Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ziemia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” przeanalizowano Ustawę z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) oraz Ustawę z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 1219) w zakresie przepisów związanych z kwalifikowaniem do kategorii odpadów gleby i ziemi. Obecnie należy wrócić do postawionych już pytań na temat uznania, czy wydobyta gleba lub ziemia pochodzą z terenów zanieczyszczonych. Z dokonanych poprzednio ustaleń wynika, że ma to być gleba lub ziemia wydobyta.
PL
W katalogu odpadów w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU z 2020 r. poz. 10) gleba i ziemia pojawiają się jako pewne rodzaje odpadów w grupie 17 – „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”.
3
Content available remote Stabilizacja pęczniejącej ziemi w celu wykonywania budowli z ziemi
PL
Przeprowadzone badania dotyczą metod odlewania budowli z ziemi, jako część programu badawczego poświęconego budowlom ziemnym. Badano wpływ dwóch inhibitorów pęcznienia ziemi zawierającej glinę: poli(tlenku etylenu) [PTE] i karboksymetylocelulozę [KMC], aby była możliwa jej stabilizacja cementem CEM I 42,5N. Ziemię zawierającą 14% gliny, kwarc i kalcyt, stabilizowano 10% dodatkiem cementu. Dodawano równocześnie 3% plastyfikatora polikarboksylanowego w stosunku do masy cementu, aby ziemia uzyskała zdolność do płynięcia. Uzyskane wyniki wykazały, że PTE i KMC – inhibitory pęcznienia gliny, zmniejszyły to pęcznienie o około 30% i 40%, przy czym maksymalne pęcznienie odpowiadało po 90 dniach odpowiednio 24% i 46% wytrzymałości na ściskanie. Omówiono interakcję gliny z cementem i inhibitorami pęcznienia. Znalezione zależności pozwoliły na korzystne zastosowanie tych materiałów do wytwarzania elementów budowlanych, zastosowanych we wznoszeniu budynków na obszarach pustynnych.
EN
This study is concerned with the method of cast earth as part of an investigation series on earth construction. The effect of two clay swelling inhibitors; polyethylene glycol [PEG] and of carboxymethyl cellulose [CMC] on the swelling of a clay-bearing soil are studied to enable the stabilization of the soil with CEM I 42.5 N. The soil composed of 14% clay, quartz, and calcite, is stabilized with 10% cement. 3% polycarboxylate superplasticizer is added relative to the mass of the cement, to gain the soil pourable properties. The results show that the PEG and CMC clay-swelling inhibitors reduce the expansion of the soil by ~30 and ~40% and lead to a maximum increase of 24 and 46% in the 90-day compressive strength respectively. The interactions between clay, cement, and swelling inhibitors are discussed. The findings allow advantageous applications for producing building units for construction purposes in desert areas.
EN
The aim of the article is to present the Tischnerian concept of "land husbandry". Its main assumption is to respect the fundamental principles and not crossing the boundaries determining responsible human activity. The Earth is not a natural resource that can be exploited until it is depleted, but a place that gives meaning to human life. "Land husbandry". does not only concern human attitudes towards the earth, but is closely related to the quality of interpersonal relations. Care for clean air, water and soil requires rational and ethical management of the environment which is a common, but endangered, Good.
PL
Powiedzmy sobie otwarcie: nie mamy możliwości fizycznych, aby określić kierunki zmian temperatur na powierzchni Ziemi. Dlaczego? Ponieważ musielibyśmy uwzględnić wiele czynników, takich jak parowanie oceanów i akwenów wodnych, emisje zanieczyszczeń, opadów, ruchy powietrza itp., a to jest tym trudniejsze, że warunki te są różne i na dodatek zmienne w różnych punktach na Ziemi. W tej sytuacji, o globalnym ociepleniu klimatu więcej aniżeli fizycy czy astrofizycy -mają do powiedzenia ekonomiści.
