Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pierwiastki ziem rzadkich
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Tests of neodymium content in selected materials
EN
Rare earth elements are recognized as Critical Raw Materials (CRMs) due to their wide range of applications in the glass, steel, chemical and electronic industries. Often rare earth elements are referred to as a single group, but in practice each element has individual technical applications. Therefore, the demand varies for each element. Demand for rare earth elements is likely to increase in the future due to use of NdFeB magnets, especially in vehicles with electric motors and wind turbines. This publication presents research results aimed at finding raw material or waste that can be used to obtain neodymium at economical profit. This publication presents tests aimed at an identification of the raw material from which neodymium can be obtained. Research began with an identification of materials that could potentially become an economically viable source of neodymium extraction. The following materials were selected: natural aggregates, fine-grained raw materials of magma origin as well as coal sludge and fine-grained waste after hard coal enrichment. These raw materials were subject to content analysis by mass spectrometry, with ionization in inductively compressed plasma (ICP-MS).
PL
Pierwiastki ziem rzadkich zostały uznane w ostatnich czasach jako surowce krytyczne ze względu na ich szeroki zakres zastosowań w przemysłach: szklarskim, stalowym, chemicznym i elektronice. Często pierwiastki ziem rzadkich łączone są w jedną grupę, jednakże w praktyce każdy pojedynczy pierwiastek posiada odrębne zastosowania, dlatego popyt na każdy pierwiastek jest inny. Prognozy wskazują na prawdopodobny wzrost zapotrzebowania na pierwiastki ziem rzadkich, co może być związane między innymi ze zwiększenia stosowania magnesów NdFeB, szczególnie w pojazdach hybrydowych i elektrycznych oraz turbinach wiatrowych. W niniejszej publikacji przedstawiono badania mające na celu zidentyfikowanie surowca, z którego będzie można pozyskać neodym. Badania rozpoczęto od wskazania materiałów, które potencjalnie mogą stać się ekonomicznie uzasadnionym źródłem pozyskiwania neodymu. Wytypowane zostały: kruszywa naturalne, drobnoziarniste surowce pochodzenia magmowego oraz muły węglowe i drobnoziarniste odpady po wzbogacaniu węgla kamiennego. Surowce te zostały poddane analizie zawartości neodymu metodą spektrometrii mas, z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprężonej (ICP-MS)
2
Content available The Proposal of Tungsten Ores Processing in Rwanda
EN
Tungsten is one of the rare elements occurring in Earth. Its applicability and request for it causes that the production of this metal is very beneficial. One of the biggest deposits of this metal ores in the world is located in African country of Rwanda. Due to the lack of appropriate technology and lack of investments the current way of producing this valuable metal in this country causes that much of tungsten is wasted as well the production is slow and the results are not appropriate. That is why an attempt to propose an adequate processing way for this deposit was done and is presented in this paper. Authors performed several tests on the ore originating from Rwanda, including its mineralogical composition and tests performed by means of laboratory shaking table. The results are promising and the further tests, including other methods of beneficiation are planned, like second shaking table stage and flotation.
PL
Wolfram jest jednym z pierwiastków rzadkich występujących na Ziemi. Jego zastosowania oraz zapotrzebowanie świata na ten produkt powodują, że produkcja tego metalu jest bardzo opłacalna. Jedno z największych złóż rudy tego metalu na świecie jest zlokalizowane w afrykańskim państwie, jakim jest Rwanda. Ze względu na brak odpowiedniej technologii oraz brak inwestycji obecny sposób produkcji tego cennego metalu w tym państwie powoduje, że duża ilość wolframu jest tracona, produkcja jest powolna, a wyniki nie są satysfakcjonujące. Dlatego przeprowadzono próbę zaproponowania odpowiedniego sposobu przeróbki tego złoża, która została zaprezentowana w tym artykule. Autorzy wykonali dużo ilość testów przeprowadzonych na rudzie sprowadzonej z Rwandy, włączając w to jej skład mineralogiczny, jak również testy laboratoryjne wzbogacania na stole koncentracyjnym. Wyniki są obiecujące a dalsze testy, włączając w to także inne metody wzbogacania są planowane do przeprowadzenia, biorąc pod uwagę drugi etap wzbogacania na stole koncentracyjnym czy flotację.
