Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spienianie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
Do polilaktydu dodano środek spieniający w ilości 0,2-3,0% mas. Proces spieniania prowadzono w technologii wtryskiwania. Po ustabilizowaniu procesu określono zależność stopnia spienienia od zawartości środka spieniającego oraz od objętości wtrysku. Zmierzono właściwości mechaniczne otrzymanych próbek (naprężenie, wydłużenie, twardość). Stwierdzono, że konieczny jest odpowiedni dobór parametrów technologicznych procesu wtrysku polilaktydu ze środkiem spieniającym, aby cały proces przebiegał sprawnie, a uzyskane wypraski były pozbawione wad. Po wprowadzeniu środka spieniającego właściwości mechaniczne otrzymanego materiału uległy pogorszeniu.
EN
The polylactide was foamed by injection molding at 170-190°C in the presence of a 0.2-3% by mass blowing agent and with a variable amt. of injected polymer to study the effect of these parameters on d., degree of foam, tensile strength, impact strength and hardness of the foams. The mech. parameters of the foamed PLA deteriorated, except for the hardness which remained unchanged.
EN
The article presents the way of creating calculation model of mold to foaming of cooling furniture for needs of conducting strength analysis by using Finite Element Method. The method of creating model is described in detail taking into account of modeling techniques available in NX system, the division of model into finite elements (discretization) by using threedimensional, two-dimensional, one-dimensional elements was visualized. Finally, the results of numerical simulations in the form of stresses distribution in areas of considerable straining of structure was presented.
PL
W artykule przedstawiono sposób tworzenia modelu obliczeniowego formy do spieniania mebli chłodniczych dla potrzeb przeprowadzenia analiz wytrzymałościowych przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych. Szczegółowo opisano metodę kreowania modelu z uwzględnieniem technik modelowania dostępnych w systemie NX, zobrazowano podział modelu na elementy skończone (dyskretyzację) przy wykorzystaniu elementów trójwymiarowych, dwuwymiarowych oraz jednowymiarowych. Przedstawiono wyniki z przeprowadzonych symulacji numerycznych w postaci rozkładu naprężeń w obszarach o znacznym wytężeniu.
PL
Przedmiotem pracy jest proces wytwarzania kompozytowych struktur porowatych metodą spieniania przy użyciu ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym. Materiałem poddawanym procesowi spieniania był poli(ɛ-kaprolakton) wzbogacony cząstkami porotwórczego hydroksyapatytu w różnych stężeniach. W pracy dokonano charakterystyki procesu spieniania poprzez wykonanie specjalistycznej analizy właściwości otrzymanych struktur. Otrzymane struktury charakteryzowały się rozmiarami porów w zakresie 5÷280 µm oraz wartościami porowatości 78÷89 %, co jest cechą pożądaną dla zastosowań tych struktur w biomedycynie.
EN
The aim of this work is the investigation into production of porous structures from composite materials based on poly(ɛ-caprolactone) supplemented with hydroxyapatite by supercritical foaming process using scCO2. The analysis of obtained porous structures’ properties using specialized analytical methods was performed. The obtained porous structures were characterized by the pore size in a range from 5 to 280 µm and porosity between 78 and 89%. These results ensured that obtained foams are suitable for potential applications in bone tissue engineering.
PL
Przeprowadzono wytłaczanie porujące termoplastycznego poliuretanu (TPU) z użyciem porofora chemicznego. Ustalono zakres okna przetwórczego wykorzystując metody analizy termicznej. Do porowania użyty został czynnik spieniający azodikarbonamid (ADC), a jako napełniacze stosowano nanokrzemionkę hydrofobową (SiO₂R) oraz funkcjonalizowany poliedryczny silseskwioksan (1,2-dihydroksy-4-oksa-heptylo-POSS). Otrzymane materiały spienione badano metodami analizy termicznej oraz techniki mikroskopii optycznej w celu podjęcia próby przedstawienia zależności pomiędzy strukturą a wybranymi właściwościami fizykochemicznymi. Strukturę komórkową charakteryzującą się najlepszą równomiernością dystrybucji i rozmiarów komórek uzyskano dla TPU wytłaczanego w stanie metastabilnym i zawierającego związki krzemu pełniące funkcje zarówno nukleantu procesu krystalizacji, jak i procesu spieniania.
