Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woda przeznaczona do spożycia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Pierwsza europejska dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powstała w 1998 roku. W międzyczasie wprowadzano do niej zmiany, jednak nie były one rewolucyjne. Największe obciążenie dla wodociągów spowodowała zmiana w 2015 r. oparta na wymaganiach Euratom. 23 grudnia 2020 r. została opublikowana od dłuższego czasu wyczekiwana nowa dyrektywa 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekształcająca tę z 1998 roku. Debata nad jej treścią trwała kilka lat, instytucje unijne, zgodnie z zasadami, szeroko konsultowały wszystkie zapisy. Wydaje się, że założenia nowej dyrektywy są jasne, jednak czy tak jest okaże się dopiero podczas jej transpozycji, a następnie wdrażania.
PL
Aktualnie teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zarówno z wód powierzchniowych jak i podziemnych, ustanawia z urzędu organ Wód Polskich, a decyzję o ustanowieniu terenu ochrony pośredniej podejmuje się na podstawie analizy ryzyka, obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrologiczne lub hydrogeologiczne oraz dokumentację, odpowiednio, hydrologiczną lub hydrogeologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody, najlepiej wieloletnie.
PL
Komisja ds. Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego zatwierdziła w dniu 30 listopada 2020 r. porozumienie dotyczące dyrektywy w sprawie wody pitnej (DWD – Drinking Water Directive – dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) oraz przyjęła rezolucję, w której domaga się prawidłowego wdrożenia prawodawstwa UE dotyczącego wody. Na posiedzeniu plenarnym parlamentu w dniach 14-17 grudnia 2020 r. odbędzie się głosowanie nad przyjęciem obu dokumentów.
PL
Przez dziesięciolecia polityka surowcowa kraju była stawiana na pierwszym miejscu, daleko przed bezpieczeństwem zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Przedsiębiorstwa wodociągowe chcąc sprostać temu zadaniu musiały nauczyć się współpracować z zakładami górniczymi. W takich warunkach 85 lat temu swoją działalność rozpoczęły Wodociągi Chrzanowskie – w czasach gdy górnictwo miało kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju, a wpływ eksploatacji górniczej na środowisko gruntowo-wodne był marginalizowany.
PL
Brak jednolitego w skali UE systemu oceny higienicznej wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest powodem barier handlowych i utrudnień dla przedsiębiorców, którzy muszą poddawać wyroby ocenie w każdym z państw członkowskich. Projekt nowych regulacji w tym zakresie wprowadzając harmonizację metod badania powyższych wyrobów w oparciu o normy wydane na podstawie rozporządzenia (UE) 305/2011, przewiduje jednocześnie szczegółowe określenie zasad oceny higienicznej w aktach wykonawczych do nowej dyrektywy dotyczącej wody przeznaczonej do spożycia. Zasadniczym celem nowych zasad oceny jest ich ujednolicenie na obszarze UE, zapewniające jednocześnie wysoki poziom ochrony zdrowia konsumentów.
EN
The lack of a harmonised and uniform EU-wide system of hygiene assessment of products in contact with water intended for human consumption is a reason for trade barriers and difficulties for entrepreneurs who have to assess their products in each Member State. The project of new regulations introducing harmonization of testing methods for the above products based on standards issued on the basis of Regulation (EU) 305/2011, also provides for a detailed definition of the principles of hygiene assessment in the implementing acts to the new directive on drinking water. The main purpose of the new assessment principles is to harmonize them throughout the EU, while ensuring a high level of consumer health protection.
PL
W prezentowanej pracy określono wielkości błędów wyników uzyskanych w trakcie oznaczeń zawartości metali w wodach przeznaczonych do spożycia oraz podjęto próbę wyjaśnienia zaobserwowanych różnic. Stwierdzono, że aby uniknąć błędów w wynikach oznaczeń, duże znaczenie ma dokładne przepłukanie instalacji przed pobraniem próbki do badania.
