Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  feed
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
When harvesting plant mass by forage harvesters for haylage, maize of high ripeness for silage, etc., one of the tasks is to increase the efficiency of the use of vehicles by increasing the quantity of transported growing mass, which is achievable with proper compaction and uniform distribution of the vehicle bunker. This is facilitated by the use of an active visor with a return movement located on the silo line of the forage harvester. The results of theoretical studies on optimization of operation modes and improving the design of active visor are presented. The options for a smooth and continuous control of the working stroke of the active visor located on the silo line of forage harvester are developed. When harvesting vegetable mass with forage harvesters for haylage, corn of wax ripeness for silage, etc.one of the tasks is to increase the efficiency of using vehicles by increasing the amount of transported plant mass, which is achievable if it is properly compacted and evenly distributed over the vehicle body. This is facilitated by the use of an active visor, i.e. a visor with a return movement on the silo of the forage harvester. Theoretical studies on optimizing operating modes and improving the design of the active visor on the silo of the forage harvester were carried out in accordance with the provisions of classical mechanics. Four basic schemes for controlling the working stroke of the visor are structurally justified. The use of the proposed control concepts and active visor designs allows you to control the process of uniform and homogeneous loading of vehicles when harvesting grasses for silage by forage harvesters.
PL
Podczas zbioru kukurydzy na kiszonkę w stadium dojrzałości woskowej za pomocą sieczkarni do sianokiszonki jednym z zadań jest zwiększenie wydajności użytkowania pojazdów przez zwiększenie ilości transportowanej masy roślinnej. Można to osiągnąć w warunkach odpowiedniego zagęszczenia i równomiernego rozłożenia masy na nadwoziu pojazdu. Ułatwia to użycie elementów roboczych sieczkarni. Teoretyczne badania dotyczące optymalizacji trybów pracy i poprawy konstrukcji elementów roboczych sieczkarni przeprowadzono zgodnie z zasadami mechaniki klasycznej. Cztery podstawowe schematy kontroli udaru elementu roboczego są strukturalnie uzasadnione. Zastosowanie proponowanych obwodów sterowania i konstrukcji elementu roboczego pozwala kontrolować proces równomiernego ładowania pojazdów podczas zbioru masy roślinnej.
PL
We współczesnych korpusach lotniczych wiele elementów przenoszących obciążenia krytyczne zawiera nitowane połączenia kompozytów z metalami, wymagające wiercenia otworów o wąskich tolerancjach. Wytrzymałość zmęczeniowa łączonych elementów w znacznym stopniu zależy od zadziorów powstałych w czasie wiercenia oraz od zastosowanego posuwu.
3
Content available remote Wpływ procesu granulowania na właściwości chemiczne wytworzonego granulatu
PL
Określono wpływ procesu granulowania na właściwości chemiczne granulatu wytworzonego z mieszaniny otrębów i wytłoków jabłkowych. Sporządzono mieszanki otrąb z dodatkiem 10, 15 i 20% wytłoków jabłkowych i pozostawiono je na 24 h w celu wyrównania wilgotności. Proces granulowania przeprowadzono przy prędkości obrotowej układu rolek zagęszczających nr = 170 rpm, przy masowym natężeniu przepływu surowca przez układ roboczy Q = 150 kg/h oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą hr = 0,4 mm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wzrost zawartości związków fenolowych w badanym materiale roślinnym po procesie granulacji. Największą ilość związków fenolowych uzyskano w mieszance otrąb z 20-proc. dodatkiem wytłoków jabłkowych (3,913 mg/gproduktu), a najmniejszą z 10-proc. dodatkiem wytłoków jabłkowych (2,451 mg/g produktu).
EN
An apple pomace was mixed with wheat bran (10-20% by mass) and granulated (rotational speed of rollers 170 rpm, 8 mm gap between rolls and matrix). The raw materials and granulates were studies for content of phenolic compds. The granulate with 20% addn. of pomace showed the highest content of phenolic compds.
