Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skraplanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Wydaje się, że temat jest banalnie prosty, że użytkownicy mają odpowiednią wiedzę, aby swoje instalacje chłodnicze prowadzić optymalnie z niskim zużyciem energii. Jednak jeśli przyjrzymy się jak naprawdę one pracują to nieraz musimy przyznać, że do optymalnych warunków jest jeszcze bardzo daleko. Autor od kilkunastu lat zajmuje się m. in. działalnością szkoleniową i swoje wnioski wysnuwa także z rozmów z kursantami, którzy stosunkowo często po raz pierwszy słyszą jak dobierać parametry pracy swoich sprężarek. Warto zauważyć, że prawidłowe parametry muszą być określone już na etapie projektowania instalacji.
EN
At the first glance the question is very simple and it seems that the users have enough knowledge to operate their refrigerating plants with a low energy consumption. But in fact the working parameters are very often far from the optimal values. The author presents his conclusions based on his long training activity and questions of the participants. It is worth to notice that correct working parameters of any refrigeration system have to be determined already in the designing process.
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
PL
Przejmowanie ciepła w momencie przepływu czynnika chłodniczego przez minikanał jest złożonym procesem, który warunkuje efektywność energetyczną dwufazowej przemiany skraplania. Istotnie, małe średnice kanałów determinują duże wartości współczynników przejmowania ciepła. Niewątpliwie, współczynnik przejmowania ciepła jest również zależny od gęstości strumienia ciepła, czyli parametru określającego intensywność odprowadzenia ciepła do środowiska zewnętrznego [2, 4, 8]. W związku z tym, w artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych transportu ciepła podczas dwufazowego przepływu substanThe heat transfer during the refrigerant flows through the minichannel is a complex proces that conditions the energy efficiency of the two-phase condensation. Indeed, the small diameters of the channels determines the high values of the heat transfer coefficients. Undoubtedly, the heat transfer coefficient is also dependent on the heat flux density, in other words the parameter that determines the intensity of the heat dissipation to the external environment [2, 4, 8]. Therefore, the investigation results of heat transfer during the two-phase flow of HFE 7000 refrigerant in minichannels in the article were presented. The influence of the vapour quality and the mass flux density on the energy efficiency of heat transfer was illustrated. Under averaged condition, the characteristic of the heat transfer coefficient as a function of the single minichannel internal diameter was shown.cji HFE 7000 w minikanałach. Zilustrowano oddziaływanie średniego stopnia suchości pary substancji oraz gęstości strumienia masy na efektywność energetyczną transportu ciepła. W warunkach uśrednionych pokazano również charakterystykę współczynnika przejmowania ciepła w funkcji średnicy wewnętrznej pojedynczego minikanału.
EN
The heat transfer during the refrigerant flows through the minichannel is a complex proces that conditions the energy efficiency of the two-phase condensation. Indeed, the small diameters of the channels determines the high values of the heat transfer coefficients. Undoubtedly, the heat transfer coefficient is also dependent on the heat flux density, in other words the parameter that determines the intensity of the heat dissipation to the external environment [2, 4, 8]. Therefore, the investigation results of heat transfer during the two-phase flow of HFE 7000 refrigerant in minichannels in the article were presented. The influence of the vapour quality and the mass flux density on the energy efficiency of heat transfer was illustrated. Under averaged condition, the characteristic of the heat transfer coefficient as a function of the single minichannel internal diameter was shown.
