Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 204

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  olej rzepakowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Omówiono ciągły proces niskotemperaturowego bielenia oleju rzepakowego o zwiększonej efektywności rafinacji w wyniku wydłużenia czasu skuteczności adsorpcji substancji niepożądanych. Wykazano, że wzrost zdolności do adsorbowania barwników naturalnych i innych substancji zawartych w oleju surowym ma charakter liniowy. Przedstawiono wpływ dawki adsorbentu na skrócenie czasu trwania cyklu bielenia, zmniejszenie ilości odpadów oraz na zmniejszenie zużycia bentonitów w procesie rafinacji olejów roślinnych. Sporządzono charakterystykę filtra płytowego, wskazującą na wzrost efektywności procesu bielenia wraz z przyrostem grubości złoża filtrującego, a tym samym na zmniejszenie wydajności tego procesu podczas filtracji, spowodowane zwiększoną ilością ziemi bielącej osiadającej na membranach filtra płytowego. W celu sprawdzenia ilości zaadsorbowanego przez ziemię bielącą oleju wraz z zanieczyszczeniami zaolejoną ziemię bielącą poddano ekstrakcji eterem naftowym w analizatorze tłuszczów. Wykazano dużą skuteczność pochłaniania oleju wraz z zanieczyszczeniami przez zastosowaną ziemię bielącą.
EN
Rapeseed oil was bleached with a com. earth (10–30 g/L) in a low-temp. process and sepd. on a plate filter. The used bleaching earth was extd. with petroleum ether. The filtration time increased and the bleaching efficiency decreased with increasing the bleaching earth amt.
PL
Przedstawiono wyniki badań obrazujące wpływ zawartości n-heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym na zwłokę samozapłonu tego paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym. Zamieszczono wybrane właściwości fizykochemiczne oleju napędowego (ON) oraz testowanych mieszanin zawierających 10 oraz 15% obj. n-heksanu. Paliwa te wykorzystano do zasilania silnika badawczego zamontowanego w samochodzie marki Fiat Qubo. Przeprowadzone badania były kontynuacją badań wstępnych wykonanych na hamowni silnikowej, w których obiektem badań był silnik AD3.152 zasilany olejem rzepakowym z dodatkiem n-heksanu. Uzyskane wyniki potwierdziły, że obie testowane mieszaniny oleju rzepakowego z n-heksanem charakteryzowały się gorszą skłonnością do samozapłonu w stosunku do ON, co było związane bezpośrednio z ich odmiennymi właściwościami fizykochemicznymi.
EN
Mixts. of rapeseed oil with n-C6H14 (10 and 15% by vol.) were tested in diesel engine for applicability as motor fuels. The results were compared with data for gas oil. Self-ignition delay angle was higher than for gas oil and increased with increasing n-C6H14 content in the mixt. The kinetic combustion phase disappeared when the mixt. was used as the fuel.
EN
In this work, we report on obtaining rigid polyurethane foams with biopolyols based on rapeseed oil. The biopolyols with different functionality were synthesized in a two-stage reaction of oil epoxidation and oxirane ring opening with 1-hexanol (P_1Hex) and 1,6-hexanediol (P_1.6Hex) and their properties were characterized (Table 2, Figs. 1–3). Next, they were used to replace petrochemical polyols in foams by up to 60% by mass (Table 1). The introduction of the biopolyols into the polyurethane systems affected their reactivity (Fig. 4). The replacement of the petrochemical polyols with the biopolyols caused changes in the cell structure (Tables 3, 4) and the physical and mechanical properties of the resultant materials (Table 5).
PL
Sztywne pianki poliuretanowe otrzymano z udziałem biopolioli z oleju rzepakowego. Biopoliole o różnej funkcyjności zsyntetyzowano w dwuetapowej reakcji epoksydacji oleju i otwarcia pierścieni oksiranowych za pomocą 1-heksanolu (P_1Hex) i 1,6-heksanodiolu (P_1.6Hex), a następnie je scharakteryzowano (tabela 2, rys. 1–3). Piankę referencyjną modyfikowano w wyniku zastąpienia poliolu petrochemicznego biopoliolami w ilości do 60% mas. (tabela 1). Wprowadzenie biopolioli do systemów poliuretanowych wpłynęło na zmniejszenie ich reaktywności (rys. 4). Zastąpienie poliolu petrochemicznego biopoliolami spowodowało zmiany struktury komórkowej (tabele 3 i 4) i właściwości fizyko-mechanicznych otrzymanych materiałów (tabela 5).