EN
Article is devoted to sieve holes blocking and describes the impact of the content of blocking grains in the feed on this phenomenon. The process of screen blocking involves grains of varying size being blocked in sieve holes. This is a phenomenon that significantly decreases the screening process capacity. The screen blocking coefficient f is applied for a description of screen blocking. Blocking grains are the ones which is equal to or slightly larger than the sieve holes. Those grains do not pass through the sieve holes, remain over the sieve and may clog (block) the sieve holes, thus reducing the screen clearance coefficient. The tests were done using a laboratory vibrator and control sieves, by subsequently screening mixtures of particulate materials with a different content of blocking grains and different percentage share of the upper- and lower-size fractions. Particulate materials of three model grain shapes were used for the tests: spherical, sharp-edged and irregular. The paper also includes a statistical analysis of the results obtained through experiments and an innovative method for describing sieve holes blocking. The new blocking coefficient specifies the percentage number of blocked sieve holes in relation to the total number of sieve holes. Grain size is a parameter that determines the value of the screen blocking coefficient in time. An increase in the content of blocking grains in the mixtures results in an increase in the percentage number of blocked sieve holes. The content of individual fractions in the mixture also has a significant impact on the course of sieve holes blocking. Screening is a very common industrial practice, and various designs of screens and types of sieves are available. That is why the subject of this paper is so important.
PL
Artykuł dotyczy analizy zjawiska blokowania otworów sitowych przesiewaczy oraz określa wpływ zawartości ziaren blokujących w nadawie na to zjawisko. Proces blokowania polega na grzęźnięciu ziaren różnych wielkości w otworach sitowych. Jest to zjawisko znacznie obniżające wydajność procesu przesiewania. Mechanizm blokowania otworów sitowych jest w dużym stopniu przypadkowy. Do opisu blokowania oczek w sicie stosowany jest współczynnik zablokowania otworów sitowych. Ziarna blokujące to klasa ziaren równych, bądź nieco większych od wymiaru otworu sitowego. Ziarna te nie przejdą przez oczka w sicie, pozostając w produkcie nadsitowym mogą zatykać (blokować) otwory sitowe zmniejszając współczynnik prześwitu tego sita. Badania przeprowadzono na wstrząsarce laboratoryjnej i sitach kontrolnych, przesiewając kolejno mieszaniny materiałów ziarnistych o różnej zawartości ziaren blokujących oraz różnych procentowych udziałach klasy dolnej i górnej. Użyto materiałów ziarnistych o trzech modelowych kształtach ziaren: agalit (kształt kulisty), kruszywo (kształt ostrokrawędziowy) i piasek kwarcowy (nieregularny kształt ziaren). W ramach niniejszej pracy przeprowadzono również statystyczną analizę wyników uzyskanych na drodze doświadczalnej oraz przedstawiono nowy sposób opisu zjawiska blokowania otworów sitowych. Proponowany współczynnik zablokowania określa procentową ilość zablokowanych otworów w sicie w odniesieniu do liczby jego wszystkich otworów. Wymiar ziarna jest parametrem, który determinuje wartość współczynnika zablokowania otworów sita w czasie. Wzrost zawartości ziaren blokujących w nadawie skutkuje wzrostem procentowej ilości otworów zablokowanych. Zawartość poszczególnych frakcji w mieszaninie ma znaczący wpływ na przebieg procesu blokowania. Przesiewanie jest bardzo rozpowszechnionym procesem przemysłowym, a na rynku dostępne są różne warianty konstrukcyjne przesiewaczy i rodzaje sit. Fakt ten tłumaczy celowość podjęcia tej tematyki w prezentowanej pracy.
PL
Wykorzystano zjawisko fluorescencji do oceny homogeniczności mieszanin ziarnistych i sypkich, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy proponowana metoda może mieć swoje zastosowanie w przypadku mieszanin wieloskładniowych. Do tego celu użyto paszy piętnastoskładnikowej. Dotychczasowe badania prowadzono dla mieszania układów trójskładnikowych. Do paszy jako traser wprowadzano kukurydzę oraz kardi, które pokryto określonymi we wcześniejszych obserwacjach roztworami substancji fluorescencyjnych (Tinopal 0,3%, Uranina 0,3% i 0,5%, Rodamina 0,01%). Testy przeprowadzono zgodnie z wypracowaną poprzednio metodyką. Uzyskane wyniki wskazują, że zjawisko fluorescencji może służyć do oceny udziału trasera i homogeniczności wieloskładnikowych mieszanin ziarnistych. Zadowalające wyniki otrzymano dla wszystkich przeprowadzonych serii badań.
