Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system czasu rzeczywistego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Real-time requirements meeting in PLC control system
EN
In the paper a problem of real-time requirements meeting at PLC is presented. Basic parameters associated to real time and factors determining their value were discussed. Real-time reliability indices for PLC and methods of their estimation and experimental testing was also proposed. Results were depicted by examples.
2
Content available remote Measure of adequacy for the supercomputer job management system model
EN
In this paper we investigate the problem of modelling modern supercomputer job management systems (JMS). When modelling the JMS, one of the main issues is the adequacy of the model used in experimental studies. The paper attempts to determine the measure of the JMS model adequacy by comparing the characteristics of two job streams, one of which was acquired from a real supercomputer and the other is obtained from the JMS model. We show that the normalized Euclidean distance between vectors of jobs residence times obtained from the job streams of the real system and the JMS model can serve as a measure of the adequacy of the JMS model. The paper also defines the reference value of the measure of adequacy corresponding to the JMS model with virtual nodes.
PL
W artykule opisano koncepcję przedziałowego wyrażania wyniku pomiaru oraz jego niepewności w sposób specyficzny dla systemów pomiarowo-sterujących. Niepewność rozumiana jest tu jako parametr błędu wyniku pomiaru interpretowanego w kategoriach probabilistycznych. Wyrażanie wyniku w postaci przedziału przedstawiono na przykładach obliczanych symulacyjnie przy użyciu metody Monte Carlo.
EN
An approach to the interval representation of measurement result and its uncertainty in measuring and control system is presented in the paper. Nowadays, the measurement result is characterized by the measurement uncertainty [1], which is defined as the radius of the interval built around the measured value in which the true value lies with given probability. A rapid growth of measurement systems application area leads to introduce more usable definition of inaccuracy which basis on the interval representation of a measurement result. This definition is more useful, particularly in real-time systems and when errors with asymmetrical distribution occur in systems [2, 4]. According to classical definition, to classify a system as real-time one delays in it have to be less than it is allowable. In such systems propagation of the signals from the input to the output is connected with arising of delays because all the system elements need time to perform their activities. However, to classify a measuring and control system as a real time, it should be taken into account all factors influencing on properties the system output signals, i.e. not only delays but also errors of measurement data. Therefore, the delay errors should be described as components of the total error being the basis of determination of the interval representing the system output measuring results [5]. Comparing the interval with critical acceptable values enables classifying the system as a real-time one. Theoretical consideration in the paper are illustrated by results of numerical experiments carried out by using Monte Carlo method.
4
Content available remote Embedded systems based on Raspberry Pi programmed with CODESYS
EN
This chapter contains information about creating of software for embedded devices like Raspberry Pi with programming tools dedicated for industrial systems. It describes hardware and software solutions and capabilities available on the market. Short part of this chapter contains information about test.
PL
W artykule opisano problematykę tworzenia oprogramowania dla urządzeń wbudowanych takich jak Raspberry Pi za pomocą narzędzi przeznaczonych do rozwiązań przemysłowych. Opisano możliwości zarówno sprzętowe, jak i programowe rozwiązań dostępnych na rynku. Krótki fragment zawiera informację o przeprowadzonych testach.
5
Content available remote System rozpoznawania numerów polskich tablic rejestracyjnych
PL
W artykule przedstawiono zrealizowane w OBRUM sp. z o.o. procesy badawcze związane z rozpoznawaniem znaków z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej. Badania dotyczyły rozpoznawanie numerów polskich tablic rejestracyjnych i stanowiły fragment projektu z obszaru inteligentnej analizy wideo. Omówiono szczegółowo detekcję tablic rejestracyjnych, segmentację, rekonstrukcję i rozpoznawanie znaków. W podsumowaniu odniesiono się do możliwości wykorzystania wyników badań w innych zastosowaniach.
