Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena ryzyka zawodowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze szkodliwym oddziaływaniem pyłów (w tym pyłu węglowego) na organizm człowieka. Omówiono ogólne pojęcie pyłu, jego podział oraz główne źródła zapylenia. Przedstawiono skutki zdrowotne związane ze szkodliwym działaniem pyłów. Dokonano także analizy i oceny ryzyka zdrowotnego związanego z zapyleniem na stanowisku kombajnisty w ścianie. Omówiono czynniki, które przyczyniają się do powstania pyłu oraz sposoby redukcji i zwalczania zagrożenia pyłowego.
EN
The article presents the problems associated with the harmful effects of dust (including coal dust) on the human body. The general concept of dust, its distribution and the main sources of pollination are discussed. Health effects related to the harmful effects of dust are presented. An analysis and assessment of health risk related to pollination at the cutter-loaderman’s position in the wall was made. Factors that contribute to the excessive formation of dust and methods of reducing and combating the dust hazard are discussed.
EN
The purpose of this article was to identify occupational hazards at the laser cutter operator's workplace and to assess occupational risk. The article also indicates the basic requirements for the analyzed workplace. Research methods included: observation of the workplace (using a checklist), interviews with the employer, selected employees and a health and safety specialist, as well as analysis of the company's internal documents. The occupational risk assessment carried out at work using the Risk Score method showed that there are many different risk factors for accidents or diseases related to the work performed at the position of the laser cutter operator. However, thanks to the preventive measures applied, they are in the analyzed workplace at an acceptable (acceptable) level.
EN
The operation of various types of machinery and equipment constituting a material work environment exposes employees to many different hazards (especially mechanical hazards). According to the Polish law, the basic duty of both machine manufacturers and employers is to limit the level of these hazards and to provide employees with broadly understood safety. The article presents the basic issues related to the technical safety of laser cutter operators on the example of a selected industrial plant. Technical and organizational solutions used to reduce the level of risk associated with the use of the selected machine were assessed.
PL
Wydobywanie w kopalni odkrywkowej odbywa się na powierzchni poprzez odkrywanie następnych warstw surowca. Nie występuje praca podziemna, pomimo że nazywa się tę kopalnię zakładem górniczym. Jak wygląda praca operatora na kopalni odkrywkowej?
PL
Czy aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z koronawirusem jest konieczna? Jeśli tak, to dla jakich grup zawodowych? Gdzie postawić granicę? Nie wolno nam bagatelizować zagrożenia związanego z koronawirusem, ale trzeba pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku.
6
Content available Nowa metoda oceny ryzyka zawodowego - risk analysis
PL
Artykuł przedstawia nową metodę oceny ryzyka zawodowego Risk Analysis. Pierwsza część artykułu to wprowadzenie, które informuje o istocie oceny ryzyka zawodowego oraz porusza problem braku parametru opisującego wpływ zachowania człowieka na poziom ryzyka zawodowego w istniejących metodach Przedstawione informacje statystyczne potwierdzają jak istotny wpływ ma zachowanie człowieka na wystąpienie wypadku przy pracy. Drugi rozdział został poświęcony wyłącznie tematyce oceny ryzyka zawodowego. Rozdział trzeci zawiera główną cześć artykułu, czyli przedstawienie autorskiej metody oceny ryzyka zawodowego, która składa się z indywidualnie opracowanego wzoru oraz parametrów. Artykuł przedstawia metodę Risk Analysis, a także jej cechy, które wyróżniają ją na tle innych metod. Metoda cechuje się dokładnością, funkcjonalnością, a także nowatorskim podejściem do tematyki oceny ryzyka zawodowego.