EN
Importance of rare mineral metal resources is increasing currently. Therefore, the rare earth elements rich mud which exist on the deep-sea floor has the potential to be developed to fulfill their demand. As one of the effective mining method, a suction mining method is expected to apply to seabed mining. The seabed sediment containing rare earth element shows the very high water content, more than 100%. And the sediment movement during the suction is greatly affected by the water content (WC) and liquid limit (WL) of the material. Therefore, it is important to modify the liquid limit by adding a chemical agent to control the behavior of sediment. We selected eight different surfactants which can be divided into three types. They are dispersant type, water retention type, and thickener type. We carried out a liquid limit test and viscosity measurement of the sediment mixed with the agents. It is found that the water-absorbing polymer and the hydroxyethyl cellulose increase the liquid limit and viscosity. Whereas, the alkyl ammonium salt surfactant and the alkyl ammonium salt, alkyl aryl sulfonate blend decrease the liquid limit and viscosity. It is possible to control sediment behavior by adding suitable surfactants.
PL
Złoża metali rzadkich są bardzo ważne a ich istotność wzrasta w ostatnich latach. Zatem, dno morskie, które zawiera duże ilości tego typu pierwiastków posiada potencjał do zaspokojenia potrzeb w tym zakresie. Jako jedną z efektywnych metod górniczych w tym aspekcie należy traktować ssanie. Osad denny z dna morskiego, który zawiera pierwiastki ziem rzadkich wykazuje bardzo dużą zawartość wody. Ruch osadu podczas ssania jest uzależniony w dużym stopniu od zawartości wody (WC) oraz krytycznego limitu cieczy (WL) materiału. Zatem, ważnym jest aby zmodyfikować limit cieczy poprzez dodatek odczynnika chemicznego w celu kontrolowania zachowania się osadu. Wybrano osiem różnych odczynników powierzchniowych, które mogą być podzielona na trzy typy. Są to odczynniki typu dyspergującego, typu retencji wody oraz typu zagęszczającego. Przeprowadzono test limitu cieczy i pomiaru lepkości osadu wymieszanego z odczynnikami. Stwierdzono, że polimer absorbujący wodę oraz hydroksyetyloceluloza zwiększają limit cieczy oraz lepkość. Z kolei, sól amoniowo-alkilowa oraz blenda alkiloarylosulfonianowa zmniejszają te wielkości. Możliwa jest kontrola zachowania się osadu poprzez dodatek odpowiednich odczynników powierzchniowych.
EN
The results of the Charpy impact test of AE-type magnesium alloys produced by the high pressure die casting method are presented. Three alloys with different weight fractions of rare earth elements (RE; e.g. 1, 3 and 5 wt%) and the same mass fraction of aluminium (5 wt%) were prepared. The casts were fabricated using a typical cold chamber high pressure die casting machine with a 3.8 MN locking force. Microstructural analyses were performed by means of a scanning electron microscope (SEM). The impact strength (IS) was determined using a Charpy V hammer with an impact energy equal to 150 J. The microstructure of the experimental alloys consisted of an [alpha]-Mg solid solution and Al11RE3, Al10Ce2Mn7 and Al2RE intermetallic compounds. The obtained results show the significant influence of the rare earth elements to aluminium ratio on the impact strength of the investigated materials. Lower the RE/Al ratio in the chemical composition of the alloy results in a higher impact strength of the material.