EN
The article presents research carried out at OBRUM related to character recognition using an artificial neural network. The study concerned the recognition of Polish licence plate numbers of and was part of a project in the area of intelligent video analysis. The steps of licence number plate detection, segmentation, reconstruction and character recognition are discussed in detail. In conclusion, reference is made to the possibilities of using the research results in other applications.
6
Content available remote Zmodyfikowany protokół Ethernet w systemach samochodowych
PL
W artykule przedstawiono modyfikacje klasycznego protokołu Ethernet w celu dostosowania go do wymagań stawianych przez systemy transmisyjne w przemyśle samochodowym. Omówiono wykorzystanie protokołu w diagnostyce „on-board” i systemach multimedialnych. Omówiono również perspektywiczne, ale wymagające największych modyfikacji sprzętowo-protokołowych, możliwości wykorzystania Ethernetu do tworzenia sieci szkieletowych, łączących komputery pokładowe z systemami zewnętrznymi w ramach ogólnej struktury Internetu.
EN
In the paper modifications introduced into standard Ethernet protocol to suit it for automotive industry requirements are presented. Issues related to possible use of Ethernet for on-board diagnostics and multimedia systems are discussed in detail. Future and most prospective possible implementations for creating backbone networks linking onboard modules with external nodes within entire Internet, requiring significant modifications both in hardware as well as protocols are also presented.
PL
W artykule przedstawiono ocenę efektywności działania priorytetów realizowanych w zintegrowanym systemie zarządzania ruchem SPRINT/ITS/SCATS wdrożonym w Bydgoszczy. Dla potrzeb analizy zrealizowany został model układu drogowego czterech skrzyżowań w ciągu ulicy Fordońskiej. We wstępie wymieniono dokładną lokalizację analizowanego układu drogowego oraz cel podjęcia tematu. Zdefiniowano również zakres przeprowadzonych badań, jak również opisano wskaźnik efektywności. W głównej części artykułu przedstawiono szczegółowy opis każdego ze skrzyżowań znajdującego się na badanym odcinku układu drogowego. Następnie opisany został sposób sterowania w systemie SCATS, jak również sposób detekcji pojazdów transportu indywidualnego oraz zbiorowego. Dodatkowo omówiono sposób realizacji priorytetu dla pojazdów szynowych. Zdefiniowane zostały również cztery modele sterowania ruchem wybrane do porównania. Po wdrożeniu układu drogowego oraz zaimplementowaniu zdefiniowanych sposobów sterowania do badanego modelu, przeprowadzona została symulacja w programie PTV Vissim. Na jej podstawie uzyskane zostały wartości wskaźników oceniających efektywność wdrożonego rozwiązania. W podsumowaniu dokonano analizy wyników osiągniętych podczas przeprowadzonych symulacji. Dokonana została również analiza każdego z proponowanych rozwiązań priorytetu.
EN
The article discusses the assessment of the effectiveness of trams priorities implemented in traffic management system SPRINT/ITS/SCATS being completed in Bydgoszcz. For the purpose of analyses the model of four junctions on the Fordońska street was implemented. The introduction describes the exact location of analysed road system and the purpose of considerations. Also the scope of the study and performance indicator have been defined. The main part of article presents detailed description of each intersection located on the test section of the road. Moreover it describes control method in traffic management system SCATS as well as a way of individual and collective transport vehicle detection. In addition the methods of realization of tram priority were described. Four models of traffic control have also been defined. After the implementation of the road system and control methods to the model, the PTV Vissim simulation was carried out. On such basis, the indicators of effectiveness of the implemented solution have been achieved. In summary, the analysis of the achieved results during simulation was made. Additionally, the analysis of each of the proposed solutions priority has been conducted.
PL
W artykule zaproponowano zastosowanie minimalistycznego systemu czasu rzeczywistego do budowy urządzenia działającego w Internecie Rzeczy. W artykule przedstawiono projekt serwera dostępowego, który umożliwia zdalnąobsługę 16 portów szeregowych oraz steruje 16 liniami zasilania za pośrednictwemsieci Ethernet.W urządzeniu wykorzystano system operacyjny, dzięki temu oprogramowanie można było podzielić na wiele równoległych, komunikujących się między sobą, zadań .