EN
Homogeneity of granular mixtures was studied by using fluorescence tracers to evaluate the application of the method for multicomponent mixts. A 15-component feed mixt. was use for the study. Maize and safflower seeds were coated with solns. of fluorescent substances (tinopal 0.3%, uranine 0.3% and 0.5%, rhodamine 0.01%) and introduced into the feed. The fluorescence-based methods can be recommended for the assessment of homogeneity of multicomponent granular mixts.
EN
This paper presents the results of the evaluation of feed quality conducted on the basis of the content of a tracer coated with a fluorescent substance. The study used the example of compound feed mixture for laying hens. Feed ingredients: maize and kardi primed wet using fluorescent solutions. The substances, such as Tinopal, Uranine and Rhodamine B were excited to shining by ultraviolet radiation. Before mixing process started, two tracers coated with different fluorescent substances were introduced into the mixture. The acquired images of the samples were analysed using the Patan computer program and were the basis of the information about the percentage share of the specified key component. The tests were used to verify the premise that there is a possibility of simultaneous determination of several components in a mixture based on fluorescent method. The results confirmed this assumption.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości paszy w oparciu o zawartość składnika kluczowego pokrytego substancją fluorescencyjną. Badania przeprowadzono na przykładzie wieloskładnikowej mieszanki paszowej dla kur niosek. Składniki paszy: kukurydze i kardi zaprawiano na mokro rozworami fluorescencyjnymi. Zastosowane substancje: tinopal, uranina i rodamina B wzbudzano do świecenie promieniowaniem ultrafioletowym. Pozyskane obrazy próbek poddawano analizie w programie komputerowym Patan, na podstawie którego uzyskiwano informacje o procentowej zawartości wskazanego składnika kluczowego. Do mieszanki przed rozpoczęciem procesu mieszania wprowadzano dwa trasery pokryte różnymi substancjami fluorescencyjnymi. Testy miały posłużyć do weryfikacji założenia, że istnieje możliwość jednoczesnego oznaczenia zawartości kilku składników w jednej mieszance w oparciu o metodę fluorescencyjną. Uzyskane wyniki potwierdziły założenie.
EN
The paper presents the impact of feed mixtures for poultry on their kinetic strength determined with Holmen's method. Research material came from a production line and 9 pelleted feed mixtures for poultry with diameter of 3.2 mm were accepted for the research. Feed was prepared, pelleted and cooled with the use of the same devices and their exploitation settings were comparable with regard to the investi-gated feed pellet. The obtained research results proved that kinetic strength of the investigated feed pellets was statistically significant in relation to the composition of the feed mixture. Relations of kinetic strength of pellets to the composition of the feed mixtures were deter-mined with the multiple regression method. From the determined models the highest utilitarian value may occur in case of a model with four explanatory variables: corn (x1), wheat (x2), soya meal (x4) and fat (x5).
PL
W pracy przeanalizowano wpływ składu mieszanek paszowych dla drobiu, na ich wytrzymałość kinetyczną, określaną metodą Holmena. Materiał do badań pochodził z linii produkcyjnej, a do analizy przyjęto 9 granulowanych mieszanek paszowych dla drobiu o średnicy granul 3,2 mm. Paszę przygotowywano, granulowano i schładzano wykorzystując te same urządzenia, a ich nastawy eksploatacyjne były porównywalne w odniesieniu do badanego granulatu paszowego. Uzyskane wyniki badań wykazały, że wytrzymałość kinetyczna badanych granulatów paszowych była statystycznie istotna w zależności od składu mieszanki paszowej. Zależności wytrzymałości kinetycznej granulatu od składu mieszanek paszowych wyznaczono metodą regresji wielorakiej. Z wyznaczonych modeli największą wartość utylitarną może mieć model z czterema zmiennymi objaśniającymi: kukurydza (x1), pszenica (x2), śruta sojowa (x4) oraz tłuszcz (x5).
8
Content available remote Algorytm doboru mocy napędu rozdrabniaczy bijakowych
PL
Wzrost zapotrzebowania na przetwory mięsne, powoduje rozwój gospodarstw hodowlanych oraz zapotrzebowanie na maszyny paszowe małej wydajności, w tym rozdrabniacze udarowe. Cechuje je duża energochłonność. W pracy przedstawiono własny algorytm graficzny doboru mocy dla tych maszyn, który powinien zmniejszyć zużycie energii w procesie oraz w konsekwencji zmniejszyć koszty eksploatacji rozdrabniaczy o małej wydajności (200-1OOO kg/h).