6
Content available Materiały naturalne w ekobudownictwie
PL
W ostatnich latach w budownictwie rozwija się trend ekologiczny, który na celu ma wykorzystanie materiałów naturalnych. Materiały te mogę być zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Taki model ekobudownictwa nie wymaga wysokich nakładów energii na produkcję i przyczynia się do rozwoju energooszczędnych inwestycji, które spełniają aktualne wymagania techniczne. Tego typu wyroby postrzegane są jako zdrowe oraz tanie, w wielu wypadkach dostępne lokalnie. Ponadto powyższe rozwiązania materiałowe mogą mieć znaczący wpływ w nowoczesnym budownictwie z racji wzrostu cen tradycyjnych wyrobów budowlanych oraz z powodu oszczędności energii w trakcie budowy, jak i podczas użytkowania inwestycji.
EN
The aim of this work was to characterize the productivity of conducting organic production in farms oriented to milk production. The aim of this work was achieved by determining the productivity of some factors of production, i.e. land, labor and machinery. The scope of this work covered farms associated in a producer group from the Podkarpackie province. The analysis of the obtained results showed that the mean area of the studied farms was 37.37 ha UAA, and the average livestock density was 0.81 LU·ha-1 AL. The granted subsidies (which differentiated the obtained index of land productivity at a level of 2.58 thous. PLN·ha-1 AL) were a very important element from the point of view of production profitability.
PL
Celem pracy było scharakteryzowanie efektywności prowadzenia ekologicznej produkcji w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka. Aby zrealizować cel pracy określono produktywność wybranych czynników produkcji, tj. ziemi, pracy, oraz parku maszynowego. Zakresem pracy objęto gospodarstwa zrzeszone w grupie producenckiej z woj. podkarpackiego. W efekcie przeprowadzonej analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że średnia powierzchnia badanych gospodarstw wyniosła 37,37 ha UR, a średnia obsada inwentarza żywego 0,81 DJP·ha-1 UR. Istotnym elementem z punktu widzenia opłacalności produkcji były pozyskane dopłaty, które różnicowały uzyskany wskaźnik produktywności ziemi na poziomie 2,58 tys.zł·ha-1 UR.
PL
Wykorzystanie systemów informacji geograficznej do inwentaryzacji i zarządzania gruntami zasługuje na uwagę. Jest to główny sposób pozwalający na zarządzanie gruntami, zapewniający ich optymalne wykorzystanie oraz ochronę, niezależnie od ich przeznaczenia, formy własności czy sposobu użytkowania. Oprócz wskaźników ilościowych, charakteryzujących warunki użytkowania terenu, istotne jest dostarczenie informacji przestrzennych. Kartograficzne przedstawienie tych informacji w systemie informacji geograficznej wymaga wykorzystania dodatkowych funkcji, związanych z rodzajem prezentowanych danych, zastosowania nowych rozwiązań technologicznych oraz sporządzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej. W niniejszym artykule zbadano możliwość wykorzystania środowiska oprogramowania Digitalis jako systemu informacji geograficznej pozwalającego na gromadzenie i przetwarzanie informacji kartograficznej dotyczącej gruntów. Przeanalizowano możliwości oprogramowania jako narzędzia wspierającego racjonalne wykorzystanie gruntów oraz regulacje stanu prawnego nieruchomości. Badano również możliwości wykorzystania danych teledetekcyjnych w programie Digitalis.
EN
Application of geographical information systems for inventory of land resources deserves high attention, because it is the main mechanism of land administrating to secure optimal use and protection of lands of any intended use, regardless of the form of ownership and farming. Along with quantitative indicators, characterizing conditions of existing land use, it is vitally important to supply cartographic information. To maintain cartographic information one needs the application of additional functions, relating to the type of presentation, technological calculations and attraction of technical documents to geographical information systems. We have handled a lot of data in the software environment Digitals, as a geographical information system, to analyze collection and processing of cartographic information in land management for the optimum support of rational use and inventory of lands under correct tackling of normative and planned cartographic tasks. We have also studied a list of issues, which can be settled by means of remote sensing data.
