Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmiana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Steve Jobs said that future should not be sought in official and main trends in the development of technical thought but in niche projects, experimental solutions that are not a part of „mainstream”; in ideas that are not obvious and seem absurd or illogical at first glance. Do the wish to prove that the impossible is within our reach let the design conditions change and adjust the direction of creative thinking so that they meet the expectations of clients and inverstors. The purpose of this paper is to attract attention to the necessity of changing the way nursery buildings are perceived and imagined – as space limited by permanent architectural barriers in which typical processes of cyclical character and didactic activities in linear schemes occur.
PL
Steve Jobs powiedział, iż przyszłości nie należy szukać w oficjalnych i głównych nurtach rozwoju myśli technicznej lecz w niszowych projektach, rozwiązaniach eksperymentalnych będących poza tzw. „mainstreamem”. W zakamarkach i wydających się na pierwszy rzut oka absurdach oraz niedorzecznościach. Czy chęć udowodnienia, iż niemożliwe jednak jest w naszym zasięgu pozwoli na zmianę uwarunkowań projektowych i zmieni kierunek myśli kreatywnych w celu zaspakajania oczekiwań użytkowników i inwestorów. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na konieczność zmiany odbioru i wyobrażenia, w powszechnej świadomości, budynku żłobka jako wydzielonej przestrzeń ograniczonej przegrodami stałymi, w której zachodzą typowe procesy o charakterze cyklicznym oraz działania dydaktyczne w liniowych schematach.
EN
Purpose: The aim of the presented research is to identify conditions of change process in city councils in Poland. Design/methodology/approach: In order to complete the research objective, the survey method was used. This method uses a targeted selection technique. It has been assumed that the selection of councils of cities in which the number of inhabitants exceeds 20,000, allows for the implementation of the research objective. Findings: The obtained results indicate that there is a strong conviction among the respondents about the awareness of the change process dynamics and finding their way in such a complex environment. Changes prepared and implemented by city councils make use of the achievements of modern management science, which is clearly indicated by the solutions used by them that activate participants of changes. Research limitations/implications: The basic limitation of the conducted study and the recommendation for future research is the measurement of the concept at many levels of the organizational hierarchy and among different groups of respondents. Originality/value: The article deepens the understanding of the change management process in city halls in Poland.
3
Content available remote Zmiana projektu w trakcie realizacji inwestycji
EN
The main aim of the work is to present legal procedures related to the transformation of agricultural land into non-agricultural land in Poland. Based on the analysis of selected legal regulations, activities and steps to be taken to start non-agricultural land use have been described. Both stages related to the transformation, i.e. change of land use and exclusion of land from agricultural production, have been extensively discussed. Interpretation of selected legal regulations made it possible to organize information on the procedure for transforming agricultural land into non-agricultural purposes. Moreover, on the basis of selected statistical data, the legal aspect has been supplemented with information on the current level of conversion of agricultural land in Poland.
PL
Podstawowym celem pracy jest przedstawienie procedur prawnych związanych z przekształcaniem gruntów rolnych na cele nierolnicze w Polsce. Na podstawie analizy obowiązujących regulacji prawnych wskazano i opisano czynności, jakie należy podjąć, aby móc rozpocząć nierolnicze użytkowanie gruntu. Omówiono zarówno zmianę przeznaczenia gruntów, jak również wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Interpretacja wybranych przepisów prawa umożliwiła uporządkowanie procedury przekształcania gruntów rolnych na cele nierolnicze. Dodatkowo, na podstawie wybranych danych statystycznych, aspekt prawny uzupełniono informacjami na temat aktualnego poziomu „odralniania” gruntów w Polsce.