EN
Liquefaction which is one of the most destructive ground deformations occurs during an earthquake in saturated or partially saturated silty and sandy soils, which may cause serious damages such as settlement and tilting of structures due to shear strength loss of soils. Standard (SPT) and cone (CPT) penetration tests as well as the shear wave velocity (Vs)-based methods are commonly used for the determination of liquefaction potential. In this research, it was aimed to compare the SPT and Vs-based liquefaction analysis methods by generating different earthquake scenarios. Accordingly, the Erciş residential area, which was mostly affected by the 2011 Van earthquake (Mw = 7.1), was chosen as the model site. Erciş (Van, Turkey) and its surroundings settle on an alluvial plain which consists of silty and sandy layers with shallow groundwater level. Moreover, Çaldıran, Erciş–Kocapınar and Van Fault Zones are the major seismic sources of the region which have a significant potential of producing large magnitude earthquakes. After liquefaction assessments, the liquefaction potential in the western part of the region and in the coastal regions nearby the Lake Van is found to be higher than the other locations. Thus, it can be stated that the soil tightness and groundwater level dominantly control the liquefaction potential. In addition, the lateral spreading and sand boiling spots observed after the 23rd October 2011 Van earthquake overlap the scenario boundaries predicted in this study. Eventually, the use of Vs-based liquefaction analysis in collaboration with the SPT results is quite advantageous to assess the rate of liquefaction in a specific area.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła oraz spadku ciśnienia podczas skraplania mieszanin zeotropowych R407C i R410A w minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej d = 0,31 ÷ 3,30 mm. Wyznaczono wartości lokalne i średnie współczynnika przejmowania ciepła a i oporów przepływu (Δp/L) w całym zakresie zmiany stopnia suchości (x = 1÷ 0). Na podstawie uzyskanych wyników badań zilustrowano wpływ zmiany stopnia suchości pary czynnika x, gęstości strumienia masy G oraz średnicy wewnętrznej kanału d na wartość badanych parametrów. Wskazano na wyraźny wpływ właściwości czynnika chłodniczego na charakterystyki cieplno-przepływowe skraplania w minikanałach rurowych. Wyniki badań porównano z wynikami obliczeń według zależności innych autorów. Zastosowany przedział rozbieżności wynosił ±50%. Na podstawie uzyskanych wyników badań opracowano własną korelację do obliczenia współczynnika przejmowania ciepła i oporów przepływu badanych czynników uzyskując zgodność z wynikami badań w zakresie ±25%.
EN
In the work results of experimental studies on heat transfer and pressure drop during condensation of R407C and R410A zeotropic refrigerants in pipes minichannels with internal diameter or d = 0.31 ÷ 3.30 mm were presented. Local and average values of heat transfer coefficient a and flow resistance (Δp/L) were calculated for the whole range of vapor quality change (x = 1 ÷ 0). Based on the obtained results, the influence of vapor quality changes x, the mass flux density G and the internal diameter of channel d on the values of the investigated parameters are illustrated. The effect of the refrigerant properties on the heat and flow characteristics during condensation was clearly indicated. The study results were compared with the results of calculations according to the correlations of other authors. The used range of accuracy was about ± 50%. On the basis of the obtained results, has been developed own correlation to calculate the heat transfer coefficient and the flow resistance of the tested refrigerants which describe phenomena with the accuracy of ± 25%.
PL
Prędkość propagacji niestabilności temperaturowych jest związana bezpośrednio z przemieszczaniem się tzw. frontu skraplania. Zjawisko to zdefiniowano, jako przemieszczanie się obszaru o pomijalnej małej grubości oddzielającego skraplającą się w mieszaninie dwufazowej parę, od strefy ciekłej dochłodzonych skroplin. Cechą charakterystyczną obszaru rozdziału faz jest gwałtowny spadek temperatury oraz ciśnienia mieszaniny dwufazowej. W przypadku przemiany fazowej skraplania realizowanej w warunkach ustalonych front skraplania przemieszcza się w kierunku przeciwnym do napływającej do kanału pary. W wyniku oddziaływań hydrodynamicznych lub hydrostatycznych kierunek przemieszczania się frontu skraplania jest zależny od tego czy mamy do czynienia z procesem rozwoju czy też zaniku przemiany fazowej skraplania. W publikacji przedstawiono propozycję modelowania prędkości propagacji frontu skraplania w minikanałach rurowych dla czynnika chłodniczego R404A w warunkach oddziaływań niestabilności hydrodynamicznych. Badane średnice minikanałów mieściły się w zakresie dw = 0.64 ÷3.30 mm.
