Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PPV
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Extractive industries often use explosives to destroy rocks, and productivity requirements tend to increase the charges of the explosives. The blasts induce vibrations, which result in a potential damage of the surrounding structures. Therefore, the prediction of vibrations should be described with accuracy, in order to ensure the safety of engineered structures. However, the prediction of vibrations' levels remain a complicated issue, because it involves numerous parameters correlated to the quarry site. In this paper, statistical analysis based on the peak particle velocity (PPV) and the attenuation law has been carried out to assess the safety charges (Q) for different distances (R) between the blast and the considered structure to secure. Moreover, the experimental investigations were conducted on the quarry site of "Sococim", which is located on the south coast of Senegal. To ensure the safety of the "Conveyor belt" and "Panel 1 (Upper exploitation level)" sites, the PPV should be less than 10 mm/s. In fact, the attenuation model has been used to assess the safe charge weights of the explosive (Q) to be used at the "Conveyor belt" site and at the "Panel 1 (Upper exploitation level)" site. Therefore, the safe charge weights per delay (Q) were respectively 116 kg and 13.75 kg.
PL
Ocena zagrożenia tąpaniami i wstrząsami górotworu jest złożonym zagadnieniem związanym z potrzebą znajomości statycznych i dynamicznych obciążeń w górotworze. Rozwijane na przestrzeni lat metody obliczeniowe pozwalają na wiarygodne wyznaczanie obciążeń statycznych, natomiast jednym z podstawowych parametrów pozwalających na określenie obciążeń dynamicznych jest wartość pikowa maksymalnej amplitudy prędkości drgań cząstek górotworu (PPV). W artykule przedstawiono dotychczasowe doświadczenia KWK „Ziemowit" związane z wdrażaniem systemu PPV w celu rozszerzenia zakresu obserwacj i sejsmologicznych i uzyskania informacji pozwalających na ocenę oddziaływania wstrząsów górniczych na wyrobiska oraz stan zagrożenia tąpaniami w rejonach aktywnych sejsmicznie. Bezpośredni pomiar w wyrobiskach dołowych realizowany jest w oparciu o trójskładowe sondy pomiarowe o parametrach gwarantujących nieprzesterowane rejestracje wstrząsów wysokoenergetycznych. Pomiary prowadzone są w rejonach występowania okresowo wysokiej aktywności sejsmicznej, która w warunkach KWK „Ziemowit" towarzyszy aktualnie eksploatacji pokładu 209. Pomiar wartości pikowej maksymalnej amplitudy drgań cząstek górotworu wykorzystywany jest w KWK „Ziemowit" do obserwacji oddziaływania wstrząsów górotworu na wyrobiska górnicze w bliskim i dalekim polu falowym. Trójskładowe sondy pomiarowe zastosowano do monitoringu wpływu wstrząsów górniczych towarzyszących zbliżającemu się frontowi ścianowemu na utrzymywane wyrobisko oraz do obserwacji aktywności sejsmicznej w sąsiedztwie prowadzonej ściany. Wdrożenie bieżącego monitoringu aktywności sejsmicznej realizowane jest za pomocą sond PPV utrzymywanych w bliskiej odległości frontu ściany (do 200 m) i przebudowywanych wraz z jej postępem. Wyniki pomiarów pozwalają śledzić zmiany wartości PPVw zależności od energii rejestrowanych wstrząsów oraz odległości ich ognisk od stanowiska pomiarowego. W artykule opisano warunki górniczo-geologiczne towarzyszące eksploatacji w rejonach objętych monitoringiem oraz zastosowane przez kopalnię rozwiązania mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa prowadzonych robót w analizowanych obszarach w aspekcie wyników pomiarów uzyskanych przy zastosowaniu systemu PPV.
