Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents a detailed analysis of the material damaging process due to lowcycle fatigue and subsequent crack growth under thermal shocks and high pressure. Finite Element Method (FEM) model of a high pressure (HP) by-pass valve body and a steam turbine rotor shaft (used in a coal power plant) is presented. The main damaging factor in both cases is fatigue due to cycles of rapid temperature changes. The crack initiation, occurring at a relatively low number of load cycles, depends on alternating or alternating-incremental changes in plastic strains. The crack propagation is determined by the classic fracture mechanics, based on finite element models and the most dangerous case of brittle fracture. This example shows the adaptation of the structure to work in the ultimate conditions of high pressure, thermal shocks and cracking.
PL
W pracy przedstawiono szczegółową analizę rozwoju pęknięć w wyniku niskocyklicznego zmęczenia materiału w warunkach szoków cieplnych i oddziaływania ustalonych obciążeń statycznych. Przeprowadzono analizę przebiegu procesu pękania na przykładzie korpusu zaworu redukcyjnego pary w elektrowni węglowej i wału wirnika turbiny parowej. Głównym czynnikiem w obydwu przypadkach są mniej lub bardziej gwałtowne powtarzalne cykle zmian temperatury .W przypadku inicjacji pęknięcia po stosunkowo małej liczbie cykli zmian obciążenia mechanizm zmęczenia zależy od naprzemiennej lub naprzemienno-przyrostowej zmiany odkształceń plastycznych. Propagację pęknięcia w głąb materiału wyznaczono metodami klasycznej mechaniki pękania na podstawie modeli MES i najbardziej niebezpiecznego modelu pękania kruchego. Przedstawiono przypadek przystosowania się konstrukcji do pracy w warunkach szoków cieplnych i pękania.
PL
W pracy przedstawiono procedurę obliczeniową metody elementów skończonych (MES) dla analizy nieustalonych pól temperatury i naprężeń resztkowych w trakcie napawania tarczy turbiny. Zbudowany został termomechaniczny model obliczeniowy MES, wykorzystujący pakiet programów ANSYS. Model ten posłuży l do wyznaczenia nieustalonych pól temperatury i naprężeń resztkowych występujących w trakcie wielowarstwowego napawania, wyżarzania (relaksacji naprężeń) i końcowego frezowania kształtowego (usunięcie części materiału). Wszystkie właściwości termomechaniczne są funkcjami temperatury. Model uwzględnia również zmiany objętości wywołane przemianami fazowymi materiału. Przeprowadzone analizy pokazują, że zaproponowana metoda symulacji złożonego procesu technologicznego prowadzi do prawidłowych jakościowo wyników. Otrzymane rezultaty pozwalają na sformułowanie interesujących wniosków dotyczących znaczenia różnych czynników dla końcowych naprężeń własnych w strukturze. Efektywność omawianych symulacji jest limitowana głównie przez brak wiarygodnych szczegółowych danych wejściowych dotyczących właściwości materiałowych oraz parametrów opisujących modele matematyczne analizowanych procesów technologicznych.
EN
In the paper a computational procedurę ofthe finite element method (FEM) is presented for the purpose of analyzing temperature fields and residual stress states in the course of pad welding of a steel turbine disk. A coupled thermo-mechanical three-dimensional (3-D) finite element model was developed on the basis of the ANSYS software. This model was used to evaluate the transient temperature and the residual stress fields during multi-pass pad welding, annealing (stress relaxation) and final profile milling (removing the part of the material). Ali thermo-mechanical material properties are functions of temperature. The model also takes into account volumetric expansion/shrinkage which occurs due to phase transitions. The performed analyses show that the proposed approach of simulation of the sophisticated technological processes provides the results which arę correct from the qualitative point of view. The obtained results enable to draw interesting conclusions concerning the importance of different factors for thermal residual stresses within the structure. The effectiveness of the discussed simulations is limited mainly because of the lack of reliable detailed input data concerning material properties and the parameters describing mathematical models of the analysed technological processes.