PL
Celem pracy była ocena właściwości fizykochemicznych sosów serowych otrzymanych na bazie kazeiny kwasowej i rafinowanego oleju rzepakowego z dodatkiem koncentratu białek serwatkowych (WPC80) w ilości 2-8%. Zastosowanie różnej ilości dodatku koncentratu białek serwatkowych (WPC80) miało wpływ na właściwości fizykochemiczne otrzymanych sosów serowych. Wraz ze zwiększaniem zawartości białka serwatkowego WPC80 obserwowano wzrost twardości i przylegalności badanych sosów. Najwyższą spójność zauważono w sosie z dodatkiem 6% WPC80, sprężystości zaś w sosie z dodatkiem 4% WPC80. Wraz ze wzrostem ilości dodatku białka serwatkowego do produktu zwiększeniu ulegała lepkość sosów serowych. Ponadto wszystkie sosy charakteryzowały się wysoką sprężystością. Intensywność kolorów ocenianych produktów była istotnie różna (p<0,05), natomiast barwę określono jako kremową. Gęstość otrzymanych sosów nie charakteryzowała się równomiernym wzrostem względem ilości dodawanego białka serwatkowego. Aktywność wody utrzymywała się na podobnym poziomie.
EN
The purpose of this study was to evaluate the physico-chemical properties cheese sauces obtained on basis of acid casein and rapeseed oil with addition of whey protein concentrate (WPC80) in an amount between 2-8%. The use of various concentrations of whey protein concentrate (WPC80) had an impact on the physicochemical properties of obtained cheese sauces. As the WPC80 whey protein content was increased, there was also observed an increase in hardness and adhesiveness of tested sauces. The highest increase in cohesiveness was noticed in the sauce with the addition of 6% WPC80, and the springiness in sauce with the addition of 4% WPC80. With the increasing amount of whey protein added to the product, apparent viscosity of cheese sauces increased. In addition, all cheese sauces were characterized by high springiness. The color intensity of the evaluated sauces was significantly different (p<0.05) and it could be described as creamy. The density of the tested product was not characterized by even increase in the amount of added whey protein, while the water activity remained at a similar level.
PL
Dokonano oceny parametrów jakościowych oleju z nasion rzepaku poddanych ozonowaniu w aspekcie czasu ich przechowywania (liczba jodowa, nadtlenkowa i anizydynowa oraz barwa i profil kwasów tłuszczowych). Proces ozonowania nie spowodował zmian jakości oleju dyskwalifikujących go do spożycia. Przechowywanie nasion w warunkach silosowych do 9 miesięcy spowodowało jedynie nieznaczne zmiany parametrów opisujących jakość oleju, a wstępne ozonowanie nie wpłynęło na powstawanie znacznych różnic podczas magazynowania.
EN
The rapeseeds (humidity 7%) were ozonated before their 9 month long storage under silo conditions (O3 doses 0.05 μg/L) and then pressed at 50°C to recover the rapeseed oil. The oil was studied for I, peroxide and anisidine values by std. methods and for its color change. The fatty acid compn. as well as contents of chlorophyls and caretonoids were also detd. The O3 treatment of the seed did not result in any significant changes of the oil quality.
PL
W artykule opisano wyniki badań dotyczące emisji limitowanych składników spalin z jednocylindrowego, badawczego silnika firmy AVL serii 5402 zasilanego mieszaninami oleju rzepakowego i eteru dietylowego. W badaniach wykorzystano olej rzepakowy do którego dodano 10, 20, 30 i 40 % objętościowo eteru dietylowego. Oceniono właściwości fizykochemiczne przygotowanych mieszanin paliwowych i ich wpływ na emisję limitowanych składników spalin, a w szczególności cząstek stałych, tlenków azotu oraz niespalonych węglowodorów. Stwierdzono, że dodatek DEE do oleju rzepakowego sprzyja zmniejszeniu emisji szkodliwych składników spalin do otoczenia, a w szczególności cząstek sadzy oraz niespalonych węglowodorów. Eter dietylowy dodany do oleju rzepakowego nie ma istotnego znaczenia na zmianę emisji tlenków azotu. Wskazany problem stanowi barierę typową dla procesu spalania paliwa i w niewielkim stopniu jest zależny od jego rodzaju. Mając to na uwadze należy stwierdzić, że ograniczenie emisji NOx do otoczenia wymaga zmiany spalania paliwa w kierunku realizacji tzw. procesu niskotemperaturowego. W konwencjonalnych systemach spalania redukcja emisji NOx w dalszym ciągu będzie wymagała stosowania dodatkowych układów oczyszczających jak np. SCR tj. selektywna redukcja katalityczna.
