Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 322

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  utilization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
1
Content available remote Unieszkodliwianie ścieków z produkcji trotylu w warunkach przemysłowych
PL
Trotyl (2,4,6-trinitrotoluen) stanowi jeden z najczęściej produkowanych materiałów wybuchowych. W przemyśle oczyszcza się go za pomocą procesu siarczynowania, w którym powstają toksyczne i trudne do unieszkodliwienia ścieki zwane czerwonymi wodami. Ścieki te są silnie toksyczne dla środowiska naturalnego i muszą być unieszkodliwiane. Przegląd literaturowy pokazuje, że ich unieszkodliwienie jest zadaniem trudnym, gdyż zanieczyszczenia słabo poddają się procesowi degradacji. Aby je usunąć, stosuje się wiele metod, ale do tej pory nie ma w pełni satysfakcjonującej metody oczyszczenia czerwonych wód. Z kolei opracowanie nowej metody syntezy trotylu wymaga opracowania nowych technologii, a synteza nie jest oparta na tanich i łatwo dostępnych surowcach.
EN
A review, with 91 refs., of the impact of wastewater from TNT prodn. (red waters) on the environment and methods of their neutralization (biol., chem., pptn., oxidn., adsorption, combustion, and concn. methods). New TNT prodn. processes were also discussed.
EN
The problem of utilizing plant wastes of the agro-industrial complex is equally important and urgent. In this regard, it is advisable to develop a complex technology of plant waste application to solve the ecological problems of environmental pollution with heavy metals. Modification of walnuts shells with orthophosphoric acid has proven to be a promising process for obtaining the biosorbents with the efficient sorption properties. It was found out that the increase in the concentration of inorganic acid in modification time promotes the improvement in sorption capacity. Such biosorbents can be used in low-waste water demineralization systems. The utilization of waste biosorbents through the use in the composition of building materials is effective from an economic point of view. It was shown that the biosorbent acts as a fine additive; the increase in normal density and acceleration in hardening time takes place. At the same time, the compressive strength of the cement with the application of biosorbents decreases slightly. The results show that the modified walnuts shells have a slightly adverse effect on the hardening time of cement.
3
Content available Spent Biosorbents as Additives in Cement Production
EN
The research is related to solving the problem of rational use of materials and to the creation of resource-saving technologies for the protection of the environment from pollution. Sorption technologies are quite effective in wastewater treatment, but most sorbents are quite expensive, and their regeneration raises the question of recycling of spent solutions. The cheapness and availability of raw material base of biosorbents makes these technologies attractive for wastewater treatment. The research is aimed at investigation of the ways to effectively utilize the spent sorbents, which are obtained after water purification, in the production of building materials. The obtained results allow creating a complex low-waste technology of water demineralization and purification from heavy metal ions.
EN
The purpose of the research was to raise the level of environmental safety in the coal mining regions by using combustion metamorphic rocks of the spoil banks, which were reinforced with the modified wastes of the polymer production, namely carbonous binders, as a man-made raw material for the base courses of roads. The environmentally friendly technology for the construction of the base course of roads from layers of combustion metamorphic rock mixtures (CMRM) with different largest granule size of crushed stone was developed. The bulk density and compressive strength in a cylinder on a hydraulic press were used as the criteria for determining the rational granulometric composition. The practicability of reinforcing combustion metamorphic rocks with coal tar, which is a modified waste of the polystyrene production, i.e polystyrene dust, was shown. The technology of preparation of the tar and polystyrene binder (TPB) was developed. The optimal concentration of polystyrene dust in the organic binder of the coke production and the time of their combination (as the optimal areas of admissible values of variation factors X1, X2, X3) were determined using the method of mathematical planning of the three-factor experiment (5 optimization parameters). The coefficients of the regression equations were calculated using the least squares method. Regression equations are a second-degree polynomial. The three-dimensional diagrams “parameters of system optimization – variance factors” were calculated and drawn. In accordance with the obtained regression equations, the response surface was designed in a three-dimensional space. The areas of admissible values of optimal variance factors correspond to the limit values of the response functions.