PL
Artykuł stanowi podsumowanie wyników prac badawczych, dotyczących wykorzystania laserowego skaningu naziemnego w planowaniu i zarządzaniu eksploatacją i rekultywacją wyrobisk, w odkrywkowych zakładach górniczych, wydobywających kopalinę przy użyciu materiałów wybuchowych.
EN
The article is a presentation of the research results on the use of laser scanning for the planning and management of mining and reclamation in the opencast mining companies.
PL
Problem usuwania zanieczyszczonego powietrza i odorów z budynków inwentarskich, zwłaszcza z ferm drobiarskich, nie został do dziś rozwiązany. W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przeprowadzono badania możliwości dezodoryzacji powietrza usuwanego z kurników w komorze fitotronowej. W ramach wstępnych obserwacji wyselekcjonowano rośliny paciorecznika jako absorbenty substancji odorowych. Przez komorę fitotronową przeprowadzano zanieczyszczone powietrze, a następnie dokonano jego jakościowej i ilościowej analizy pod kątem zawartości związków chemicznych przed i po procesie biofiltracji. Celem przeprowadzonych badań było wykazanie skuteczności stosowania roślin jako biofiltrów oczyszczających powietrze z substancji odorowych, powstających w kurnikach. Przeprowadzone badania wykazały ogólne zmniejszenie zawartości związków odorowych w powietrzu o 20-30%. W wyniku pomiarów stężenia wyselekcjonowanego odorantu - amoniaku, stwierdzono jego zmniejszenie nawet o 41%. Wyniki te są przesłanką do prowadzenia dalszych badań w kierunku zastosowania komory fitotronowej do zmniejszania emisji odorów z kurników.
EN
The problem of removing polluted air and odours from the livestock buildings, and from the poultry farms in particular, was not solved until now. The tests of possibilities to deodorize in phytotron chamber the air removed from the poultry houses were conducted at the Institute of Technology and Life Sciences, Branch in Poznań.. For the preliminary investigations the plants of canna were selected as the absorbents of odour substances. Polluted air flowed through the phytotron chamber. The air was qualitatively and quantitatively analysed in aspect of the chemical compound contents, before and after process of biofiltration. The aim of investigations was to prove the effectiveness of using canna plants as biofilters purifying air from odour substances generated in the poultry houses. The tests showed general reduction of odour compounds in air by 20-30%. Measurements of selected gas - ammonia, indicated its concentration decrease even by 41%. Obtained results are pointing the further research direction, with the use of phytotron chamber to reduce the odour emission from poultry houses.
PL
Konieczność ochrony środowiska naturalnego jest potrzebą i wymogiem dotyczącym produkcji rolnej - szczególnie hodowli zwierząt. Dlatego zaprojektowano i podjęto badania nad systemami wentylacji grawitacyjnej w budynkach inwentarskich. Badania prowadzone są w ramach projektu badawczego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i zakładają dalsze doskonalenie rozwiązań technicznych oraz kontrolę chemiczną uzyskanej masy roślinnej.
EN
The need for environmental protection is a necessity and requirement for agricultural production - especially for livestock breeding. For this reason, a respective research has been designed and undertaken on natural ventilation systems in livestock buildings. The research is conducted within the research project "Tnnovativc Economy 2007-2013", and assumes further improvement of technical solutions and chemical control of plant mass obtained.
EN
This paper presents the application of finite element method in an artificial disc modelling. The prosthesis consisted of two metal plates and a flexible elastomeric core made of the nanocomposite polyurethane. Two types of connections between the plates and the core were compared: the device with an integral inlay and the device with a separate inlay coming into contact with the plates. The artificial disc with a separate inlay imitated better the human intervertebral disc. The main target of this paper was to evaluate the characteristics of force-displacement and moment-angle for the new design of the prosthesis with a separate inlay under compression, sagittal bending, shear and axial rotation. For some analyzed cases except the axial rotation and shear, where the prosthesis was too flexible, the results were roughly similar to those observed in the human spinal segment. The material effort in the prosthesis under compressive load was comparable in both types of connections between the plates and the core.