EN
The paper describes the results of research on the emission of limited exhaust components from a single-cylinder, research engine of the AVL series 5402 powered by mixtures of rapeseed oil and diethyl ether. Rapeseed oil was used in the research, to which 10, 20, 30 and 40% by volume of diethyl ether was added. The physicochemical properties of the prepared fuel mixtures and their impact on the emission of limited exhaust components, in particular particulates, nitrogen oxides and unburned hydrocarbons, were evaluated. It was found that the addition of DEE to rapeseed oil helps to reduce the emission of harmful exhaust components to the environment, in particular soot particles and unburned hydrocarbons. Diethyl ether added to rapeseed oil has no significant effect on changing the emission of nitrogen oxides. The indicated problem is a barrier typical of the fuel combustion process and is slightly dependent on its type. With this in mind, it should be noted that reducing NOx emissions to the environment requires a change in fuel combustion towards the implementation of the so-called low temperature process. In conventional combustion systems, the reduction of NOx emissions will still require the use of additional treatment systems such as SCR, i.e. selective catalytic reduction.
PL
Dokonano oceny wpływu dodatku suszonego rozmarynu oraz żywic pochodzących z wybranych kadzidłowców i balsamowca indyjskiego na zmiany oksydacyjne oleju rzepakowego tłoczonego na zimno. Do badań przygotowano próbę kontrolną zawierającą czysty olej rzepakowy oraz pięć prób doświadczalnych, zawierających olej z 1-proc. dodatkiem suszonego rozmarynu oraz żywic z Boswelia carteri, Boswellia serrata, Boswellia frereana i Guggul (Commiphora wightii). Oleje przechowywano w temp. 10 ± 1°C. Po 2, 4, 8 i 12 tygodniach w badanych próbach oleju oznaczono liczbę kwasową, liczbę nadtlenkową i stabilność oksydatywną. Przeprowadzona analiza wariancji Anova ze szczegółową analizą średnich przedziałów ufności przy użyciu testu Tukeya (α = 0,05) wykazała istotny wzrost stabilności oksydatywnej oleju rzepakowego w próbach z dodatkiem suszonego rozmarynu i żywicy Guggul.
EN
A cold-pressed rapeseed oil was improved by addn. 1% of dried rosemary and resins from Boswellia carteri, Boswellia serrata, Boswellia frereana and Guggul (Commiphora wightii). The oils were stored at 10 ± 1°C. After 2, 4, 8 and 12 weeks, the oil samples were studied for acid index, peroxide value and oxidative stability by std. methods. The addn. of dried rosemary and Guggul resin, resulted in a significant increase in the oxidative stability of rapeseed oil.
8
Content available Application of heat pumps in rapeseed oil production
EN
The production of rapeseed oil requires a lot of energy. Before being pressed, seeds are conditioned, i.e. heated up to the process temperature for the whole mass. Then, as a result of pressing the extracted oil has a higher temperature compared to the ambient temperature. The objective of the study was to assess the application of heat pumps to reduce the energy consumption of the vegetable oil production process. The article analyses the results of the industrial experiment in which a heat pump was employed to cool down oil and heat up rapeseeds before pressing. As part of B+R project No INNOTECHK2/IN2/5/181835/NCBR/13, a prototype system was constructed with a capacity of 1.5 Mg of oil per hour. The research shows that the return on investment in the heat pump is maximum 2 months. Profit from heating seeds with heat obtained from oil cooling is about PLN 760,000 per annum in the analysed case.