EN
The typical combined heat and power plants requires the introduction of additional heating medium. The alternative solution is the direct integration of the exhaust gases from heat engine. The high temperature, surplus oxygen and low water content of the GTs exhaust gases enabled the successful integration at industrial scale as: preheated combustion air for industrial furnaces, heat source for drying and for absorption chillers. The article comprises the reference list for direct exhaust gas integration of GTs produced by GE, the processes overview, GTs selection criteria, as well as the review of documented GTs applications in process industry focusing on technical and economic considerations. The described solutions allowed to reduce the specific energy consumption in the range from 7 to 20% or the costs of energy consumption by 15-30%. The overall efficiency of cogeneration plant above 90% was achieved. The preliminary assessment of potential applications for GTs produced by GE with TEG integration in Polish process industry is done.
PL
W artykule przedstawiono istniejące sposoby utylizacji CO2 oraz perspektywy ich dalszego rozwoju w tym zastosowania na dużą skalę. Szczególną uwagę zwrócono na niski ślad węglowy proponowanych technologii w których strumień CO2 wychwycony z elektrowni węglowych lub innych gałęzi przemysłu traktować można jako alternatywne źródło węgla do pozyskiwania paliw, chemikaliów i materiałów. Istotnym elementem jest także możliwość wykorzystania do konwersji CO2 energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. W artykule zwrócono także uwagę, iż ze względu na wczesne stadium rozwoju technologii utylizacji CO2 niezmiernie trudno jest oszacować zarówno korzyści ekonomiczne jak i środowiskowe możliwe do uzyskania w przypadku ich wprowadzenia na skalę komercyjną. Istotnym jest także dążenie do wprowadzenia instrumentów wspierających technologie CCU. W celu rozwoju komercyjnych technologii utylizacji CO2 szczególnie istotne są: mniejsze koszty utylizacji, większa skala utylizacji, integracja wychwytu i konwersji CO2 oraz produkcji wodoru. Ważna jest także infrastruktura pomiędzy „wytwórcą” CO2 a miejscem jego przetwarzania w użyteczny produkt. Na obecnym etapie rozwoju metody utylizacji CO2 mają techniczne, komercyjne i finansowe bariery, które opisano w artykule.
EN
The article presents existing ways to utilize CO2 and prospects for their further development including large scale applications. Special attention has been paid to the low carbon footprint of the proposed technologies where CO2 captured at power plants can be treated as a feedstock for synthetic applications in chemical and fuel industries. It is also important to be able to use renewable energy for the conversion of CO2. It is also important to pursue the introduction of instruments supporting CCU technologies. For the development of commercial CO2 technology, the following are particularly important: lower disposal costs, greater utilization rates, CO2 capture and conversion and hydrogen production. The infrastructure between the "producer" of CO2 and the place of its processing into a useful value-added product is also important. At the present stage of development, the method of CO2 utilization has the technical, commercial and financial barriers that are described in the article.
PL
Przedstawiono wyniki badań możliwości podczyszczania ścieków pokondensacyjnych powstających w procesie termiczno-ciśnieniowej destrukcji odpadów pochodzenia zwierzęcego. Ścieki były generowane w wyniku przekształcania mieszanych odpadów, głównie z uboju i przetwórstwa ssaków oraz drobiu rzeźnego, padliny i konfiskat, krwi, a także przeterminowanych produktów mięsnych. Instalacja badawcza o przepustowości 1,0 m3/h pozwoliła na porównanie skuteczności zastosowanych metod wydzielania faz zdyspergowanych w warunkach przepływowych. Gorące lub schłodzone ścieki oczyszczano techniką flotacyjną wg własnego wynalazku opartego na wspomaganiu H2O2 oraz konwencjonalną techniką flotacji zdyspergowanym powietrzem. W przypadku obróbki ścieków niechłodzonych uzyskiwano niskie i zarazem porównywalne poziomy usunięcia ładunków bez względu na zastosowaną technikę separacji. W przypadku podczyszczania ścieków schłodzonych poniżej 40°C obniżenie parametrów wskaźnikowych rejestrowano na zdecydowanie wyższym poziomie, np. dla ekstraktu eterowego i zawiesin ogółem o ponad 98%, a dla ChZT i BZT5 o odpowiednio 10–20 i 5–15% wyższe i w większym stopniu powtarzalne przy zastosowaniu metody ze wspomaganiem H2O2.
