Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czynnik chłodniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
In Australia and others developed countries, concerns about global warming have increased, and these concerns influence the use of refrigerants as working fluids in mechanical vapour compression refrigeration systems. One of the most important aspects of refrigerant selection is to reduce its impact on the environment and the ozone layer. This paper provides a comprehensive review of various theoretical and experimental studies which have been carried out on air conditioning and refrigeration applications to investigate the effect of refrigerants on the environment. The analysis in this paper reveals that alternative refrigerants are the most suitable working fluids that can be used in refrigeration systems to meet the needs of the environment. This study also suggests that natural types of refrigerants such as water, carbon dioxide, and hydrocarbon will play a significant role in protecting the environment and providing alternative friendly refrigerants to be used in refrigeration and air conditioning systems.
PL
W artykule przedstawiony został algorytm obliczeń cieplnych skraplacza płaszczowo- rurowego. Ten wymiennik ciepła wpływa na efektywność działania całego układu, w którym jest zastosowany. Z tego powodu, dobór odpowiedniego wymiennika do całej instalacji nie jest prosty i jest ściśle związany z szeregiem założeń projektowych, które znacząco wpływają na poprawną pracę urządzenia oraz całej instalacji. Prawidłowe określenie współczynników przejmowania ciepła podczas przepływu czynników stanowi jedno z najtrudniejszych zagadnień projektowych, zwłaszcza w przypadku, gdy w wymienniku występuje przemiana fazowa czynnika. Z tego względu, w niniejszym artykule największą uwagę poświęcono temu zagadnieniu, oraz przedstawiono algorytm obliczeń pozwalający na wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła w przepływie dwufazowym. W celu modelowania procesu skraplania w przepływie wybrano cztery modele opisujące to zjawisko, tj. model: Shaha, Akersa i innych, Cavalliniego i Zecchina oraz Boyko i Kruzhilina. Dodatkowo, do problemów natury projektowej, można zaliczyć m.in. założenia związane z doborem odpowiedniego płynu roboczego; w związku z tym w artykule przedstawiono również wpływ rodzaju skraplającego się czynnika na rozkład współczynników przejmowania ciepła w przepływie dwufazowym. W celu przeprowadzenia analizy wpływu rodzaju czynnika roboczego na proces skraplania w analizowanym wymienniku do rozważań przyjęto dziewięć różnych czynników, tj. R22, R32, R134a, R1234yf, R1234ze, R290 (propan), R600a (izobutan), R1270 (propylen) oraz R717 (amoniak).
EN
In the paper has been presented an algorithm for heat transfer calculations of a shell and tube heat exchanger. The heat exchanger affects the correctness and efficiency of the entire installation. Therefore, the selection of heat exchanger for the entire installation is not a simple task and is associated with many design assumptions. They have a significant impact on the correct operation of the device and the entire installation. The correct determination of the heat transfer coefficients during flow is one of the most problematic design issues, especially when a phase change occurs during the flow. Therefore, in this article, the greatest attention is paid to this issue, but the article also presents a calculation algorithm that allows to determine the heat transfer coefficient in a single-phase flow. In order to model the condensation process, four models describing this phenomenon were selected: Shah, Akers et al., Cavallini and Zecchin, and Boyko and Kruzhilin. Additionally, the problems of a design nature include: assumptions related to the selection of an appropriate working fluid. Therefore, the article also presents the influence of the selection of a condensing medium on the distribution of heat transfer coefficients in a two-phase flow. In order to analyze the influence of the selected working fluid on the condensation process, nine fluids have been taken into consideration, i.e. R22, R32, R134a, R1234yf, R1234ze, R290 (propane), R600a (isobutane), R1270 (propylene) and ammonia.
PL
Zadaniem elementów i zaworów rozprężnych montowanych w meblach chłodniczych, czy urządzeniach klimatyzacyjnych i chłodniczych lub pompach ciepła bezpośrednio przed parownikiem jest regulowanie przepływu czynnika chłodniczego tak, aby instalacja pracowała bezawaryjnie, stabilnie i energooszczędnie. Niezależnie czy zastosujemy rurkę kapilarną, termostatyczny czy też elektroniczny zawór rozprężny, wszystkie te rozwiązania mają swoje wady i zalety, a wybór zależny jest od specyfiki, wymagań i wielkości aplikacji.