EN
The article presents a new method of risk assessment Risk Analysis. The first part of the article is an introduction that informs about the essence of risk assessment and addresses the lack of a parameter describing the impact of human behaviour on occupational risk in existing methods of risk assessment. The statistical information presented confirms the significant impact of human behaviour on the occurrence of an accident at work. The second chapter is devoted exclusively to the subject of risk assessment. The third chapter contains the main part of the article, i.e. the presentation of the author's own risk assessment method, which consists of an individually developed formula and parameters. The article presents the Risk Analysis method, as well as its features, which distinguish it from other methods. The method is characterized by accuracy, functionality, and an innovative approach to the subject of professional risk assessment.
PL
W artykule omówiono możliwość partycypacji pracowniczej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy polegającej na umożliwieniu każdemu pracownikowi dokonania szacowania ryzyka zawodowego na zajmowanym stanowisku pracy z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Wskazane zostały wady i zalety tego typu rozwiązania w odniesieniu do przedsiębiorstwa górniczego. Opisano również etapy procedury oceny ryzyka zawodowego.
EN
The article discusses the possibility of employee participation in the area of occupational health and safety. Participation consists in enabling each employee to make an assessment of occupational risk in the occupied position using a questionnaire. The advantages and disadvantages of this type of solution are indicated in relation to the mining company. The stages of the risk assessment procedure are also described.
PL
Całkowite zrobotyzowanie i zabudowanie stanowiska pracy spawacza może wyeliminować wiele zagrożeń powstających w procesie spawania. Przekonujemy, że warto inwestować w nową technologię, w połączeniu z nowoczesnymi metodami bezpieczeństwa.
PL
Magazynier to osoba wykonująca zadania związane z obsługą magazynu. Przyjmuje i wydaje towar, wykonuje ręczne prace transportowe, w tym z użyciem ręcznych wózków paletowych oraz wózków z napędem silnikowym. Przedstawiamy ocenę ryzyka zawodowego na tym stanowisku.
PL
Jakie ryzyko zawodowe niesie za sobą praca falcerza? Przedstawiamy zagrożenia, na które są narażeni pracownicy wykonujący prace fizyczne, w tym ręczne prace transportowe.
PL
Opracowanie przedstawia problematykę dokładności określania poziomu ryzyka zawodowego na stanowiskach przemysłowych. W artykule skupiono się na metodach badań dotyczących analiz potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywana pracą na stanowisku spawacza ręcznego. Publikacja zawiera analizę pięciu zagrożeń, na stanowisku przemysłowym, wykonaną przy pomocy 4 metod oceny ryzyka zawodowego. Celem artykułu jest przedstawienie różnic dokładności ocen ryzyka zawodowego wynikających ze specyfik zastosowanych metod oraz określenie najdokładniejszej metody, która okazała się być metoda wskaźnika poziomu ryzyka, z uwagi na największą liczbę badanych parametrów.
EN
The paper presents the problem of accuracy of determining the level of professional risk in industrial positions. The article focuses on methods of research concerning the analysis of potential threats connected with working as a hand welder. The publication contains an analysis of five hazards, on an industrial site, carried out with the use of 4 methods of risk assessment. The aim of the paper is to present differences in accuracy of occupational risk assessment resulting from the specifics of applied methods and to determine the most accurate method, which turned out to be the risk level indicator method, due to the largest number of examined parameters.
PL
Celem artykułu jest zaprojektowanie metody oceny ryzyka zawodowego opartej na szarym modelu decyzyjnym Grey Decision Making (GDM). Osiągnięcie wskazanego celu jest warunkowane zastosowaniem metody krytycznej analizy piśmiennictwa oraz metody projektowej. W pierwszym rozdziale przedstawiono w syntetyczny sposób teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego. Następnie przybliżono istotę teorii systemów szarych, a zwłaszcza wielokryterialny szary model decyzyjny GDM. W kolejnej części opracowania zaproponowano strukturę logiczną postępowania oraz schemat szarej metody oceny ryzyka zawodowego. W ostatnim rozdziale przedstawiono przykład zastosowania nowej metody oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska operatora wózka widłowego.
