Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 155

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  staliwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
This article is a description of the progress of research and development in the area of massive large-scale castings - slag ladles implemented in cooperation with the Faculty of Foundry Engineering of UST in Krakow. Slag ladles are the one of the major castings that has been developed by the Krakodlew (massive castings foundry) for many years. Quality requirements are constantly increasing in relation to the slag ladles. Slag ladles are an integral tool in the logistics of enterprises in the metallurgical industry in the process of well-organized slag management and other by-products and input materials. The need to increase the volume of slag ladles is still growing. Metallurgical production is expected to be achieved in Poland by 2022 at the level of 9.4 million Mg/year for the baseline scenario - 2016 - 9 million Mg/year. This article describes the research work carried out to date in the field of technology for the production of massive slag ladles of ductile cast iron and cast steel.
2
Content available remote The possibility of extending the life of cast steel hulls of the steam turbine
EN
The paper presents the analyze the lifetime of the HP steam turbine hull for the EC Gdynia TG1 combined heat and power plant as part of the renovation. The impact of exploitation on changes in mechanical properties of the steam turbine hulls was determined. At the preliminary material tests were carried out, qualifying the hull of the steam turbine to undertake the revitalization process. Then, after non-destructive testing, trepanation samples were taken from the cold zone and the hot hull, which were subjected to mechanical properties tests. The next stage of work was the revitalization process including hardening and tempering. The mechanical properties and metallographic were carried out testing. In the next stage of work, non-destructive testing was performed to detect cracks and a decision was made to repair these areas by welding. The last stage of the work includes an analysis of the vitality of the steam turbine hull after revitalization.
PL
W pracy przedstawiono analizę żywotności kadłuba turbiny parowej WP w elektrociepłowni EC Gdynia TG1 w ramach remontu. Określono wpływ eksploatacji na zmiany własności mechaniczne metalu kadłubów turbiny parowej. Przeprowadzono wstępne testy materiałowe, kwalifikujące kadłub turbiny parowej do podjęcia procesu rewitalizacji. Następnie po badaniach nieniszczących pobrano próbki trepanacyjne ze strefy zimnej i gorącej kadłuba, które poddano badaniom mechanicznym. Kolejnym etapem pracy był proces rewitalizacji, w tym hartowanie i odpuszczanie. Następnie przeprowadzono badania metalograficzne i wytrzymałościowe, a w dalszej kolejności badania nieniszczące w celu wykrycia pęknięć i podjęto decyzję o naprawie tych obszarów przez spawanie. Ostatni etap prac obejmuje analizę żywotności kadłuba turbiny parowej po rewitalizacji.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac nad optymalizacją procesu wytopu staliwa na odlewy armaturowe w piecu indukcyjnym o wyłożeniu kwaśnym. Do realizacji zabiegów odtleniania i modyfikacji używano materiały zawierające pierwiastki o wysokiej aktywności, jak: Al, Ca, Ti, Zr, Ce, V i Nb. Parametry tych zabiegów zostały ustalone na podstawie wyników prowadzonych pomiarów i oznaczeń zawartości tlenu, azotu i wodoru na różnych etapach prowadzonego procesu. Jakość staliwa oceniano w oparciu o wyniki badań metalograficznych, wytrzymałości i udarności w niskich temperaturach. Stwierdzono, że pomiary zawartości wodoru i aktywności tlenu w ciekłym stopie umożliwiają identyfikację zagrożeń procesu metalurgicznego, opracowanie optymalnych parametrów zabiegów odtleniania i modyfikacji, stabilizację właściwości mechanicznych i uniknięcia powstania wad wewnętrznych typu gazowego w odlewach.
EN
The paper presents the results of works concerning the optimisation of the process of steel melting for castings of industrial fittings in an induction furnace with an acid lining. Materials containing high activity elements such as Al, Ca, Ti, Zr, Ce, V and Nb were used for deoxidation and modification. The parameters of these procedures were determined on the basis of the results of measurements and determinations of oxygen, nitrogen and hydrogen content at various stages of the process. The quality of cast steel was evaluated on the basis of metallographic, tensile and low temperature impact strength test results. It was found that the measurements of hydrogen content and oxygen activity in the liquid alloy allow for the identification of hazards of the metallurgical process, the development of optimal parameters of deoxidation and modification procedures, the stabilisation of mechanical properties and the avoidance of internal gas type defects in castings.
