Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TBM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Budownictwo tunelowe w Polsce
PL
Technologie tunelowania rozwijają się coraz dynamiczniej – liczba budowanych tuneli rośnie z roku na rok. Wykorzystywane w nich mieszanki betonowe muszą być specjalnie przygotowane do tego zadania. Artykuł stanowi drugą część rozważań w tym temacie – pierwsza została opublikowana w magazynie ,,Mosty" w nr. 6/19, s. 70-74.
EN
A dynamic increase in using tunnelling technologies in the field of transport infrastructure engineering places on technologists responsible for concrete mix design and on engineers responsible for their laying demands that are unheard of in construction engineering.
3
Content available remote W Świnoujściu szykują się już do wiosny
PL
Choć zima nie zagościła jeszcze na dobre, w Świnoujściu już trwają przygotowania do wiosny - a konkretnie do uruchomienia olbrzymiej maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machin), która wydrąży od tak dawna wyczekiwany tunel pomiędzy wyspami Wolin i Uznam. Polska zyska kolejny po tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku podwodny tunel drogowy, a mieszkańcy - wygodną przeprawą z jednej części miasta do drugiej.
4
Content available remote Na placu budowy warszawskiego metra
PL
Rozbudowa podziemnego transportu stolicy jest jedną z priorytetowych warszawskich inwestycji. Zgodnie z harmonogramem budowa II linii metra potrwać ma jeszcze trzy lata.
5
Content available remote Coraz bliżej kolejowej „średnicówki” w Łodzi
PL
Budowa tunelu, który „połączy Polskę", a zarazem zwiększy przepustowość transportu kolejowego w centralnej Polsce, jeszcze nie ruszyła - ale już niedługo tak się stanie. Pierwsze elementy maszyny TBM (ang. Tunnel Boeing Machine) już trafiły do komory startowej.
PL
Dynamiczny wzrost wykorzystania technologii tunelowania w obszarze budownictwa komunikacyjnego stawia przed technologami odpowiedzialnymi za projektowanie składu mieszanek betonowych oraz przed inżynierami odpowiedzialnymi za ich wbudowanie niespotykane w budownictwie kubaturowym i inżynierskim wymagania.
EN
A dynamic increase in using tunnelling technologies in the field of transport infrastructure engineering places on technologists responsible for concrete mix design and on engineers responsible for their laying demands that are unheard of in construction engineering.
7
Content available remote Drążenie tuneli technologią TBM
PL
W artykule została scharakteryzowana metoda wykonania tunelu z wykorzystaniem technologii TBM. Na przykładzie linii metra warszawskiego zaprezentowany został schemat wykonywania prac tą metodą oraz monitoring bezpieczeństwa przylegającej infrastruktury. Metoda ta jest również z powodzeniem wykorzystywana do drążenia tuneli drogowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, hydroenergetycznych czy wielozadaniowych. Za pomocą technologii TBM utworzono już 369 projektów tuneli metra o długości ponad 880 km, 440 km tuneli kolejowych i 171 km drogowych. Łącznie tą technologią wydrążono ponad 1900 km tuneli na całym świecie [7]. Przeważnie jest ona bardziej ekonomiczna i efektywna w stosunku do metod tradycyjnych (odkrywkowych). Nie powoduje nadmiernych utrudnień w komunikacji transportu ulicznego, a w ciągu doby może powstać nawet trzykrotnie dłuższy tunel, aniżeli ten wykonany w tradycyjny sposób. Ponadto, co istotne z punktu widzenia ekonomicznego, całkowity koszt wydrążenia metra technologią TBM jest niższy [7].
PL
Omówiono najczęściej wykorzystywane wzory empiryczne do opisu niecki osiadania powierzchni terenu wywołanego drążeniem tunelu tarczą zmechanizowaną. Kolejno przedstawiono model numeryczny szczegółowo odwzorowujący proces drążenia tunelu tarczą EPB umożliwiający określenie osiadania w krótkim czasie, tj. podczas drążenia tunelu i na krótko po jego zakończeniu, a także osiadania wywołanego procesem konsolidacji podłoża gruntowego. Potwierdzono duży przyrost osiadania terenu wywołanego rozproszeniem nadwyżki ciśnienia wody w porach gruntu.
EN
The most frequently used empirical formulas used to describe the short-term ground surface settlement induced by shield have been presented. Furthermore, a brief description of the numerical model for the simulation of mechanized tunnelling able to predict short-term settlement, i.e. during tunnelling and shortly after it, and as well subsidence of the ground surface due to consolidation process. A significant increase of surface settlement related to the dissipation of excess pore water pressure was confirmed.