PL
W pracy przedstawiono czynniki wpływające na skuteczność działania promieniowania UVC w eliminacji skażeń bakteriologicznych z powierzchni skorup jaj spożywczych. Związane są one z charakterystyką fal elektromagnetycznych, do jakich zalicza się promieniowanie UVC, jak również z właściwościami oraz parametrami technicznymi promienników. Tylko odpowiednia wzajemna relacja tych czynników może zapewnić wymagany poziom skuteczności rozpatrywanej metody dezynfekcji. Praca obejmuje opis przebiegu badań prototypowego urządzenia do naświetlania skorup jaj promieniowaniem UVC, ocenę jego skuteczności w zależności od zmieniających się parametrów fizycznych, tj. czasu naświetlania, natężenia promieniowania oraz dostarczonej dawki. Na podstawie badań określono optymalne parametry czynników decydujących o skuteczności promieniowania UVC w dezynfekcji skorup jaj spożywczych.
EN
Paper considered some factors affecting the efficiency of UVC radiation to elimination of bacterial contamination from the surface of edible egg shells. Factors are connected with the characteristics of electromagnetic waves, the UVC radiation inclusive, as well as with technical properties and parameters of the radiators. Only adequate interrelations among these factors may assure required efficiency level of considered disinfection method. Paper described investigation course of a prototype installation for exposure of the egg-shells to UVC radiation, evaluated its efficiency depending on variable physical parameters, such as the time of exposure, radiation intensity and supplied radiation dose. On the basis of investigation results the optimum parameters were determined for the factors decisive on effectiveness of UVC radiation applied to disinfecting the shells of edible eggs.
PL
Celem podjętych badań było określenie skuteczności fitoremediacji jako proekologicznej metody ograniczania poziomu dwutlenku węgla w powietrzu usuwanym z kurnika. Badania prowadzono w obiekcie doświadczalnym złożonym ze stanowiska z kurami nieśnymi i szklarni, zbudowanej nad kurnikiem, przez którą przepływało powietrze usuwane z pomieszczenia z ptakami. Badania porównawcze wykonano w 3 kolejnych miesiącach ze względu na zmieniające się warunki pogodowe. Analiza wstępnych wyników wykazała średnią redukcję CO2 o 10% w powietrzu po przejściu między roślinami, co pozwala rozważać metodę fitoremediacji jako proekologiczną alternatywę w oczyszczaniu powietrza usuwanego z budynków inwentarskich.
EN
The aim of undertaken examinations was to determine the effectiveness phytoremediation as the environment-friendly method of limiting ammonia in air removed from the henhouse. There were carrying out tests in the research facility consisting of the henhouse with broody chickens and the greenhouse built above the henhouse through which came polluted air. The benchmarking was carried out in 3 consecutive months for reason of changing weather conditions. Analysis of preliminary results demonstrated the average reduction of CO2 of about 10 % in air along the passage between plants what allows to consider the method of phytoremediation as the environmental alternative in purifying air removed from henhouses.
PL
Celem pracy było opracowanie parametrycznych modeli metody elementów skończonych kompletu złożonych połączeń śrubowych reaktora syntezy jądrowej (stellatora) montowanego w Greifswaldzie w Niemczech [1]. Wybrane wymiary modeli, właściwości materiałowe, warunki oddziaływań kontaktowych, obciążenia, a także prezentacja wyników zdefiniowane zostały w sposób parametryczny. Takie podejście pozwala na szybka analizę porównawczą różnych alternatywnych modyfikacji połączeń. Opracowane modele są wykorzystywane dla określenia końcowych rozwiązań projektowych, sił naciągu śrub, akceptowalnych tolerancji wykonania i klinów stabilizujących oraz innych detali połączeń.