EN
Hot or cooled (below 40°C) post-condensation wastewaters were pretreated by flotation under scale-up conditions (stand capacity 1.0 m3/h). The treatment was carried by using either a common flocculent and dispersed air or by an author’s proprietary method based on an addn. of H2O2. The efficiency of the treatment of hot post-condensation wastewater was similar for both methods, while for the cooled wastewater the author’s method was more effective. For the cooled wastewater, the Et2O ext. and total suspended solids were removed in above 98%. The COD and BOD were by 10–20 and 5–15%, resp. higher as well as more repeatable when the H2O2-assisted method was implemented than the dispersed air flotation technique was used.
PL
Przedstawiono aktualną wielkość produkcji w Europie kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknami szklanymi lub włóknami węglowymi z uwzględnieniem kierunków rozwoju i metod ich wytwarzania. Podano przykłady rozwiązywania narastających w ostatnich latach problemów efektywnego recyklingu kompozytów polimerowych z włóknami węglowymi. Omówiono też obowiązujące w Unii Europejskiej regulacje prawne dotyczące tej problematyki.
EN
The paper presents current production volume of polymer composites reinforced with carbon or glass fibers in Europe as well as trends in the methods of their manufacture. The ways to solve the problems connected with effective recycling of carbon fiber reinforced composites, which has become a growing challenge, as well as the existing European Community regulations in this area have been discussed.
PL
Przedstawiono narastający problem dotyczący „złomowania” małych statków i rekreacyjnych jednostek pływających wykonanych z polimerowego kompozytu konstrukcyjnego z udziałem włókien szklanych (FRP), w aspekcie rygorystycznych wymogów ochrony środowiska, możliwości technicznych i technologicznych oraz aktualnie obowiązujących i perspektywicznie opracowywanych ustaleń prawnych.
EN
The article presents a general outline of the growing problem of “scrapping” of small vessels and recreational vessels made of polymer construction composite, in the aspect of stringent environmental protection requirements regarding technical capabilities and technological conditions as well as currently applicable and prospective legal arrangements.
PL
Celem badań była analiza procesów wytwórczych wpływających na bezpieczeństwo wyrobów w systemie obronnym państwa. Podjęto próbę systematyki elementów badań w zakresie bezpieczeństwa SpW w cyklu życia, ze szczególnym uwzględnieniem jego likwidacji i utylizacji. W badaniach zastosowano metody: interpretacji, wnioskowania, definiowania i modelowania procesów. Przedmiotowe bezpieczeństwo przekłada się na warunki w jakich działają przedsiębiorstwa przemysłu obronnego. Rola, zadania i działania każdej organizacji w przygotowaniach obronnych państwa wskazują na złożony problem organizacyjno-funkcjonalny oraz na zasadniczą misję przedsiębiorstwa przemysłu obronnego. Kontekst normatywno – prawny w zakresie przygotowań obronnych państwa pokazuje jak bardzo trudny jest to problem. Wyzwania przed jakimi stają organizacje wytwarzające wyroby obronne obligują do działań w kierunku redukcji ryzyka niespełnienia wymagań jakościowych, środowiskowych i prawnych w przedmiotowym zakresie. Problem badawczy kieruje na zagadnienia dotyczące likwidacji SpW w warunkach nadzorowanych. W tym obszarze tematycznym, na pierwszy plan wysuwają się problemy związane z kompetencjami i świadomością uczestników procesów. Mimo pogłębiającej się wiedzy i świadomości odnośnie wymagań prawnych, operacyjnych i środowiskowych, wciąż istnieje konieczność ich doskonalenia.