EN
The propagation velocity of temperature instabilities is directly connected with the displacement of the so-called condensation front. This phenomenon was defined as a displacement of on area with a negligently small thickness that separates condensing vapour in a two-phase mixture from the liquid zone of the subcooled condensate. In the case of a phase change of condensation realized in established conditions, the condensation front displaces in the opposite direction to the vapour incoming to the channel. As a result of hydrodynamic or hydrostatic interactions, the displacement direction of the condensation front depends of whether we deal with the process of the development or decay of the condensation phase change. The present study contains a proposal concerning modeling of the propagation velocity of the condensation front in pipe minichannels for the R404A refrigerant in the conditions of the interactions of hydrodynamic instabilities. The diameters examined of minichannels were d = 0.64÷3.30 mm.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła oraz oporów przepływu w minikanałowym wymienniku ciepła. Badano średnie wartości współczynnika przejmowania ciepła oraz spadki ciśnienia dla przypadku skraplania oraz wrzenia propanu od wlotu do wymiennika w postaci pary przegrzanej do wylotu w postaci cieczy dochłodzonej dla różnych gęstości strumienia masy czynnika chłodniczego.
EN
Considering problem of the condensation of the refrigerant in a flow inside channel, the attention should be paid to the shape of its cross-section, the hydraulic diameter, the channel length as well as the orientation of the channel axis in space (horizontal, vertical, inclined). This paper presents an experimental study concerning the effect of the inclination angle of the condenser with a single coil pipe on the heat transfer coefficient value. In the laboratory test the air-cooled condenser with R410A refrigerant has been investigated. The results of test have proved that during the condensation in a single inclined pipe channel there is a specific value of the inclination angle at which the highest value of the heat transfer coefficient is obtained.
PL
Analizując skraplanie czynnika chłodniczego przepływającego wewnątrz kanału, trzeba zwrócić uwagę na kształt jego przekroju poprzecznego, średnicę hydrauliczną i długość kanału, a tak że usytuowanie przestrzenne osi kanału (poziome, pionowe, nachylone). W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu kąta nachylenia skraplacza jednowężownicowego na wartość współczynnika przejmowania ciepła. Badano skraplacz z czynnikiem chłodniczym R410A, chłodzony powietrzem. Wyniki badań potwierdziły, że istnieje optymalny kąt nachylenia tego rodzaju skraplacza, dla którego osiąga się największą wartość współczynnika przejmowania ciepła.
PL
Dotychczas nie ma jednolitej teorii opisującej proces skraplania wewnątrz rur, a większość publikowanych zależności służących do wyznaczana współczynnika przejmowania ciepła podczas skraplania wyznaczona została w sposób doświadczalny, przez co nie mają one uniwersalnego zastosowania. W artykule przytoczono klika najczęściej pojawiających się w literaturze zależności pozwalających na wyznaczenie wartości lokalnego współczynnika przejmowania ciepła podczas skraplania czynników chłodniczych wewnątrz rur gładkich. Posługując się przytoczonymi korelacjami wyznaczono wartości lokalnego współczynnika przejmowania ciepła podczas skraplania dla wybranego czynnika chłodniczego R 407C. Wykonując obliczenia dla różnych warunków procesu skraplania, stworzono charakterystyki zmiany wartości współczynnika wnikania ciepła podczas skraplania.
EN
So far, there is no single theory to describe, the condensation inside the tubes. Most of the published correlations for calculating the heat transfer coefficients during condensation have been determined by experiment. For this reason they are not universally applicable. The article quoted a few correlations for calculating the heat transfer coefficient during condensation. Using quoted correlations, values of the local heat transfer coefficient during condensation of the R 407C refrigerant have been calculated. Calculations have been made for a different conditions, and by this the characteristics for heat transfer coefficient during condensation have been obtained.
PL
W procy podjęto próbą modelowania propagacji fali ciśnieniowej wywołanej niestabilnością hydrodynamiczną o charakterze periodycznym podczas procesu skraplania czynników chłodniczych R404A / R734a w minikanałach rurowych. W tym celu zastosowano jednorodny, dwupłytowy model oparty na równaniach bilansu: masy, padu. Model ten ujmuje złożoność przepływów wielofazowych. Wymianą ciepła pomiędzy fazami w procesie skraplania obliczono wykorzystując jednowymiarową postać równania Fouriera. Uwzględniono również zależność określającą międzyfazowe napięcia powierzchniowe przepływu w minikanałach.