EN
In the article application of minimalistic Real Time Operating System (RTOS) for construction devices that are working in Internet of Things was proposed. The paper presents the design of the access server, which allows for remote operation 16 serial ports and controls 16 power lines via Ethernet. By using operating system the software consists of a number of tasks running in parallel and being in close communication with one another.
9
Content available remote Simplified model of Switched Reluctance Motor for real-time calculations
EN
The purpose of the paper is to show a new approach for three phase, 12/8 poles SRM modeling. It was assumed that the model need to fulfill a general principles of electromagnetic energy conversion, has simple structure for fast computation and has possibility to invert for control system synthesis. The main idea bases on the replacing the non-linear flux linkage function of two variables on the product of two nonlinear functions of one variable. The analytical basis and corresponding formulas are shown in details. Two different approaches for derivation of the electromagnetic torque generation formulas are presented. The motor model implemented in the Matlab/Simulink packet is described. Simulation results with the experimental waveforms are compared what confirmed agreement of model with real object. Comparison bases on the current waveforms of three phases in selected operation points. The paper presents the way of conversion of nonlinearity from 2D arrays to the analytical form of approximated functions with only 4 parameters. Presented in the article simple, nonlinear model of SRM gives an opportunity to use in real time control systems and is dedicated for model adaptive reference structures (MRAS). The MRAS structure can be evaluated for fault detection system (FDS) and fault tolerant control (FTC) purposes.
PL
W artykule przedstawiono oryginalne podejście do modelowania silnika reluktancyjnego przełączalnego. W przykładzie wzięto pod uwagę popularną konstrukcję trójpasmową o strukturze biegunów 12/8. Założono zgodność z zasadami przetwarzania energii elektromagnetycznej, prostą konstrukcję oraz zdolność do odwrócenia na potrzeby syntezy toru sterowania. Idea bazuje na zastąpieniu nieliniowej, sprzężonej funkcji dwóch zmiennych strumienia magnetycznego na wynik mnożenia dwóch funkcji jednej zmiennej. Przedstawiono podstawy analityczne idei oraz jej szczegółowe wyprowadzenia. Opisano zaimplementowany model w pakiecie Matlab/Simulink oraz wyniki badania jego zbieżności z eksperymentem w wybranych punktach pracy. Funkcje nieliniowe stablicowane w procesie wstępnej identyfikacji maszyny zostają zastąpione aproksymacjami analitycznymi z sumaryczną liczbą tylko czterech parametrów. Taki analityczny model daje się łatwo odwrócić, jego obliczenia są efektywne, a same parametry dają się stroić w procesie adaptacji do modelu rzeczywistego. Przedstawiona idea zastosowana w strukturze z modelem referencyjnem pozwala na rozwinięcie o blok funkcjonalny detekcji uszkodzeń (ang. Fault Detection System) oraz samego sterownia odpornego na awarię (ang. Fault Tolerant Control).
EN
Earliest deadline first (EDF) and fixed priority (FP) are the most commonly used and studied scheduling algorithms for real-time systems. This paper focuses on combining the EDF and FP strategies in one system. We provide a new sufficient schedulability analysis for real-time hybrid task systems which are scheduled by EDF and FP. The proposed analysis has a polynomial time complexity and no restrictions on task parameters, where the relative deadline of each task could be less than, equal to, or greater than its period. By extensive experiments, we show that our proposed analysis significantly improves the acceptance ratio compared with the existing results of the sufficient schedulability test for hybrid scheduling systems.