PL
Czynniki chłodnicze obecnie stosowane w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej poddawane są coraz to nowym regulacjom prawnym. Najpierw wycofywane były czynniki szkodzące warstwie ozonowej, obecnie branża jest na etapie wycofywania czynników wpływających na efekt cieplarniany. Warto się zastanowić, jak na tym tle wygląda kwestia stosowania fluorowanych czynników klasy A2L.
PL
Czołowi producenci systemów klimatyzacyjnych typu VRF/VRV coraz powszechniej wprowadzają na rynek rozwiązania łączące zalety systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego i układów wodnych instalacji chłodniczych i grzewczych. Podstawowymi korzyściami z takiego połączenia jest zwiększenie sprawności źródła chłodu/ciepła przy minimalizacji ilości freonu wewnątrz budynku.
PL
Od ponad trzydziestu lat w kolejnych aktach prawnych sygnowanych przez różne kraje, w tym kraje UE, reguluje się i coraz bardziej ogranicza stosowanie poszczególnych grup czynników chłodniczych. Obecnie znaleźliśmy się w sytuacji, gdy pilnie potrzebne są odpowiednie zamienniki, które trzeba będzie wdrożyć w najbliższych latach. I choć ich poszukiwania przebiegają wielotorowo, jak dotychczas nie widać spektakularnych efektów.
PL
W ostatnich latach CO2 stał się znaczącym czynnikiem chłodniczym w obszarze handlu detalicznego żywnością, stanowiąc interesującą alternatywę wobec wycofywanych czynników grupy HFC. W artykule zamieszczonym w poprzednim wydaniu miesięxznika omówiona została ogólnie zasada działania i budowa układów kaskadowych pierwszej i drugiej generacji. w tej części przybliżone zostaną systemy nadkrytyczne III generacji z systemem MultiEjectorSolution.
PL
W ostatnich latach CO2 stał się znaczącym czynnikiem chłodniczym w obszarze handlu detalicznego żywnością, stanowiąc interesującą alternatywę w tym obszarze branży chłodniczej wobec wycofywanych czynników grupy HFC. W poprzednim artykule przyjrzeliśmy się wybranym aspektom technicznym zastosowania R744 w układach chłodniczych. W poniższej części tego cyklu omówimy ogólną zasadę działania i budowę układów kaskadowych pierwszej i drugiej generacji.
PL
W ostatnich latach CO2 stał się znaczącym czynnikiem chłodniczym w obszarze handlu detalicznego żywnością. Ze względu na ochronę środowiska (GWP = 1 i ODP = 0) czynnik ten stanowi interesującą alternatywę dla tego obszaru branży chłodniczej wobec wycofywanych czynników grupy HFC. Przyjrzyjmy się zatem pewnym aspektom technicznym zastosowania R744 w układach chłodniczych.
PL
W artykule omówiono obecne i przyszłe wymagania stawiane komercyjnym chłodniczym agregatom skraplającym dotyczące efektywności energetycznej, poziomu głośności oraz stosowanych czynników chłodniczych. Przedstawiono również przykłady rozwiązań spełniających te wymagania.
EN
The paper presents current and future requirements for commercial condensing units for refrigeration regarding energy efficiency, noise level and refrigerants used. Examples of solutions that meet these requirements are also presented.
PL
Chłodnictwo jest obecnie w bardzo trudnym momencie. W związku z globalnym ociepleniem klimatu wprowadza się kolejne ograniczenia w używaniu syntetycznych czynników chłodniczych. Ograniczenia te dotyczą nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. Jednym z problemów jest to, że czynniki o niskim GWP są często palne. W rezultacie nieopłacalna kiedyś pętla wodna staje się technologią w centrum zainteresowań. Dlaczego właśnie teraz? Jak to działa? Jakie są wady i zalety tego rozwiązania? Warto przeczytać w poniższym artykule.
PL
Zmiany w ustawodawstwie dotyczące stosowania czynników chłodniczych wymusiły i będą dalej wymuszać nie tylko wykorzystywanie nowych czynników o niskim potencjale GWP, ale i szukanie nowych rozwiązań. To ważny sprawdzian dla branży. Zwycięsko wyjdą z niego tylko ci, którzy dobrze się do zmian przygotują. Posiadanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących alternatywnych czynników chłodniczych i bezpiecznego ich stosowania może być podstawą rynkowego sukcesu.