EN
In the present paper, an attempt was undertaken to model the propagation of a pressure wave triggered off with hydrodynamic instabilities of a periodic nature in the condensation process of the R404A and R134a refrigerants in pipe mini-channels. A homogenous transient two-fluid model was used based on balance equations. The model presents the complexity of multi-phase flows, The heat exchange between the phases in the condensation process was calculated using the one-dimensional form of Fourier's equation. The dependence which defines the interfacial the drag forces for the flow in mini-channels was also taken into consideration. The results of the numerical calculations were verified with experimental investigations and satisfactory compliance was obtained.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1808-1814, CD 1
PL
Firmą dominującą na rynku skraplania gazu ziemnego jest APCI. Udział wydajności instalacji projektowanych i zbudowanych przez APCI przekracza 80%. Pojawiła się konkurencja, która może dokonać wielu zmian. Przedstawiono liczbę instalacji poszczególnych firm i realizowane procesy skraplania. W zbudowanych instalacjach stosuje się kilka zróżnicowanych procesów skraplania gazu ziemnego. Wskazano na ich nazwy techniczne oraz przedstawiono schematy ideowe konfiguracji procesów. Dominują procesy, w których po oczyszczeniu gazu ziemnego schładza się go wstępnie z użyciem skroplonego propanu PR lub mieszanin z propanem MR. Nowobudowane instalacje charakteryzują się coraz większą wydajnością, z modyfikacją procesów skraplania, w celu dostosowania ich do warunków miejsca instalacji. Ważnym aspektem są możliwości dalszej pracy instalacji na obciążeniach częściowych, w tym z uszkodzeniem części instalacji i koniecznością jej wyłączenia. Stosuje się najczęściej co najmniej dwie niezależne gałęzie procesu skraplania. Wzrost zapotrzebowania na LNG przyczyni się do rozwoju rynku skroplonego gazu ziemnego, co następnie musi spowodować rozwój technologiczny procesów skraplania.
EN
APCI is the dominant firm on the market of earth gas liquefaction processes. The contribution of capacity of built and designed installations by APCI is on the level of 80%. Competition is occurred, it may be the reasons of many changes. It was submitted the number of installations of each firms and realized types of liquefaction processes. A few diversified processes of earth gas liquefying are in use in built installations (trains). It was indicated the technical trade-marks and the schemes of configurations of liquefaction processes. The processes (after the earth gas preliminary cleaning) of gas pre-cooling by using propane PR or propane mixtures MR are dominated. The new built installations characterize still increased capacity, modifications of liquefying processes in aim to readjust to the place of installation. The possibilities of subsequent work the liquefying installations on partially loads is the important aspect, especially during failure of installation part and the necessity of its shut-down. It applies most often as a minimum two independent trains of liquefying process. The increase for LNG demand will be the reason for earth gas liquefaction market growth and as a result ought to cause the development of liquefying processes production technology.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oporów przepływu średnich i lokalnych podczas skraplania czynników chłodniczych z grupy HFC - R 7 34o, R4044 RU07C i R410A -w minikanałach o przekroju kołowym i średnicy wewnętrznej d = 0,37 - 3,30 mm. Określono wpływ zmiany gęstości strumienia masy G, stopnia suchości x, temperatury nasycenia Ts oraz średnicy wewnętrznej d minikanału na przebieg charakterystyk przepływowych. Wyniki badań porównano z obliczeniami wg korelacji innych autorów. Stwierdzono duży zakres rozbieżności. Opracowano nową, eksperymentalną zależność obliczenia lokalnych wartość oporu przepływu badanych mieszanin chłodniczych, uzyskując zadawalającą zgodność obliczeń w wynikami badań w przedziale ±25%.