EN
The aim of the article is to design a risk assessment method based on Grey Decision Making (GDM). Achievement of the indicated goal is conditioned by the use of the method of critical analysis of the literature and the design method. The first chapter presents in a synthetic way the theoretical basis for occupational risk assessment. Next, the essence of the theory of grey systems was approximated, in particular the multicriteria grey decision model of GDM. The next part of the study proposes a logical structure of the procedure and a scheme of the grey method of risk assessment. The last chapter presents an example of the application of a new method of occupational risk assessment on the example of a forklift operator workplace.
PL
W artykule przedstawiony został przykład wykorzystania technologii informacyjnej i programu STER do oceny ryzyka zawodowego wybranego stanowiska pracy. Uzyskane wyniki porównano z innymi metodami oceny ryzyka zawodowego. Na podstawie analizy porównawczej wykazano zasadność wykorzystania oprogramowania komputerowego w praktyce, wskazano jego wady i zalety.
EN
The article presents an example of using information technology and the STER program to assess the occupational risk of a selected job. The obtained results were compared with other methods of occupational risk assessment. On the basis of a comparative analysis, usefulness of computer software were proved in practice, its advantages and disadvantages were pointed out, too.
PL
Współczesne badania nad ryzykiem zawodowym prowadzą do wniosku, że nie ma możliwości sformułowania jednej obiektywnej i uniwersalnej definicji ryzyka. W artykule przedstawiono identyfikację podstawowych zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego w małym przedsiębiorstwie produkującym sklejkę profilowaną. Zaprezentowano krótką charakterystykę przemysłu drzewno-papierniczego, do którego zalicza się firma, a także przedstawiono ogólną struktura przedsiębiorstwa. W dalszej części przybliżono oraz omówiono proces technologiczny produkcji sklejki, a także sporządzono charakterystykę stanowisk pracy, na których przeprowadzono analizę zagrożeń środowiska - bliższego i dalszego otoczenia oraz ocenę ryzyka zawodowego. Badania dowiodły, że w wytwórni elementów sklejkowych pracownicy stosują się do zaleceń pracodawcy, co skutkuje brakiem cięższych obrażeń pracowników oraz brakiem wypadków w miejscu pracy.
EN
Modern research on occupational risk leads to the conclusion that it does not exist the possibility of formulating one objective and universal definition of risk. The article presents the identification of basic hazards and the assessment of occupational risk in a small company producing profiled plywood. Presented short characteristics of the wood and paper industry, which includes the company, as well the overall structure of the company is presented. In the following, approximate and the technological process of plywood production was discussed, and the characteristics were prepared workplaces on which the analysis of threats to the environment - closer and closer further environment and occupational risk assessment. Research has shown that at the label plywood elements employees follow the employer's instructions, which results in a lack heavier worker injuries and no accidents in the workplace.
PL
Ocena ryzyka zawodowego jest kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma za zadanie ustanowić bezpieczne miejsca pracy dla pracowników, zapoznać ich z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywanych przez nich czynności oraz z ich konsekwencjami. Każdy pracownik wykonując czynności związane z pracą, narażony jest na szereg czynników środowiskowych, przeważnie mających negatywny wpływ na jego zdrowie oraz samopoczucie. Praca na stanowisku operatora pras obrabiarek CNC również wiąże się z występowaniem wielu zagrożeń. Szczegółowa analiza tych zagrożeń przedstawiona została w artykule. Dodatkowo przeanalizowano działania korygujące i zapobiegawcze, które stanowią klucz do bezpiecznego wykonywania przez operatora obrabiarek CNC czynności związanych z pracą.
EN
Occupational risk assessment is a key element of safety management and occupational hygiene. Conducting risk assessment is to establish safe work places for employees, make them aware of possible threats occur during their activities and with their consequences. Each the employee is exposed to a number of factors when performing work related activities environmental problems, mostly affecting his health and well-being. Working as an operator of press CNC machine tools is also associated with the occurrence of many threats. A detailed analysis of these threats has been presented In this article. In addition, corrective and preventive actions were analyzed are the key to the safe operation of the CNC machine tool operator related to work.