PL
W artykule przedstawiono proces rewitalizacji kadłuba turbiny parowej, po długotrwałej eksploatacji w wysokiej temperaturze. Celem badań było przeprowadzenie analizy żywotności kadłuba turbiny parowej WP dla elektrociepłowni EC Gdynia TG1 w ramach przeprowadzonego remontu. Na początku przeprowadzono wstępne badania materiałowe, kwalifikujące kadłub turbiny parowej do podjęcia procesu rewitalizacji. Następnie po badaniach nieniszczących pobrano próbki trepanacyjne ze strefy zimnej oraz gorącej kadłuba, które zostały poddane badaniom własności mechanicznych. Kolejnym etapem pracy był proces rewitalizacji obejmujący hartowanie i odpuszczanie. Następnie ponownie wykonano ocenę własności mechanicznych i badania metalograficzne. W kolejnym etapie pracy ponownie wykonano badania nieniszczące w celu wykrycia pęknięć oraz podjęto decyzję o naprawach tych obszarów przez spawanie. Ostatni etap pracy zawiera analizę żywotności kadłuba turbiny parowej po rewitalizacji.
EN
The paper presents the revitalization process of the steam turbine hull after long-term operation at high temperatures. The aim of the study was to analyze the viability of the steam turbine casing HP for the combined heat and power station EC Gdynia TG1, as part of the renovation. The first stage of the work was to conduct preliminary material tests that would qualify the steam turbine hull to undertake the revitalization process. In the second stage of work, after the non-destructive tests, trepanning samples were taken from the cold and the hot hull zones, which were subjected to strength testing. In the third stage of work, after the analysis of the test results, the revitalization process is described, which includes the hardening and tempering process. In the next stage of work, non-destructive testing was again performed to detect cracks and a decision was made to repair these areas by welding. Prior to the tests, trepanation samples were again taken for strength tests and microstructure investigation. The last stage of the work is to include the analysis of the lifetime of the steam turbine hull after revitalization.
EN
The paper is concerned with comparing the methods for determining the ferrite content in castings from duplex stainless steels. It uses Schaeffler diagram, empirical formula based calculation, image analysis of metallographic sample, X-ray diffraction and measurement with a feritscope. The influence of wall thickness of the casting on the ferrite content was tested too. The results of the experiments show that the casting thickness of 25 or 60 mm does not have a significant effect on the measured amount of ferrite. The image analysis of metallographic sample and the measurement with the feritscope appear to be the most suitable methods. On the contrary, predictive methods, such as Schaeffler diagram or empirical formula based calculation are only indicative and cannot replace the real measurements. X-ray diffraction seems to be the least suitable measuring method. Values of ferrite content measured in such a way often deviated from the values measured by image analysis and with feritscope.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań makro- i mikroskopowych oraz pomiary twardości doczołowych złączy spawanych ze staliwa G17CrM05-5. Ponadto została przeprowadzona analiza morfologii przełomów udarnościowych złączy spawanych. Złącza spawane wykonano metodą TIG.
EN
The article presents the results of tests of butt welded joints, ie. hardness distribution, macro and microstructure. Analysis of surface morphology of impact fractures of G17CrM05-5 welded joints was carried out. The welding process was carried out on two types of melts, ie. without modification and with addition of rare earth metals (REM) to liquid metal. Welded joints were made using the TIG method.
7
Content available remote Spawanie staliwa Cr-Mo z dodatkiem pierwiastków ziem rzadkich metodą TIG
PL
W pracy przedstawiono efekty spawania złączy próbnych wykonanych metodą TIG ze staliwa G17CrMo5-5 przeznaczonego do pracy w podwyższonych temperaturach. Wykonano złącza próbne na dwóch seriach wytopów tj. niemodyfikowanego oraz z dodatkiem metali ziem rzadkich (MZR). Modyfikację staliwa prowadzono przy użyciu mieszanki cerowej w postaci mischmetalu. Autorzy opisują technologię spawania złączy próbnych metodą TIG. W celu określenia jakości wykonanych połączeń przeprowadzono obserwacje makroskopowe złączy na przekroju poprzecznym. Dokonano pomiarów rozkładu twardości oraz obserwacje mikroskopowe wybranych obszarów złączy. Autorzy wykazali różnice we własnościach pomiędzy staliwem niemodyfikowanym a modyfikowanym.
