podczas pierwotnego ładowania, 0,99-1,00 K*h-1 podczas doładowywania i 0,48-0,58 K*h-1 podczas rozładowywania. Średnie tempo wymiany ciepła wyniosło 26-28,1 MJ*h-1 podczas pierwotnego ładowania i 8,2-9,9 MJ*h-1 podczas rozładowywania. Średni samoczynny spadek temperatury, między zakończeniem ładowania jednego dnia a rozpoczęciem doładowywania kolejnego dnia, wyniósł 0,21-0,29 K*h-1. Uzyskane wstępne wyniki wskazują na duży potencjał energetyczny powstałej instalacji, ponieważ przy wykorzystaniu tylko jednej sekcji natężenie promieniowania słonecznego w październiku było wystarczające do ogrzanie nocą tunelu o powierzchni 135 m2 o co najmniej 1,5°C.
EN
The aim of the presented study was preliminary evaluation of efficiency of heat storage in the rock-bed accumulator located below a commercial high plastic tunnel 15 x 9 m. The research was carried out between 13th October and 19th October 2011, and only one section of that accumulator containing 12.69 m3 of rock (31.5-63 mm porphyry breakstone) was used. Two sequences of main charging, next day additional charging and very next night discharging were carried out. During both sequences the rates of temperature changes (mean change of temperature per time unit) were similar,and reached 1.51-1.64 K*h-1 during main charging, 0.99-1.00 K*h-1 during additional charging and 0.48-0.58 K*h-1 during the night discharging. The spontaneous overnight decrease of temperature between the end of main charging and the next day beginning of additional charging was 0.21-0.29 K*h-1. The rates of heat exchange reached 26-28.1 MJ*h-1 during main charging, 17-17.4 MJ*h-1 during additional charging and 8.2-9.9 MJ*h-1 during night discharging. These preliminary results indicate high energetic potential of constructed tunnel-accumulator system, as by means of only one accumulator section the cultivated tomato plants were heated during night by at least 1.5°C.
PL
W pracy na podstawie wykonanych serii doświadczeń, opracowano nomogramy do określania parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych systemów mono i biwalentnych wykorzystujących pompę ciepła do ogrzewania obiektów ogrodniczych. W nomogramie dla systemu biwalentnego, w zależności od sumy promieniowania słonecznego przedstawiono graficznie ilość ciepła zmagazynowanego w zbiorniku akumulacyjnym, zmniejszenie temperatury wody podczas pracy pompy ciepła oraz ilość dostarczonego ciepła do wnętrza obiektu ogrodniczego. Z kolei, dla systemu monowalentnego zobrazowano graficznie zapotrzebowanie mocy grzewczej kotła dla rozpatrywanego obiektu, moc ciepła wytwarzaną przez pompę grzewczą wraz wymaganą długością wymienników poziomych oraz liczbę odwiertów dla wymienników pionowych.
EN
On the basis of a series experiments performed, nomograms for determining constructional and operational parameters of monovalent and bivalent systems, using a heat pump to heat horticultural objects, have been developed. In the nomogram for the bivalent system, depending on the sum of the solar radiation, the amount of heat stored in an accumulation tank, the decrease in the temperature of water during pump operation and the amount of heat supplied to the interior of the horticultural object, have been graphically presented. For the monovalent system the heating power required by the boiler in the discussed horticultural object, thermal power produced by the heat pump, together with the required length of horizontal exchangers, and the number of boreholes for vertical exchangers have been graphically presented.
PL
W pracy przedstawiono analizę nakładów energetyczno- ekonomicznych poniesionych przy uprawie kwiatów w tunelach foliowych. Przeanalizowano trzy obiekty badawcze różniące się konstrukcją, wyposażeniem oraz technologią uprawy róż. Określono udział poszczególnych strumieni energetycznych w strukturze nakładów. Określono wielkość jednostkowych kosztów produkcji kwiatów. Dokonano oceny analizowanych obiektów zarówno pod względem energetycznym jak też warunków uprawy. Podjęto próbę udowodnienia tezy o zasadności stosowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych tuneli foliowych.
EN
The paper presents analysis of energy expenditures and economic outlays for floriculture in foil tunnels. The analysis covered three examined objects characterised by different design, equipment and rose growing technology being used. The research allowed to determine the share of individual energy streams in the expenditure structure. The value of flower production unit costs was determined. The analysed objects were assessed as regards both energy demand and cultivation conditions. The researchers made an attempt to prove the point regarding legitimacy of applying new structural solutions for foil tunnels.
PL
W pracy analizowano efektywność pompy ciepła pracującej w układzie hybrydowym (kolektory słoneczne dostarczają ciepło do zbiornika akumulacyjnego zaś ciepło ze zbiornika stanowi dolne źródło dla pompy grzewczej). Określono całościowy współczynnik efektywności pompy w funkcji masy wody zmagazynowanej w zbiorniku oraz podano minimalną ilość wody zmagazynowanej w zbiorniku która równoważy ciepło zużywane przez pompę grzewczą. Stwierdzono niewielką przydatność układu hybrydowego do ogrzewania tunelu foliowego.