EN
The Neogene basaltoid intrusions found in the S-7 borehole in the Sumina area (USCB) caused transformations of the adjacent Carboniferous rocks. The mineral and chemical compositions of the basaltoides are similar to those of the Lower Silesian basaltoides. The transformations that took place in the vicinity of the intrusion were manifested in the formation of natural coke, the secondary mineralization of these rocks (calcite, chlorite, zeolites and barite) and in the specific distribution of rare earths (REY). Among REY, the light elements (LREY) had the highest share, while the heavy elements (HREY) had the lowest share. Regardless of the lithological type of the analyzed rock, with increasing distance from the intrusion, the percentage of MREY and HREY elements increases at the expense of the light elements LREY. All analyzed distribution patterns of the REYs are characterized by the occurrence of anomalies, which often show a significant correlation with the distance of sampling points from the basaltoid intrusion. The specific distribution of REYs in the vicinity of the intrusion of igneous rocks is an indication of the impact of hydrothermal solutions associated with the presence of basaltoides on the rocks closest to them located at a temperature of over 200°C
EN
The rare earth elements (REE) are vital to innovation technologies and society and are important for the industry, especially for high-tech solutions. In the modern world, anumerous applications have been developed using rare earth elements (REE), implying human exposures and raising unclear questions as to REE-associated health effects. Protecting the environment and public health from disadvantageous actions of rare earth elements mining and processing as emerging pollutants is urgently desired to achieve sustainable development. All activities in mining processes like extraction, separation and after recycling of REE elements could create rick to human health and environment. In the paper the role of management in safety aspects during mining and processing of rare earth elements has been highlighted. In the paper, the potential dangerous and damaging effects on the environment and human health have been identified - the potential risk in the processing as well as the possibilities of preventing the occurrence of hazards have been analyzed.
EN
The aim of the research was comparison rare earth elements contents in acidic waters related to coal mining in the eastern part of the Upper Silesian Coal Basin (USCB), southern Poland, and the former lignite mining in the Polish part of the Muskau Bend. Acidic runoff waters flowing down from mine waste piles in the USCB are enriched with REEs (ΣREEs 478.5 and 1831.9 µg/l) compared to waters filling old lignite mining excavations (ΣREEs 19.7-145.3 µg/l). High concentrations of REEs in acidic waters from the USCB result from their high aggressiveness (acidity 1020 mg/l CaCO3 and 3820 mg/l CaCO3, pH 2.4 and 3.0) to loamy sediments being a source of REEs, and increase as the time of their contact increases. Concentrations of NASC-normalized REEs show that waters from the USCB are enriched in MREEs (Sm, Eu, Gd and Tb), while the waters from the Muskau Bend are characterized by a positive anomaly of LREEs (La and Ce) and a less marked anomaly of MREEs (Gd, Tb and Dy).
PL
Celem badań było porównanie zawartości pierwiastków ziem rzadkich w kwaśnych wodach związanych z wydobyciem węgla kamiennego, we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) oraz związanych z dawnym wydobyciem węgla brunatnego w polskiej części Łuku Mużakowa. Kwaśne wody spływu powierzchniowego z hałd odpadów górniczych GZW są wzbogacone w pierwiastki ziem rzadkich (REE) (ΣREE 478,5 i 1831,9 μg/l) w porównaniu do wód wypełniających stare wyrobiska górnicze węgla brunatnego (ΣREE 19,7-145,3 μg/l). Wysokie stężenia REE w kwaśnych wodach z GZW wynikają z ich wysokiej agresywności (kwasowość 1020 mg/l CaCO3 i 3820 mg/l CaCO3, pH 2,4 i 3,0) względem ilastych osadów będących źródłem REE i rosną wraz z upływem czasu ich kontaktu z osadami. Stężenia pierwiastków ziem rzadkich znormalizowane do północnoamerykańskiego łupku złożonego (NASC) pokazują, że kwaśne wody z GZW są wzbogacone w pośrednie pierwiastki ziem rzadkich (MREE) (Sm, Eu, Gd i Tb), podczas gdy wody z Łuku Mużakowa charakteryzują się dodatnią anomalią stężeń lekkich pierwiastków ziem rzadkich LREE (La i Ce) i mniej wyraźnymi anomaliami pierwiastków pośrednich MREE (Gd, Tb i Dy).