EN
The presented work determined the magnitude of errors of results obtained during the determination of metal content in water intended for consumption, and an attempt was made to explain the observed differences. It was found that to avoid errors in the results of determinations, it is important to thoroughly rinse the installation before taking the sample for examination.
EN
Knowledge of uncertainty in analytical results is of prime importance in assessments of compliance with requirements set out for the quality of water intended for human consumption. Assessments of drinking water quality can be per-formed using either a deterministic or a probabilistic method. In the former approach, every single result is referred directly to the parametric value, while in the probabilistic method uncertainty related to analytical results is taken into account during the decision-making process. In the present research, laboratory uncertainty and uncertainty deter-mined on the basis of results of analyses of duplicate samples collected in two Polish cities were compared and used in the probabilistic approach of water quality assessment. Using the probabilistic method, more results were considered to be “above the parametric value”. Most excesses were observed when the maximum allowable uncertainty as set out in the Regulation of the Minister of Health of 7 December 2017 was used, which is due to the highest values of these uncertainties. The lowest values above parametric values in the probabilistic approach were observed when measurement uncertainty was considered.
PL
W trakcie negocjowania pod koniec ubiegłego roku w komisji Wspólnej Rządu i Samorządu zapisów nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z wieloma wątpliwościami, zwłaszcza dotyczącymi interpretacji poszczególnych paragrafów, obiecała stronie samorządowej, że zostanie przygotowany poradnik/przewodnik wyjaśniający zaistniałe wątpliwości. Miał on być skonsultowany z przedstawicielami samorządów, którzy chcieli mieć pewność, że wszelkie nurtujące ich pytania zostaną wyjaśnione.
PL
Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ma już swoje lata [1]. Uznano, że mimo jej dotychczasowych modyfikacji [2], nie odpowiada już ona w wystarczający sposób na wyzwania związane z bezpieczeństwem, dostępem i jakością wody. Na początku lutego Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmerans oraz Komisarz ds. środowiska Karmenu Vella, zaprezentowali w imieniu Komisji Europejskiej propozycję nowej treści dyrektywy [3, 4]. Propozycja ta jest tą samą, która wcześniej jako nieoficjalna wersja wzbudzała emocje specjalistów. Tak jak pisałam w poprzednim artykule (TW 1/2018), dyrektywa wprowadza wiele nowych parametrów. Jest naprawdę poważną zmianą dotychczasowego porządku. Zmienia podejście do monitoringu, najważniejsza staje się bowiem kwestia oceny ryzyka i takiego nim zarządzania, aby zwiększać bezpieczeństwo wody w całym łańcuchu od źródła do kranu. Część artykułów została więc znacząco zmieniona, nie tylko ze względu na podejście do kwestii bezpieczeństwa wody, ale także z powodu zmieniających się realiów i postępu technologicznego.
PL
Kwestia dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD) [1], była gorąca w zasadzie cały zeszły rok. Wydaje się, że jest już gotowa do wkroczenia na ścieżkę legislacyjną, choć w chwili pisania artykułu pozostaje wciąż nieopublikowana przez Komisję Europejską. Droga do uchwalenia jest więc jeszcze dość daleka, gdyż dyrektywa musi przejść przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Nowa propozycja pojawiła się jednak w nieformalny sposób i wiele informacji, co do jej brzmienia, wydaje się na tym etapie legislacji pewnych.
PL
Wtórne zanieczyszczenie wody przeznaczonej do spożycia niklem może następować podczas jej gotowania w czajnikach elektrycznych z elementami grzejnymi zawierającymi stopy tego metalu. Opisana w niniejszej pracy procedura pozwala na prowadzenie znormalizowanych testów umożliwiających oszacowanie poziomów stężeń uwalnianego niklu do gotowanej wody z metalowych płyt i spiral grzejnych czajników elektrycznych. W przypadkach wszystkich zbadanych czajników elektrycznych (n=48) nie zaobserwowano nadmiernego uwalniania się tego metalu do gotowanej wody testowej. Najwyższe stwierdzone stężenie niklu w przegotowanej wodzie (2,8 μg/l) jest znacząco niższe od obowiązującego legislacyjnie najwyższego dopuszczalnego stężenia tego metalu w Polsce i Unii Europejskiej wynoszącego 20 μg/l. Dodatkowo wyznaczone podczas badań maksymalne pobranie niklu wraz z gotowaną wodą stanowi nie więcej niż 0,67% tolerowanego dobowego pobrania (12 μg/(kg·dobę)). W związku z tym stosowanie tego typu urządzeń do gotowania wody, która może następnie służyć do przyrządzania żywności i napojów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.