EN
The analysis covered effectiveness of heat pump working in a hybrid system (solar collectors deliver heat to the storage tank, and heat from the tank is a lower source for heat pump). The researchers determined global coefficient of heat pump effectiveness as a function of mass of water stored in the tank, and specifiedminimum amount of water stored in the tank, necessary to balance heat used by heat pump. It was found that the hybrid system would not be very useful for polyethylene greenhouse heating.
PL
W pracy zaprezentowano narzędzie umożliwiające pełną automatyzację obliczeń parametrów pracy systemu ogrzewania tunelu foliowego za pomocą pompy ciepła. Dane były monitorowane i archiwizowane przez Komputerowy System Pomiarowy zainstalowany w obiekcie doświadczalnym mieszczącym się na terenie Wydziału Agroinżynierii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Aplikacja pozwala na wyznaczenie długości cyklu pracy pompy ciepła, tj. czasu ładowania i rozładowywania zbiornika buforowego, ilości ciepła pozyskanej z poziomych i pionowych wymienników ciepła w każdej z zainstalowanych konfiguracji, a także na określenie średniej temperatury wewnątrz tunelu foliowego, temperatury otoczenia, prędkości wiatru i natężenia promieniowania słonecznego.
EN
The paper presents a tool allowing to fully automate computing of operation parameters for foil tunnel heating system using heat pump. The data was monitored and archived by Computer Measuring System installed in an experimental facility located at the Faculty of Agroengineering, the University of Agriculture in Krakow. The application allows to determine heat pump work cycle duration, that is thermal store charging and discharging time, heat amount acquired from horizontal and vertical heat exchangers in each of the installed configurations, and to specify average temperature inside the foil tunnel, ambient temperature, wind velocity and solar radiation intensity.
PL
W pracy zaprezentowano narzędzie umożliwiające pełną automatyzację obliczeń parametrów pracy systemu ogrzewania tunelu foliowego za pomocą pompy ciepła. Dane były monitorowane i archiwizowane przez Komputerowy System Pomiarowy zainstalowany w obiekcie doświadczalnym mieszczącym się na terenie Wydziału Agroinżynierii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Aplikacja pozwala na wyznaczenie długości cyklu pracy pompy ciepła, tj. czasu ładowania i rozładowywania zbiornika buforowego, ilości ciepła pozyskanej z poziomych i pionowych wymienników ciepła w każdej z zainstalowanych konfiguracji, a także na określenie średniej temperatury wewnątrz tunelu foliowego, temperatury otoczenia, prędkości wiatru i natężenia promieniowania słonecznego.
EN
The paper presents the tool allowing to fully automate computing of work parameters for foil tunnel heating system using heat pump. The data was monitored and archived by the Computer Measuring System installed in an experimental facility at the Faculty of Agricultural Engineering, University of Agriculture in Krakow. The application allows to determine heat pump work cycle duration, that is time required for buffer tank filling and discharge, heat volume acquired from horizontal and vertical heat exchangers in each of the installed configurations, and to specify average temperature inside foil tunnel, ambient temperature, wind velocity and solar radiation intensity.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad efektywnością pompy grzewczej współpracującej z systemem odbioru ciepła wykorzystywanej do ogrzewania tunelu foliowego. Energia z górnego źródła ciepła przekazywana była do ogrzewania obiektu poprzez system ogrzewania powietrznego. System ten stanowiły wymienniki ciecz-powietrze w których następowało, w warunkach przepływu wymuszonego, ogrzewanie powietrza wewnątrz tunelu foliowego. Znaleziono zależności efektywności pompy ciepła i sprawności wymienników od warunków klimatu na zewnątrz i mikroklimatu wewnątrz obiektu.
EN
In the paper the results of studies on the effectiveness of a heat pump cooperating with a heat receiving system, used to heat a foil tunnel, are presented. Energy from the upper heat source was transmitted through the air heating system and used for heating the object. The system included liquid-air exchangers in which, under the conditions of forced flow, air inside the foil tunnel was heated. Interrelationships between the effectiveness of the heat pump and efficiency of the exchangers and weather conditions outside and the microclimate inside the object have been found.
PL
Badania przeprowadzono w obiekcie doświadczalnym zlokalizowanym na Wydziale Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie. Przeprowadzono analizę funkcjonalności systemu magazynującego ciepło w okresie wiosennym oraz letnim w zależności od wilgotności gruntu. W wybranych okresach sporządzono bilans energetyczny oraz określono sprawność systemu akumulacji ciepła.