EN
The paper shows the effect of the welding test welded joints made of TIG welding process of G17CrMo5-5 cast steel designed to operate at elevated temperatures. The test welded joints were made on two sets of melt that are unmodified and with rare earth metals (MZR). Modification of cast steel was performed using mischmetal cerium mixture. The authors describe the technology of welding process with the TIG method. To determine the quality of the connections carried out macroscopic observation of joints in cross-section. Hardness distribution measurements and microscopic observations of selected joint areas were performed. The authors showed differences in properties between unmodified and modified cast steel.
EN
The paper attempts to analyze distortions of cast iron and cast steel rings, after heat treatment cycles. The factors influencing distortion are: chemical composition of material, sample geometry, manufacturing process, hardenability, temperature and heat treatment method. Standard distortion tests are performed on C-ring samples. We selected a ring-model, which approximate the actual part, so that findings apply to gear rings. Because distortion depends on so many variables, this study followed strictly defined procedures. The research was started by specifying the appropriate geometry of the samples. Then, the heat treatment was conducted and samples were measured again. The obtained results allow to determine the value of the resulting distortion and their admissibility. The research will be used to evaluate the possibility of using the material to produce parts of equipment operated under extreme load conditions.
EN
In order to increase security of the country in the field of new materials and technologies and research methods were developed, patented and implemented: austenitic steel X02CrNiMoMnN21-16-5-4 with electrodes for welding of steel and high-strength bainitic steel 10GHMBA-E620T. The author developed a theoretical and technological basis for the design of marine constructional-ballistic shields, which has implemented a pilot scale and technical support. In addition, he developed an original method for testing ballistic shields and unified position to the research, which studied and co-patented.
PL
Dla wzrostu bezpieczeństwa kraju w zakresie nowych materiałów i technologii oraz metod badawczych opracowano, opatentowano i wdrożono: stal austenityczną X02CrNiMoMnN21-16-5-4 wraz z elektrodami do spawania tej stali oraz wysokowytrzymałą stal bainityczną gat. 10GHMBA-E620T. Autor opracował teoretyczne i technologiczne podstawy projektowania okrętowych osłon konstrukcyjno-balistycznych, które wdrożył w skali półtechnicznej i technicznej. Ponadto opracował oryginalną metodę badania odporności balistycznej osłon oraz zunifikowane stanowisko do badań, które przebadał i współopatentował.
EN
Among the materials used for the mill rolls, one of the main groups are materials with eutectoid primary carbides in their microstructure. The volume fraction and morphology of these carbides influent in a significant way on the tribological properties of tool materials. In the paper, the role of the primary carbides morphology on the fatigue wear of mill rolls after exploitation was presented. The role of the primary carbides morphology in the sliding wear of tool materials was also investigated. The evaluation of the sliding wear mechanism and its degree was performed by the investigation of the mill rolls surface roughness after exploitation. Whereas, the role of ledeburite cementite morphology in wear mechanism changes ware investigated by the laboratory tests. Tests were performed with the use of different loads, time, and temperature during the trials. The microcutting of counter sample material by the primary carbides from the tested samples was observed.
PL
Wśród materiałów stosowanych na walce hutnicze są takie, które w swojej mikrostrukturze zawierają również węgliki powstające w wyniku przemiany eutektycznej. Ponieważ powstają one z cieczy, nazywane są węglikami pierwszorzędowymi. Ilość oraz kształt tych węglików może istotnie wpływać na własności tribologiczne takich narzędzi. W pracy przedstawiono rolę morfologii węglików pierwotnych w zużyciu zmęczeniowym na przykładach walców hutniczych po eksploatacji. Przedstawiono również rolę węglików pierwotnych w zużyciu ściernym. Ocenę zużycia ściernego wykonano na podstawie wpływu czasu eksploatacji na chropowatość powierzchni walców pracujących w walcowni zimnej płaskowników. Natomiast rolę morfologii cementytu ledeburytycznego w zużyciu ściernym badano w warunkach testów laboratoryjnych przy stosowaniu zmiennych obciążeń pary trącej oraz temperatury pracy. Wykazano mechanizm mikroskrawania przez odsłonięte węgliki pierwszorzędowe (jako „mikroostrza”) materiału przeciwpróbki.