PL
Produkcja oleju rzepakowego wymaga dużych nakładów energii. Przed tłoczeniem nasiona są poddawane kondycjonowaniu, czyli podgrzewaniu w całej masie do temperatury procesowej. Następnie na skutek tłoczenia pozyskiwany jest olej o temperaturze wyższej niż temperatura otoczenia. Celem badań była ocena zastosowania pompy ciepła do obniżenia energochłonności procesu produkcji oleju roślinnego. W artykule przedstawiono wyniki doświadczenia wykonane w skali przemysłowej, gdzie zastosowano pompę ciepła do jednoczesnego schładzania oleju i grzania nasion rzepaku przed tłoczeniem. W ramach realizacji projektu B+R nr umowy INNOTECH-K2/IN2/5/181835/NCBR/13 zbudowano instalację prototypową o wydajności 1,5 Mg oleju na godzinę. Z wykonanych badań wynika, że zwrot inwestycji w pompę ciepła to okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Zysk z podgrzewania nasion ciepłem pozyskanym ze schładzania oleju to około 760 tys. PLN rocznie w badanym przypadku.
EN
The paper presents research results on smoke emission from AD3.152 diesel engine fuelled with rapeseed oil (RO) and its blends with diethyl ether (DEE). All necessary tests were carried out in stationary condition for selected rotational speeds of the crankshaft i.e.1000, 1500 and 2000 rpm as well as engine loads of 40, 80 and 120 Nm. Results of the research confirmed, that diethyl ether added in volumetric ratio of 40 % to rapeseed oil reduces smoke opacity even by 50% compared with the engine fuelled with neat rapeseed oil.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zadymienia spalin silnika o zapłonie samoczynnym AD3.152 zasilanego olejem rzepakowym (OR)oraz jego mieszaninami z eterem dietylowym (DEE). Wszystkie niezbędne badania wykonano w warunkach ustalonych dla wybranych prędkości obrotowych wału korbowego tj. 1000, 1500 i 2000 obr/min oraz obciążeń 40, 80 i 120 Nm. Uzyskane wyniki potwierdzają, że dodatek eteru dietylowego w objętości 40% do oleju rzepakowego zmniejsza zadymienie spalin nawet o ok. 50% w stosunku do silnika zasilanego olejem rzepakowym.
10
Content available remote Wpływ dodatku zużytego oleju spożywczego na efekty spalania osadów ściekowych
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad termiczną utylizacją osadów ściekowych w procesach współspalania z węglem kamiennym, spalania mieszanki paliwowej osadów ściekowych, węgla i oleju posmażalniczego oraz spalania samego węgla w postaci ekogroszku. W celu polepszenia warunków spalania mieszanki paliwowej zastosowano 2-proc. dodatek zużytego oleju rzepakowego. Oznaczono emisje CO, CO₂, SOx, NOx, HCl oraz straty O₂. W wyniku spalania mieszanki zawierającej zużyty olej zaobserwowano wzrost stężenia CO₂ w spalinach ze średniej wartości 5,32% do 6,74% przy obniżeniu się zawartości CO z 319,37 mg/m³ do 262,03 mg/m³ oraz O₂ z 13,88% do 11,79%. Świadczy to o przesunięciu się równowagi zachodzących reakcji w stronę tworzenia ditlenku węgla i zwiększeniu efektywności zachodzących procesów spalania.
EN
Sewage sludge was mixed with coal and with used frying oil and then combusted in a lab. stand with a 25 kW retort furnace. The flue gases were studied for chem. compn. (CO, CO₂, SOx, NOx, HCl) and for O₂ losses. The small addn. of used frying oil resulted in an increase in CO₂ concn. in the exhaust gas (from 5.32 to 6.74%) and a decrease in CO content (from 319.37 to 262.03 mg/m³). The efficiency of the combustion processes was also increased.
PL
Przedstawiono wyniki badań stabilności oleju napędowego zawierającego biokomponent węglowodorowy uzyskany w wyniku hydrokonwersji oleju rzepakowego. Badania prowadzono zgodnie z normą ASTM D 4625, przechowując paliwa przez 12 tygodni w temp. 43°C. W zakresie badanych właściwości (odporność na utlenianie, właściwości przeciwkorozyjne, liczba kwasowa i nadtlenkowa, zmiana barwy oraz skłonność do tworzenia osadów) produkt nie odbiegał od parametrów czystego oleju napędowego. Od oleju napędowego zawierającego estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) różnił się natomiast znacznie wyższą stabilnością.
EN
The addn. of hydrocarbon bio-component (7% by vol.) did not deteriorate the gas oil quality after storage at 43°C for 12 weeks according to ageing stds.