EN
Com. thermoplastic polyurethane was extruded with azodicarbonamide as a chem. blowing agent. The range of processing window was detd. by thermal anal. A hydrophobic SiO₂ and a functionalized polyhedral 1,2-dihydroxy-4-oxoheptyl–silsesquioxane were added as fillers. The porous materials were studied by differential scanning calorimetry and optical microscopy to det. the structure-property relationship. The most advantageous porous structure was produced by extruding the polyurethane metastable phase with Si additives which acted as pore formation and cryst.nucleating agents.
5
Content available remote Experimental investigations into foaming of biodegradable polymers using scCO2
EN
Results of experimental investigations of batch foaming of poly(ε-caprolactone) using scCO2 are presented in the paper. The high pressure system consisting of CO2 cylinder, scCO2 pump, high pressure cell, pressure and temperature gauge and back pressure regulator was applied in the experiments. The porous three-dimensional solid-gas structures were prepared for the following range of process parameters: temperature 298+373 K, pressure 8+18 MPa, time 1+4 h and depressurization rate 0.007+4 MPa/s. The significant influence of process parameters on the obtained foams morphology was identified.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu spieniania polikaprolaktonu (PCL) przy użyciu CO2 w stanie nadkrytycznym. Badania przeprowadzono w instalacji złożonej z butli CO2, pompy do płynów nadkrytycznych, komory wysokociśnieniowej, miernika ciśnienia i temperatury oraz regulatora ciśnienia wstecznego. Badania wykonano dla zakresu zmienności parametrów operacyjnych: temperatura: 398÷373 K, ciśnienie: 8÷18 MPa, czas nasycania: 1÷4 h, szybkość dekompresji: 0,007÷4 MPa/s. Wykazano silny wpływ warunków realizacji procesu spieniania na strukturę wytwarzanych pian.
EN
A method to prepare chemically crosslinked polyethylene foams from a mixture consisting of polyethylene, foaming agent, crosslinking agent, antioxidant and flame retardant was discussed in this paper. The extrusion was carried out using a twin-screw extruder (temperature of barrel zones: 100, 110, 125 and 125 °C). Crosslinking process of the extruded material was performed at 160 °C for 5 min. The polyethylene films were foamed in silicon oil at 225 °C for 2 min. The influence of the content of flame retardant on density, hardness, flammability and tensile strength of the obtained foam was determined.
PL
Omówiono sposób otrzymywania chemicznie sieciowanych pianek polietylenowych z mieszaniny zawierającej polietylen, środek spieniający, środek sieciujący, antyutleniacz oraz środek ograniczający palność. Proces wytłaczania folii prowadzono w wytłaczarce dwuślimakowej (temperatury stref grzejnych cylindra: 100, 110, 125 i 125 °C). Proces sieciowania prowadzono w temperaturze 160°C w ciągu 5 min. Folię poddano procesowi spieniania w oleju silikonowym w temperaturze 225 °C przez 2 min. Zbadano wpływ zawartości środka ograniczającego palność na gęstość, twardość, palność oraz wytrzymałość na rozciąganie otrzymanych pianek polietylenowych.
PL
W pracy oceniono możliwości wytworzenia polistyrenu spienionego modyfikowanego mikrocząstkami mikrocelulozy, zmielonej łupiny orzecha włoskiego, skrobi i wulkanicznego, porowatego tufu. Określono wpływ dodatków na właściwości wytrzymałościowe przy ściskaniu, jednorodność kompozycji oraz wpływ sezonowania na właściwości. Następnie wykonano badania współczynnika pochłaniania dźwięku oraz oceniono możliwość zastosowania takich kompozytów.