EN
The aim of this paper is to present changes in land resources management as a natural factor of the environment and agricultural production in the context of sustainable development of rural areas.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie zmian gospodarowania zasobami ziemi jako naturalnego czynnika środowiska i produkcji rolniczej w kontekście rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich. Nie można traktować ziemi jako zasobu w pełni odnawialnego, gdyż niewłaściwe jej użytkowanie może doprowadzić do utraty jej właściwości i zagrożeń dla przyszłych pokoleń, co jest sprzeczne z paradygmatem rozwoju zrównoważonego. Analizą objęto zmiany zachodzące na terenie Polski oraz województwa dolnośląskiego z podziałem na regiony funkcjonalne. W Polsce i województwie zmniejsza się powierzchnia ziemi wykorzystywana na cele rolnicze oraz ulega zmianie struktura jej użytkowania. Zbyt duży ubytek gruntów przeznaczanych na cele rolnicze może doprowadzić do obniżenia produkcji zabezpieczającej potrzeby życiowe populacji ludzkiej, dlatego gospodarowanie ziemią musi opierać się na jej ochronie i maksymalnym wykorzystaniu. Celem opracowania jest przedstawienie zmian gospodarowania zasobami ziemi jako naturalnego czynnika środowiska i produkcji rolniczej w kontekście rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich. Nie można traktować ziemi jako zasobu w pełni odnawialnego, gdyż niewłaściwe jej użytkowanie może doprowadzić do utraty jej właściwości i zagrożeń dla przyszłych pokoleń, co jest sprzeczne z paradygmatem rozwoju zrównoważonego. Analizą objęto zmiany zachodzące na terenie Polski oraz województwa dolnośląskiego z podziałem na regiony funkcjonalne. W Polsce i województwie zmniejsza się powierzchnia ziemi wykorzystywana na cele rolnicze oraz ulega zmianie struktura jej użytkowania. Zbyt duży ubytek gruntów przeznaczanych na cele rolnicze może doprowadzić do obniżenia produkcji zabezpieczającej potrzeby życiowe populacji ludzkiej, dlatego gospodarowanie ziemią musi opierać się na jej ochronie i maksymalnym wykorzystaniu.
EN
Functioning conditions of agriculture are closely related to the spatial structure of rural areas, which is one of the most important factors influencing profitability of agricultural production. Essential changes in rural space can be effected in a short period of time only as a result of land management works. The scope of these works is limited because the financial resources are often insufficient. As a result, scarce funds must be distributed in such a way as to ensure their flow to where they are mostly needed or where the return on investment, in the form of improvement of farming conditions, would be the highest [Błaż et al. 2010, Gawroński 2005]. The article presents the idea of creating multicriteria ranking of surveying sections of Małopolskie Voivodeship aimed at identifying areas that should be the subject of land management works in the first place. It is suggested that to achieve this goal databases of rural areas in the Małopolska region, including data from the descriptive and graphic part of the land and building register as well as digital orthophotomap. Voivodeship authorities, having access to the results of the proposed calculation process, could play an important role in programming the land management works.
PL
Warunki funkcjonowania rolnictwa są ściśle powiązane ze strukturą przestrzenną obszarów wiejskich, będącą jednym z najważniejszych czynników warunkujących dochodowość prowadzonej produkcji rolnej. Istotne zmiany przestrzeni rolniczej są możliwe do osiągnięcia w krótkim czasie jedynie w wyniku prac urządzeniowo-rolnych. Zakres tych działań jest ograniczony z powodu braku wystarczających środków finansowych. Istnieje zatem potrzeba takiej dystrybucji ograniczonych środków, która zapewni ich przepływ tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne lub gdzie zainwestowane środki przyniosą największy efekt w postaci poprawy warunków rozwoju rolnictwa [Błaż i in. 2010, Gawroński 2005]. Prezentowany artykuł przedstawia koncepcję wielokryterialnego rankingu obrębów ewidencyjnych województwa małopolskiego, mającego na celu wyznaczenie obszarów kwalifikujących się w pierwszej kolejności do realizacji prac scaleniowych. Proponuje się w tym celu wykorzystać zbiory danych charakteryzujących rolniczą przestrzeń Małopolski, w tym przede wszystkim dane z części opisowej i graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków oraz ortofotomapę cyfrową. Dysponowanie przez władze samorządowe szczebla wojewódzkiego wynikami zaproponowanego procesu obliczeniowego może być istotnym narzędziem w procesie programowania prac urządzeniowo - rolnych.