EN
The study presents the results of research on the acute toxicity of a fertilizer formulas made of spent coffee ground (SCG) with addition of ash from low-temperature combustion of biomass or ash with an admixture of magnesium sulphate and blood meal. The experimental fertilizer formulas included also rape oil used as a plasticizer for controlling the nutrients release from the fertiliser. Mustard (Sinapis alba L.), oats (Avena sativa sp. L.), cucumber (Cucumis sativus L.) and cress (Lepidium sativum L.) were used as test plants species in the experiment. The toxicity tests were performed using a standard procedure of 72 h with the use of Phytotoxkit microbiotest and fertilizer application of 2.5; 5 and 10% (v/v). The obtained results indicated an increase of acute toxicity for all tested plant species, proportionally to the applied doses of the fertilizer. During the 72 h period, the strongest inhibition of seedling growth was recorded in samples consisting of 10% of the tested fertilizers, particularly when they showed considerable level of salinity or low pH values. From the tested plant species, cress (Lepidium sativum L.) turned out to be the most sensitive to the applied fertilizers, the least was cucumber (Cucumis sativus L.) for which only a small inhibition of root system growth was observed. The inhibited growth of roots could be attributed to a reduced oxygen access and excessive salinity of the substratum caused by the applied additives.
PL
Przepisy prawa wymuszają stopniowe ograniczanie deponowania odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach. Po wydzieleniu frakcji biodegradowalnej ze zmieszanych odpadów komunalnych lub dzięki selektywnej zbiórce tej frakcji można ją zastosować w nawożeniu organicznym. W szczególności materia organiczna zawarta w odpadach przemysłu spożywczego lub powstająca w gospodarstwach domowych, pod warunkiem braku zanieczyszczeń innymi rodzajami odpadów może być wykorzystywana jako nawóz organiczny. W pracy przedstawiono wyniki badań nad toksycznością ostrą mieszaniny wykonanej z odpadów poekstrakcyjnych kawy (SCG) modyfikowanych popiołem powstającym z niskotemperaturowego spalania biomasy lub popiołem z dodatkiem siarczanu magnezu i mączki z krwi. Dodatkiem uplastyczniającym oraz spowalniającym uwalnianie biogenów z nawozu do roztworu glebowego był olej rzepakowy. Jako rośliny testowe wykorzystano: gorczycę (Sinapis alba L.), owies zwyczajny (Avena sativa sp. L.), ogórek (Cucumis sativus L.) oraz rzeżuchę ogrodową (Lepidium sativum L.). Testy toksyczności przeprowadzono z użyciem standardowej procedury 72 h z zastosowaniem płytek Phytotoxkit microbiotest z udziałem nawozu 2,5; 5 i 10% (obj.). Uzyskane wyniki wskazują na zwiększenie toksyczności ostrej w odniesieniu do wszystkich testowanych gatunków. Proporcjonalnie do zastosowanych dawek nawożenia najsilniejszą inhibicję wzrostu siewek w okresie 72 h zanotowano w próbkach z 10-procentowym udziałem badanych nawozów, w szczególności gdy wykazywały one znaczne zasolenie lub niskie pH. Najbardziej wrażliwym gatunkiem na zastosowane dawki nawozów była rzeżucha, a najmniej – ogórek, w przypadku którego inhibicja wzrostu korzeni była niewielka. Prawdopodobną przyczyną spowolnienia wzrostu korzeni było ograniczenie dopływu tlenu oraz nadmierne zasolenie podłoża spowodowane zastosowanymi dodatkami.
EN
The demand for petroleum products is increasing day by day, but mentioned products have limited sources and they are hazardous for environment. Therefore international organizations for example: International Maritime Organization, start to make restrictive requirements application petroleum products for safety environmental, what is the main reason of the use of the alternative liquids. One of the most popular environmental friendly, renewable and less toxic oils is vegetable oils. They can used as fuels and lubricants. The vegetable oils are mainly triglycerides, which contain three hydroxyl groups and long chain unsaturated free fatty acids attached at the hydroxyl group by ester linkages. They have good properties of lubricity, viscosity and thermal. In this article focused only on lubricants. Among a wide group of vegetable oils chosen rapeseed oil. Rapeseed is the most important and most efficient oilseed crop in Europe and it is the most common basestocks for vegetablebased lubricants. It conducted research into pure rapeseed oil and its different quantity additives to traditional marine motor oil – Marinol RG 1240. The two basic physic-chemical parameters, they were flash point and dependence of viscosity and temperature, were compare and assess. It has been proven that vegetable oils have a higher ignition temperature than mineral oils and a smaller viscosity change in the range of temperature presented.