EN
In the work evaluation of ability to produce expanded polystyrene modified by microparticles of cellulose, milled rind of walnut, starch and volcanic, porous tuff was rated. Then the influence of additives on the properties of the compressive strenght, homogeneity of the composition and the influence of seasoning on properties was defined. Next, a coefficient test of sound absorption was performed, and lastly, possibility of using such composites was evaluated.
8
Content available remote Spienianie polilaktydu modyfikowanego
PL
Omówiono sposób otrzymywania pianek polilaktydowych z mieszaniny zawierającej polilaktyd, środek wydłużający łańcuch polimerowy (CESA-extend) oraz porofor (Genitron EPA). Wytłaczanie pianek prowadzono w 2 etapach. W pierwszym etapie przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej wytłoczono 2 rodzaje polilaktydów modyfikowanych: 99% PLA + 1% CESA (PLA modyfikowany 1), 95% PLA + 5% CESA (PLA modyfikowany 2). Stosowano temperatury stref grzejnych cylindra 75, 155, 215 i 215°C oraz temperaturę głowicy 215°C. Następnie prowadzono wytłaczanie pianek, stosując wytłaczarkę jednoślimakową. Temperatury poszczególnych stref grzejnych cylindra wynosiły 150, 172 i 218°C, a temperatura strefy grzejnej głowicy 155°C. Stwierdzono wpływ zawartości poroforu i środka wydłużającego łańcuch polimerowy na wartości gęstości pozornej i wytrzymałości na rozciąganie oraz na strukturę komórkową otrzymanych pianek polilaktydowych. Najmniejszą wartość gęstości pozornej (0,48 g/cm³) otrzymano dla pianki uzyskanej z mieszaniny PLA modyfikowanego 2 i 2-proc. dodatku porofora Genitron EPA.
EN
Com. polylactide was mixed with com. chain extending agent (1–5%) and com. azodicarbonamide-contg. blowing agent (1–4%) and extruded at 150–218°C in a singlescrew extruder. The lowest d. 0.48 g/cm³ was achieved for polylactide contg. 5% of the chain extender and 2% of the blowing agent.
9
Content available remote Spienianie polilaktydu
PL
Omówiono sposób otrzymywania pianek polilaktydowych z mieszaniny zawierającej polilaktyd i endotermiczny LY-Cell-Compound lub egzotermiczny Genitron EPA środek porotwórczy. Proces wytłaczania pianek prowadzono w temperaturze stref grzejnych cylindra 150, 172 i 218°C oraz w temperaturze głowicy 155°C. Stwierdzono wpływ rodzaju i zawartości środka porotwórczego na wartości gęstości pozornej i wytrzymałość na rozciąganie oraz na strukturę komórkową otrzymanych pianek polilaktydowych. Najmniejszą wartość gęstości pozornej (0,47 g/cm³) otrzymano dla pianki uzyskanej z kompozycji zawierającej 1,5% poroforu Genitron EPA.
EN
Two blowing agents were used for foaming polylactide by extrusion at 150–218°C (head temp. 155°C) to study their effect on d., tensile strength and cell structure of the foams. The lowest d. (0.47 g/cm³) was achieved for azodicarbonamide-contg. Polylactide.
PL
Proces spieniania żużla jest obecnie stosowany praktycznie we wszystkich elektrycznych piecach łukowych. Jego efektem jest wzrost wydajności pieców elektrycznych, ale problemem jest emisja dwutlenku węgla oraz zużycie materiałów dostarczających tlen i węgiel. W niniejszym opracowaniu przedstawiono innowacyjne rozwiązania, umożliwiające zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i/lub zagospodarowanie odpadów hutniczych do procesu spieniania żużla.