EN
The paper presents an experimental investigation of a silicone based heat exchanger, with passive heat transfer intensification by means of surface enhancement. The main objective of this paper was to experimentally investigate the performance of a heat exchanger module with the enhanced surface. Heat transfer in the test section has been examined and described with precise measurements of thermal and flow conditions. Reported tests were conducted under steady-state conditions for single-phase liquid cooling. Proposed surface modification increases heat flux by over 60%. Gathered data presented, along with analytical solutions and numerical simulation allow the rational design of heat transfer devices.
PL
Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej numer 842/2006 (a później 517/2014) od stycznia 2017 roku zakazano stosowania czynników chłodniczych we wszystkich nowych urządzeniach klimatyzacji samochodowej, dla których wskaźnik GWP, charakteryzujący potencjał tworzenia globalnego ocieplenia, wynosi więcej niż 150. Z tego względu, stosowany powszechnie czynnik R-134a zostaje stopniowo wycofywany z użytkowania. Zaczęto poszukiwania alternatywnego czynnika, który spełni wszystkie wymogi. Według międzynarodowych zaleceń, czynnik powinien posiadać przede wszystkim właściwości przyjazne środowisku oraz powinien być bezpieczny w eksploatacji, nie stanowiąc zagrożenia dla życia ludzkiego. W artykule porównano dwie alternatywne substancje, które w większym lub mniejszym stopniu mogą być zamiennikami czynnika R-134a w układach klimatyzacji pojazdów. Są to syntetycznie otrzymywany czynnik oznaczony symbolem R-1234yf z grupy HFO oraz występujący w środowisku naturalnym dwutlenek węgla CO2 o symbolu R-744. W pracy opisano ich budowę chemiczną, właściwości fizyczne oraz termodynamiczne. Zestawiono publikacje naukowe, uwzględniające wyniki badań doświadczalnych wydajności, osiąganych przez układy chłodnicze, w których stosowano porównywane czynniki. Dokonano opisu metodyki badawczej, scharakteryzowano wykorzystane narzędzia oraz przedstawiono najważniejsze, z punktu widzenia autorów artykułu, wyniki badań. Alternatywne czynniki poddano również analizie środowiskowej. Sprawdzono ich wpływ na degradację warstwy ozonowej oraz scharakteryzowano wskaźnik potencjału tworzenia globalnego ocieplenia. Ponadto przeanalizowano kwestie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującym normami, pod względem palności, toksyczności, klasyfikując poszczególne czynniki do odpowiednich grup bezpieczeństwa. Omówiono negatywne działania czynników na ludzki organizm, podczas eksploatacji urządzeń napełnionych ocenianymi czynnikami oraz ich awarii. Dokonano krótkiego porównania ekonomicznego, analizując obecne ceny czynników i usług serwisowych.
EN
According to The European Commission’s regulation numbers 842/2006 and 517/2014, refrigerants whose Global Warming Potential ratio is more than 150, have been prohibited in mobile air conditioning (MAC) since January 2017. Therefore, the commonly used R-134 gas has been banned. The search for a new refrigerant, which grants all the required criteria, has begun. In accordance with new European standards, the gas should have environmentally friendly properties and should not be noxious to human life while operating. In this paper, two alternative substances, which can substitute the banned R134a, have been compared. This is synthetic R1234yf, which belongs to the HFO group, and carbon dioxide, which exists in the natural environment. The chemical build, physical and thermodynamic properties have been described. Scientific articles, which present and compare the technical results of testing both refrigerants, have been discussed. Comparison results, tools used and research methodology have been described in these articles. Alternative gases have been analyzed for their environmental impact and have been checked on the toxic, flammable, impact on ozone depletion and global warming. The threats to human life due to the use of the new refrigerants have been reviewed. The thesis also comprises an economical comparison between the two gases. A short review and conclusions have been presented at the end of the article.
15
Content available remote Zastosowanie czynnika R600a w sprężarkowych układach chłodniczych
PL
Artykuł zawiera informacje dotyczące izobutanu jako czynnika chłodniczego. Przedstawiono możliwości jego wykorzystania w sprężarkowych układach chłodniczych jako substytutu czynników syntetycznych. Zamieszczone zostały również jego własności fizyko-chemiczne, ekologiczne oraz użytkowe na tle klasycznych, szeroko dotychczas stosowanych, czynników chłodniczych z grupy HCFC, HFC, CFC i HFO.