EN
Rock burst and mining tremors hazards assessment are a complex issue because we must know static and dynamic loads in the ground. We can determine reliable static load by developing computational methods, whereas one of the key parameters to identify the dynamic load is the peak value of the maximum amplitude of the vibration velocity of rock mass particles (PPV). This paper presents the results of implementation of the PPV system in coal mine "Ziemowit". The PPV system was applied to expand the scope of seismological observations to gather information for assessment of the impact of mining tremors on the housing of roadway and calculating rock burst hazard in the observed area. Three component probes were used to perform direct measurements. Measurements are conducted periodically in areas of high prevalence of seismic activity which, in terms of „Ziemowit" coal mine, is accompanied by exploitation of seam 209. Measurement of spade's maximum amplitude of vibration of the rock mass particles is used in the coal mine „Ziemowit" to observe the impact of mining tremors on the housing of roadway in the near and far field wave. Three component probes used to monitor the impact of mining tremors accompanying the approaching longwall front held on the excavation and observation of seismic activity in the vicinity of the longwall run. The implementation of the ongoing monitoring of seismic activity is proceeded by PPV probes which are held in close proximity to the longwall front (200 m) and rebuilt with longwall progress. The results of the measurements for the value of PPV allowed to track this changes depending on the registered energy shocks and the distance between shocks focus and measuring station. This paper presents mining and geological conditions from this longwall when PPV system was used to present the solutions in "Ziemowit" coal mine to ensure maximum safety of works in the analyzed areas.
PL
W kopalniach RPA, Kanady i Chile powszechnie stosuje się obudowę kotwiową w warunkach zagrożenia tąpaniami. Wieloletnie badania doprowadziły do opracowania skutecznych sposobów ochrony wyrobisk przed skutkami tąpnięć. W polskich kopalniach rud miedzi od wielu lat stosuje się samodzielną obudowę kotwiową w syste-mach komorowo-filarowych, przy dużej aktywności sejsmicznej górotworu. Rejestruje się wstrząsy o energiach dochodzących do 109 J. W większości przypadków po zaistniałych wstrząsach nie stwierdza się zmian w stropie i obudowie. Skutki destrukcji górotworu pojawiają się stosunkowo rzadko i zwykle są widoczne dopiero po pewnym czasie. Począwszy od 1999 roku zaczęto wprowadzać w górnictwie polskim maksymalną prędkość drgań cząstek skały na obrysie wyrobiska (PPV) jako miarę dynamicznego wpływu wstrząsu na rozpatrywany obiekt. Jest to wielkość mierzalna za pomocą aparatury geofizycznej, wyniki zaś odnosi się do stanu uszkodzenia wyrobiska, opracowując na jej podstawie kryteria uszkodzenia lub zniszczenia. Przeprowadzone w kopalni "Polkowice-Sieroszowice" pomiary PPV obejmujące 102 zjawiska sejsmiczne o energiach od 101 do 107 J pozwoliły na zmierzenie maksymalnej amplitudy prędkości drgań, która wynosiła 0,197 m/s. Powyższą wartość PPV zmierzono przy energii wstrząsu równej 5,5ź105 J z odległości 64 m. W przypadku żadnego z zarejestrowanych wstrząsów, nie zanotowano skutków w wyrobiskach. Wadą prowadzonych pomiarów był brak rejestracji zjawisk sejsmicznych, powodujących zniszczenie czy uszkodzenie wyrobiska oraz nieznajomość lokalizacji hipocentralnej ognisk wstrząsów. Rozważając wpływ zarówno parametru prędkości, jak i energii sejsmicznej na możliwość utraty stateczności wyrobiska autorzy powyższych badań stwierdzili, że uszkodzenie wyrobiska jest skutkiem dużej amplitudy prędkości drgań docierającej do wyrobiska, natomiast o zasięgu