EN
The purpose of the article is to emphasize the importance of manufacturing processes affecting the safety of products in the defense system of the state. An attempt was made to systematize the elements of research in the area of SpW safety in the life cycle, with particular emphasis on its decommissioning and utilization. The research used methods of: interpretation, inference, defining and modeling processes. This security translates into the conditions in which defense industry companies operate. The role, tasks and activities of each organization in the defense preparations of the state indicate a complex organizational and functional problem and the basic mission of the defense industry enterprise. The normative and legal context in the defense preparations of the state shows how difficult this problem is. Challenges faced by organizations that produce defense products oblige to reduce the risk of failure to meet quality, environmental and legal requirements in this area. The research problem addresses issues related to, for example, liquidation and disposal of SpW in supervised conditions. In this thematic area, problems related to the competences and awareness of process participants are at the forefront. Despite the growing knowledge and awareness of legal, operational and environmental requirements, there is still a need to improve them.
PL
W artykule zostały opisane główne procesy eksploatacyjne realizowane podczas obsługi statków powietrznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania urządzeń mobilnych do rejestracji danych serwisowych. Uwzględniono cechy systemu eksploatacji statków powietrznych funkcjonującego w lotnictwie wojskowym. Przedstawiono system mobilny jako uzupełnienie stacjonarnych systemów wsparcia eksploatacji statków powietrznych i rozszerzenie ich możliwości o szczegółowe dane ewidencjonowane za pomocą nowych rozwiązań technicznych. Wykazano, że przy właściwej konfiguracji specjalistycznego oprogramowania uwzględniającego cechy indywidualne typów statków powietrznych, przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych jesteśmy w stanie, w sposób ciągły, zasilać bazę danych oraz przeprowadzać standardowe lub indywidualne analizy zagrożeń bezpieczeństwa eksploatacji. Na podstawie tych danych Użytkownik jest w stanie zautomatyzować procesy w zakresie działań profilaktycznych realizowanych w obrębie organizacji wykorzystujących te same typy statków powietrznych.
EN
In the article there were described main processes of operational faze of aircraft conducted during services. The description particularly focuses on the use of mobile devices for registering data from services. There were considered the attributes of the system of operational faze of military aircraft. A mobile system was described as addition to stationary systems for supporting operational faze of aircraft and upgrade by detailed data collected with the use of the new technology. It is demonstrated that we are able to provide constantly data to data base and conduct standard and specific analyses of a threat for safety of operational faze having a proper configuration of specialistic software which takes into account individual features of the type of an aircraft and with the use of mobile devices. A user can automate processes of preventive treatment within organisation using the same type of aircraft based on this data.
EN
Paper presents research concerned utilization of natural gas in a liquid state as a new source of electrical energy generation in country side areas of Russia to use it in a small family farms and bigger agriculture enterprises. The experiment shows that alcohol and gasoline are more expensive products to be a source for electricity generation as a reserve energy supply in agriculture production areas of the country. Introduction of natural gas generator as an alternative fuel makes possible to produce low cost of electrical energy in any part of the country, what gives great potential to alternative energy supply, but especially for agriculture production on small households and also bigger enterprises.
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące wykorzystania gazu ziemnego w stanie ciekłym jako nowego źródła wytwarzania energii elektrycznej w rosyjskich obszarach wiejskich w celu wykorzystania go w małych gospodarstwach rodzinnych i większych przedsiębiorstwach rolniczych. Eksperyment pokazuje, że alkohol i benzyna są droższymi produktami, które mogłyby być brane pod uwagę do wytwarzania energii elektrycznej jako energii zapasowej w różnych obszarach produkcji rolnej kraju. Wprowadzenie generatora gazu ziemnego jako paliwa alternatywnego umożliwia wytwarzanie taniej energii elektrycznej w dowolnej części kraju, co daje ogromny potencjał dla alternatywnych dostaw energii, ale szczególnie dla produkcji rolnej w małych gospodarstwach domowych, a także w miarę potrzeb w większych przedsiębiorstwach rolnych.