EN
The article contains information on isobutane as a refrigerant. Presented are the possibilities of its use in compressor cooling systems as a substitute for synthetic refrigerants. Their physical-chemical, ecological and functional properties have also been included in comparison with the classic, widely used refrigerants from the HCFC, HFC, CFC and HFO groups.
PL
Nie jest prawdą, że fluorowane czynniki chłodnicze zostaną wycofane. Prawdą jest, że obecnie stosowane czynniki, muszą być zastąpione innymi w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Zamiana już się rozpoczęła. Do wyboru mamy cztery rozwiązania.
PL
Dotychczas eksploatowane urządzenia chłodnicze, pracujące z przyczyn bezpieczeństwa na czynnikach syntetycznych, generowały duże zagrożenie zarówno dla warstwy ozonowej, jak i dla efektu cieplarnianego. Ponieważ dbałość o środowisko naturalne wzrasta wraz ze świadomością społeczeństwa, to coraz częściej myśli się o stosowaniu czynników mniej uciążliwych dla środowiska naturalnego.
EN
In this study a cooling ejector cycle coupled to a compression heat pump is analyzed for simultaneous cooling and heating applications. In this work, the influence of the thermodynamic parameters and fluid nature on the performances of the hybrid system is studied. The results obtained show that this system presents interesting performances. The comparison of the system performances with hydrofluorocarbons (HFC) and natural fluids is made. The theoretical results show that the a low temperature refrigerant R32 gives the best performance.
PL
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, zakres czynników chłodniczych, które do tej pory były powszechnie stosowane, został mocno ograniczony. Wszystkie preferowane czynniki chłodnicze są w większości palne i wybuchowe, a zaliczają się do nich R32, R1234yf, R1234ze, R290 (propan), R600a (izobutan), R717 (amoniak). Jednak należy zwrócić uwagę, że czynniki, takie jak R32, R1234yf oraz R1234ze zaliczane są do związków umiarkowanie palnych i została dla nich stworzona, zgodnie z normą ISO 817, specjalna grupa o nazwie A2L. Warto także dodać, że dzięki nowemu podziałowi amoniak trafił do grupy B2L, czyli związków toksycznych, ale umiarkowanie palnych. W artykule skupiono się na określeniu, w jakich warunkach można bezpiecznie budować instalacje typu split, w których czynnikiem chłodniczym jest propan. Okazuje się, że w przypadku małych urządzeń, jakimi są splity, można bezpiecznie stosować czynnik R290 w większości przypadków.
EN
According to the Regulation (EU) no 517/2014 of the European Parliament and the Council, which came into force on 16 April 2014 concerning the fluorinated greenhouse gasses as well as the repealing regulation (EC) no 842/2006,the scope of the refrigerants, which have so far been commonly used is very limited. All preferred refrigerants are mostly flammable and explosive, and they include R32, R1234yf, R1234ze, R290 (propane), R600a (isobutane), R717 (ammonia). However, it should be noted that refrigerants such as R32, R1234yf R1234ze are classified as mildly flammable and a special group called the A2L, has been created for them, which is in accordance with the 817 ISO standard. It is also worth noting that the new classification has moved the ammonia to the group B2L – which means toxic and mildly flammable compounds. The article focuses on defining the conditions in which it is possible to build the split installations, in which the refrigerant is propane, safely. It turns out that the small splits are the devices where in most cases the R290 agent can be used safely.
20
Content available remote Contaminants in circulating refrigerant
EN
Contaminants are inventible in the refrigeration cycle. Lubricant, water and moist air are the main contaminants in circulated refrigerant. This paper attempts to show how the presence of such contaminants influences the thermodynamic parameters of the refrigerating cycle and the mixture, which comes at the beginning.
PL
Zanieczyszczenia w czynniku ziębniczym obiegu ziębniczego są nieuniknione. Obecność substancji smarnej, wody, powietrza wilgotnego to główne zanieczyszczenia czynnika obiegowego obiegu ziębniczego. W artykule przedstawiono wpływ obecności wymienionych zanieczyszczeń na podstawowe parametry obiegu ziębniczego, a w szczególności na entalpię właściwą powstałej mieszaniny.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.