EN
Che aim of this work was to develop FE parametric models of the set of complex bolted connections of the W7X stellator assembleded in Greifswald, Germany [1]. In the models the selected dimensions, materiałproperties, contact conditions, loads as well as results presentation are defined in a parametric way. This allows for a ąuick variant analyses of many modification alternatives. The devełoped models are usedfor the definition of the finał connections design: bolts preloadforces, acceptable tok nmces and wedges stabilizing the connections etc.
PL
Celem pracy jest zbadanie przydatności symulacji numerycznej metodą elementów skończonych do analizy naprężeń własnych, a w szczególności do oceny i doskonalenia nieniszczącej metody penetratora. Metoda ta została zaproponowana przez J.H. Underwooda w 1973 [7], a następnie rozwijana na Politechnice Warszawskiej przez M. Bijak-Żochowskiego [1]. Istota metody polega na wciskaniu w badany element stęmpla do momentu pojawienia się odpowiedniej wielkości plastycznego wypływu. Składowe tensora naprężenia, jakie panują w badanym elemencie, szacujemy na podstawie kształtu wypływu, a w szczególności z wielkości wzniosu wypływki jaki powstaje na zewnętrznej stronie odcisku. W symulacjach numerycznych pokazano silną zależność kształtu wypływu od wielkości naprężeń własnych w materiale oraz dużą zgodność z danymi doświadczalnymi. W pracy pokazano również symulację procesu wciskania rolki w próbkę cylindryczną z wstępnie wywołanymi, wskutek obróbki hartowaniem, naprężeniami własnymi. Pokazano wpływ tego wciskania na zmianę rozkładu naprężeń własnych.
EN
The subject of this paper is the application of FE modelling for development of the penetration method and improvement of its accuracy. The method was proposed by J.H. Underwood [7] and later developed by M. Bijak-Żochowski [1, 2]. It is based on the phenomenon that the residual surface deformation around an indentation of an axisymmetrical punch (a bali, a cone etc.) is strongly dependent on the state of stress in the surface layer of the material. The detailed finite element simulation may provide information about this dependence reducing the number of necessary experiments and improving the accuracy of the stresses measurements. The presented analyses confirm the reliability of FEM and show the conformity of the numerical and experimental results.
PL
Praca zawiera analizę numeryczną MES protezy krążka z podatną wkładką, oddziałującą z płytami zewnętrznymi na zasadzie kontaktu. W wyniku symulacji uzyskano charakterystyki zachowania się implantu przy obciążeniu siłą ściskającą i momentem zgięcia w płaszczyźnie strzałkowej oraz wyznaczono rozkłady przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w protezie. Dla przypadku ściskania zbadano wpływ sztywności wkładki na zachowanie się sztucznego krążka.
EN
This paper presents application of the finite element method for an artificial disc modelling. The prosthesis consisted of two metal plates with a flexible elastomeric core contacting with the plates. The compressive force -displacement and the moment of flexion - rotation angle characteristics of the artificial disc were evaluated. Displacements, strain and stress fields were obtained in the prosthesis. The influence of the inlay stiffness on the behavior of the artificial disc was investigated for the compressive load.
PL
Postęp techniczny w dziedzinie inżynierii powoduje powstawanie coraz to nowocześniejszych, tańszych i bardziej wydajnych pojazdów specjalnych dla przemysłu górniczego. Jednak oprócz ekonomicznych aspektów mechanizacji bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla użytkownika danej maszyny. Przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej wymusiło zmianę wcześniej obowiązujących przepisów i norm prawych dotyczących projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn górniczych.
EN
A designing method of the protecting construction for the operator of the mining loader ŁBT-1200 EH/LS-A is presented, which takes numerical dynamic FEM calculations into account. The virtual method allowed to predict the behavior of the construction after the 11600 J impact power, which (in case of mining machines) corresponds to rock (rock slides) impacts from high altitudes. Moreover, by the use of the numerical FEM calculations, building of a prototype was avoided, what significantly allowed to reduce the time needed for the designing of the protecting construction and to minimize the costs related with building the prototype.