PL
Budownictwo w sektorze energetycznym często związane jest ze znacznie większymi potencjalnymi konsekwencjami zniszczenia i potrzebą zachowania użytkowalności obiektów. Wynika to z potrzeby zapewnienia niezawodności systemu, a nie tylko jego poszczególnych elementów. W tym kontekście przedstawiono i omówiono nadchodzące zmiany w drugiej generacji europejskich norm dotyczących projektowania konstrukcji (Eurokodów). Najważniejsza ze zmian, wprowadzenie zróżnicowania poziomu niezawodności, została omówiona w kontekście jej wpływu na projektowanie z wykorzystaniem współczynników częściowych i zaproponowanego systemu zarządzania jakością. Na koniec omówiono niektóre ze zmian w normie Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, gdyż ta norma została poddana największym modyfikacjom.
EN
Civil engineering in the power industry is often associated with much higher potential consequences of failure as well as the need for maintaining serviceability. It stems from the need of ensuring the reliability for the system rather than only its parts. In this context, upcoming changes in the second generation of European structural design codes (Eurocodes) are presented and discussed. The most important one, reliability differentiation, is discussed in the context of its impact on the design using partial factors as well as the implementation of the quality management system. In the end, some additional changes in Eurocode 7 “Geotechnical design” are discussed, as this standard is undergoing the most significant evolution.
PL
Artykuł został poświęcony zagadnieniu widoczności sygnałów świetlnych nadawanych przez sygnalizatory kolejowe i wskaźniki stosowane na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zostały przedstawione zasady widoczności związane ze stawnością sygnalizacji oraz wynik analizy wymagań zawartych w przepisach i zasad stosowanych przez projektantów w kraju i za granicą. Omówiono genezę standardu sygnalizacji OSŻD i określone w ramach tego standardu długości dróg związanych z widocznością. Na podstawie wniosków ze zgromadzonego materiału zostały zaproponowane zmiany w wytycznych wyznaczania odległości, z której sygnał na sygnalizatorach kolejowych powinien być widoczny i czytelny oraz zasad postrzegania tego sygnału przez kierującego pojazdem trakcyjnym w trakcie zbliżania się do sygnalizatora.
EN
The article is devoted to the issue of visibility of light signals transmitted by railway signals and indicators used on railway lines managed by PKP (Polskie Linie Kolejowe S.A. company). Visibility rules related to signalling combination and the result of the analysis of the requirements contained in regulations and principles applied by designers in Poland and abroad were presented. The genesis of the OSJD signalling standard and the visibility road lengths defined under this standard were discussed. Based on the conclusions of the collected material, changes were proposed in the guidelines for determining the distance from which the signal on railway signals should be visible and legible and the principles of perception of this signal by the train driver when approaching the signal.
EN
In the paper, in an interdisciplinary way, an attempt was made to define the term "social innovation" in the context of strengthening active social policy and community organising. It appears that multifaceted tendencies and changes in the development of technological and social innovations determine the need to take into account numerous tasks, functions, needs, determinants and systematic efforts to ensure that community inhabitants have good living and development conditions.
EN
The paper is a presentation of the overview on the problem of innovation and innovativeness in enterprises located in the Upper-Silesian Region. The author demonstrates that the phenomenon of innovation is inseparably connected with the notion of change, novelty, reform or an idea perceived as new. What differentiates innovation from change is its influence on competitiveness, as well as on accrued benefits and economic and social effects. Each innovation is a change, but not each change is an innovation. The paper presents a part of the results from qualitative research conducted amongst the graduates of the Silesian technical and economic universities who work in the marketing departments, but also directly deal with innovation implementation in various enterprises and science and research institutes. The objective of research is to diagnose the graduates’ level of knowledge, emotional attitudes and behaviors towards the problem of innovation and innovativeness and also to the accompanying notion of change in the enterprise.
9
Content available Future challenges towards sustainable healthcare
EN
The healthcare sector plays an important role in the economy of most developed countries. Change of demographic pattern, lack of resources, costs, feminisation of medicine, shortage of qualified pesonnel, good quality of life as well as affordable and satisfactory social well-being of employees, non-linear healthcare threats, increasing administrative processes and cybersecurity create serious challenges that need to be addressed in order to provide sustainable future of the healthcare.
