Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  popularyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Muzea : nauka, edukacja, popularyzacja
EN
The purpose of this article is to outline some issues discussed during the conference organized by JuraPark Solec Kujawski as part of the celebrations of the 10th anniversary of its existence. This text is not a report on the agenda of the conference, but is intended to include the content presented in a wider context of the changes in Polish museology in the last decade. These considerations will include such aspects as the attempt to define a contemporary museum, the research activity of these institutions and museum education, and the promotion of knowledge.
PL
Niniejsza publikacja przybliża biografię Władysława Żłobickiego – okresy jego pracy w: II Gimnazjum we Lwowie, Gimnazjum w Podgórzu, Gimnazjum św. Anny w Krakowie, Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. Franciszka Preisendanza w Krakowie, I Wyższej Szkole Realnej w Krakowie, Radzie Szkolnej Krajowej i Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Przedstawia jego działalność jako pedagoga, urzędnika, naukowca i popularyzatora wiedzy, m.in. tej związanej z elektrycznością.
EN
The publication outlines the biography of Władysław Żłobicki. It includes the periods of his work in the 2nd Junior High School in Lviv, Junior High School in Podgórze, St. Anne’s Junior High School in Cracow, the Francis Preisendanz Female Private Teachers’ Seminar in Cracow, the 1st Realschule in Cracow, the National School Council, the Ministry of Religious Denominations and Public Enlightenment. It presents his activity as an educator, an office worker, a scientist and a popularizer of knowledge, including the one connected with electricity.
PL
Wobec mijającego czasu i zmieniających się sytuacji geopolitycznych trwanie jest czymś niezwykłym, a jubileusze służą jako przystanki, by spojrzeć wstecz i w przyszłość. 60 lat działalności Instytutu Fizyki Jądrowej daje wiele powodów do dumy z jego osiągnięć i do radości z szerokich perspektyw na przyszłość. Warto co dekadę zatrzymać się, by dokonać podsumowań, zweryfikować plany i przyjrzeć się jak jesteśmy postrzegani w kraju i na świecie.
EN
To the passing of time and the changing geopolitical situation the duration is something unusual, and anniversaries let us to look back and to the future. 60 years of activity of the Institute of Nuclear Physics gives us many reasons to be proud of its achievements and to rejoice with its broad prospects for the future. Worth every decade to make summaries, verify the plans and look at how we are perceived in the country and the world.
4
Content available remote Jak zwiększyć popularność salonu w mediach społecznościowych?
PL
Wywiad z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Kuliczkowskim, prezesem zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych, przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2016
EN
Interview with professor Dr. Eng. Andrzej Kuliczkowski, president of the Polish Foundation for Trenchless Technology.
EN
Popular science genre is usually defined as a genre whose aim is to fulfill a significant cultural and social function of popularizing science, scientific knowledge and research. This paper discusses the popular science translation or rather cultural adaptation, regarded as a mediation between these two cultures. The qualitative and quantitative research findings concerning headlines and sub-headlines discussed here, as well as their relation in the two cultures, may be of relevance to the work of all those interested in the mutual relation between language and popularization of science, in particular to linguists, translators, sociologists, philosophers of culture as well as journalists.
PL
Gatunek popularno-naukowy jest zwykle definiowany jako gatunek, którego celem jest ważna funkcja kulturowa i socjalna popularyzacji nauki, wiedzy naukowej i badań. National Geographic jest przykładem amerykańskiego magazynu popularno-naukowego, który jest wydawany i tłumaczony na wiele języków, a wśród nich jest jego polska edycja. Badania nad artykułami popularno-naukowymi i ich stylem w oryginalnej wersji angielskiej i w tłumaczeniu na polski pozwalają na wgląd w obie kultury. Artykuł omawia tłumaczenie popularno-naukowe lub raczej adaptację kulturową, traktowaną jako mediację pomiędzy dwoma kulturami. Na elementy językowe, szczególnie ważne z perspektywy dziennikarskiej, mającej na celu uczynienie szeroko dostępny dyskurs popularno-naukowy, składają się: nagłówki/tytuły, podtytuły, nagłówki w treści artykułów oraz nagłówki/tytuły rozpoczynające sekcje artykułów. Jakościowe i ilościowe wyniki badań, dotyczące tytułów i podtytułów prasowych omawianych w artykule, jak również ich relacji w obu kulturach, mogą mieć znaczenie dla badaczy zainteresowanych wzajemnymi relacjami pomiędzy językiem a popularyzacją nauki, w szczególności dla językoznawców, tłumaczy, socjologów, filozofów kultury i dziennikarzy.