14
Content available Ogniwo paliwowe zasilane emulsją oleju rzepakowego
PL
W pracy przedstawiono badania nad możliwością wykorzystania oleju rzepakowego jako substancji czynnej do zasilania ogniwa paliwowego. W tym celu zbudowano testowe ogniwo paliwowe. Ogniwo zasilano emulsją oleju rzepakowego. Jako detergent zastosowano Syntanol DS-10. Wykorzystano anodę z katalizatorem platynowym oraz katodę z katalizatorem Ni-Co. Pomiary przeprowadzono w temperaturze 293–333K. Maksymalna uzyskana gęstość prądu wynosiła 2 mA/cm2, natomiast maksymalna moc ogniwa 21 mW (dla temp. 333K). Wykazano, więc możliwość bezpośredniego dostarczania oleju rzepakowego (w formie emulsji) na anodę. Uzyskana moc ogniwa była stosunkowo niska, jednak istnieje możliwość zbudowania ogniwa paliwowego zasilanego olejem rzepakowym.
EN
The paper presents possibility of using canola oil as an active substance to fuel cell powering. A prototype fuel cell was built for this purpose. The cell was powered with canola oil emulsion. Syntanol DS-10 was utilized as a detergent. The mesh electrode with Pt catalyst served as an anode, whereas the mesh electrode with Ni-Co catalyst was used as a cathode. The measurements were conducted in the temperature range of 293–333K. The maximum current density reached the level of 2 mA/cm2, while the maximum power reached the level of 21 mW (at temp. 333K). Therefore, it was shown that canola oil (in emulsion form) the can be delivery directly to the anode. Although the obtained power is low, it is possible to build a fuel cell powered with canola oil.
PL
Stały rozwój gospodarczy państw generuje znaczne ilości odpadów, przy jednoczesnym wysokim zapotrzebowaniu na energie elektryczną. Technologią, która potencjalnie mogłaby połączyć wykorzystanie odpadów wraz z produkcją energii jest technologia ogniw paliwowych. Ogniwa takie przetwarzają energię paliwa bezpośrednio w energię elektryczną z pominięciem procesu spalania paliwa. Niektóre substancje odpadowe mogłyby stanowić dla nich potencjalne paliwo. Oleje roślinne (również odpadowe) stanowią obecnie alternatywę dla oleju napędowego. Powinny więc również stanowić alternatywę dla paliw do zasilania ogniw paliwowych. Autorzy starają się w pracy przedstawić nowy kierunek zagospodarowania odpadowego oleju rzepakowego w sposób bezpośredni z pominięciem procesu spalania. Praca przedstawia elektroutlenianie oleju rzepakowego na gładkiej elektrodzie platynowej w wodnym roztworze H2SO4. Jako pośrednik, pozwalający na uzyskanie emulsji dodawanej do elektrolitu, wykorzystano Syntanol DS-10. Pomiarów dokonano w reaktorze szklanym sprzężonym z potencjostatem. Uzyskana gęstość prądu wyniosła 10 mA/cm2 . Wykazano, więc możliwość zasilania ogniwa paliwowego zużytym olejem rzepakowym. W prototypowym ogniwie zasilanym takim olejem uzyskano 53 mW mocy.
EN
The constant economic development of countries generates significant amounts of waste, while at the same time high demand for electricity. The technology that could potentially combine waste utilization with energy production is fuel cell technology. Fuel cells convert fuel energy directly into electricity without intermediate stadium like fuel combustion process. Some waste substances could be a potential fuel for fuel cells. Vegetable oils (also waste) are now an alternative to diesel oil. These oils potentially can also be fuels for fuel cells. In paper the authors' try to present a new direction of using waste canola oil in a direct way, without combustion process. The paper presents measurements of electrooxidation of used canola oil emulsion prepared on the basis of a non-ionic surfactant on a smooth platinum electrode in an aqueous solution of H2SO4. The resulting current density reached the level of 10 mA/cm2 . So, the possibility of using used canola oil as fuel for fuel cells has been proved. Power was obtained in prototype fuel cell was obtained is equal 53 mW.