PL
Przedstawiono wyniki badań skuteczności usuwania skażeń bakteriologicznych z powierzchni skorup jaj spożywczych za pomocą promieniowania UVC. Badania prowadzone były w Zakładzie Technologii Drobiarskich IBMER w Poznaniu w 2009 r. Prowadzono je na jajach skażonych bakteriami Salmonella. Uzyskane wyniki pokazują wpływ wielu czynników fizycznych takich jak czas naświetlania, temperatura świetlówek na proces unieszkodliwiania bakterii. Wykazano również zależność natężenia UVC od temperatury i kierunku padania promieni. Stwierdzono znaczny spadek natężenia promieniowania w czasie spowodowany nagrzewaniem się świetlówek. Badania skuteczności prototypu weryfikowano badaniami mikrobiologicznymi. Istotny spadek liczebności bakterii uzyskano po wydłużeniu czasu przebywania jaj w komorze naświetlającej do 54 s.
EN
The results of investigations on efficiency of bacteriological contamination removal from the surface of edible eggs shells by UVC radiation, were presented in the paper. The research was carried out at the Poultry Technology Department, IBMER's Branch in Poznań. The object of investigation were eggs contaminated with Salmonella bacteria. Results showed the influence of some physical factors, such as radiation time, temperature of fluorescent ultraviolet lamps, on the process of overpowering bacteria. Also dependence of UVC intensity on the temperature and direction of rays incidence was stated. Considerable drop of irradiation intensity in time was observed as a result of initial fluorescence lamps heating up. The tests of prototype were verified by microbiological tests. Significant reduction of bacteria number was obtained by prolongation of staying the eggs into radiation chamber up to 54 sec.
EN
The Copper-SiC composite was investigated with the help of FEM. The authors modeled and analyzed the effect of relaxation of thermal stresses due to seasoning at room temperature after the manufacturing process together with the effect of thermal stresses induced by reheating the material to a service temperature. Especially, hypothetical fracture at interface was of interest. It was shown that, for a fixed temperature, a single crack emanating at 0° or 45° azimuth would develop only along a portion of fiber perimeter, and a further growth would require stress increase in the fiber surrounding.
PL
W pracy analizowano stan naprężeń cieplnych w kompozycie Cu-SiC, wynikających ze spadku temperatury od temperatury wytwarzania do temperatury pokojowej oraz relaksacji naprężeń w okresie sezonowania w tej temperaturze a następnie podgrzaniu kompozytu do temperatury przewidywanej pracy. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości rozwoju pęknięć na granicy włókna i spoiwa w temperaturze pracy. Rozpatrywano dwie lokalizacje 0 i 45 stopni. Stwierdzono, iż w obu przypadkach, w ustalonej temperaturze hipotetyczna propagacja pęknięć będzie stabilna w tym sensie, iż rozwiną się one jedynie na pewnej długości obwodu włókna a ewentualny dalszy ich rozwój będzie wymagał wzrostu naprężeń w jego otoczeniu.
EN
The study, which is shortly described in the following paragraphs, demonstrates potential of the SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment) method (see e.g. [1], [2]) in probabilistic serviceability assessment of a simply supported reinforced concrete one-way slab (see Fig. 1). Acting loads, consisted of dead load and imposed load, are causing vertical deflection of the slab. The goal is to assess vertical deflections of the slab.
CS
Cílem příspěvku je posudek použitelnosti prostě podepřené železobetonové nosníkové desky z hlediska svislých průhybů. Deska je namáhaná rovnoměrně rozděleným spojitým zatížením stálým a užitným. Větčina vstupních veličin je uvažována jako náhodně proměnná, včetně zatížení, a jsou popsána ohraničenými histogramy. Posudek spolehlivosti je proveden na základě plně pravděpodobnostní metody SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment).
16
EN
Proposed application of the SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment) method, documented e.g. in [1], [2] demonstrates its potential in durability analysis of reinforced concrete beam situated in a such environment leading to a carbonation of the concrete. In a certain time, the carbonation front reaches the reinforcement and the corrosion process of the reinforcement starts. The reliability of the beam from the viewpoint of bending is evaluated.