EN
An increase of demand for meat products influences on the equipment in growing farms including beater grinders for corn grain. They are characterized by high energy consumption. The own graphical procedure for the selection of energy consumption in grinders is described in the paper. It should decrease the energy consumption and exploitation costs of grinders with small output (200-1000 kg/h).
PL
W pracy przedstawiono zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt wywołane przez toksyny grzybów pleśniowych występujących w paszach i żywności. Ogólnie scharakteryzowano grzyby pleśniowe produkujące mikotoksyny oraz omówiono czynniki warunkujące ich syntezę. Dokonano charakterystyki najważniejszych grup mikotoksyn: aflatoksyn, ochratoksyn, trichotecen, fumonizyn i zearalenonu pod względem ich występowania i toksyczności. Omówiono wpływ obecności mikotoksyn w paszy na skażenie żywności, zwracając uwagę na aflatoksynę B1, która może być kumulowana w mleku jako aflatoksyna M1. Dokonano przeglądu możliwych metod zapobiegania syntezie mikotoksyn przez grzyby oraz omówiono sposoby detoksykacji pasz i żywności. Podkreślono perspektrywiczną rolę biologicznych metod detoksykacji, polegających na wykorzystaniu specyficznych właściwości niektórych mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii kwasu mlekowego, drożdży i pleśni.
EN
This compiled literature review highlights the health risks of animals and humans caused by toxins of filamentous fungi occurring in feed and food. The moulds producing mycotoxins were characterized and the factors influencing their synthesis were discussed. The characteristic of the most important groups of mycotoxins: aflatoxins, ochratoxin, trichothecene, fumonisins and zearalenone in terms of their occurrence and toxicity was presented. The influence of the mycotoxins occurrence in feed on food contamination was discussed. Emphasis was given to aflatoxin B1, which can be accumulated in milk as aflatoxin M1. Possible methods of preventing the mycotoxins synthesis by fungi and strategies of feed and food detoxification were reviewed. The perspective role of biological methods of detoxification with the use of specific properties of some microorganisms and particular lactic acid bacteria, yeasts and mould was underlined.
PL
W artykule zamieszczono wyniki porównawczych badań wpływu wybranych czynników technologicznych na skuteczność osadzarkowego procesu wzbogacania, które wykonano w ramach projektu nr POIG. 01.01.02-24-017/08 „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”. Porównano parametry produktów wzbogacania i wyniki rozdziału uzyskane w badaniach osadzarki przemysłowej oraz na stanowisku laboratoryjnym. Stwierdzono istotny wpływ obciążenia oraz składu gęstościowego i ziarnowego nadawy na skuteczność rozdziału. Wykazano również, że zmiana udziału klasy 3-0,5 mm w nadawie wpływa na gęstość rozdziału wzbogacanego materiału, a tym samym na parametry uzyskiwanych produktów.
EN
Results of comparative tests of impact of selected technological factors on eff ectiveness of jig separation, which were carried out within the project No. POIG. 01.01.02-24- 017/08 entitled “Intelligent coking plant meeting the requirements of the best available technology”, are included in the paper. Parameters of benefi ciation products and results of separation obtained in tests of industrial jig and at the laboratory stand were compared. Signifi cant impact of fl ow rate as well as density and grain size distribution of feed on separation eff ectiveness was found. It was also shown that change in share of 3-0.5 mm class in the feed aff ects separation density of benefi ciated material, and thus the parameters of obtained products.