skutków decyduje głównie energia sejsmiczna zjawiska. Drugim rodzajem badań, jakie wykonano we wszystkich kopalniach LGOM, były pomiary PPV podczas robót strzałowych. Drgania mierzono głównie w odległości 8 i 16 m od przodka, w którym prowadzono roboty strzałowe. Maksymalna prędkość drgań PPV, jaką zmierzono w odległości 8 m, wynosiła 0,1 m/s. W miarę wzrostu odległości amplitudy PPV zmniejszały się. Analizując uzyskane wyniki autorzy powyższych badań stwierdzili, że dynamika i charakter drgań zależą od wielu czynników, do których należą: wielkość odpalanego ładunku materiału wybuchowego, odległość od miejsca odpalania, współczynnik tłumienia drgań, technika i sposób strzelania, rodzaj materiału wybuchowego, budowa geologiczna ośrodka skalnego. W Polsce zagrożenie tąpaniami występuje w 28 kopalniach (60% czynnych kopalń). Obserwując zaistniałe w ostatnich dziesięciu latach przypadki tąpnięć można zauważyć stałą tendencję zwiększania się ich skutków w postaci uszkodzeń obudowy w wyrobiskach korytarzowych. Aktualnie podstawowym sposobem zabezpieczania tych wyrobisk przed skutkami tąpnięć jest stosowanie mocniejszych profili odrzwi, ich zagęszczenie oraz wzmocnienie za pomocą podciągów podbudowanych stojakami typu Valent lub SV. Praktyka jednak wykazała, że te zabezpieczenia nie są wystarczające. Dlatego też podjęto prace nad zastosowaniem odpowiednich kotwi, które w połączeniu z elementami obudowy stanowiłyby lepszą ochronę wyrobisk korytarzowych przed skutkami tąpnięć. Do realizacji powyższych badań wytypowano wyrobiska korytarzowe, w rejonie których rejestrowa-ne były wstrząsy o energiach większych niż 1ź104 J. W wyrobiskach tych założono stanowiska pomiarowe obejmujące odcinki długości około 3 m, w których między odrzwiami obudowy podporowej zabudowano kotwie pomiarowe i rozwarstwieniomierz oraz repery do pomiaru konwergencji. Drugim sposobem realizacji powyższych badań było symulowanie wstrząsów za pomocą detonacji materiału wybuchowego w stropie wyrobisk wykonanych w samodzielnej obudowie kotwiowej. W sumie wykonano badania wpływu naturalnych wstrząsów górotworu na zachowanie się kotwi w czterech wyrobiskach oraz w dwóch wyrobiskach badano wpływ wstrząsów symulowanych za pomocą detonacji materiału wybuchowego na zachowanie się chodnika wykonanego w samodzielnej obudowie kotwiowej. Uzyskano obszerny materiał badawczy, który opracowano w formie tabelarycznej i graficznej. Najważniejsze spostrzeżenia z tych badań są następujące: 1. Sumaryczna energia sejsmiczna wyemitowana przez górotwór w okresie prowadzenia badań (od 84 do 134 dni) wahała się w granicach od 3,1ź106 do 1,3ź107 J. Spowodowało to wzrost obciążenia kotwi maksymalnie o 19 kN. Żaden z zarejestrowanych wstrząsów nie spowodował widocznych uszkodzeń wyrobisk. 2. Rejestrowana energia sejsmiczna w hipocentrum nie jest jednoznacznym parametrem charakteryzującym stan zagrożenia tąpnięciem w wyrobisku. 3. W wyniku badań wpływu wstrząsów wywołanych detonacją materiału wybuchowego na zachowanie się wyrobiska wykonanego w samodzielnej obudowie kotwiowej uzyskano następujące wyniki: - maksymalna wypadkowa amplituda prędkości drgań PPV po odpaleniu 5 kg materiału wybuchowego wyniosła w rejonie I, 97 mm/s w odległości 1,0 m od miejsca odpalenia, - maksymalna wypadkowa amplituda prędkości drgań PPV po odpaleniu 5 kg materiału wybuchowego wyniosła w rejonie II, 52 mm/s w odległości 0,5 m od miejsca odpalenia, - testy nośności wykonane przed i po strzelaniu wykazały, że nie nastąpiło naruszenie połączenia kotwi z górotworem; badania ciągłości wklejania żerdzi przed i po strzelaniu również nie wykazały żadnych zmian, - wizualnym efektem oddziaływania detonacji materiału wybuchowego na obudowę kotwiową było wyrwanie siatki opinającej strop między okładzinami w miejscu wykonania otworu strzałowego.