EN
The objective of the paper is to analyse the changes of the agricultural land area and the number of farms in Małopolska and Wielkopolska region as two separate agricultural regions. The research period starts with the Poland's accession to EU and ends in 2013. The land use structure, number and size of agricultural farms were taken into consideration. Additionally, the paper includes analysis of changes in the agricultural land prices. It was stated that agriculture in Małopolska undergoes positive transformations, is still developing and various EU subsidies are one of its development factors. Positive changes were observed mainly in the decrease of the number of individual farms and the increase of the average area of farms. Within the analysed ten years, the agricultural land area decreased by over 186 thousand ha, that is by 25%. Agriculture in Wielkopolska region gained a lot due to the EU accession. However, in this region the changes had different nature. The land utilization remained at the same level as in 2004 and positive changes were observed mainly in the decrease of the number of small farms for the benefit of the biggest ones. The paper constitutes the first part of the developed cycle of publications concerning transformations of the technical agricultural infrastructure of Poland after its accession to the EU.
PL
Celem pracy jest analiza zmian powierzchni użytków rolnych i liczby gospodarstw Małopolski i Wielkopolski jako dwóch odmiennych rolniczo regionów. Okres badań obejmuje moment wejścia Polski do UE po rok 2013. Pod uwagę brano głównie strukturę użytkowania ziemi, liczbę i wielkość gospodarstw rolnych. Dodatkowo pracę wzbogacono o analizę zmian cen wartości ziemi rolniczej. Stwierdzono, że rolnictwo Małopolski przechodzi pozytywne przemiany, wciąż się rozwija a jednym z czynników jego rozwoju są różnego rodzaju dopłaty unijne. Korzystne zmiany zaobserwowano tu głównie w spadku liczby gospodarstw indywidualnych i wzroście średniej powierzchni gospodarstwa. Na przestrzeni analizowanych dziesięciu lat powierzchnia użytków rolnych zmalała o ponad 186 tys. ha, czyli o 25%. Rolnictwo Wielkopolski również wiele zyskało na wejściu do UE, jednak w tym regionie zmiany szły w innym kierunku. Użytkowanie ziemi w zasadzie pozostało na tym samym poziomie co w 2004 roku a korzystne zmiany zaobserwowano głównie w spadku liczby małych gospodarstw na rzecz tych największych. Praca stanowi pierwszą część powstającego cyklu publikacji dotyczących przemian w zakresie technicznego uzbrojenia rolnictwa Polski po wejściu do UE.
PL
Żyjemy w bardzo egocentrycznej rzeczywistości. Dla większości z nas kreatywne okazuje się to, co jest nowe, inne, a spektakularne to, co nas wyróżnia z tłumu. W czasach, gdy zaczyna nam doskwierać brak autentyczności, można by zadać pytanie, co jest bardziej wartościowe: kontrowersyjna przestrzeń krzycząca nazwisko projektanta czy miejsce, gdzie kończy się ingerencja człowieka, a zaczyna natura? Gdzie nawet nie przyjdzie do głowy pytanie o artystę, ale odnajdziemy to, czego w głębi duszy potrzebujemy najbardziej, a więc autentyczności, spokoju i harmonii.
PL
Autor rozważa rozkład presji siły odśrodkowej rotacji Ziemi na jej powierzchni. Wprowadzone zostało pojęcie „presji“ jako oddziaływanie siły odśrodkowej na materialny promień równoleżnika. W przeciwieństwie do rozważań problemu, prowadzonych zwykle przy założeniu jednorodnej kuli ziemskiej, autor uwzględnia rozkład gęstości wnętrza Ziemi według nieznacznie wygładzonego modelu B2 Bullena przy zachowaniu skokowej zmiany na granicy Wiecherta (podział zasadniczy na Jądro i Płaszcz). Otrzymany wynik stanowi przyczynek do badania rzeczywistej, naturalnej figury Ziemi.
EN
The author considers the distribution of the centrifugal force pressure of the Earth’s rotation on its surface. The term “pressure” has been introduced meaning the reaction of the centrifugal force on the material radius of a parallel. As opposed to considerations, which usually assume the homogeneity of the Earth, the author considers the distribution of the Earth’s interior according to the slightly smoothed B2 Bullen model, preserving the step changes on the Wiechert border (the basic division into the core and the mantle). The obtained result contributes to investigations of the real and natural Earth figure.