PL
W artykule przedstawiono informację o warsztatach szkoleniowych i informacyjnych dotyczących tematyki geotermalnego ciepłownictwa sieciowego w Europie, z uwzględnieniem wybranych miejscowości polskich, w których funkcjonują geotermalne systemy grzewcze. Warsztaty zostały zorganizowane w Uniejowie w dniach 13–14 października 2014 r. przez Instytut Gospodarki Surowcami i Energią PAN w ramach unijnego Projektu IEE „Promowanie geotermalnych systemów centralnego ogrzewania w Europie” (GeoDH). Głównym celem Warsztatów było przekazanie aktualnej i wszechstronnej wiedzy związanej z wykorzystywaniem energii geotermalnej w ciepłownictwie oraz przedstawienie europejskich i polskich dobrych praktyk w tej dziedzinie. Kolejnym istotnym celem spotkań było wzmocnienie przekonania o potrzebie propagowania działalności geotermalnej, wypracowania sprzyjających warunków politycznych, prawnych i finansowych dla rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w Polsce (wzorem wielu innych krajów europejskich) oraz o konieczności angażowania w te działania ze strony przedstawicieli różnych środowisk społecznych i gospodarczych – samorządowców, polityków, inwestorów, ciepłowników, instytucji finansujących oraz społeczności lokalnych.
EN
The paper presents the Training and Information Workshops on Geothermal district heating systems in Europe (including selected localities in Poland where such systems are operational) organized in Uniejów, 13–14 October 2014, by the Mineral and Energy Economy Research Institute of PAS in frame of the EU IEE Project “Promotion of geothermal district heating systems in Europe” (GeoDH). The main objective of the Workshops was to provide a current and comprehensive knowledge related to the use of geothermal energy for heating and presentation of good European and Polish practices in this area. Another important purpose of the meetings was to strengthen the awareness of the need to promote geothermal activity, to introduce favorable political, legal and financial tools for the development of geothermal heating in Poland (following the cases of several other European countries) and to engage in these activities the representatives of various social and economic environments – local authorities, politicians, investors, heating engineers, financing institutions and local communities.
PL
Każdego roku wzrasta zainteresowanie Internetem wśród reklamodawców. Wynika to z prostego przełożenia: zwiększa się bowiem ilość internautów, coraz więcej czasu spędza się przed komputerem, szukając informacji, robiąc zakupy, zdobywając wiedzę potrzebną w szkole czy pracy. Internet jest zatem doskonałym narzędziem promocji, ale i edukacji, w tym ekologicznej.
PL
Aby w pełni wykorzystać coraz dostępniejsze opracowania fotogrametryczne, musi istnieć w społeczeństwie świadomość ich wysokiej wartości użytkowej. W tym celu powstał program pilotażowy popularyzujący fotogrametrię i teledetekcję wśród młodzieży gimnazjalnej. Został on przeprowadzony w latach 2000-2003 w Gimnazjum nr 1 w Krakowie. Niniejszy artykuł dokładnie opisuje ten program. Znajdują się tu informacje o prowadzących zajęcia, sposobie rekrutacji oraz o formie zajęć. W dalszej części omówiono szczegółowo program, który był realizowany podczas spotkań z młodzieżą. W podsumowaniu artykułu wykazano celowość istnienia takiego programu pilotażowego oraz jego kontynuacji w latach następnych w większej liczbie szkół. Umiejętność wykorzystania informacji obrazowej jest jednym z warunków budowy społeczeństwa informacyjnego.
EN
In order to fully take advantage of the increasingly growing availability of photogrammetric techniques there must be an awareness on the part of the society of their high value. It is with this purpose in mind that a pilot project popularizing photogrammetry and remote sensing among high school students had been developed. It was implemented between 2000-2003 in "Gimnazjum nr 1" in Cracow. This article provides its detailed description. It contains information on the teachers, recruitment procedure and mode of activities. Next, the article discusses in detail the program of activities. Finally, it concludes the need for such a pilot project and its continuation in a larger number of schools in the next years. The know-how of the use of the information available from the images it is one of the conditions of proper development of the Information Society.
PL
Poważnym problemem dydaktyki i popularyzacji nauk ścisłych jest bariera finansowa i technologiczna, która sprawia, że nakłady finansowe oraz know-how konieczne do naśladowania współcześnie prowadzonych badań naukowych wielokrotnie przekraczają możliwości amatorów i systemu powszechnej edukacji. Na przykład, typowe narzędzia nowoczesnej astronomii to ultranowoczesne kamery CCD sprzężone z dużymi, sterowanymi komputerem, teleskopami. Panuje przekonanie, że trzeba wydać sumę rzędu USD 10.000 na sprzęt umożliwiający sensowne obserwacje za pomocą technologii CCD. Jest oczywiste, że wydatek taki przekracza możliwości młodych adeptów fizyki i astronomii. Zaradzić temu może konstrukcja prostej aparatury, opartej na powszechnie dostępnych kamerach internetowych, która pozwala na prowadzenie zaawansowanych obserwacji techniką cyfrową. Koszt takiej aparatury wynosi, w zależności od stopnia komplikacji, od 150 do 2000 USD.
EN
Although it is often said that science is one of the most influential factors shaping the human civilization, complicated technology and high price tag of modern science makes it extremely difficult for schools to participate in a scientific endeavor. To circumvent this barrier we propose a very simple yet surprisingly capable system for astronomical observations using the CCD technology. The simplest version based on webcam and photo-lenses costs about USD 150, which makes it affordable, even for individuals. We examine in details all steps necessary to transform data taken with such a setup into interesting and valuable astronomical observations and discuss possible applications suitable for schools and individual amateurs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.