EN
The process foaming of slag is currently used in almost all electric arc furnaces (EAF). Its effect is to increase the efficiency of EAF but the problem is the emission of carbon dioxide and use of materials that provide oxygen and carbon. This paper presents innovative solutions that enable the reduction of carbon dioxide emissions and waste management metallurgical in slag foaming process.
11
Content available remote Zagospodarowanie odpadów poliolefinowych po recyklingu materiałowym
PL
Badano możliwość wykorzystania odpadowych poliolefin jako tańszego źródła materiałów polimerowych, służącego do produkcji sieciowanych pianek polimerowych. Zbadano właściwości kilku odpadów polimerowych pochodzących z firm zajmujących się recyklingiem, a następnie wytworzono z ich udziałem kompozycje ze środkiem sieciującym i porującym. Badano proces sieciowania i porowania pod ciśnieniem w formie oraz określono właściwości i strukturę komórkową otrzymanych materiałów. Stwierdzono, że w zależności od rodzaju odpadu i sposobu jego przetworzenia w procesie recyklingu można otrzymać materiały porowane o różnych właściwościach. Najlepsze właściwości miały tworzywa komórkowe otrzymane z polietylenu małej gęstości w postaci regranulatu, bez zanieczyszczeń niekompatybilnymi polimerami.
EN
Six waste polyolefins of various origin were studied for mech. properties and used for prodn. of plastic foams by crosslinking under foaming at 183°C and 22 MPa for 5 min as received or in blends with com. copolymers CH₂=CH₂/ AcOCH=CH₂ or CH₂=CH₂/CH₂=CHCOOH. The best secondary raw material for foaming was a low-d. polyethylene waste.
12
Content available remote Thermoplastic polyurethane foamed under microwave irradiation
EN
Microwave heating has a number of advantages over the conventional method. However, most thermoplastics are relatively transparent for microwave irradiation. In the case of polyurethanes, these materials absorb microwaves to a sufficient extent to be heated. This effect can be enhanced by the use of fillers such as carbon black. In this paper, the ability of thermoplastic polyurethane and its composite with carbon black to be heated by microwave irradiation and to be foamed using chemical blowing agents are discussed. The temperature changes in different parts of samples as the heating effect under microwave irradiation with 500 W power were analyzed. Selected porous products were obtained under microwave irradiation using azodicarbonamide as a chemical blowing agent. The influence of foaming conditions on cell structure, apparent density and mechanical properties of porous products was estimated.
PL
Ogrzewanie mikrofalowe ma wiele zalet w stosunku do ogrzewania konwencjonalnego. Jednak większość materiałów polimerowych jest transparentna dla promieniowania mikrofalowego. Inaczej jest w przypadku poliuretanów, które absorbują mikrofale wystarczająco, aby można było je efektywnie ogrzewać. Efekt ten może być jeszcze wzmocniony poprzez wprowadzenie do poliuretanu napełniaczy takich jak sadza. W niniejszej pracy analizowano zdolność termoplastycznego poliuretanu i jego kompozytu z dodatkiem sadzy do ogrzewania się w polu promieniowania mikrofalowego i do spieniania w obecności poroforu chemicznego. W różnych miejscach próbki mierzono zmiany temperatury badanych materiałów, jako skutek ogrzewania mikrofalowego z mocą 500 W. Wybrane produkty porowate otrzymano w procesie spieniania prowadzonym w reaktorze mikrofalowym, stosując azodikarbonamid jako czynnik spieniający. Określono wpływ warunków spieniania na strukturę komórkową, gęstość pozorną i właściwości mechaniczne wytworzonych materiałów porowatych.
13
Content available remote Spieniona ceramika
PL
Nowoczesne materiały ceramiczne dzięki swoim unikalnym właściwościom (odporność na wysoką temperaturę, narażenia klimatyczne i chemiczne, twardość i wytrzymałość mechaniczna, mała masa i małe tarcie) znajdują coraz szersze zastosowanie.