11
Content available remote Odlewnicze stopy żelaza o wysokiej wytrzymałości
PL
Mówiąc o wysokiej wytrzymałości materiałów, można ją zdefiniować jako taką, która zapewnia wytwarzanym elementom zastosowanie w nowoczesnych konstrukcjach, tj. lekkich i wytrzymałych. Odlewy niejednokrotnie stanowią znaczną część takich konstrukcji (nawet do 40% w pojazdach mechanicznych), a poprawa ich właściwości wytrzymałościowych w stosunku do masy lub innych cech materiałowych jest naturalną drogą rozwoju współczesnych technologii. Odkrywane są nowe materiały, ale przede wszystkim uszlachetniane są te podstawowe, takie jak żeliwo czy staliwo. Odlewnicze stopy żelaza są dużą grupą materiałów konstrukcyjnych, dlatego warto poznać kierunki rozwoju ich najznamienitszych reprezentantów. W artykule przedstawione zostały nowoczesne gatunki stopów żelaza z przykładami ciekawych zastosowań.
EN
High strength of materials can be defined as a strength that ensures their application in modern, i.e. lightweight and durable, constructions. Casts often represent a large part of such structures (up to 40% in motor vehicles), and the improvement of their strength properties in relation to weight or other material characteristics is a natural developmental process of modern technologies. New materials are being developed, but above all those basic ones, such as cast iron or cast steel, are being changed. Cast iron alloys are a large group of construction materials, therefore it is worth to know the developmental directions of their most eminent representatives. The article presents the modern types of cast iron alloys, as well as the examples of their interesting applications.
12
Content available remote Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne staliwa L20HNM
PL
W pracy przedstawiono badania właściwości mechanicznych dwóch wytopów staliwa L20HNM o różnym składzie chemicznym i poddanych różnym procesom obróbki cieplnej. Dodatkowo przeprowadzono badania fraktograficzne przełomów udarnościowych i po próbie statycznego rozciągania. Badania wykazały znaczną różnicę we właściwościach mechanicznych w zależności od zastosowanej obróbki cieplnej. Pozwoli to na optymalizację wytwarzania staliw klasy L20 oraz prawidłowy dobór technologii i parametrów spawania odlewów.
EN
The paper presents diversity of mechanical properties of L20HNM cast steel contingent on applied heat treatment. Research also includes surface analysis of fractured tensile strength and impact test specimens. Results of investigation of influence of chemical composition paired with proper heat treatment. This will optimize the preparation of L20 type cast steels and the correct choice of technology and welding parameters castings.
EN
The paper presents data concerning the total production of castings over the 2000-2014 period, both on a global scale, and in Poland. The basic types of casting alloys were taken into account. Changes in the production volume and structure over the period of the analysed 15 years were pointed out with respect to countries leading in foundry production. The topmost position in the world foundry industry is held by China for several years (with almost 45% share in the foundry market), the second place is taken by India (with almost 9% share). A distinct reduction in the shares of the once significant producers of castings, such as USA, Japan, Germany, Russia, Italy, or France, was observed over the 2000-2014 period. Poland had a share of 1.16% in 2000, and of 1.02% in 2014. Comparing the detailed data concerning the years 2000 and 2014, one can see that the fractions of castings made of ductile iron, cast steel, aluminium alloys, or magnesium alloys increase on a global scale, while such alloys as grey cast iron or malleable are in decline.
EN
Hypereutectoid cast iron alloys such as G200CrNiMo4-3-3 have a very complex microstructure. The microstructure of these alloys is transformed ledeburite, perlite and secondary carbides precipitates. Proeutectoid carbides can precipitate in different morphologies and areas such as grain boundary precipitates, intergranular precipitates and Widmanstatten shape. Usually Widmanstatten microstructure is treated as a negative microstructural component, because of the possibility of stress concentration on the top of Widmanstatten carbides needles which adversely affect on material properties such as tensile strength and fracture toughness. Tribological measurements show a certain correlation between the amount of Widmanstatten carbides and friction coefficient of the material. Tests presented in this work were performed by the use of T05 block-on ring tribological tester. Various times and loads were used during tests. In addition a pin on disc tests in 750 °C were performed. Two variants of heat treatment, designed to changing the volume fraction and shape of secondary carbides precipitated in Widmanstatten shape, were used. It has been shown that the friction coefficient, increases with a volume fraction and average surface area of Widmanstatten carbides precipitations. Caused by the heat treatment changes in shape of Widmannstatten cementite precipitations results in a decrease in average friction coefficient.