PL
Przy obserwowanym obecnie intensywnym rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w naszym kraju i związanej z nim konieczności budowy dużej liczby obiektów inżynierskich coraz większą uwagę zwraca się na optymalizację technologii ich wykonania. Dotyczy to zarówno budowy obiektów w ciągu dróg kołowych, jak i linii kolejowych. W tym celu nieodzowne staje się wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych, mających na celu przyspieszenie robót budowlanych, przez w tym przypadku stosowanie technologii bez wykopowych No-Dig. W artykule zwrócono uwagę na konieczność opracowania ujednoliconych wytycznych projektowania i budowy obiektów inżynierskich w infrastrukturze komunikacyjnej realizowanych w technologii No-Dig, które w sposób jednoznaczny uporządkowałyby zagadnienia dotyczące tych obiektów.
EN
With the currently observed intensive development of transport infrastructure in our country and the related need to build a large number of engineering structures, more and more attention is paid to optimizing these structures. This applies to the construction of roads as well as railways structures. For this purpose, it becomes necessary to use the latest technology to speed up the construction, in this case by the use of trenchless No-Dig technologies. The article highlighted the need to develop harmonized design and construction guidelines for engineering structures in the No-Dig technologies, which clearly organize issues related with these objects.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę i możliwość zastosowania nowoczesnych metod tunelowania w górnictwie podziemnym przy wykorzystaniu kombajnów pełnoprzekrojowych TBM. Omówiono rodzaje zmechanizowanych tarcz wraz z uwzględnieniem ich specyfikacji. Przedstawiono również przykłady i kierunki ich zastosowań, a także zaprezentowano możliwości płynące z wyboru tego typu rozwiązań. Wspomniano też o aktualnie stosowanych metodach udostępniania kopalin i w odniesieniu do nich porównano rezultaty osiągane przez nowoczesne maszyny drążące. Dokonano charakterystyki światowych projektów kopalni, wykorzystujących z powodzeniem omawiane urządzenia.
EN
This paper presents the characteristics and possibilities of modern tunneling methods in underground mining with the use of Tunnel Boring Machines. The types of mechanized discs are discussed along with their specifications. The examples and directions of their applications as well as the opportunities by choosing such solutions are also presented. The current methods of accessing minerals are mentioned and compared with the results achieved by modern drilling machines. Furthermore, the paper contains the characteristics of worldwide projects of mines, successfully operating the discussed machinery.
PL
W artykule przedstawiono sposoby zarządzania majątkiem stosowane w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych oraz opisano korzyści i problemy związane z wprowadzaniem nowych metod zarządzania majątkiem. Szczególną uwagę zwrócono na nowoczesne systemy komputerowe wspomagające zarządzanie majątkiem. Omówiono architekturę oraz funkcjonalności systemów komputerowych, a także sposoby komunikacji z urządzeniami współpracującymi z systemem komputerowym. Opisano również wybrane komercyjne systemy służące do zarządzania majątkiem sieciowym. Przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych. Podano przykład systemu monitorowania wyłącznika oraz systemu rozdziału obciążeń, który uwzględnia stan eksploatowanych urządzeń.
EN
Paper describes different asset management strategies used in modern electric utilities. Advantages and disadvantages of different strategies are shortly described. Particular attention is paid on computer-aided asset management. Architecture of computer systems, communication between different system elements and a structure of asset management database are described. Selected commercially available systems are shortly presented and their basic functionalities are described. Furthermore selected issues concerning power electrical devices diagnostics are presented. An idea about cost effective circuit breaker monitoring system is presented. Moreover innovative system for load dispatch, which consider technical condition of devices is presented.
EN
In 2013, a tunnel boring machine (TBM) was used in the Grosvenor Coal Mine (Australia) to make two dip tunnels in a rock formation with methane and varying physical and mechanical characteristics. The TBM applied on site was a hybrid design, combing single shield tunnelling with rock formation pressure equalization. The TBM has been designed not only to secure efficient tunnelling with the installation of prefabricated concrete casing segments, but also to assure safe operation in methane explosion hazard areas. The first conveyor dip tunnel began in soft subsurface rocks and continued through hard rock down to the target coal bed. The tunnelling was accomplished in 20 weeks at an average production of ca. 40 m/week and an average drilling speed of 1.32 m/h. Next, the TBM was withdrawn from the finished conveyor dip tunnel and moved to begin drilling a dip gate road. This time, the processing performance was better. The 988.40 m long heading was breached in just 13.5 weeks. The average production of 70.6 m/week was achieved at an average drilling speed of 1.83 m/h. The undisputed TBM advantages in this case were the work progress rate and the improvement of health and safety conditions, which prevented the miners from exposure to operation under unsupported ceilings, dust, and smoke at all tunnelling stages. The concrete casing deployed with the TBM has made both dip tunnels the highest quality development headings of all coal mines in the world, both in terms of aesthetics and service life. The segmented casing is stable and very durable, especially at points with very weak and brittle rocks. Another advantage of the casing is its very low maintenance demand. The Grosvenor project has proven that TBMs are well suited for breaking main development headings and gate roads and provide numerous advantages that are superior to the traditional boring technologies.