PL
Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z 2018 r. powoduje zmiany wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego, które dotkną również górnictwo węgla kamiennego. Istotne z punktu widzenia środowiska pracy w górnictwie są proponowane zmiany związane m.in. z wartością NDS dla krzemionki krystalicznej (kwarcu i krystobalitu), uznanej za oddzielny czynnik szkodliwy. Przedmiotem publikacji jest analiza oceny narażenia zawodowego na krystaliczną krzemionkę w środowisku pracy w górnictwie węgla kamiennego.
EN
Entry into force the new regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy on the maximum admissible concentrations and intensities for agents harmful to health in the working environment of June 12, 2018 causes changes in the occupational exposure limits values, which will also affect in the working environment in hard coal mining. Proposed changes related, among others, to the occupational exposure limit value for crystalline silica: quartz and cristobalite are important from the working environment in mines point of view. Crystalline silica becomes a separate agent harmful. The subject of this publication is the analysis of the occupational exposure assessment for crystalline silica in the working environment in hard coal mining.
PL
Zawód operatora koparko-ładowarki polega na wykonywaniu robót ziemnych oraz prac pomocniczych, transportowych i porządkowych. Środowiskiem pracy operatora koparko-ładowarki są tereny budów, żwirownie, piaskownie, kamieniołomy, kopalnie. Operator koparko-ładowarki pracuje zarówno wewnątrz, jaki i na zewnątrz kabiny i narażony jest on na występowanie wielu czynników środowiskowych mogących powodować wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe. W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny charakterystykę zawodu operatora koparko-ładowarki zwracając uwagę na takie aspekty jak: zakres wykonywanych czynności (zadań), środowisko pracy oraz kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania tego zawodu. Następnie dokonano przeglądu zagrożeń zawodowych występujących na stanowisku pracy operatora koparko-ładowarki. Uzupełnienie powyższych rozważań stanowią wyniki oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej za pomocą metody Risc Score. W efekcie autorzy publikacji prezentują przykładowe działania korygujące umożliwiające zminimalizowanie poziom ryzyka zawodowego.
EN
The job of a backhoe operator is to perform earthworks as well as auxiliary, transport and order work. The working environment of the backhoe loader operator are construction sites, gravel pits, sand pits, quarries, and mines. The backhoe operator works both inside and outside the cab and is exposed to the presence of many environmental factors that can cause accidents at work and occupational diseases. The paper presents in a synthetic way the characteristics of the profession of a backhoe loader operator paying attention to such aspects as: the scope of performed activities (tasks), working environment and qualifications and qualifications necessary to perform this profession. Then, a review of occupational hazards occurring at the workplace of a backhoe loader operator was made. Supplementing the above considerations are the results of the occupational risk assessment carried out using the Risc Score method. As a result, the authors of the publication present examples of corrective actions to minimize the level of occupational risk.
PL
Poniższy artykuł opisuje proces oceny ryzyka zawodowego na stanowisku operatora maszyn CNC w przedsiębiorstwie X. Ocena przeprowadzana jest w celu określenia poziomu bezpieczeństwa oraz zagrożeń z jakimi może się spotkać pracownik wykonujący tę pracę w przedsiębiorstwie. Analizę warunków pracy opracowano poprzez zastosowanie matrycowej oceny ryzyka opisanej w normie PN-N-18002. Przeprowadzone badanie przeprowadzono w celu określenia warunków pracy na stanowisku operatora maszyn CNC oraz uzyskania danych wymaganych do procesu doskonalenia przedsiębiorstwa w aspektach bezpieczeństwa. Uzyskane wyniki posłużą przedsiębiorstwu do dalszej analizy oraz szkoleń w zakresie podnoszenia świadomości pracowniczej oraz poprawy warunków pracy.