PL
Przedstawiono program opracowywania II generacji eurokodów. Omówiono nowe propozycje norm i zasadnicze zmiany wprowadzane w poszczególnych normach dotyczących konstrukcji metalowych i zespolonych stalowo-betonowych. Eurokody i hEN są podstawą projektowania, wykonywania i kontroli konstrukcji budowlanych i inżynierskich, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.
EN
The paper presents new work program for the second generation Eurocodes. The proposals for new standards and main changes in particular standards, for metallic and composite steel-concrete structures are explain. The Eurocodes and hEN are the basic requirements for design, execution and inspection of building and civil engineering structures, according to the Polish Rules and the Regulations (EU) No. 305/2011.
PL
W artykule w pierwszej kolejności omówiono główne zadania i obowiązki kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W dalszej części przeanalizowano przepisy odnoszące się do zmiany na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w toku budowy.
EN
The article first discusses the main tasks and responsibilities of a construction site manager and an investor supervision inspector. Secondly, it examines the provisions regarding the change of a construction site manager or an investor supervision inspector during a construction process.
PL
W treści artykułu przedstawiono zarys doświadczeń zawodowych na przestrzeni dwudziestu ostatnich lat, przedstawiając punkt widzenia osoby zajmującej się m.in. pozyskaniem kontraktów w branży budowlanej mostowej i innych obiektów inżynierskich. W artykule przedstawiono dorobek oraz przedstawiono zmiany obowiązującego prawa, pokazując jednocześnie zarys wyzwań, z jakimi musiał się zmierzyć ówczesny absolwent studiów Wydziału Budownictwa w Bydgoszczy. Wskazano również zmiany, z którymi musi się borykać obecnie.
EN
The article outlines professional experiences within the space of the last twenty years, presenting the viewpoint of a person involved in, among other things, acquisition of contracts in the field of bridge construction and other engineering facilities. The article presents achievements as well as changes in binding legal regulations, at the same time outlining challenges which had to be faced by graduates of the studies at the construction faculty in Bydgoszcz of that time. The article also discusses changes which need to be addressed nowadays.
EN
This paper aims to develop an approach to identify optimal fleet size under uncertainty and to identify important factors affecting transportation performance. The methodologies used in this paper are two folded. The first methodology is to develop a simulation model that allows manager to evaluate the impact of having different number of trailers on delivery and cost in order to identify the optimal fleet size. The second methodology is to use a Design of experiment (DOE) together with the simulation model to identify important factors that affect transportation performances. The result shows that the company should hire 16 trailers, which will reduce the delivery delay from 14% to 0.02%. Furthermore, it is found that variation in demand has a strong impact on late delivery and cost. There is also an interaction between demand variation and transportation time variation.
PL
Niniejszy dokument ma na celu opracowanie podejścia do określania optymalnej wielkości floty w warunkach niepewności oraz określenie ważnych czynników wpływających na wydajność transportu. Metodologie stosowane w tym artykule są złożone. Pierwszą metodologią jest opracowanie modelu symulacyjnego, który umożliwi menedżerowi ocenę wpływu posiadania różnych przyczep i kosztów w celu określenia optymalnego rozmiaru floty. Drugą metodologią jest wykorzystanie projektu eksperymentu (DOE) wraz z modelem symulacyjnym w celu zidentyfikowania ważnych czynników wpływających na wydajność transportu. Wynik pokazuje, że firma powinna wynająć 16 przyczep, co zmniejszy opóźnienie dostawy z 14% do 0.02%. Ponadto stwierdzono, że zróżnicowanie popytu ma duży wpływ na opóźnienia w dostawie i koszty. Istnieje również interakcja między zmiennością popytu a zmiennością czasu transportu.
15
Content available remote Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Cz. 3
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu zmian z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego wprowadzonych 1 stycznia 2018 r. w Warunkach Technicznych [4]. Analizę przeprowadzono w kilku płaszczyznach: porównanie brzmienia przepisu przed i po zmianie; ogólne wskazanie kierunku zmiany; ocena wpływu zmiany na proces budowlany; ocena wątpliwości interpretacyjnych. Zmiany omówiono w trzech częściach.