EN
In this chapter optimal utilization of natural gas from shale gas formations is investigated. Direct conversion to power using CHP plants with gas engines, gas turbines and microturbines is analyzed, including the evaluation of the economic effectiveness of this solution by considering CAPEX, CO2 emissions quotas, and electricity certificates. The possibility of the development of the new gas sources in combination with the local renewable energy sources is briefly discussed. Next the analysis of the supply potential to the local gas grids based on hydraulic simulation studies is performed. An algorithm for optimal selection of diameters of the gas network is presented. A feasibility study of waste energy recovery in the pressure regulator station is included. An alternative solution to pipeline transportation in the form of road transport of the liquefied natural gas (LNG) and compressed natural gas (CNG) is also analyzed. Comparison of the economic effectiveness of the small-scale LNG chain and the pipeline transport is illustrated by means of a hypothetical but realistic case study for a distance of 50 km.
EN
The article analyzes the information on modern developments in the utilization of phosphogypsum. Only a few directions give the prospect of large-scale use of both freshly formed phosphogypsum and phosphogypsum accumulated in dumps. Under the conditions of the Russian Federation, it is promising to use phosphogypsum for the production of building materials, as well as for agriculture, for reclamation of soil and the creation of mounds of a certain type. The possibility of using phosphogypsum as a raw material for obtaining rare-earth elements is shown.
EN
Purpose: The purpose of this investigation is to substantiate by means of numerical simulation the expedience of high-temperature utilization of used tires with subsequent methanation of fuel gases and separation of multicomponent hydrocarbon mixtures to drain the liquefied methane. Design/methodology/approach: The investigation was carried out by means of numerical simulation. In mathematical description of gas processes relations of thermodynamics and heat and mass transfer were used. To determine the coefficients of thermal and physical parameters of working bodies the Peng-Robinson equation of state was used through the computer program REFPROP. The system of equations is represented as the interrelations between the functional elements according to the principle "output from the element A – input into the element B". Its solution was obtained by the method of successive approximations, namely by the Newton-Raphson iteration method. Using this method we have determined the values of temperature, pressure, mass flow rate and mass content of the hydrocarbon gas mixture components in each reference cross-section of the power facility. Findings: As a result of numerical simulation, it is determined that when the multicomponent hydrocarbon mixtures are separated, three flows of energy resources may be obtained: with a high mass content of methane of 91.5% and 83.4%, which may be used as motor fuel, and a gas flow suitable for maintaining the process of waste gasification. However, to remove heat in the condenser of the rectification column, it is necessary to use expensive liquid nitrogen. The cost of methane production may be reduced if the condenser is removed from the rectification column. However, such approach reduces the overall yield of commercial products almost in four times and significantly reduces the methane with the third product (molar percentage of 35%). Research limitations/implications: The investigation was carried out for the material of used tires without a metal frame. Practical implications: The implementation of the technology of high-temperature recycling of used tires gives the opportunity to use the generated synthetic gas to maintain the process of utilization, and gives the opportunity to produce liquefied methane, suitable for storage. Originality/value: The main problem of high-temperature recycling of tires is the emission of toxic gas to the atmosphere. It is proposed to allocate methane energy resource from this gas. For the first time an attempt was made to justify the expedience of the technology of high-temperature utilization of tires for liquefied methane production.
16
Content available CCU technologies in the green economy
EN
The paper presents the development of CCU (Carbon Capture and Utilization) technology and its significance in the green economy. The focus was on CO2 utilization technologies with high potential for commercial application. Carbon dioxide captured from coal-fired power plants, cement plants or in other industry sectors offers an alternative source of coal for obtaining fuels, chemicals and materials. The focus of the paper is on the technological, environmental and financial barriers to the implementation of CCU technologies on an industrial scale.
PL
W artykule przedstawiono rozwój technologii CCU (Carbon Capture and Utilization), a zarazem jej znaczenie w zielonej gospodarce. Skupiono się na technologiach utylizacji CO2 o dużym potencjale i możliwościach ich komercyjnego wykorzystania. Ditlenek węgla wychwycony z elektrowni węglowych, cementowni czy innych gałęzi przemysłu może stanowić alternatywne źródło węgla do pozyskiwania paliw, chemikaliów i materiałów. W artykule zwrócono ponadto szczególną uwagę na techniczne, środowiskowe i finansowe bariery wdrażania technologii CCU na skalę przemysłową.