EN
Secondary contamination of water intended for human consumption can occur during cooking in electric kettles with heating elements containing alloys of this metal. The procedure described in this paper allows us to carry out standardized tests to estimate the concentration levels of nickel released into boiled water from metal plates and coil heated electric kettles. In cases of all tested electric kettles (n=48), no excessive release of this metal was observed into the boiled test water. The highest estimated concentration of nickel in boiled water (2.8 μg/l) is significantly lower than the legislative value of maximum admissible concentration of this metal established in Poland and the European Union – 20 μg/l. In addition, the maximum nickel intake with boiled water estimated during the study is not higher than 0.67% of the tolerable daily intake (12 μg/(kg·day)). Consequently, the use of this type of equipment for cooking water which can then be used to prepare food and beverages does not pose a risk to human health.
PL
Komisja ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym została utworzona pod koniec 2012 roku. Było to związane z realizacją wniosku z Panelu „Priorytety Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody", III Międzynarodowego Kongresu Zdrowia Publicznego, który odbył się 22 października 2010 r. w Warszawie. W pierwszej kadencji, pod przewodnictwem dr. Bogdana Wojtyniaka, prof. nadzw. NIZP-PZH, zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny ds. Szkolenia Podyplomowego i Współpracy w zakresie Zdrowia Publicznego, Komisja podjęła m.in. próbę przeprowadzenia analizy problemów związanych z wdrażaniem dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oceny obowiązujących w kraju przepisów prawnych w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę oraz zaproponowała pewne działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody i ochrony zdrowia publicznego.
PL
W pracy przedstawiono stężenia wybranych farmaceutyków w ściekach nieoczyszczonych i po oczyszczeniu, wodach powierzchniowych i wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce oraz na świecie. Opisano również wpływ farmaceutyków na człowieka i organizmy wodne. Najczęściej identyfikowanymi lekami w ściekach są: beta-blokery (atenolol, propanolol, metoprolol), niesteroidowe leki przeciwzapalne (diklofenak, naproksen, ketoprofen), hormony płciowe (naturalne: estron, 17 b-estradiol, estriol i syntetyczne: etinyloestradiol), karbamazepina - lek przeciwpadaczkowy, regulatory gospodarki lipidowej - fibraty (kwas klofibrowy, gemfibrozil, bezafibrat). Dane leki są trudno usuwalne w nawet rozbudowanych procesach oczyszczania ścieków. Karbamazepina ulega eliminacji w 10%, diklofenak od 21 do 40%, naproksen w 50-80%, metoprolol (beta-bloker) do 25%, a propanolol (najbardziej lipofilowy beta-bloker) jest prawie nieusuwalny. Obecność leków w wodach powierzchniowych jest problemem globalnym.
EN
The article presents the analysis of the concentrations of selected pharmaceuticals in non-treated and treated wastewater, surface water and drinking water in Poland and around the world. Also, the effects of pharmaceuticals on human beings and aqueous organisms were discussed. Among pharmaceuticals the most frequently identified in wastewater are: beta-blockers (ie atenolol, propanolol, metaprolol), non steroidal anti inflammatory drugs (ie diclofenac, naproxen, ketoprofen), estogens (natural: estrone, 17 b-estradiol, estriol and synthetic: ethinylestradiol), carbamazepine - an anticonvulsant drug, and lipid regulators - fibrates (ie clofibric acid, gemfibrozil, bezafibrate). Some of these pharmaceuticals are difficult to remove even through advanced processes of wastewater treatment. Carbamazepine can be removed by 10%, diclofenac can be removed by 21 up to 40%, naproxen can be removed by 50-80%, metoprolol (that belongs to the group of beta-blockers) can be removed by 25%, and propanolol (the most lipophilic beta-blocker) is almost non removable. The presence of pharmaceuticals in surface water is now considered a global issue.