PL
Nadeutektyczne odlewane stopy żelaza, takie jak staliwo G200CrNiMo4-3-3 mają bardzo złożoną mikrostrukturę, składającą się z ledeburytu przemienionego, perlitu i wydzieleń węglików drugorzędowych. Węgliki drugorzędowe mogą wydzielać się w różnych miejscach i morfologiach, takich jak: wydzielenia na granicach ziarn, w układzie Widmanstattena oraz w formie wydzieleń we wnętrzu ziarn. Mikrostruktura Widmanstattena uważana jest za składnik strukturalny wpływający niekorzystnie na własności materiału, takie jak wytrzymałość na rozciąganie czy odporność na pękanie. Zmiana tych własności związana jest z koncentracją naprężeń na wydzielonych w postaci igieł węglikach. Testy tribologiczne wykonane na staliwie G200CrNiMo4-3-3 wykazują bezpośrednią zależność pomiędzy ilością cementytu wydzielonego w układzie Widmanstattena a współczynnikiem tarcia. Badania przedstawione w niniejszej pracy zostały wykonane przy wykorzystaniu testera tribologicznego T05 wyposażonego w układ trący: klocek-pierścień (block on ring). Podczas badań zastosowano różne obciążenia węzła tarcia, jak i czasy, w których wykonywana była próba. Dodatkowo wykonano testy tribologiczne w temperaturze 750 °C, wykorzystując skojarzenie trące trzpień-tarcza (pin on disc). Zmiany udziału cementytu w układzie Widmanstattena jak i wielkości igieł osiągnięto po przez zastosowanie dwóch wariantów obróbki cieplnej. Otrzymane wyniki pozwoliły wykazać wzrost średniego współczynnika tarcia wraz ze wzrostem udziału procentowego, jak i wielkości wydzieleń cementytu w układzie Widmanstattena. Wzrost szerokości igieł cementytu w układzie Widmanstattena, wywołany obróbką cieplną, spowodował spadek wartości średniego współczynnika tarcia.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze spawalnością i spawaniem staliwa G17CrMo5-5 przeznaczonego do pracy w podwyższonej temperaturze. Staliwo to może być wykorzystane do wykonania komory zaworowej turbiny parowej. W pracy opisano sposoby przygotowania materiału do spawania oraz proces spawania metodami TIG/MMA i obróbkę cieplną po spawaniu. Próby spawania przeprowadzono w pozycjach PH i PC. Próbne złącza poddano badaniom niszczącym w zakresie: badanie pracy łamania, badanie rozkładu twardości oraz wykonano badania makroskopowe. W otrzymanych wynikach badań zauważalne są różnice w właściwościach złączy wykonywanych w różnych pozycjach co związane jest z ilością ciepła wprowadzonego do złącza podczas procesu spawania.
EN
The article presents basic issues related to weldability and welding of cast steel G17CrMo5-5 designed for use at elevated temperatures. This cast steel can be used to perform the valve chamber of the steam turbine. This paper describes how to prepare material for welding and TIG welding process / MMA and post-weld heat treatment. Welding tests carried out in positions PH and PC. The trial joints were tested destructive in terms of: breaking work testing, hardness distribution testing and macroscopic tests were performed. There are noticeable differences in the obtained tests results in the properties of joints made at different positions which is related to the amount of heat introduced into the connector during the welding process.