EN
In article the results of HFC - R134a, R404Ą R407C and W47CW refrigerants condensation experimental studies of average and local pressure drops in pipe minichannels with an internal diameter d = 0.31 - 3.30 mm is presented. The effect of mass flux density G change, the vapor quality x, the saturation temperature Ts and the inner diameter d of minichannel changes on the course of flow characteristics are described. The experimental results are compared with calculations results by the correlation of other authors. It was found a large range of discrepancies. A new experimental correlation for calculating local values of the flow resistance of the tested mixtures refrigerants give satisfactory results of the comparison in the range of ± 25%.
PL
Przeprowadzono badania eksperymentalne skraplania czynnika chłodniczego HFE7100 w minikanale rurowym o średnicy wewnętrznej d = 2 mm. Podczas badań wykonano wizualizację występujących podczas procesu skraplania struktur przepływu. Dokonano pomiaru parametrów geometrycznych i przepływowych w celu identyfikacji struktur przepływu dwufazowego skraplania w minikanale. Przeprowadzono identyfikację zakresu występowania poszczególnych struktur przepływu podczas skraplania niskociśnieniowego czynnika chłodniczego HFE7100. Badania wykonano w całym zakresie procesu skraplania (x = 0 – 1).
EN
Identification of flow patterns can be made by two methods. The first one is a calculation method consisting in calculating flow parameters and comparing their values with the ranges given by other authors or flow maps. This method has a number of limitations associated with a small amount of existing flow patterns maps, and many restrictions on their use. The second method visualizes the flow and identifies it from photos. This method is more accurate. This paper presents a methodology and results of experimental identification of the two-phase flow structure by measurement of flow and geometrical parameters. The test stand was designed and built. An optical measurement system was used for recording, processing and image analysis. Preliminary measurements were made for a two-phase flow mixture of HFE – 7100 refrigerant. The results of visualization and measurement of parameters are shown in the figures presented in the paper.
PL
Autorzy pracy przedstawili wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła podczas skraplania jednorodnego czynnika chłodniczego R134a oraz mieszanin zeotropowych R404A, R407C i R410A w minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej d = 0,31+3,30 mm. Wyznaczono wartości lokalne i średnie współczynnika przejmowania ciepła a w całym zakresie zmiany stopnia suchości (x = 1+0). Na podstawie uzyskanych wyników badań zilustrowano wpływ zmiany stopnia suchości pary czynnika x, gęstości strumienia masy G oraz średnicy wewnętrznej kanału d na wartość współczynnika przejmowania ciepła. Wskazano na wyraźny wpływ właściwości czynnika chłodniczego na efektywność wymiany ciepła podczas skraplania w minikanałach rurowych. Wyniki badań porównano z wynikami obliczeń według zależności opracowanych przez innych autorów, przy czym rozbieżności przekraczały przedział ±50%. Na podstawie uzyskanych wyników badań sporządzono własną korelację do obliczenia współczynnika przejmowania ciepła badanych czynników uzyskując zgodność z wynikami badań w zakresie ±25%.
EN
The experimental investigation results of heat transfer during homogenous R134a and zeotropic mixtures R404A, R407C and R410A refirigerants condensation in pipe minichannels with internal diameter d = 0,31+3,30 mm were presented by authors. The average and local values of heat transfer coefficient a in whole range of vapor quality x were determined. Based on the investigation results, the influence of vapor quality x, mass flux density G and internal diameter d values changes on heat transfer coefficient was illustrated. The significant influence of refrigerant properties on heat transfer efficiency during condensation in pipe minichannels was indicated. The investigation results with calculation results from other authors correlations were compared, the differences exceed the range of ±50%. Based on the experimental results, authors new correlation to calculate the local heat transfer coefficient was made. This equation gives accuracy with experimental results about ±25%.