EN
For an economy to grow sustainably, the developmental needs of the poor have to be addressed, alongside concerns for conservation of resources. In spite of the high economic growth experienced in India in recent decades, driven chiefly by growth in the secondary and tertiary sectors, poverty persists amongst tribal communities. Analysis of survey based data reveals the continued significance of access to land and forest resources in impact-ing livelihoods and food security for forest dwelling communities, comprising mostly of tribals. Access to land and credit emerge as critical for the majority, with substantial dependence on forest products for the poorest among the poor households. The paper adds to the empirical literature on the debate on relevance of small holder agriculture and access to natural resources for poverty alleviation. It also provides an economic context for a recently enacted legislation that seeks to restore tenurial security to forest dwelling tribal communities.
PL
Aby ekonomia rozwijała się w sposób zrównoważony, należy zapewnić możliwość spełniania potrzeb rozwojowych przez biednych, a zarazem dbać o ochronę surowców. Mimo wysokiego poziomu rozwoju ekonomicznego, obserwowanego w ciągu ostatnich kilku dekad w Indiach, napędzanego był przez drugo- i trzeciorzędne sektory, bieda nadal stanowi problem dla wielu plemion. Badania pokazują, że dla społeczności zamieszkujących obszary leśne nadal ogromne znaczenie, w aspekcie poziomu życia i bezpieczeństwa żywieniowego, odgrywają dostęp do ziemi i zasobów leśnych. Artykuł podnosi kwestię zasadności funkcjonowania małych gospodarstw rolniczych i dostępu do surowców naturalnych w kontekście walki z ubóstwem. Przeprowadzono także analizę ekonomiczną niedawno uchwalonego prawa, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla społeczności zamieszkujących obszary leśne.
16
Content available Analiza zmian użytkowania ziemi w Gorlicach
EN
The analysis of the land use changes in the city of Gorlice was conducted using aerial photographs. The aim of the present work is to examine the changes that took place in the land use in Gorlice in the years 1914/1915-2009. Following the interpretation of the aerial photographs, its results were processed using the ArcGIS 9.3.1 Desktop Software. Three land use maps were prepared, two for the years 1914/1915 and 2009, and one map showing the differences between the two periods. In 1914/1915, the area of Gorlice was mostly under agricultural use. The farming areas were either developed or used for different functions, such as sports facilities or allotment gardens. As a result, the development has become scattered. Simultaneously, the number of transport facilities and urban greenery has increased. Despite its rapid development, the two wars and fi res, the city still maintains some industrial and trade functions, albeit on a lesser scale. In consequence of systemic transformation processes, the tourist and recreational functions have also considerably gained in importance.
PL
Praca stanowi kolejny etap problemu naukowego dotyczącego zależności pomiędzy postępem naukowo-technicznym a wskaźnikami wydajności ziemi i pracy w rolnictwie. Obecny etap dotyczy gospodarstw zespołowych z Regionu Opolskiego. Badania przeprowadzono na próbie 40 wybranych spośród 100 gospodarstw zespołowych ubiegających się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oddziale Opolskim o dofinansowanie na modernizację. Cała wybrana próba w porównaniu do gospodarstw rodzinnych Regionu Małopolskiego charakteryzuje się zupełnie odmiennymi wskaźnikami ekonomiczno-rolniczymi.
EN
The work is another stage of the scientific problem concerning the relationship between scientific and technical progress and soil and labour productivity indexes in agriculture. The current stage refers to collective farms from the Opole Region. Tests were carried out on a sample of selected 40 out of 100 collective farms applying to the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture in the Opole Division for co-financing of modernisation. The entire selected sample is characterised by completely different economic and agricultural indexes in comparison with family farms of the Małopolska Region.
PL
Poniższy artykuł dotyczy badań makroekonomicznych, gdzie proponowane wskaźniki wydajności ziemi i pracy będą porównywalne między Polską a wybranymi krajami Unii Europejskiej. Uzyskane wyniki pozwoliły określić pozycję Polski w grupie krajów Unii Europejskiej a także dały odpowiedz jakie czynniki determinują wydajność ziemi i pracy w rolnictwie.
EN
The following article concerns macroeconomic research involving comparison of proposed land and labour productivity coefficients for Poland and selected European Union countries. Obtained results allowed to determine position of Poland in the group of European Union countries and gave answer to the question which factors determine land and labour productivity in agriculture.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.