EN
The article presents an assessment of the impact of changes in the field of fire safety introduced on 1 January 2018 in the Polish Law Technical Conditions [4]. The analysis was carried out on several levels: comparison of the wording of the recipe before and after the change; general indication of the direction of change; assessment of the impact of change on the construction process; assessment of interpretation doubts. The changes are discussed in three part.
18
Content available Ocena zmiany w utrzymaniu pojazdów kolejowych
PL
Zmiana jest pojęciem towarzyszącym ludzkości od zawsze, jednocześnie jednak – niedocenianym w kontekście wprowadzania zmian w różnego typu przedsiębiorstwach. Dotyczy to także przedsiębiorstw kolejowych, które od niedawna mają prawo samodzielnie kształtować (zmieniać) sposób utrzymywania pasażerskich i trakcyjnych pojazdów kolejowych. W artykule przedstawiono analizę literaturową dotyczącą zagadnienia zarządzania zmianą oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy kolejowe. Następnie pokazano przykładową ocenę znaczenia zmiany w utrzymaniu elektrycznego zespołu trakcyjnego.
EN
Change is a concept that has always accompanied humanity, but at the same time – is underestimated in the context of introducing changes in various types of enterprises. This also applies to railway undertakings, which have recently been allowed to shape (change) the manner of maintaining passenger and traction railway vehicles. The article presents a literature analysis concerning the problem of change management and the railway regulations in force in this respect. Then, an exemplary assessment of the significance of change in maintaining the electric traction unit is shown.
19
PL
Artykuł nawiązuje do procesu zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach, które mają zamiar podjąć się wdrożenia modelu koopetycji, jako współpracy z konkurentami rynkowymi. Celem artykułu jest przedstawienie zwiększenia efektywności zastosowania koopetycji poprzez wdrożenie procesu zarządzania zmianą. Podstawowe etapy procesu to: rozpoznanie czynników zmiany, wsparcie i zaangażowanie kierownictwa, analiza SWOT, zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów, modyfikacja struktury organizacyjnej, utworzenie planu wdrażania zmian, implementacja, monitoring i kontrola. Podczas badań zwrócono uwagę na znaczenie następujących po sobie faz rozmrożenia, transformacji i ponownego zamrożenia. Badane przedsiębiorstwa, które nie posiadały formalnego procesu zarządzania zmianą, napotykały na dużo więcej zagrożeń w stosunku do przedsiębiorstw funkcjonujących na bazie procesów. Zagrożenia to m.in.: chaos komunikacyjny, brak standardów i wyznaczonych struktur, niskie kompetencje kierownictwa, nieufność i opór pracowników, niejasny plan działania oraz brak narzędzi mierzących rezultaty.
EN
The article refers to the change management process in enterprises, which are going to implement the coopetition model, as a cooperation with market competitors. The article aim is to present the efficiency growth of applying the coopetition by the change management process implementation. Basic process stages are identification of change factors, management support and involvement, SWOT analysis, defining the expected results, modifying organisational structure, creating plan for implementing changes, implementation, monitoring and control. During the study there was a significant meaning highlighted on subsequent phases of thaw, transition and re-freeze. The surveyed companies, which did not have formal change management process, faced much more threats in relates to companies operating on the basis of the processes. Those threats includes communication chaos, lack of standards and designated structures, low management competences, mistrust and resistance of workers, unclear action plan and lack of tools measuring results.
PL
Pojęcie zmiany w systemach informatycznych klasy ERP związane jest z każdą modyfikacją, która na tym systemie jest wykonywana. W artykule przybliżono pojęcie zmiany oraz przedstawiono i omówiono rodzaje zmian wykonywanych w ramach dostosowywania systemu klasy ERP do wymagań klientów.
EN
The concept of change in ERP systems is related to every modification that is made on this system. The article presents the concept of change and outlines and discusses the types of changes that are being made to the customization of the ERP system to customer requirements.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.