EN
According to Polish Ministry of Health regulations, in case Clostridium perfringens spores are identified in treated water samples, Cryptosporidium and Giardia protozoan parasites detection should be part of drinking water quality supervision procedure, both for surface and mixed water intake sites. The study assessed effectiveness in removing of protozoan parasite cysts and oocysts as well as sulfite-reducing clostridia in surface water treatment processes in Podkarpackie region waterworks. Presence of Cryptosporidium sp. oocysts was detected in 83% of surface intake water samples but the contamination was low. The number of`protozoa was a mean of 0.06 oocysts in 1 dm3. Giardia sp. cysts were detected in all raw water samples and their number was a mean of 0.18 cysts in 1 dm3. Spores of sulfite-reducing clostridia were also detected in all water samples (>102 cfu/100 cm3). Parasitic protozoa were not present in samples of treated (coagulation/filtration) and disinfected water. This study demonstrated that the water treatment technologies applied in Podkarpackie region waterworks constitute an effective barrier against protozoan parasites, but are not always sufficient against spores of anaerobic Clostridium sp. present in the raw water.
PL
Pierwotniaki pasożytnicze z rodzaju Cryptosporidium i Giardia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powinny być elementem kontroli jakości wody pochodzącej z ujęć powierzchniowych lub mieszanych, w przypadku gdy w wodzie oczyszczonej zostanie wykryta obecność bakterii Clostridium perfringens. W pracy dokonano oceny skuteczności usuwania cyst i oocyst pierwotniaków pasożytniczych oraz klostridiów redukujących siarczyny w procesach oczyszczania wody powierzchniowej w wodociągach woj. podkarpackiego. Obecność oocyst Cryptosporidium sp. wykryto w 83% pobranych próbek ujmowanej wody powierzchniowej, przy czym jej zanieczyszczenie było nieznaczne. Liczba tych pierwotniaków wynosiła średnio 0,06 oocyst w 1 dm3 wody. Giardia sp. były wykrywane we wszystkich próbkach ujmowanej wody, średnio 0,18 cyst w 1 dm3. Również we wszystkich próbkach wody wykryto obecność przetrwalników klostridiów redukujących siarczyny (>102 jtk/100 cm3). W próbkach wody oczyszczonej (po koagulacji/filtracji) oraz po dezynfekcji nie wykryto obecności pierwotniaków pasożytniczych. Badania wykazały, że technologie oczyszczania wody zastosowane w zakładach wodociągowych województwa podkarpackiego stanowią skuteczną barierę zabezpieczającą wodę przeznaczoną do spożycia przed pierwotniakami pasożytniczymi, ale nie zawsze wystarczającą wobec obecnych w ujmowanej wodzie przetrwalników beztlenowców z rodzaju Clostridium.
PL
Wykorzystując techniki skaningowej mikroskopii elektronowej obserwowano zmiany struktury biofilmu tworzącego się na powierzchni różnych materiałów umieszczonych przez 5 miesięcy w urządzeniu przepływowym. Równocześnie podjęto próby izolacji wybranych gatunków bakterii i grzybów, w tym Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila oraz Candida albicans. Jednocześnie prowadzono pośrednią ocenę przyrostu biomasy mikroorganizmów poprzez pomiary poziomu bioluminescencji na powierzchni badanych materiałów. Wykazano różne tempo wzrostu biofilmów w zależności od badanej powierzchni.
EN
Comparison of biofilm formation growth rate on different solid surfaces (stainless steel, polyethylene and paraffin wax) was a main purpose of this assay. Investigation was conducted during 5 months in dynamic conditions using continuous flow reactor. Microbial growth was measured indirectly using bioluminescence technique (ATP assay) and directly using microscope observations (SEM techniques) and total plate count techniques. Isolation of pathogenic bacteria (Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila) and fungi (Candida albicans) was carried out simultaneously.