EN
The research was carried out at an experimental facility located at the Faculty of Agricultural Engineering, Agricultural University in Krakow. The researchers carried out a functionality analysis for the system accumulating heat in spring and summer, in relation to soil humidity. An energy balance was prepared and heat accumulation system efficiency was determined over the selected periods.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu ilości zmagazynowanej cieczy w zbiorniku akumulacyjnym na efekty energetyczne pompy ciepła. Energia zgromadzona w zbiorniku akumulacyjnym, w wyniku konwersji promieniowania słonecznego w ciepło, stanowiła dolne źródło ciepła które współpracowało ze sprężarkową pompa ciepła. W wyniku analizy ilość zmagazynowanego ciepła w zbiorniku oraz wydajność grzewczą pompy ciepła.
EN
The paper presents results of analysis concerning the influence of volume of liquid accumulated in the accumulation tank on heat pump energy effects. Due to conversion of solar radiation into heat, the energy accumulated in the accumulation tank constituted lower heat source, which was working with compressor-type heat pump. The analysis allowed to compare the amount of heat accumulated in the tank and heat pump energy efficiency.
PL
W pracy przedstawiono wyposażenie stanowiska, które będzie służyło do przeanalizowania pracy pomp ciepła wykorzystywanych do ogrzewania tuneli foliowych. Obiekt ten jest zlokalizowany na terenie Wydziału Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie. Obiekt wyposażony jest w zarówno w wymienniki poziome jak i pionowe (dolne źródło ciepła) oraz sprężarkową pompę ciepła.
EN
The paper presents equipment of the stand, which will be used to analyse operation of heat pumps used to heat plastic tunnels. This facility is located at the Faculty of Agricultural Engineering, Agricultural University in Krakow. The system is equipped with horizontal and vertical exchangers (lower heat source), and compressor-type heat pump.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań związanych z efektami energetyczno-ekologicznymi wykorzystania pompy ciepła do ogrzewania tunelu foliowego. Pompa grzewcza pracowała w układzie hybrydowym, tzn. jako dolne źródło ciepła wykorzystano energię zmagazynowaną w zbiorniku cieczowym. W zbiorniku zainstalowano wymiennik stanowiący dolne źródło ciepła sprężarkowej pompy grzewczej. Uzyskane wyniki przeliczono na zmiany emisji substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery w wyniku spalania tradycyjnego nośnika ciepła.
EN
The paper presents test results pertaining to power use and ecologic effects for use of heat pump applied to heat a foil tunnel. The heat pump was operated in a hybrid system, i.e. the energy stored in a tank with liquid was used as a lower source of heat; the mentioned tank being equipped with a heat exchanger to be utilized as a lower source of heat for compressor type heat pump. The obtained results were calculated into changes of harmful waste substances flowing to the environment as a result of traditional burning of the heating medium.
PL
W pracy analizowano wydajność grzewczą dolnego i górnego źródła ciepła współpracujących ze sprężarkową pompą ciepła. Określono zmienność wydajności w funkcji różnicy temperatury między zasilaniem a powrotem czynnika obiegowego. Stwierdzono, że w badanych warunkach analizy cyklów pracy pompy ciepła, konieczna jest modyfikacja odbioru energii z górnego źródła.
EN
The paper contains an analysis of heating efficiency for lower and upper heat sources, which work with compressor-type heat pump. The researchers determined efficiency variability in the function of temperature difference between circulating medium supply and return. It was proved that in the examined conditions of heat pump working cycle analysis it is requisite to modify the system for receiving energy from upper source.
PL
W pracy zbadano wpływ wyposażenia ogrzewanego tunelu foliowego oraz różnicy temperatury między czynnikiem grzejnym a powietrzem wewnątrz obiektu na intensywność wymiany ciepła. Do analizy wykorzystano dane monitorowane przez system pomiarowy z tunelu zlokalizowanego na Akademii Rolniczej w Krakowie. Uzyskane wyniki badań pozwoliły określić wpływ wyposażenia dodatkowego na intensywność wymiany ciepła, a w konsekwencji na wymaganą powierzchnię grzewczą systemu grzejnego.
EN
The work includes a study of the effect of the outfit of the heated foil tunnel and difference in temperature between heating medium and air inside the object on heat exchange intensity. For the analysis the data monitored by the measuring system in the tunnel located at the Academy of Agriculture in Krakow was used. The results obtained from the analysis allowed to determine the effect of additional equipment on heat exchange intensity, and in consequence on the required heating area of the heating system.
PL
W pracy przeprowadzono teoretyczną analizę wydajności pionowego dolnego wymiennika pompy ciepła wykonanego z rur polietylenowych zasilającego tunel foliowy. Dostosowano metodykę obliczeń do warunków obiektu badań. Do obliczeń wykorzystano wartości temperatury gruntu na zróżnicowanych głębokościach.
EN
The work includes theoretical analysis of efficiency of the vertical lower heat pump exchanger made from polyethylene pipes supplying the foil tunnel. The calculation methodology was adapted to the conditions of the tested object. For calculations values of the soil temperature for different depths were used.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.