EN
This paper discusses the evaluation of liquefaction potential of soil based on standard penetration test (SPT) dataset using evolutionary artificial intelligence technique, multi-gene genetic programming (MGGP). The liquefaction classification accuracy (94.19%) of the developed liquefaction index (LI) model is found to be better than that of available artificial neural network (ANN) model (88.37%) and at par with the available support vector machine (SVM) model (94.19%) on the basis of the testing data. Further, an empirical equation is presented using MGGP to approximate the unknown limit state function representing the cyclic resistance ratio (CRR) of soil based on developed LI model. Using an independent database of 227 cases, the overall rates of successful prediction of occurrence of liquefaction and non-liquefaction are found to be 87, 86, and 84% by the developed MGGP based model, available ANN and the statistical models, respectively, on the basis of calculated factor of safety (Fs) against the liquefaction occurrence. Key words: liquefaction index, standard penetration test, limits state function, artificial intelligence, multi-gene genetic programming, factor of safety
PL
Gaz ziemny na duże odległości przesyłany jest głównie w postaci skroplonej, czyli LNG (Liquid Natural Gas). Przemysłowe procesy skraplania gazu ziemnego opierają się na typowych układach chłodniczych połączonych ze sobą kaskadowo lub budowane są w postaci autokaskad. W pracy zaprezentowano nową metodę skraplania gazu ziemnego z wykorzystaniem zjawisk termoakustycznych. Urządzenia termoakustyczne nie posiadają w części niskotemperaturowej elementów ruchomych, co sprawia, że instalacje tego typu są zdecydowanie trwalsze i mniej awaryjne niż instalacje sprężarkowe. Metodę porównano z typowymi instalacjami do skraplania gazu ziemnego pod względem efektywności energetycznej. Zaznaczono możliwości wykorzystania urządzeń termoakustycznych także w innych procesach obróbki gazu ziemnego.
EN
Natural gas over long distances is transported mainly in liquefied form (LNG). Industrial liquefaction processes are based on typical cooling systems connected in cascade or are constructed in the form of autocascade. This paper will present a new method for liquefying natural gas using thermoacoustic phenomena. Thermoacoustic devices do not have at the low-temperature the moving parts, which makes this type of plants are much more durable and less error prone than the compressor installation. The method is compared with conventional systems for liquefying natural gas in terms of energy efficiency. There will be also described the possibility of using thermoacoustic devices in other treatment processes natural gas.
20
Content available remote Modelowanie skraplania czynników chłodniczych w obszarze pary przegrzanej
EN
A simple calculation model that was proposed to determine the value of the heat transfer coefficient during of refrigerant condensation in channel in the area of superheated vapour. The model used a two thermal effects, in example the chilling effect of superheated vapour and further is condensed her near the wall. The assumption was introduced that the heat transfer coefficient recognized a total termal efficiency of both these effects. In the single-phase area of superheated vapour was assumed that the intensity of heat transfer resulted directly from the forced movement of refrigerant in the channel and the traffic associated with the replacement of heat mass due to start of the local condensation in a channel on the wall. The additional movement of superheated vapour this causes from the flow core towards the sublayer boundary, which located at the cooled wall of the channel. The additionally intensifies the forced convection in the channel. The total value of the heat transfer coefficient during the refrigerant's condensation in the superheated vapour is the sum of two products. The first product recorded value of the heat transfer coefficient in the single-phase superheated vapour and its relative overheating in the flow core, the second heat transfer coefficient during the vapour condensation and the relative undercooling on the channel wall. It was proved that the heat transfer coefficient during forced convection in a channel of superheated vapour can be determined according to generally known dimensionless reported in the literature. This also applies to the calculation of the heat transfer coefficient for refrigerant's condensation in the flow. Also developed their own experimental correlations which described the increase the heat transfer due to the locally condensation of the start on the channel wall. It results from the additional movement of superheated vapour in the toward the boundary sublayer from the flow core, which located at the cooled channel wall. The value of the total heat transfer coefficient alpha(c) obtained from the calculation, compared with the results of the experimental investigations for R134a and R404A refrigerants, concerning a channel with diameter d = 0,98-13 mm. It was said that in the range +/- 25% occurs with the results of the experimental investigations compatibility the calculation results for the 75% points. Despite considerable simplifications proposed the calculation model can be recommended to conducted the calculations the value of heat transfer coefficient during the refrigerant's condensation in the superheated vapour in the channel. Because it takes into account the relative superheating vapour in the flow core and the relative undercooling refrigerant on the wall in a channel. This allows to lead calculations of local condensation in the whole range since its inception, the proper condensation to obtain, when the vapour temperature reaches the saturation temperature T-s in the flow core.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.