EN
This paper presents the brief characteristics of rare earth elements (REE) and their occurrence in acid mine drainage (AMD) waters. The special emphasis is laid on REE classification, computation of shale-normalized coefficients and interpretation of REE anomalies. This paper also outlines the REE behavior in the environment, geochemical interactions and their potential application for assessing an impact of AMD on the environment.
EN
Polymer inclusion membrane (PIM) containing cellulose triacetate (CTA) as a polymer matrix and 2-nitrophenyl octyl ether (NPOE) as a plasticizer was developed. This membrane also contained di(2-ethylhexyl)phosphoric acid (D2EHPA) and tributyl phosphate (TBP) as the carriers of metal ions. The facilitated transport of lanthanum(III) from aqueous nitrate(V) solutions across PIM was studied. It was observed that metal ions were transported from the source phase into 2M H2SO4 as the receiving phase. The transport through PIM with D2EHPA as the ion carrier was found as the more effective method of lanthanum(III) removal from the aqueous solution than transport through PIM with TBP as the ion carrier.
PL
Potrzeba zabezpieczenia zapotrzebowania na pierwiastki ziem rzadkich stała się podstawą do zaliczenia ich w ustawie o nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego w 2018 r. do kopalin, które są objęte własnością górniczą przysługującą Skarbowi Państwa. Wprowadzona została opłata za ich wydobywanie (opłata eksploatacyjna) w wysokości 500 zł/kg. Oba rozwiązania zamiast sprzyjać wykorzystaniu ziem rzadkich ze źródeł krajowych stanowić będą dla niego barierę. Termin „pierwiastki ziem rzadkich” jest nieprecyzyjny i może rodzić nieporozumienia. Ich kopaliny mieszczą się w zakresie pojęcia „rudy metali”, które są objęte własnością górniczą. Pierwiastki ziem rzadkich występują też jako składniki towarzyszące w innych kopalinach i ich odzysk jest możliwy dopiero w trakcie przetwarzania tych kopalin poza zakładem górniczym. Wówczas obciążanie ich wydobycia opłatą eksploatacyjną staje się wątpliwe. Ustalona opłata eksploatacyjna jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do kosztów pozyskania kopalin ziem rzadkich i korzyści finansowych z ich wydobycia. Ocena skutków nowelizacji Pgg skłania do: - postulowania wymieniania w nim kopalin, których użytkowanie przysługuje właścicielowi nieruchomości gruntowej, a nie wymienionych jako przysługujących Skarbowi Państwa, - głębszej refleksji przy stanowieniu przepisów Pgg, wstępne ich formułowanie przez osoby kompetentne w dziedzinie geologii i górnictwa i dopiero następnie ich kształtowanie zgodnie z zasadami doktryny i praktyki prawniczej.
EN
The demand for REE was the background to include them to those consisting of the property of the State Treasury in Poland, enumerated in the Geological and Mining Law (Article 10). The PLN 500/kg REE payment for exploitation of REE (exploitation tax) was introduced. Both proposals will restrain the REE recovery from exploited domestic mineral commodities. The term REE is imprecise. Their deposits are rare and may be classified 128 as “REE ore deposits”. The REE are often the accompanying constituents in varied mineral commodities and are recoverable during their processing, outside the mine. The application of an exploitation tax in such a case is inapplicable. The established value of the exploitation tax is incomparably high in respect to the value of the REE contained in mined mineral commodities. The analysis of introduced changes of mining and geological law allow to suggest the reevaluation of ownership based subdivision of mineral commodities: name the mineral commodities belonging to the land property owners and leave the list of mineral commodities consisting property of the State Treasury open. The more careful approach is also necessary in the formulation of Geological and Mining Law. It should be preliminary formulated by persons competent in geology and mining and subsequently adjusted to juridical exigencies.