PL
Rozwój pleśni w paszach niesie ze sobą negatywne skutki związane z obniżeniem jej wartości odżywczej, produkcją mikotoksyn (drugorzędowych toksycznych metabolitów) oraz alergennych spor, które stanowią czynniki ryzyka dla zdrowia zwierząt i ludzi. Do najlepiej poznanych mikotoksyn należą aflatoksyny, syntetyzowane głównie przez szczepy z rodzaju Aspergillus. Obecność aflatoksyn w paszach jest związana z rozwojem pleśni w czasie zbioru oraz podczas przechowywania płodów rolnych, które wykorzystuje się w żywieniu zwierząt. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość biotransformacji aflatoksyny B1 u bydła mlecznego i kumulacja produktów tej reakcji – aflatoksyny M1 w mleku. Od wielu lat prowadzone są badania nad możliwościami ograniczenia zanieczyszczenia mikotoksynami pasz, zarówno na drodze hamowania wzrostu grzybów i tym samym produkcji przez nie mikotoksyn, jak i poprzez detoksykację materiału skażonego na drodze chemicznej, fizycznej i mikrobiologicznej. Ostatnia z wymienionych metod wydaje się metodą najbardziej przydatną do praktycznego wykorzystania w dekontaminacji skażonych surowców roślinnych. Prace badawcze dotyczące biologicznej inaktywacji aflatoksyn i hamowania rozwoju grzybów toksynotwórczych prowadzone są nadal w wąskim zakresie i obejmują przede wszystkim procesy fermentacyjne. Spośród wielu drobnoustrojów wykazujących zdolność do degradacji mikotoksyn szczególnym zainteresowaniem cieszą się bakterie fermentacji mlekowej. Przykładami praktycznego ich zastosowania są preparaty bakteryjne przeznaczone do kiszenia pasz, które zawierają szczepy bakterii o zdolności do obniżenia poziomu aflatoksyn. W pracy zaprezentowano pozytywny wpływ bakteryjnej kultury starterowej na obniżenie zawartości aflatoksyn w kiszonkach z runi łąkowej nawet powyżej 90%, w odniesieniu do jej początkowej zawartości w zielonkach.
EN
Mold growth in feed leads to adverse effects associated with the reduction of its nutritional value, production of mycotoxins (toxic secondary metabolites), and allergenic spores, which are risk factors for animal and human health. Aflatoxins, synthesized especially by strains of the genus Aspergillus are the best known mycotoxins. The presence of aflatoxins in feed is connected with the growth of mold in the time of harvest and during storage of agricultural products, which are used in animal feed. The possibility of biotransformation of aflatoxin B1 in dairy cattle and the accumulation of products of the reaction - the aflatoxin M1 in milk is another threat. For many years there were conducted researches into ways of reducing mycotoxin contamination of feed, either by inhibiting the growth of fungi and thus the production of mycotoxins by them and through detoxification of material contaminated by chemical, physical and microbiological methods. The latter method seems to be the most suitable for practical use in decontamination of contaminated plant material. Researches on the biological inactivation of aflatoxins and inhibition of growth of toxigenic fungi are still held in a narrow range and comprise mainly fermentation processes. Among many microorganisms having the ability to degrade mycotoxins the lactic acid bacteria are of particular interest. Bacterial preparations for silage feed, which include the bacteria strains with the special ability to reduce the level of aflatoxins are examples of their practical application. In this paper there was proved a positive effect of bacterial starter culture on decreasing the content of aflatoxins in meadow grass silages, even above 90% with respect to its initial content.
PL
Celem badań była analiza i ocena zawartości mocznika, ilości komórek somatycznych, a także relacji ilościowej tłuszczu do białka w mleku krów, w gospodarstwie ekologicznym. Składniki te związane są ze strukturą pasz, którymi żywione są krowy mleczne. Krowy mleczne chowane są w oborowym systemie wolnowybiegowym przy konwencjonalnym systemie karmienia - w okresie zimowym oraz żywieniu pastwiskowym - w okresie letnim. Analiza obejmuje określenie zawartości mocznika, komórek somatycznych i stosunku ilości tłuszczu do białka w mleku, w odniesieniu do poszczególnych grup laktacyjnych krów i miesięcy, w latach 2007-2009.
EN
The aim of the research is to analyze and to evaluate the level of urea, numbers of somatic cells and quantitative relation of fat and protein in the milk of cows on the organic farm. These components are associated with forage structure used for the feeding the dairy cows. Dairy cows are maintained in free-position cowsheds with a conventional feeding system - in the winter and grazing on the pastures - in the summer. The analysis includes indicating the amount of urea, somatic cells and ratio of the quantities of fat to protein in milk, in relation to individual lactation groups of cows in particular months of the years 2007-2009.
PL
Przedstawiono metodę i stanowisko do pomiaru przemieszczeń oraz wyniki badań doświadczalnych wpływu posuwu na wartość przemieszczeń względnych układu narzędzie - przedmiot obrabiany podczas frezowania czołowego.