EN
When there is a mismatch between the cardinality of a periodic task set and the priority levels supported by the underlying hardware systems, multiple tasks are grouped into one class so as to maintain a specific level of confidence in their accuracy. However, such a transformation is achieved at the expense of the loss of schedulability of the original task set. We further investigate the aforementioned problem and report the following contributions: (i) a novel technique for mapping unlimited priority tasks into a reduced number of classes that do not violate the schedulability of the original task set and (ii) an efficient feasibility test that eliminates insufficient points during the feasibility analysis. The theoretical correctness of both contributions is checked through formal verifications. Moreover, the experimental results reveal the superiority of our work over the existing feasibility tests by reducing the number of scheduling points that are needed otherwise.
12
Content available Event monitoring of parallel computations
EN
The paper considers the monitoring of parallel computations for detection of abnormal events. It is assumed that computations are organized according to an event model, and monitoring is based on specific test sequences.
EN
Application of laser welding technology requires that the laser beam is guided through the whole length of the joint with sufficiently high accuracy. This paper describes result of research on development of optomechatronic system that allows for the precise positioning of the laser head’s TCP point on the edge of welded elements during laser processing. The developed system allows for compensation of workpiece’s fixture inaccuracies, precast distortions and workpiece deformations occurring during the process.
EN
In this article, basie information regarding the Real-Time Workshop environment of the MATLAB/Simulink suite has been presented. The construction and configuration of the components of the mechatronic device for locomotor training has been discussed. The transmission method for the controlling and ineasuring signals has been presented. Particular attention has been paid to the signal conditioning system interface. In the article shown a model meant to control the device by means of the MATLAB application along with the tentatively designed interface of the basie functions performed by the crane.
PL
W artykule przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące środowiska Real-Time Workshop pakietu MATLAB/Simulink. Omówiona została budowa i konfiguracja podzespołów urządzenia mechatronicznego do treningu lokomotorycznego. Pokazano sposób transmisji sygnałów sterujących i pomiarowych. Szczególną uwagę zwrócono na interfejs układu kondycjonowania sygnałów. Zaprezentowano również model służący do sterowania urządzeniem za pomocą programu MATLAB wraz ze wstępnie zaprojektowanym interfejsem podstawowych funkcji wykonywanych przez suwnicę.
EN
An intelligent system, based on hydrodynamic method and artificial neural networks usage for automotive fuels quality definition have been developed. Artificial neural networks optimal structures for the octane number of gasoline, cetane number, cetane index of diesel fuel definition have been substantiated and their accuracy has been analyzed. The implementation of artificial neural networks by means of microcontroller-based systems has been considered.
PL
Opracowano inteligentny system bazujący na metodach hydrodynamicznych i sieci neuronowej wykorzystywany do oceny jakości paliwa samochodowego. Przedstawiono optymalne struktury sieci neuronowych do oceny liczby oktanowej benzyny, liczby cetanowej i indeksu cetanowego dla oleju napędowego oraz przeanalizowano ich dokładności. Rozważono możliwość implementacji sieci neuronowych z wykorzystaniem mikrokontrolera.
EN
This article presents the structure of the system which makes possible the release of a water capsule from the helicopter and the detonation of water situated inside the capsule at the defined height over the target (the place of fire) in order to cover the land of a adequate area with the produced aerosol. The moment of the release and detonation is defined on the basis of the current velocity of a flight and the position of the capsule.
PL
Artykuł prezentuje budowę systemu, który umożliwia automatyczne uwolnienie ze śmigłowca kapsuły wodnej i zdetonowanie ładunku umieszczonego wewnątrz niej na określonej wysokości nad celem (miejscem pożaru) tak, aby wytworzony aerozol pokrył teren o wymaganej powierzchni. Moment uwolnienia, a także detonacji jest określany na podstawie aktualnej prędkości lotu oraz pozycji kapsuły.
PL
W artykule przedstawiono projekt oraz praktyczną realizację modułowego manipulatora o pięciu stopniach swobody. Omówiono założenia projektowe dotyczące części mechanicznej. Zaprezentowano strukturę wieloprocesorowego, hybrydowego systemu sterowania. Manipulator przeznaczony jest do zastosowań laboratoryjno-dydaktycznych.