EN
Unique grain and nest-like accumulations of REE (La, Ce and Nd) nanoforms and precious (gold, platinum) elements were described from the Suwalki Anorthosite Massif (SAM). The dimensions of these forms vary from 15 to 175 p.m in diameter in Ni and Co sulphides, reaching 450 p.m in diameter in Cu sulphides. In the hydrothermally modified ore mineralization, separate small dispersed minerals of Te are visible. Numerous small inclusions of Te-minerals (0.4-0.7 mass %) were identified in hydrothermal Fe-Cu-Co-Ni sulphides, especially in millerite. They are grouped in smallforms that are elongated directly along the flow of hot solutions, 2-4 pm in size of a single inclusion. New results of polymetallic and precious metal sulphides together with dispersed REE mineralization may increase an economic value of the documented Fe-Ti-V deposits within the SAM.
EN
This article is focused on the aspects related to the occurrence and the behavior of REE in hydrosphere. Particular attention is given to the natural waters of Europe including Poland. The data shown in this work are based on the studies and discussions published elsewhere, as well as on own investigations of REE concentrations in the natural waters of Poland (ground- and surface waters). The aim of this article is to present information on REE in different types of waters (ocean, ground- and surface waters). Potential sources of REE in the selected waters and factors affecting their concentrations and distribution patterns (signatures) are discussed. The input of REE originating from human activity is indicated and some examples of anthropogenic factors are presented. Additionally, some general information on natural REE abundances in various environmental compartments and their applications in the industry are provided. The potential influence of some major components on determination of europium content in water samples during measurements by mass spectrometry is also explained.
EN
Potential sources of rare earth elements are sought after in the world by many researchers. Coal ash obtained at high temperatures (HTA ) is considered among these sources. The aim of the study was an evaluation of the suitability of the high temperature ash (HTA ) formed during the combustion of bituminous coal from the Ruda beds of the Pniówek coal mine as an potential resource of REY. The 13 samples of HTA obtained from the combustion of metabituminous (B) coal were analyzed. The analyses showed that the examined HTA samples varied in their chemical composition. In accordance with the chemical classification of HTA , the analyzed ash samples were classified as belonging to the following types: sialic, sialocalcic, sialoferricalcic, calsialic, fericalsialic, ferisialic. The research has shown that the rare earth elements content (REY) in examined HTA samples are characterized by high variability. The average REY content in the analyzed ashes was 2.5 times higher than the world average (404 ppm). Among rare earth elements, the light elements (LREY) were the most abundant. Heavy elements (HREY) had the lowest share. A comparison of the content of the individual rare earth elements in HTA samples and in UCC showed that it was almost 20 times higher than in UCC. The distribution patterns of REY plotted for all samples within their entire range were positioned above the reference level and these curves were of the M-H or M-L type. The data presented indicate, that the analyzed ash samples should be regarded as promising REY raw materials. Considering the fact that in 7 out of 13 analyzed ash samples the REY content was higher than 800 ppm, REY recovery from these ashes may prove to be economic.