EN
Presented are a method and a testing stand for measurement of the relative position changes with the results of the tests on the effects of the feed movement on the tool-work piece position changes during face milling operation.
PL
Poglądy nauki, biznesu oraz rolników-producentów żywności i pasz dotyczące funkcjonowania rolnictwa ekologicznego i wykorzystującego GMO w świecie roślin i zwierząt sa często skrajne. Padają argumenty za i przeciw współistnienia takich systemów produkcji. Opracowanie niniejsze jest oparte na wiedzy mogącej zbliżyć stanowiska stron w dyskusji, a wykorzystano do tego celu gatunek Solanum tuberosum. Ze względu na wegetatywny sposób rozmnażania ziemniaka, istnieje po spełnieniu pewnych ograniczeń możliwa na danym obszarze koegzystencja upraw ekologicznych, konwencjonalnych i wykorzystujących GMO ziemniaka. Warunkiem istnienia takiej koegzystencji jest zachowanie bezpieczeństwa żywności i paszy.
EN
The views of science, business, and farmers on the operation of organic farming and GMOs in plants and animals are often extreme. Shots are pros and cons of co-existence of such systems of production. The study is based on knowledge that could come close positions of the parties in the discussion and used for this purpose the species Solanum tuberosum. Due to the vegetative mode of propagation of potato, the coexistence of organic, conventional and GMO use in cultivation systems is possible. Provided that there is compliance with the principles of coexistence and preservation of food and feed safety.
PL
Celem pracy była ocena składowych barwy tkanki mięśniowej, tłuszczowej, łącznej i podwędzonej powierzchni prób wyrobów funkcjonalnych - polędwicy wieprzowej oraz ocena czynników wpływających na te zmienne, w postaci sposobu skarmiania zwierząt i zastosowanego opakowania. Porównywano wpływ paszy standardowej i paszy z dodatkiem 1,0 mg selenu organicznego na 1 kg paszy w przypadku opakowań z atmosferą naturalną, opakowań próżniowych oraz dwóch rodzajów opakowań z modyfikowaną atmosferą (70% N2 i 30% CO2, 40% N2 i 60% CO2). Przy wykorzystaniu komputerowej analizy obrazu oceniono składowe barwy w systemie RGB. Stwierdzono, że te badane czynniki łącznie wpływają na barwę tkanki mięśniowej, tłuszczowej i podwędzonej powierzchni, ale nie wpływają na barwę tkanki łącznej. Zastosowanie odpowiedniego rodzaju opakowania w przypadku wędlin funkcjonalnych charakteryzujących się podwyższoną zawartością selenu przyczynić się może do kształtowania barwy produktu.
EN
The purpose of the study was to assess the components of colour of muscle tissue, fat tissue, connective tissue and smoked surface of the pork loin, as an example of functional pork product. The influence of chosen factors - forage and packaging, on the analysed components of colour was also assessed. The influence of standard forage and forage with addition of 1,0mg of selenium per kg of forage were compared in case of loin packed into conventional packaging, vacuum packaging and modified atmosphere packaging (70% N2 and 30% CO2, 40% N2 and 60% CO2). Using computer image analysis, the components of colour were assessed in the RGB colour system. It was concluded, that analysed combined factors influence the colour of muscle tissue, fat tissue and smoked surface of the pork loin, but do not influence the colour of connective tissue. Applying properly chosen packaging technologies in case of selenium-enriched pork functional products, may create desired colour of product.
EN
This work aims to analyze the effect of the cutting parameters on chip segmentation of the aluminium alloy A2024-T351 during machining process. In this work, two parameters are considered: the tool rake angle of the cutting tool and the feed under dry machining. An orthogonal cutting FE model is developed in Abaqus/Explicit for this purpose. A thermo-visco- plastic-damage model for the machined material and thermo-rigid behaviour for the cutting tool have been assumed. At the chip/tool contact zone, the modified Coulomb friction model has been adopted. Thermal effects are considered by taking into account the heat flux generated by visco-plastic strain and also by friction at the tool-workpiece interface. The obtained results showed the effect of the tool rake angle and feed on the cutting force and chip morphology as well as temperature distribution at the tool rake face.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.