PL
Stosowanie urządzeń i materiałów służących do: doczyszczania wody - filtrów węglowych lub filtrów z wymieniaczami jonowymi budowy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i wytwarzania armatury stosowanej do czerpania wody, może być związane ze zwiększeniem zawartości szeregu metali w wodzie przeznaczonej do spożycia. W związku z tym celowe jest badanie stężeń niektórych metali w wodzie pozostającej w kontakcie z ww. urządzeniami i materiałami za pomocą odpowiednio czułych metod spektrometrii atomowej np. spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-AES). Przeprowadzone badania wykazały uwalnianie się srebra z posrebrzanych filtrów węglowych stosowanych do doczyszczania wody podczas całego okresu ich użytkowania. Wydajności wymywania srebra były zależne od typu stosowanych filtrów. Dodatkowo stosowanie filtrów zawierających węgiel aktywny i/lub wymieniacze jonowe może prowadzić do redukcji zawartości niektórych metali w doczyszczonej wodzie. Ma to istotne znaczenie, ponieważ materiały służące do budowy instalacji i armatury mogą być odpowiedzialne za znaczne zwiększenie obserwowanych stężeń pierwiastków w wodzie wodociągowej takich jak chrom, nikiel, miedź, cynk i ołów.
EN
Application of devices and materials used for: water cleaning thoroughly - carbon fitters or filters with ion exchangers, the construction of water supply and sewage system and producing the fittings applied for water drawing, may be connected with increase of content of several metals present in water intended for consumption. In connection with this fact it is advisable to study the concentration of some metals present in water, which is in contact with devices and materials mentioned above, using adequate sensitive atomic spectrometric methods such as inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) The studies showed discharge of silver from the carbon filters impregnated with this metal, used for water cleaning thoroughly, during whole period of their usage. The efficiencies, of silver leaching were depending on the types of filters applied. Additionally the usage of filters consisting of active carbon and / or ion exchangers may lead to reduction of content of some metals present in water cleaned thoroughly. It has significant meaning because the materials applied for construction the systems and fittings may be responsible for considerable increase of observed concentration of elements such as: chromium, nickel, copper, zinc and lead, in supplied water.
17
Content available remote Implementacja Dyrektywy 75/440/EWG do legislacji krajowej
PL
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska (DzU Nr 204, poz. 1728. 2002 r.) stanowi całkowite przeniesienie wymogów Dyrektywy 75/440/EEC. 2. Ustalono trzy kategorie śródlądowych wód powierzchniowych, zależne od wartości wskaźników występujących w tych wodach, obligujące do odpowiedniego uzdatniania. 3. Ustalono wymagania, jakim powinny odpowiadać poszczególne kategorie jakości wody: Al, A2, A3 (zał. 1 do rozporządzenia). 4. Określono częstotliwość pobierania próbek wody w zależności od liczby zaopatrywanej w wodę ludności oraz kategorii uzdatniania (zał. 2 do rozporządzenia). 5. Podano metodyki referencyjne oraz ich charakterystykę, pozwalającą na prawidłowe wykonywanie analiz pobranych próbek wody (zał. 3 do rozporządzenia). 6. Ustalono sposób oceny jakości wód ujmowanych przed ich uzdatnieniem.
EN
1. The Decree of the Minister of Environment (Journal of Law No 204, item 1728 of 2002) constitutes a complete adoption of the requirements of the Directive No 75/440/EEC. 2. The 3 categories of inland surface water depending on water parameters requiring the proper treatment were established. 3 The requirements to which, the specific water quality categories should correspond, have been introduced - A1 A2, A3 (addendum no 1 to the Decree). 4. The frequency of water sampling has been established. It depends on the number of population, which is supplied with water and water treatment category (addendum no 2 to the Decree). 5. Reference methodology and its characteristics enabling proper analysis of water samples have been specified (addendum no 3 to the Decree). 6. The method of water quality estimation before its conditioning, has been established.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.