PL
Potencjalne źródła pierwiastków ziem rzadkich są poszukiwane w świecie przez wielu badaczy. Wśród tych źródeł rozpatrywany jest popiół z węgla uzyskiwany w wysokich temperaturach (HTA). Celem artykułu była ocena wysokotemperaturowych popiołów (HTA) pochodzących ze spalania węgla kamiennego warstw rudzkich z KWK Pniówek, pod kątem ich wykorzystania jako alternatywnego źródła REY. Badaniom poddano 13 próbek popiołów HTA uzyskanych ze spalenia węgla o średnim stopniu uwęglenia B. Zgodnie z klasyfikacją chemiczną popiołów HTA , badane próbki popiołów zaklasyfikowano do następujących typów: krzemianowo-glinowych, krzemianowo-glinowo-wapniowych, krzemianowoglinowo-żelazowo-wapniowych, wapniowo-krzemianowo-glinowych, żelazowo-wapniowokrzemianowo-glinowych, żelazowo-krzemianowo-glinowych. Badania wykazały, że zawartość pierwiastków ziem rzadkich REY w badanych próbkach popiołów HTA charakteryzuje się dużą zmiennością. Średni udział REY w analizowanych popiołach jest 2,5 razy większy od średniej dla złóż światowych (404 ppm). Wśród pierwiastków ziem rzadkich największy udział mają pierwiastki lekkie LREY. Najmniejszym udziałem charakteryzują się pierwiastki ciężkie HREY. Porównanie zawartości poszczególnych pierwiastków ziem rzadkich w próbkach popiołów HTA i w UCC wykazało, że jest ona prawie do 20 razy większa niż w UCC. Krzywe normalizacyjne wyznaczone dla wszystkich próbek w całym swoim zakresie znajdują się powyżej poziomu odniesienia i są to krzywe typu M-H lub typu M-L. Przedstawione dane wskazują, że analizowane próbki popiołów należy uznać za obiecujące surowce REY. Uwzględniając fakt, że w 7 z 13 analizowanych próbek popiołu zawartość REY jest wyższa niż 800 ppm, odzysk REY z tych popiołów może okazać się ekonomiczny.
EN
Rare earth elements are characterized by the high risk of their shortage resulting from limited resources. From this reason REE constitute a group of elements of special importance for the European Union. The aim of this study was to evaluate ashes from the burning of coal in fluidized bed boilers as an potential source of REY . Twelve samples of fly ash and bottom ash taken from power plants in Poland were analyzed. Tests have shown that despite some differences in chemical composition, the fly ash and bottom ash from fluidized beds could be classified as the calsialic, low acid type. It was found that fly ashes contained more REY than bottom ashes. Among REY , the light elements (LREY ) had the highest share in the total REY content in both fly ashes and bottom ashes. Heavy elements (HREY ) had the lowest content. The normalized curves plotted for fly ash samples within almost all of their entire range were positioned above the reference level and these curves were of the L-M or H-M type. The content of the individual REY in these samples was even twice as high as in UCC. The normalized curves plotted for bottom ash samples were classified as of L, L-M or H type. They were positioned on the reference level or above it. The content of the individual REY in these samples was the same or up to about 4 times lower than in UCC. It was found that the content of critical elements and of excessive elements in fly ash and bottom ash differs, which has an effect on the value of the outlook coefficient Coutl, and which is always higher in the case of fly ash than in the case of bottom ash. Nevertheless, the computed values of the outlook coefficient Coutl allow both fly ash and bottom ash from fluidized beds to be regarded as promising REY raw materials.