EN
The following article describes the process of occupational risk assessment at the position of a CNC machine operator in enterprise X. The assessment is carried out in order to determine the level of safety and the risks that an employee performing this work in a company may face. The analysis of working conditions was developed through the use of a matrix risk assessment described in the PN-N-18002 standard. The conducted research was carried out to determine the working conditions at the CNC machine operator's position and to obtain the data required for the process of improving the enterprise in the safety aspects. The obtained results will serve the company for further analysis and training in the field of employee awareness and improvement of working conditions.
PL
Zdrowie i życie ludzkie jest najcenniejszą rzeczą jaką człowiek posiada, priorytet o który należy dbać nieustannie. W procesie produkcyjnym człowiek jest najistotniejszym elementem, jego bezpieczeństwo powinno być najważniejsze dla pracodawcy. Poprawa warunków środowiska pracy, które stwarzają zagrożenie dla pracownika powinny być cały czas minimalizowane tak aby nie stanowiły żadnego zagrożenia. W przypadku niemożności niwelizacji czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych do granicy minimalnej, z pomocą przychodzą środki ochrony indywidualnej. Środki te mają za zadanie chronić pracownika w sposób komfortowy co wynika z ich kompatybilności. Aby móc wykonać powyżej opisane działania, pierwszym krokiem jest identyfikacja zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie wraz z przeprowadzeniem oceny ryzyka zawodowego. Podstawowym celem tego artykułu jest przedstawienie analizy bezpieczeństwa pracy w odlewni żeliwa na stanowisku zalewacza piecowego w oparciu o ocenę ryzyka zawodowego.
EN
Health and human life is the most valuable thing a person has, a priority to be constantly looked after. In the production process, man is the most important element, its safety should be the most important for the employer. Improvement of working environment conditions that pose a threat to the employee should be minimized so as not to pose any threat. If it is not possible to eliminate harmful, arduous and dangerous factors up to the minimum limit, personal protection measures help. These measures are designed to protect the employee in a comfortable manner, which results from their compatibility. In order to be able to perform the above described activities, the first step is to identify hazards occurring in the enterprise along with carrying out a risk assessment. The main purpose of this article is to present an analysis of work safety in a cast iron foundry on a furnace pouring stand based on a risk assessment.
20
Content available Dobre praktyki przy ocenie ryzyka zawodowego
PL
Ocena ryzyka zawodowego, o czym stanowią akty prawne jest jednym z obowiązków pracodawcy. Istotnymi zagadnieniami w przebiegu oceny ryzyka są: charakterystyka stanowiska pracy, identyfikacja zagrożeń, dalej szacowanie ryzyka odnoszącego się do każdego zidentyfikowanego zagrożenia, następnie wartościowanie ryzyka i określenie działań ograniczających lub eliminujących ryzyko. W konsekwencji powyższych treści obecnie poszukuje się dobrych praktyk w zakresie oceny ryzyka zawodowego, w szczególności w opracowywaniu elementów składających się na tzw. algorytm oceny ryzyka. W artykule przedstawiono dobre praktyki na podstawie przeprowadzonych analiz i obserwacji odnoszących się do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W szczególności zwrócono uwagę na aspekt planowania samej oceny ryzyka, jakości zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego i jego umiejętności oraz na poszczególne elementy wchodzące w przebieg oceny ryzyka.
EN
According to the legal acts, making a risk assessment should be the responsibility of the employer. The important issues in the course of the risk assessment are as follows: the characteristics of the job, the identification of hazards, further risk assessment relating to each identified hazard, the valuation of the risks and defining the measures to reduce or eliminate the risk. As a result of the above mentioned, currently, there is a need to find good practices in the field of risk assessment, in particular in the development of elements of the so-called risk assessment algorithm. The article presents good practices on the basis of the analyzes and observations relating to the Safety Management System and Occupational Health. In particular, the attention was paid to the risk management process, the quality and the skills of the team assessing the risk as well as to the individual elements included in the risk assessment process.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.