14
Content available remote Materiały polimerowe o strukturze komórkowej
PL
W części wstępnej artykułu szczegółowo scharakteryzowano na podstawie literatury zależność przebiegu spieniania materiałów polimerowych od ich rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem poliolefin (PE i PP). W ramach prac własnych zbadano proces spieniania odpadów PE-LD oraz PP (liniowego i rozgałęzionego) za pomocą chemicznego poroforu, porównując go ze spienianiem odpowiednich polimerów pierwotnych. Otrzymano także komórkowe kompozyty PP, w których jako napełniacza użyto mączki drzewnej (stosunek masowy napełniacz:polimer = 30:70). Opisano zastosowany układ do wytłaczania spieniającego oraz przebieg termicznego rozkładu poroforu. Określono zależność charakteru powstającej spienionej struktury polimerów i kompozytów od rozmaitych warunków wytłaczania, np. obecności talku jako środka pomocniczego, ciśnienia, szybkości obrotów ślimaka, użycia kalibratora, miejsca pobrania próbki do badań (część zewnętrzna lub środek) bądź wprowadzenia sita spiętrzającego. Przedstawiono krzywe lepkości (zależności lepkości w temp. 190 °C od szybkości odkształcania) polimerów i kompozytów. Porównano wybrane właściwości użytkowe PP oraz jego kompozytów - litych i spienianych - takie jak gęstość, wytrzymałość na zginanie, HDT i przewodnictwo cieplne. W wyniku badań uzyskano materiały porowate o małej gęstości (0,5-0,6 g/cm³) i dobrych właściwościach termoizolacyjnych, nadające się do stosowania przede wszystkim w transporcie i budownictwie.
EN
A detailed description, based on the literature, of the dependence of the foaming process on the type of applied polymeric materials with special reference to polyolefins (PE and PP) was initially presented in the introductory section of this paper. The scope of the work involved comparative studies on the foaming process of waste PE-LD and PP (linear and branched) performed with the aid of chemical foaming medium, and that of particular virgin polymers. Cell composites comprising of PP filled with wood flour (filler-polymer weight ratio = 30:70) were also manufactured. A description of the applied foam extrusion system (Fig. 1) and an evaluation of the thermal decomposition of the blowing agents (Figs. 2 and 3) was made. The dependence of the structure of the polymer and composites obtained in the foaming process on the various reactive extrusion conditions such as the presence of talc as an auxiliary medium, pressure, screw rotational speed, the application of a calibrator, the position of sampling for studies (outer part or middle) or the introduction of foam screen was also determined (Figs. 4-10,13,18-22). The viscosity curves (dependence of viscosity at 190 °C on the strain rate), melt viscosity of the polymers and composites (Figs. 11,14,16) were discussed. Some applicability-related parameters of PP in its bulk and foamed composites such as density, stress, heat distortion temperature (HDT) and thermal conductivity (Figs. 23-25, Table 1) were compared. In the presented studies, porous low-density (0.5-0.6 g/cm³) materials with good heat insulation properties suitable for applications especially in transport and construction were obtained.
15
Content available remote Pianoaluminium - właściwości, wytwarzanie, zastosowanie
PL
Właściwości pianoaluminium, spienione stopy aluminium, główni producenci pianoaluminium. Wytwarzania i formowanie pianoaluminium, spiekanie roztopionego metalu, spienianie preform proszkowych i spienianie preform z litego metalu. Zastosowanie pianoaluminium w różnych dziedzinach techniki.
EN
Properties of foamed aluminum and foamed aluminum alloys. Main producers of foamed aluminum. Foamed aluminum production and forming: foaming of molten metal, foaming of powder preforms, foaming of solid metal preforms. A review of application of foamed aluminum.