PL
Praca dotyczy badań tribologicznych staliwa G200CrNiMo4-3-3 w stanie bez modyfikacji oraz po modyfikacji FeSi oraz FeB. Modyfikacja FeSi ograniczyła, a modyfikacja FeB wyeliminowała wydzielenia cementytu drugorzędowego w układzie Widmanstättena. Uzyskany w wyniku modyfikacji wzrost twardości oraz zmniejszenie udziału wydzieleń cementytu w układzie Widmanstättena nie skutkował wzrostem odporności na ścieranie. Modyfikacja FeSi spowodowała wzrost średniego współczynnika tarcia. Uzyskane wyniki badań wskazują, że sam proces modyfikacji (ograniczający ilość wydzieleń cementytu drugorzędowego) nie jest wystarczający dla poprawy właściwości tribologicznych. Niezbędnym wydaje się zastosowanie (obok modyfikacji) również obróbki cieplnej, skutkującej wydzieleniem cementytu drugorzędowego w obszarze pierwotnego ziarna austenitu.
EN
The work focuses on tribological tests of G200CrNiMo4-3-3 cast steel in the state without modification as well as after modification with FeSi and FeB. The FeSi modification reduced the secondary cementite precipitation in the Widmanstätten pattern and the FeB modification eliminated it. The increase in hardness and the reduction of the cementite content in the Widmanstätten pattern obtained as a result of the modification did not increase abrasion resistance. The FeSi modification resulted in an increase of the mean friction coefficient. The obtained test results point to the fact that the modification process itself (limiting the amount of the secondary cementite precipitations) is not sufficient to improve tribological properties. It seems necessary to apply (beside modification) also heat treatment resulting in secondary cementite precipitation in the area of primary austenite grain.
PL
Przedmiotem pracy jest analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych staliwa G200CrNiMo4-3-3. Badane staliwo stopowe, zawierające około 2% C, jest bardzo dogodnym materiałem stosowanym na hutnicze walce robocze do pracy na gorąco, ze względu na bardzo dobrą odporność na ścieranie (w kotlinie walcowniczej), a także bardzo dobrą odporność na zmęczenie mechaniczne i cieplne. Wykonane badania metalograficzne pozwoliły na scharakteryzowanie mikrostruktury staliwa po odlaniu oraz po obróbce cieplnej. Przedstawiono także wyniki badań właściwości mechanicznych staliwa G200CrNiMo4-3-3. Wykonano m.in. statyczną próbę rozciągania, w której określono właściwości wytrzymałościowe oraz plastyczne. W próbie udarności (metodą Charpy’ego na próbkach z karbem V) wyznaczono prace łamania KV. Dokonano również pomiarów twardości, stosując metodę Vickersa i Brinella.
EN
The subject of the study is the analysis of the microstructure and mechanical properties of cast G200CrNiMo4-3-3 steel. The investigated alloyed cast steel, containing approximately 2% C, is nearly an ideal material for the hot mill work rolls, and this is mainly due to its very high abrasion resistance (in roll-gap), combined with very good mechanical and thermal fatigue properties. The performed metallographic examinations allowed establishing the characteristics of the cast steel microstructure in as-cast state and after heat treatment. The results of mechanical tests carried out on the cast G200CrNiMo4-3-3 steel were also reported. Among other things, a static tensile test was performed to determine the strength coefficients and plastic properties. By means of the Charpy impact test made on V-notched specimens, the ductility of the investigated cast steel was tested and the impact energy KV was determined. Hardness measurements were taken by the Vickers and Brinell method.
PL
W pracy wykazano jak ważną grupę materiałów inżynierskich stanowią staliwa. Przedstawiono główne sektory, w których stosuje się wyroby staliwne. Omówiono najważniejsze zalety oraz wady staliw. Przedstawiono ogólny podział stopów żelaza ze szczególnym uwzględnieniem staliw. Omówiono technologię wytwarzania wyrobów staliwnych. Scharakteryzowano najczęściej występujące w wyrobach staliwnych wady odlewnicze. Omówiono wpływ składu chemicznego staliw na mikrostrukturę oraz własności. Dokonano podziału staliw na poszczególne grupy, takie jak: staliwa narzędziowe, niestopowe (węglowe), żaroodporne, żarowytrzymałe, odporne na korozję oraz na ścieranie. Scharakteryzowano każdą z grup pod kątem zastosowania, składu chemicznego oraz własności. Część badawcza pracy obejmuje charakterystykę mikrostrukturalną wybranych gatunków staliw niestopowych(węglowych) oraz odpornych na ścieranie. Analizie mikrostrukturalnej poddano próbki następujących gatunków staliw niestopowych (węglowych): GS52 oraz 270-480W, oraz próbki następujących gatunków staliw odpornych na ścieranie: L45G oraz L35GSM. Przeprowadzona analiza mikrostruktur wykazała duże zróżnicowanie pomiędzy staliwami należącymi do grupy staliw niestopowych (węglowych), a grupą staliw odpornych na ścieranie. W strukturze badanych gatunków staliw niestopowych (węglowych) zauważono obecność ferrytu Widmanstättena. Obserwacja mikrofotografii próbek staliw odpornych na ścieranie pozwoliła stwierdzić, iż posiadają one znaczenie bardziej drobną strukturę, niż badane staliwa niestopowe (węglowe).Co więcej, zestawiono również skład chemiczny założony w normach przedmiotowych dla danych gatunków staliw z rzeczywistym składem chemicznym badanych próbek. Przedstawiono wyniki pomiarów twardości badanych gatunków staliw. W pracy wykazano bezpośredni związek pomiędzy mikrostrukturą badanych staliw, a ich twardością.