PL
Pierwiastki ziem rzadkich charakteryzują się wysokim ryzykiem niedoboru, wynikającym z ograniczonej ilości źródeł ich pozyskiwania. Z tego powodu stanowią grupę pierwiastków o specjalnym znaczeniu w Unii Europejskiej. Celem pracy była ocena popiołów ze spalania węgla kamiennego w kotłach fluidalnych, pod kątem ich wykorzystania, jako potencjalnego źródła REY. Badaniom poddano 12 próbek popiołów lotnych i dennych fluidalnych pobranych z elektrowni w Polsce. Badania wykazały, że mimo różnic w składzie chemicznym badane popioły lotne i denne fluidalne zostały zaklasyfikowane do typu calsialic – słabo kwaśnych. Stwierdzono, że popioły lotne charakteryzują się większą zawartością REY niż denne. Zarówno w popiołach lotnych, jak i dennych największy udział wśród REY mają pierwiastki lekkie LREY. Natomiast najmniejszym udziałem charakteryzują się pierwiastki ciężkie HREY. Krzywe normalizacyjne wyznaczone dla próbek popiołów lotnych w prawie całym swoim zakresie znajdują się powyżej poziomu odniesienia, są to krzywe typu L-M lub H-M. Zawartości poszczególnych REY w tych próbkach są nawet dwukrotnie większe niż w UCC. Krzywe normalizacyjne wyznaczone dla próbek popiołów dennych zaliczono do typów L, L-M i H. Znajdują się one, na lub poniżej poziomu odniesienia. Zawartość poszczególnych REY w tych próbkach jest taka sama lub do około 4 razy mniejsza niż w UCC. Stwierdzono, że udział pierwiastków krytycznych i nadmiarowych w popiołach lotnych i dennych różni się, co ma wpływ na wartość współczynnika perspektywicznego Coutl, który dla popiołów lotnych przyjmuje zawsze wyższe wartości niż dla dennych. Pomimo to, uzyskane wartości współczynnika perspektywicznego Coutl pozwalają zaliczyć, zarówno analizowane popioły lotne jak i denne fluidalne do surowców perspektywicznych REY.
EN
The Ahmadabad hematite/barite deposit is located to the northeast of the city of Semnan, Iran. Geostructurally, this deposit lies between the Alborz and the Central Iran zones in the Semnan Subzone. Hematite-barite mineralisation occurs in the form of a vein along a local fault within Eocene volcanic host rocks. The Ahmadabad deposit has a simple mineralogy, of which hematite and barite are the main constituents, followed by pyrite and Fe-oxyhydroxides such as limonite and goethite. Based on textural relationships between the above-mentioned principal minerals, it could be deduced that there are three hydrothermal mineralisation stages in which pyrite, hematite and barite with primary open space filling textures formed under different hydrothermal conditions. Subsequently, in the supergene stage, goethite and limonite minerals with secondary replacement textures formed under oxidation surficial conditions. Microthermometric studies on barite samples show that homogenisation temperatures (TH) for primary fluid inclusions range from 142 to 256°C with a temperature peak between 200 and 220°C. Salinities vary from 3.62 to 16.70 NaCl wt% with two different peaks, including one of 6 to 8 NaCl wt% and another of 12 to 14 NaCl wt%. This indicates that two different hydrothermal waters, including basinal and sea waters, could have been involved in barite mineralisation. The geochemistry of the major and trace elements in the samples studied indicate a hydrothermal origin for hematite and barite mineralisation. Moreover, the Fe/Mn ratio (>10) and plots of hematite samples of Ahmadabad ores on Al-Fe-Mn, Fe-Mn-(Ni+Co+ Cu)×10, Fe-Mn-SiX2 and MnO/TiO2 – Fe2O3/TiO2 diagrams indicate that hematite mineralisation in the Ahmadabad deposit occurred under hydrothermal conditions. Furthermore, Ba and Sr enrichment, along with Pb, Zn, Hg, Cu and Sb depletion, in the barite samples of Ahmadabad ores are indicative of a low temperature hydrothermal origin for the deposit. A comparison of the ratios of LaN/YbN, CeN/YbN, TbN/LaN, SmN/NdN and parameters of Ce/Ce* and La/La* anomalies of the hematite, barite, host volcanic rocks and quartz latite samples to each other elucidate two important points: 1) the barite could have originated from volcanic host rocks, 2) the hematite could have originated from a quartz latite lithological unit. The chondrite normalised REE patterns of samples of hematite barite, volcanic host rocks and quartz latite imply that two different hydrothermal fluids could be proposed for hematite and barite mineralisation. The comparison between chondrite normalised REE patterns of Ahmadabad barite with oceanic origin barite and low temperature hydrothermal barite shows close similarities to the low temperature hydrothermal barite deposits.