EN
Technology of polystyrene pre-expansion process by use of test stand equipped with batch pre-expander was displayed. Additionally the test stand is fit out with fluidized bed dryer and silo for aging pre-expanded polystyrene. Studies of pre-expansion process, to determine the effect of the expansion pressure and expansion time on foamed polystyrene granule bulk density , were carried out. Also carried out researches determining influence of drying process and aging time on foamed polystyrene density. Analysis of test results confirmed that with increasing of expansion pressure up to 1,4 bar the bulk density of polystyrene decreases. Similarly, it was found that with increasing expansion time bulk density decreases.
PL
W pracy przedstawiono technologie wstępnego spieniania polistyrenu na stanowisku badawczym wyposażonym w spieniarkę cykliczną. Stanowisko badawcze wyposażone jest w spieniarkę do pracy cyklicznej, suszarkę fluidyzacyjną oraz silos do sezonowania wstępnie spienionego polistyrenu. Przeprowadzono badania procesu wstępnego spieniania mające na celu określenie wpływu ciśnienia spieniania, czasu spieniania, na gęstość nasypowa granulek styropianu. Przeprowadzono również badania mające określić wpływ procesu suszenia i czasu sezonowania na gęstość spienionego styropianu. Analiza wyników badań potwierdziła, że wraz ze wzrostem ciśnienia wstępnego spieniania do ciśnienia 1,4 bar gęstość nasypowa styropianu maleje. Podobnie stwierdzono, że wraz ze wzrostem czasu spieniania gęstość nasypowa maleje.
PL
Przedstawiono sposób otrzymywania i właściwości termoplastycznych kompozytów polimerowych o strukturze mikrokomórkowej. Materiał osnowy sianowi polipropylen, natomiast jako napehiiacz zastosowano mączkę drzewna - w celu wytworzenia struktury komórkowej użyto chemiczny środek spieniający. Istotne znaczenie dla rodzaju uzyskanej struktury ma lepkość i wytrzymałość mechaniczna stopionego materiału oraz technologia formowania. Uzyskano kompozyty o gęstości 0,54-0,87 g/cm3 i wytrzymałości na zginanie sięgającej 52,8 MPa.
EN
Manufacturing methods and properties of microcellular polymer composites has been presented. Matrix polymer was polypropylene, whereas the wood flour was used as a filler - in order to produce cells the chemical blowing agent was applied. Emportant factors for a final microstruc-ture are the melt viscosity and processing technology. Composites of 0-54-0.87 g/cm3 density and 52-8 MPa bending strength have been produced.
18
Content available remote Kompozyty przekładkowe z odpadowych poliolefin i włókien roślinnych
PL
Przedstawiono niektóre problemy związane z otrzymywaniem oraz oceną właściwości kompozytów przekładkowych opartych na odpadowym polietylenie małej gęstości i polipropylenie. W kompozytach tych rdzeń stanowi polimer spieniony, natomiast okładziny ten sam polimer napełniany włóknami lnu. W pracy omówiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych (np. gęstość, chłonność wody), mechanicznych (np. próby rozciągania, zginania i pełzania), reologicznych (wskaźnik szybkości płynięcia) oraz termicznych (temperatura Vicata, indeks tlenowy) zarówno kompozytów "rdzeniowych" oraz "okładzinowych", jak i otrzymanych z nich kompozytów przekładkowych. Kompozyty rdzeniowe i okładzinowe otrzymywano metodą walcowania w temperaturze poniżej 175°C, stosując dodatek 8-10% bromowego antypirenu oraz 2-4% azodikarbonamidu jako poroforu (kompozyty rdzeniowe) lub 10-30% krótkich (4 mm) włókien lnu jako wzmocnienia (kompozyty okładzinowe). Próbki w formie płytek służące do badań oraz przygotowania kompozytów przekładkowych wykonywano metodą prasowania w temperaturach podobnych jak przy walcowaniu, natomiast spienianie prowadzono powyżej 200°C. Stwierdzono spadek płynności i wzrost gęstości kompozytów okładzinowych ze wzrostem zawartości włókien, czemu towarzyszy przejściowe pogorszenie właściwości mechanicznych przy mniejszym dodatku włókien lnu. Płynność kompozytów rdzeniowych maleje ze wzrostem udziału środka spieniającego. Właściwości kompozytów przekładkowych mają charakter anizotropowy i odzwierciedlają tylko częściowo właściwości warstw składowych. W szczególności różna podatność pełzania w kierunku równoległym i prostopadłym do warstw maleje ze wzrostem udziału włókien w okładzinach.