EN
A theme of the paper emphasizes the importance of cast steel. It also presents the major sectors in which cast steel products are used. Main advantages and disadvantages of cast steel were described in the paper. It also presents a general iron alloys classification including a cast steel classification. The paper characterizes the technologies of cast steel generation. The most common defects of cast steel products were also indicated. The impact of chemical composition on cast steel microstructure and properties was discussed. What is more, the paper shortly describes the division of cast steel groups which include tool steel, non-alloy (carbon) cast steel, heat resistant steel, creep-resisting steel, wear resistant and nonweathering steel. Each of them has been characterized in terms of its application, chemical analysis and properties. The theoretical part of the paper focuses mainly on non-alloy (carbon) cast steel and wear resistant steel, whereas the research concerns the microstructural characteristic of particular types of non-alloy (carbon) cast steel. The specimens of non-alloy (carbon) cast steel, such as GS52, 270-480W, and wear resistant cast steel, such as L45G and L35GSM were analyzed. The analysis showed great differences between groups of non-alloy (carbon) cast steel and wear resistant cast steel. The structure of analyzed non-alloy (carbon) cast steel indicated the presence of Widmanstätten ferrite. An observation of the specimens of wear resistant cast steel proved that they have significantly finer structure than non-alloy (carbon) cast steel. Moreover, the chemical analysis assumed for particular types of cast steel was collated with the actual chemical analysis of specimens. The paper presents the results of hardness testing of different types of cast steel and collates them with the standard values for particular steel types. It also portrays a direct relationship between the microstructure and hardness of analyzed types of cast.
EN
The paper presents data illustrating the total production of castings in the world and in Poland over the 1974-2013 period. The fractions of basic casting alloys in the total amount of material used for the production of metal castings during the considered period of time were found. It was noticed that the fraction of grey cast iron castings in the total amount of the produced castings decreased significantly over the past 40 years, both on a global scale (from about 65-75% to about 45%) and in Poland (from about 75-80% to about 45-55%). The fraction of SG iron increased considerably, up to about 25% in the world, and up to about 12-16% in Poland. The fraction of malleable became almost negligible (about 1%). The fraction of cast steel took different course in Poland and in the world: it stabilised on a global scale at about 10% in recent years, but dropped down to the level of about 4-7% in Poland. The use of aluminium alloys for the production of casting grew dynamically; their fraction in the total production of casting rose from somewhat less than 4% to almost 15% on a global scale. As far as Poland is considered, this growth was ever more intensive: from about 6-8% to about 25-30% in the 1989-2013 period (the detailed data for the previous period of time are lacking).
EN
The paper compares the foundry production in years 1999-2013 on a world scale, in countries counted among the leading producers of castings, and in Poland. Various types of foundry alloys were taken into account. It was found that the position of China – the leader in the world production of castings – was not changed over many years, however China's share in the total production of casting has stabilised at the level of 42-44% during the recent five years. In the analysed period of time Poland increased the share in the world production of castings from 1.07% to about 1.23%, so that Polish production of castings was almost doubled. There is a tendency on the world scale that the grey cast iron fraction in the total production of castings decreases, while an increase occurs as far as spheroidal graphite cast iron, cast steel, and aluminium alloy castings are concerned.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.