PL
W artykule przeprowadzona została synteza wiedzy w zakresie wykorzystania oleju rzepakowego jako paliwa. Omówione zostały paliwa alternatywne do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Wskazano dotychczasowe sposoby zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego zbliżające jego parametry fizykochemiczne do parametrów normatywnych oleju napędowego.
EN
The article was conducted a synthesis of knowledge in the use of rapeseed oil as a fuel. Discussed alternative fuel to power the of compression ignition engines. Indicated current methods of changing the physiochemical properties of rapeseed oil approaching to make the normative parameters of diesel.
PL
Wyznaczono optymalne parametry przygotowania prób rafinowanego oleju rzepakowego do oznaczania aktywności przeciwutleniającej, wykorzystując centralny plan kompozycyjny.
PL
W artykule omówiono stan i perspektywy produkcji rzepaku w Polsce i na świecie w latach 2003/2004-2015/2016. Wskazano jego głównych producentów oraz przedstawiono zmiany powierzchni upraw i plonowania. Zobrazowano zmiany produkcji oleju rzepakowego na świecie i w UE oraz wskazano główne kierunki jego wykorzystania. Pomimo stopniowego wzrostu produkcji rzepaku w sezonach 2003/2004-2013/2014, w ostatnich latach odnotowuje się spadek zbiorów. Przyczyn tej niekorzystnej sytuacji należy doszukiwać się w decyzji Parlamentu Europejskiego dotyczącej zmniejszenia produkcji biopaliw pierwszej generacji.
EN
In this paper the status and perspectives for rapeseed production in Poland and in the world in the years 2003/04-2015/16 were discussed. Rapeseed is found in the third place of world oilseeds production, while the European Union is the global leader in rapeseed production. The major producers of rapeseed were identified and changes in harvested area and yield of rapeseed yield were presented. Changes in production and use of rapeseed oil in the world and in the European Union were illustrated. Despite the gradual increase in rapeseed production in the seasons 2003/04-2013/14, fall in rapeseed crop was reported in the recent years. It seems reasonable to seek the cause of this unfavourable situation on rapeseed oil market in the decision of the European Parliament on reducing the production of the first generation biofuels.
PL
Do oznaczania zawartości wolnych kwasów tłuszczowych w próbkach oleju rzepakowego wykorzystano technikę spektroskopii bliskiej podczerwieni z transformacją Fouriera. W otrzymanych widmach FT-NIR określono pasma charakterystyczne dla wolnych kwasów tłuszczowych. Wykorzystując modelowe próbki oleju rzepakowego o zadanych zawartościach kwasu oleinowego, sporządzono krzywą kalibracyjną. Dokładność metody zweryfikowano, stosując potencjometrię jako referencyjną metodę analityczną.
EN
Rapeseed oil samples with varying content of oleic acid (up to 100%) were analyzed by Fourier transformation near IR spectroscopy to det. the free fatty acid content. Results of the anal. agreed with those obtained by a ref. method (potentiometry).
20
Content available remote Właściwości reologiczne odpadów z produkcji biopaliw z oleju rzepakowego
PL
Przedstawiono wyniki badań reologicznych wybranych odpadów z produkcji biopaliw na bazie rzepaku. Testowano glicerol destylowany, glicerol techniczny oraz frakcję zawierającą inne niż glicerol związki organiczne. Wyniki (współczynnik lepkości, gęstość, aktywność wody) porównano z parametrami określonymi dla komercyjnego glicerolu dostępnego na rynku. Badania reologiczne przeprowadzono przy użyciu reometru oscylacyjnego w zakresie temp. 20–90°C zarówno podczas ogrzewania, jak i schładzania cieczy. Wyznaczono energie aktywacji. Wykazano wpływ typu odpadu na jego lepkość dynamiczną. Stwierdzono niską zawartość wody i zanieczyszczeń w glicerolu destylowanym, końcowym produkcie oczyszczania odpadów.
EN
Rheol. properties of the selected biofuel wastes (distilled glycerol, technical grade glycerol and org. matter-contg. non-glycerol fraction from rapeseed oil) were detd. at 20–90°C both during heating and cooling and compared with com. glycerol. Activation energies were also detd. The distilled glycerol showed the lowest content of moisture and impurities.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.