EN
In mines of South Africa, Canada and Chile universally complies casing anchor in circumstances of crumps threat. Many years' researches and practical experiences brought to elaboration efficient manners of excavations protection before crumps. From many years in Polish mines of ores copper complies independent anchor casing in lock-pillar systems, at large seismic orogene activities. On registers shocks with energies close to 109 J. In most of chances after shocks does not ascertain changes in ceiling and to casing. Effects of orogene destruction appear comparatively seldom and usually are visible only some time later. From 1999 started introducing in Polish mining maximum speed of twitches of small parts of rock within excavations (PPV) as measure dynamic influence of shock on examined object. This is a measurable size by means geophysical apparatuses, results while behaves to state of damage of excavation, working out on her base criterions of damage or destructions. PPV measurements effected in mine "Polkowice-Sieroszowice" embracing 102 occurrences seismic with energies from 101 J to 107 J permitted on measuring maximum amplitudes of twitches speed, which carried out 0,197 m/s. Above PPV value measured at energy shock equal 5,5ź105 J from distances 64 m. In no chance from registered shocks, it did not note any results in excavations. Measurement defect was lack of registration of seismic occurrences, causing destruction whether damage of excavation and unacquaintance of hypo central location of fireplaces of shocks. Considering influence both of parameter of speed, as seismic energy on possibility of loss of sedateness of excavation authors above researches ascertained, that damage of excavation is result large amplitudes of twitches speed reaching to excavations, instead about range of results decides mostly seismic energy of occurrences. Second kind of researches, which executed in all LGOM mines, was PPV measurements during blasting - works. Twitches were measured mostly in distances 8 and 16 m from ancestor, in which one drove blasting work. Maximum PPV twitches speed, which measured in distances 8 m, carried out 0,1 m/s. Making distance higher an amplitude of PPV grew less. Analysing obtained results authors above researches ascertained, that dynamics and character of twitches depend from many factors, which belong: size of lighted out load of explosive material, distance from places of lighting, coefficient of twitches suppression, technics and manner of shots, kind of explosive material, geological build of rock. In Poland crumps threat is in 28 mines (60% of active mines). Observing appeared in last ten years crump chances can notice constant tendency of their result growing in figure of casing damages in corridor excavations. At present basic manner of protecting these excavations before crump results is usage more strong profiles of doorframe, their condensation and strengthener by means elevator with stands of Valent or SV type. Practice however showed, that these protections are not sufficient. That's why it undertook works over use suitable anchor, which in connection with elements of casing would determine better protection of corridor excavations before crump results. To realisation above researches it chose excavations corridor, in region of which registered former shocks with greater energies than 1ź104 J. In excavations these it founded measuring positions with length sections of about 3 m, where between doorframe of support casing it built over anchor measuring - and stratify meter and bench marks to convergence measurement. Second manner of realisation above researches was simulation of shocks by means of detonation of explosive material in ceiling of excavations executed in independent anchor casing. In sum it executed researches of influence natural orogene shocks on anchor maintenance in four excavations, in two excavations researched influence of simulated shocks by means of detonation of explosive material on maintenance of pavement executed in independent anchor casing. It obtained spacious investigative material, which worked out in tabular and graphic form. Most important aware nesses from these of investigations are following: 1. Total seismic energy emitted by orogene in period of researches (from 84 to 134 days) hesitated in borders from 3,1ź106 to 1,3ź107 J. This caused height of charge anchor maximally to 10 kN. Any registered shocks did not cause of visible damages of excavations. 2. Registered seismic energy in hypocenter is not univocal parameter characterising state of threat crump in excavation. 3. In result of researches of influence of shocks called out with detonation of explosive material on maintenance of excavation executed in independent anchor casing it obtained following results: - maximum resultant amplitude of PPV twitches speed after lighting 5 kg of explosive material lofty in region I, 97 mm/ s in distances 1,0 m from places of lighting, - maximum resultant amplitude of PPV twitches speed after lighting 5 kg of explosive material lofty in region II, 52 mm/ s in distances 0,5 m from places of lighting, - tests of carrying capacity executed before and after shots showed, that did not disturbing of anchor connection with orogene; research of continuity of pole inserting before and after shots also did not show of any changes, - visual effect of influence of explosive material detonation on anchor casing was wrench of net lapping ceiling between facings in place of blasting - opening.
PL
W Polsce nie przeprowadzono do tej pory udanej próby syntezy PPV ani badań jego właściwości. Na przeszkodzie stoi niedostępność tego polimeru na światowym rynku producentów odczynników chemicznych i konieczność samodzielnego wytwarzania istotnych półproduktów. Opisy syntezy spotyka się rzadko a ich odtworzenie napotyka na poważne trudności. Głównym celem niniejszej pracy było opanowanie metody otrzymywania folii PPV oraz przeprowadzenie wstępnych pomiarów jego podstawow
EN
Samples of poly phenylvinylene, PPV, were prepared from the precursor polymer, poly (p -xylene-a-diethyl sulfonium bromide). The current-voltage characteristic were studied in the dark and in the visible, and UV wave length range.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.