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki drążenia w kopalni węgla „Grosvenor” w Australii w dwóch upadowych maszyną drążącą tunele (TBM) typu XRE 8,0 m H.P. której projekt został dostosowany do zróżnicowanych warunków geologiczno-górniczych, w tym pracy w warunkach zagrożenia metanowego. Artykuł przedstawia również charakterystykę drążonego górotworu, kryteria projektowe przedsięwzięcia, budowę maszyny oraz osiągi uzyskane podczas drążenia upadowych, a ponadto – w sposób syntetyczny – korzyści związane z wykorzystaniem TBM i przyszłością ich zastosowania.
PL
W związku z gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na surowce opracowano różne metody szybszego ich udostępniania i wydobycia. Jedną z nich jest wykorzystanie maszyn do tunelowania (ang. tunnel boring machines, TBM). W kopalniach całego świata eksploatowane jest kilkadziesiąt takich maszyn, stosowanych do szybkiego i bezpiecznego udostępniania kopalin, wykonywania wyrobisk wentylacyjnych i transportowych, a także drążenia długich i krętych upadowych, udostępniających kilka poziomów. Technologię drążenia tuneli można stosować do wszystkich konfiguracji kopalń. Wystarczy zaadaptować ją do konkretnych warunków i włączyć producenta TBM w proces planowania kopalni, aby jej zastosowanie okazało się sukcesem. Artykuł omawia różnice pomiędzy wczesnymi rozwiązaniami TBM z lat 60. i 70. XX w., a nowoczesnymi maszynami drążącymi. Zawiera też zwięzły opis różnic między zastosowaniem nowoczesnych maszyn drążących w porównaniu do metod wiertniczo-strzałowej i kombajnu samobieżnego.
EN
As the population grows rapidly, the global demand for raw materials is increasing at a fast rate. Therefore, various methods for their faster excavation and delivery have been developed. One such method is using tunnel boring machines (TBM). The history of their use is surprisingly long, yet the majority of mining companies around the world do not use them. There are several dozen tunnel boring machines used in mines around the world; they are used for quick excavation of minerals, building ventilation and transport headings as well as boring long and winding dipheadings connecting several levels. Although the TBM technology may not seem appropriate for every mine, there are examples which confirm that in case of right designs this method may provide great benefits. Tunnel boring technology may be used in all mine configurations. It is only needed to adapt it to the conditions in the given mine and if the TBM manufacturer is included early in the mine designing process, it may be used to great success. Early use of TBM in the 1960s and 1970s in metal ore mines, working in very hard rock resulted in limited success as their parameters were low. However, as time progressed, great progress was made in the efficiency of TBM operating in high compressive strength rock. Other important improvements include providing safer working conditions, safe and quick support of the roof and allowing for researching geological conditions in front of the machine head. This article contains a concise description of differences between using modern tunnel boring machines, drilling and blasting method and road header operations.
15
Content available remote Badania plastyfikatorów stosowanych w drążeniu tuneli tarczami typu EPB
PL
Bezpieczeństwo robót tarczami zmechanizowanymi wiąże się z nowymi metodami sposobu podparcia przodka tunelu np. zawiesiną iłową (tarcze zawiesinowe) lub uplastycznionym gruntem w komorze roboczej (tarcze EPB). W tarczach typu EPB stosuje się odpowiednie plastyfikatory (piany, polimery, zawiesina iłowa), które zmieniają grunt w plastyczną masę o odpowiednich cechach. Przed uruchomieniem tarczy zaleca się wykonać serię badań laboratoryjnych, takich jak: badanie półokresu życia piany; konsystencji urobku; przepuszczalności; zużycia narzędzi skrawających oraz symulację transportu urobku za pomocą przenośnika ślimakowego. W artykule opisano sposób prowadzenia tych badań.