EN
Some problems connected with preparation and properties of sandwich composites based on waste low density polyethylene and polypropylene with addition of bromine flame retardants in amount od 8-10% are presented. The composites consist of internal layer (core) created from PE-LD or PP and foamed with 2-4% of azodikarbonamide and of two external layers (claddings) created from the same polymers but filled with 10-30% of short (4 mm) flax fibre. Layer compositions were prepared by means of two-roll-mill at temperatures below 175°C to prevent the flowing agent decomposition or fibre degradation. Compositions were pressure moulded at similar temperatures to obtain samples in form of plates of ca. 2 mm thickness, which were used for investigations and for preparation of sandwich composites. Core layer foaming (separately and in composites) was done by compression moulding at temperatures above 200°C. Physicochemical (density, water uptake), mechanical (tensile, flexural and creep tests), rheological (melt flow rate) and thermal (oxygen index, Vicat temperature) properties were measured. I was found that cladding density increases with increasing content of fibre in composition and the polypropylene core has a better foamability in comparison with polyethylene core. These factors affect in the similar way the densities of sandwich composites. Flowability (MFR) measurements performed only for the layer compositions have shown that MFR decreases if the fibre content in composition becomes higher. It was also found that foaming agent lowers MFR, which is probably due to polymer cross-linking caused by radicals from foaming agent decomposition (PE-LD) or very fine dispergation of gas phase (PP). Flexural tests for PE-LD show that at low fibre content in cladding the rigidity of composites decreases, and then it increases with higher fibre content. In tensile tests performed for PP composites surprisingly low tensile strengths for sandwich composites were measured. They are comparable with core strengths, which are ca. 10 times lower than the strengths of claddings. It can be a sign of very specific stress distribution in sandwich composites. Creep tests demonstrate that the composite compliance depends on loading direction with respect to layers that reflects the composite anisotropy. Composites with higher fibre content have a lower compliance for both loading directions.
19
Content available Povysenie kratnosti peny vodnyh rastvorov pav
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące sposobów podwyższania krotności spienienia wodnych roztworów środków pianotwórczych. Opisane zostały zmiany spienienia pod wpływem różnych wybranych dodatków chemicznych.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań przydatności stosowanych w Polsce asfaltów drogowych do technologii spienienia. Badaniu poddano cztery rodzaje asfaltów drogowych, dwa asfalty produkowane przez firmę Nynas: 50/70 i Nyfoam 80 oraz asfalt 50/70 z Płocka i asfalt 160/220 z Trzebini. Referat zawiera wyniki badań oraz ich analizę. Ocenie poddano dwa parametry: współczynnik spienienia oraz czas połowicznego rozpadu, na podstawie których określono przydatność asfaltów do technologii spieniania. Najlepsze parametry uzyskano dla asfaltu Nyfoam 80.
EN
The paper presents the investigation results of usefulness of road asphalts used in Poland for the foaming technology. The tests were performed on four kinds of bitumen: two produced by the Nynas company: 50/70 and Nyfoam 80, and 50/70 from Płock and 160/220 from Trzebinia. The paper presents the investigation results and their analysis. Two parameters have been assessed: expansion and half- life coefficient, on the basis of which the usefulness of bitumen for the foaming technology has been determined. The best performance has been obtained for Nyfoam 80.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.