CS
Článek se zabývá analýzou trvanlivosti prostě podepřeného železobetonového nosníku, jenž je umístěn v prostředí vedoucím ke karbonataci betonu. Jakmile karbonatace dosáhne výztuže, započíná korozní proces této výztuže Spolehlivost uvažovaného nosníku je vyšetřována metodou SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment) založenou na Monte Carlo simulační technice.
17
Content available remote Pravdĕpodobnostní posudek trvanlivosti konstrukcí metodou SBRA
EN
In the field of structural design increasing attention has being given to the development and application of new progressive methods allowing for complex reliability assessment of structures with consideration time-dependent effects. One of these powerful methods allowing this complex reliability analysis is SBRA method. The potential of this method is briefly outlined on example of a steel component exposed to time-dependent corrosion effects.
PL
W artykule przedstawiono efekty symulacji metodą elementów skończonych zachowania się struktury kompozytu miedziowego zbrojonego włóknem z węglika krzemu pod wpływem obciążeń zewnętrznych, mechanicznych, cieplnych. W analizach uwzględniano zależność wszystkich właściwości termomechanicznych materiałów składowych kompozytu od temperatury. W szczególności rozpatrzono obciążenia typu szok cieplny. Określono rozkład naprężeń własnych, będących efektem procesu wytwarzania. Przedstawiono koncepcję projektowania struktury kompozytu za pomocą homogenizacji - znajdowania zastępczych właściwości struktury i określania optymalnych właściwości zastępczego jednorodnego ośrodka.
EN
The numerical models of fiber-reinforced metal matrix composites (MMC) are considered in the paper. Such composites are nowadays a subject of special interests because they include a combination of the following properties: anisotropic behavior, high strength and elasticity modulus, low sensitivity to temperature changes, high thermal and electrical conductivity. The paper presents some results of FE analyses and describes questions of micro and macro modeling of the composites using representative single cell.
19
Content available remote Metody CAD/FEM w analizie i projektowaniu implantów
PL
Artykuł dotyczy zagadnień modelowani numerycznego połączeń kości z implantami, które przeprowadzono za pomocą metody elementów skończonych (MES). Symulacji poddano biomechaniczne modele implantów stosowanych w chirurgii kończyn dolnych i kręgosłupa. Uzyskane wyniki mogą być pomocne przy projektowani oraz wytwarzaniu nowych rozwiązań endoprotez.
EN
The study presents the problems of numerical modelling of bone-implant structures and some results obtained using three-dimensional finite element analyses. In the paper the biomechanical computational models of implants for use in orthopeadics and spine surgery investigated. The presented analyses show that the advanced FE technique helps in better understanding of various clinical situations, can provide information helpful for improving implant design and may be especially useful in the process of manufacturing of custom design implant.
20
Content available remote Analizy MES w projektowaniu platformy nośnej symulatora lotu
PL
Przedyskutowane zostały kolejne etapy komputerowo wspomaganego projektowania wytrzymałościowego platformy górnej symulatora lot. Zbudowany model MES wstępnej wersji platformy wykazał zbyt dużą jej podatność. W celu poszukania nowego rozwiązania zbudowano model uproszczony, łatwo poddający się modyfikacjom. Model ten pozwolił na szybką weryfikację proponowanych zmian i wypracowanie ostatecznej koncepcji rozwiązania. Zbudowany pełny model MES ostatecznej wersji platformy symulatora wykazał poprawność przyjętej koncepcji. Krytyczne węzły konstrukcyjne przeanalizowano stosując technikę submodeling. W podmodelach uwzględniono wpływ oddziaływań kontaktowych i możliwość uplastycznienia materiału.
EN
In the paper the computer aided strength design process of the platform of the flight simulator has been presented. The FE model of the initial platform design has showed the structure to be too flexible. To find new solution the simplified FE model has been built, easy for modifications. The model has enabled quick verification of new concepts. The final FE model has showed correctness of the new design. The fully nonlinear FE submodel has been built to check the stress level in the main joint.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.