EN
Safety of the works with TBMs depends on new methods of controlling of the face stability using slurry (slurry shields) or conditioned soil in working chamber (EPB shields). In EPB shields foams, polymers and bentonite slurry as a conditioning agents are used. The use of agents that change the mechanical and hydraulic behaviour of a soil into a plastic paste. Before the TBM launch, it is recommended to carry out a series of following laboratory tests: the half-life of foam test, standard slump tests, permeability test, wear test and simulation of the ground extraction by a screw conveyor. All this test are presented in the paper.
PL
Przedstawiono procesy związane z demontażem pośrednim maszyny, przełożeniem jej do szybu startowego, ponownym montażem przed przystąpieniem do drążenia drugiej rury tunelu pod Martwą Wisłą, jak również realizację samego tunelu i ostateczny demontaż tarczy.
EN
The processes related to the intermediate disassembly of the TBM, transfer to the starting shaft, assembly for drilling of the second tube under the Dead Vistula river, realization of drilling works and the final disassembly are described.
17
PL
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach wraz z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych przedstawiamy zarys problematyki pierwszego w 2014 r. numeru czasopisma „Trenchless International”.
EN
In the series of articles entitles "Trenchless technologies on six continents" we and the Polish Foundation of Trenchless Technology are discussing the contents of the first 2014 issue of "Trenchless International" magazine.
PL
Przedstawiono aspekty projektowe oraz kolejność wykonania dwóch głębokich wykopów komory startowej i wyjściowej maszyny TBM, zabezpieczonych za pomocą ścian szczelinowych, poziomych ekranów uszczelniających oraz rozpór stalowych i żelbetowych. Ekran z zakotwieniem wykonano z zachodzących na siebie kolumn Soilcrete oraz zbrojonych pali iniekcyjnych Soilcrete, wykonanych w jednym etapie. Wyniki monitoringu ścian szczelinowych oraz rozparcia stalowego ilustrują efektywność redukcji momentów zginających i przemieszczeń ścian w przypadku ich rozparcia ekranem Soilcrete na poziomie dna wykopu.
EN
Design aspects and the execution sequence of two deep excavations shafts for a large TBM machine, controlled by diaphragm walls, bottom plugs and steel/ concrete struts. The bottom sealing plugs were constructed using overlapping soilcrete columns and reinforced anchoring soilcrete piles, executed fresh-in-fresh. The results of measured deformations of diaphragm walls and forces in steel struts are presented, demonstrating effective reduction of bending moments and wall deformations when supported by a soilcrete plug constructed at the excavation bottom.
PL
Przedstawiono doświadczenia realizacyjne z montażu maszyny TBM oraz drążenia pierwszej rury tunelu pod Martwą Wisłą. Scharakteryzowano zasadę działania tarczy, postęp drążenia, wraz z budową pierścienia. Opisano postój w bloku jet-grouting w celu wymiany zużytych narzędzi. Podano informacje dotyczące postępu drążenia. Omówiono pomiary odkształceń terenu podczas realizacji tunelu.
EN
In the article the experiences of the assembly and the drilling of the first tube of the tunnel under Martwa Wisła river is presented. The principle of TBM excavation, as well as the advance of excavation with the process of ring building is characterized. Moreover, the stop in jet-grouting block for the change of cutting tools is described. The average excavation efficiency which was achieved is shown. The type of measurements which were taken during the monitoring is indicated.
PL
Artykuł, dotyczący projektu przeprawy tunelowej pod Martwą Wisłą, wskazuje na szeroki zakres podejmowanego przedsięwzięcia. Budowa tunelu w trudnych warunkach geotechnicznych metodą drążenia maszyną TBM, tak pod korytem Martwej Wisły, jak i w pobliżu istniejących i czynnych elementów infrastruktury drogowej, portowej i przemysłowej, stanowi śmiałe i unikatowe wyzwanie z punktu widzenia organizacyjnego i inżynierskiego. Jest to pierwsza drogowa tunelowa przeprawa podwodna w Polsce, realizowana metodą drążenia przy użyciu maszyny TBM o tak dużej średnicy tarczy. Rozmach tego przedsięwzięcia jest znaczący także w skali międzynarodowej.
EN
This article concerns the project to build a tunnel under the Martwa Wisła, and indicates the extensive scope of the project being undertaken. The building of a tunnel in difficult geotechnical conditions by a method of boring using a TBM, both under the river itself and in the vicinity of existing and operational elements of road, port and industrial infrastructure, is a bold and unique challenge from an organizational and engineering point of view. It is the first underwater road tunnel to be built in Poland using a TBM with such a large shield diameter. The ambition of this project is significant even on an international scale.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.