EN
This paper presents the design and practical implementation of the modular manipulator with five degrees of freedom. The conceptual design of mechanical parts is depicted. Manipulator platform uses multiprocessor, hybrid control system. This system was designed and developed. The manipulator can be used for laboratory and educational applications.
PL
W artykule opisano system do pomiaru i rejestracji parametrów wiatrakowca. Szczegółowo przedstawiono funkcje systemu oraz opisano zasadę pracy wybranych czujników pomiarowych. Przedstawiono też wyniki badań wykonanego systemu pomiarowo-rejestrującego podczas lotu badawczego. Badania te zostały przeprowadzone na wiatrakowcu Xenon firmy Celier Aviation.
EN
In the article the system for measurement and estimation of flight parameters of autogyro is presented. The structure of the system, its functionality and operating principles of selected sensors are addressed in details. Results of in-flight tests of the system are also presented. These tests have been conducted on Xenon autogyro, manufactured by Celier Aviation company.
PL
Specjalizowane cyfrowe systemy predykcyjne są niezbędnym elementem zautomatyzowanego systemu kierowania ogniem artylerii przeciwlotniczej. Stanowią one podstawowy podsystem, który realizuje zadania modułu balistycznego. Moduł ten odpowiada za wypracowanie odpowiednich nastaw do wykonania zadania ogniowego. W pracy przedstawiono algorytm obliczeń oraz niezbędne funkcje do prawidłowego działania specjalizowanego systemu predykcyjnego realizującego predykcję punktu wyprzedzonego dla małokalibrowej artylerii przeciwlotniczej. Algorytm ten może być zaimplementowany w komputerze przemysłowym, systemie mikroprocesorowym z procesorem sygnałowym lub w sterowniku programowalnym PLC, który posiada możliwość programowania w języku C.
EN
Specialized digital prediction systems are necessary elements of the automated system of the fire control of anti-aircraft artillery. They constitute the basic subsystem which realizes tasks of the ballistic module. This module is responsible for working out appropriate settings for performance of the fire task. In the paper the algorithm of computations and necessary functions for the proper operating of the specialized prediction system realizing prediction of the meeting point. i.e. coordinates of the point in which, according to the computations, the meeting of the target and the missile should take place, for small caliber anti-aircraft artillery are presented. This algorithm can be implemented using industrial computers, microprocessor systems containing a signal processor or a programmable logic controller (PLC) which can be programmed in the C programming language.
PL
Specjalizowane cyfrowe systemy predykcyjne są niezbędnym elementem zautomatyzowanego systemu kierowania ogniem artylerii przeciwlotniczej. Stanowią one podstawowy podsystem, który realizuje zadania modułu balistycznego. Moduł ten odpowiada za wypracowanie odpowiednich nastaw do wykonania zadania ogniowego. W pracy przedstawiono algorytm obliczeń oraz niezbędne funkcje do prawidłowego działania specjalizowanego systemu predykcyjnego realizującego predykcję punktu wyprzedzonego dla małokalibrowej artylerii przeciwlotniczej. Algorytm ten może być zaimplementowany w komputerze przemysłowym, systemie mikroprocesorowym z procesorem sygnałowym lub w sterowniku programowalnym PLC, który posiada możliwość programowania w języku C.
EN
Specialized digital prediction systems are necessary elements of the automated system of the fire control of anti-aircraft artillery. They constitute the basic subsystem which realizes tasks of the ballistic module. This module is responsible for working out appropriate settings for performance of the fire task. In the paper the algorithm of computations and necessary functions for the proper operating of the specialized prediction system realizing prediction of the meeting point. i.e. coordinates of the point in which, according to the computations, the meeting of the target and the missile should take place, for small caliber anti-aircraft artillery are presented. This algorithm can be implemented using industrial computers, microprocessor systems containing a signal processor or a programmable logic controller (PLC) which can be programmed in the C programming language.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.