PL
Przedstawiono wybrane przykłady imperfekcji będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania i zmian w zakresie konstrukcyjnym w budynkach wykonanych z prefabrykatów wielkowymiarowych.
EN
The article presents selected examples of imperfections created during utilization and resulting from improper use and changes in construction in buildings made of large size precast elements.
PL
Przedstawiono przegląd aktualnego stanu badań dotyczących utylizacji odcieków powstających w trakcie fermentacji kapusty z wykorzystaniem drobnoustrojów bakteryjnych oraz drożdżowych. Omówiono udział występujących mikroorganizmów należących do wyżej wymienianych grup w procesie fermentacji kapusty, jak i powstające na drodze ich metabolizmu odcieki oraz potencjalne zagrożenie dla środowiska wynikające ze składu solanki. Przedstawiono także aktualne badania dotyczące problemu utylizacji odcieków oraz perspektywy tych badań.
EN
The article comprises a review of the brine leftovers after the Sauerkraut production process utilization, with the usage of bacteria and yeasts. The role of occurring microorganisms and brine formed due to their metabolism are thoroughly discussed, as well as potential threats to the environment posed by the brine composition are presented. The studies currently considering the brine utilization are given along with the perspectives for future research.
PL
Jednym z problemów, związanych z projektowaniem składowisk odpadów, jest określenie ilości i rodzaju wód powstających na ich terenach. Największy udział w bilansie wodnym dużych składowisk odpadów ma opad atmosferyczny, tworzący spływy powierzchniowe. Celem pracy było przeanalizowanie możliwości odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych z terenu eksploatowanego składowiska odpadów komunalnych, na przykładzie składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni. W celu określenia ilości wód opadowych, które wymagają odprowadzenia z terenu składowiska, dokonano inwentaryzacji wchodzących w jego skład powierzchni. Ze względu na możliwość zanieczyszczenia przez emisje związane ze składowanymi odpadami założono, że do wykorzystania będą przeznaczone wody czyste, odprowadzone z powierzchni, które nie mają kontaktu z odpadami. Wielkość spływu powierzchniowego określono wykorzystując powszechnie stosowane modele. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano rozwiązania techniczne, pozwalające na zgromadzenie i wykorzystanie wód opadowych w granicach przedsiębiorstwa lub odprowadzenie nadmiaru do gruntu.
EN
One of the problems associated with the design of landfill sites is the determination of the amount and type of waters created in their areas. The largest share in the water balance of large landfills has precipitation, forming surface runoffs. The purpose of the work was to analyze the possibilities of rainwater disposal and management from the active landfill site, on the example of a municipal waste landfill in Bogatynia. In order to determine the amount of rainwater that needs to be discharged from the landfill site, an inventory was made of its area. Due to the possibility of contamination due to emissions associated with deposited waste, it was assumed that only clean water will be used, discharged from surfaces that are not in contact with waste. The amount of surface runoff was determined using commonly used models. On the basis of the conducted analyzes, technical solutions were proposed, allowing for the collection and utilization of rainwater, within the company’s boundaries, or for draining the excess into the ground.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych jako urządzenia niezbędnego do ochrony środowiska gruntowo-wodnego w ramach prowadzonej na stacji demontażu gospodarki ściekowej. Przedstawiono głównie zagadnienia dotyczące budowy, zasady działania i eksploatowania separatora, ale przede wszystkim właściwego jego doboru niezbędnego do zapewnienia prawidłowego podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na stacji demontażu.
EN
The article presents the characteristics of the coalescence separator of oil derived substances, as a device necessary to protect the soil and water environment as part of the wastewater discharge system carried out at the station. The scope of the articles includes issues regarding mainly the construction, operation principle and exploitation separator and its proper selection necessary to ensure pretreatment of industrial wastewater generated at the dismantling station.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.