PL
Z opublikowanych badań wynika, że nawet proces oczyszczania ścieków nie eliminuje niektórych zanieczyszczeń generowanych przez człowieka. Profile zawartości REE w wodach kranowych na terenie Warszawy, Londynu i zachodnich dzielnic Berlina są podobne z charakterystyczną pozytywną anomalią gadolinu.
17
Content available remote Oznaczanie wybranych pierwiastków ziem rzadkich w środowiskowych próbkach wody
PL
Przedstawiono możliwość zastosowania techniki spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) do monitorowania stężenia lantanu, ceru, prazeodymu, neodymu, samaru oraz europu w ciekłych próbkach środowiskowych. Na podstawie wyników badań określono wartości podstawowych cech jakościowych i ilościowych zastosowanej metody analitycznej, takich jak granica wykrywalności (0,005 μg/dm³ dla Ce, Eu, La i Pr, 0,006 μg/dm³ dla Sm oraz 0,007 μg/dm³ dla Nd), granica oznaczalności (0,02 μg/dm³ dla wszystkich wymienionych lantanowców), precyzja (CV poniżej 7% wyrażona jako wartość współczynnika zmienności) i poprawność (92-110% określona na podstawie wyników badań odzysku oraz badań certyfikowanych materiałów odniesienia zawierających poszczególne pierwiastki ziem rzadkich).
EN
Inductively coupled plasma mass spectrometry was used to det. contents of La, Ce, Pr, Nd and Eu in waters from various sources to establish the applicability limits of the anal. method. The detection limit reached 0.005 μg/L for Ce, Eu, La and Pr, 0.006 μg/L for Sm and 0.007 μg/L for Nd. The quantification limit of 0.02 μg/dm³ was achieved for all tested elements. Furthermore, the precision and accuracy of the method were in accordance with international stds.
18
PL
Z roztworu po ługowaniu spieków popiół lotny-soda kwasem solnym wydzielono wstępny koncentrat REE przez ich strącanie kwasem szczawiowym. Otrzymano koncentrat zawierający powyżej 1% REE.
EN
The soln. of rare earth elements (454.1 ppm) prepd. by leaching the fly ash-Na₂CO₃ sinters with aq. HCl) (S. Żelazny et al., 2017) was neutralized with aq. NH₃ and treated with oxalic acid to ppt. the resp. oxalates. The produced concentrate contained more than 1% of rare earth elements.
19
Content available remote Odzysk pierwiastków ziem rzadkich z popiołów lotnych. Cz. 1, Ługowanie
PL
Popiół lotny ze spalania węgla kamiennego w Elektrowni Łagisza zawierający niewielkie ilości pierwiastków ziem rzadkich (REE) (454,1 ppm) poddano spiekaniu z sodą i ługowaniu spieku kwasem solnym. Odzyskano ok. 90% REE zawartych w popiele.
EN
Fly ash from coal combustion from a power plant was analyzed for content of rare earth elements (954.1 ppm) sintered with Na₂CO₃ at 500-950°C and leached with aq. HCl. After sintering the fly ash with Na₂CO₃ at 500-950°C, the rare earth elements were recovered in about 90%.
PL
Przeprowadzono badania możliwości oznaczania pierwiastków ziem rzadkich (REE) obecnych w węglach i popiołach powstających w procesie spalania. Do identyfikacji REE zastosowano optyczną emisyjną spektrometrię atomową z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP OES). Opracowano odpowiednią metodykę przygotowania materiału badawczego oraz ustalono optymalne warunki prowadzenia analizy. W artykule przedstawiono wyniki oznaczeń pierwiastków ziem rzadkich w kilkunastu próbkach węgli i popiołów.
EN
Research carried out in this study allowed for the identification and determination of rare earth elements (REE) in coal and ashes, generated during combustion process. The ICP OES technique was used to identify rare earth elements. A suitable methodology for the preparation of research material and optimal process conditions has been developed. The article presents the result of research on rare earth elements in coals and ashes.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.