Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  convex hull
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents the use of computer graphics methods for the initial estimation of the shape, position and volume of the semi-solid zone in samples from the Gleeble 3800 physical simulator. Simulations were performed for the verification of the heating and deformation process of steel with a semi-solid zone. The numerical model consists of three separate subsystems for describing the deformation of the solid and semi-solid zones: mechanical, thermal and predictive densities. Taking into consideration the specific localisation of these zones, the initial estimation of the location of the melting zone is very helpful in understanding the process and may be the starting point for further research. This article describes the technique of selecting areas in samples that meet the thermal criteria. This allows us to approximate the location and shape of the semi-solid zone and this information can be used at a later stage to further refine its parameters.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie metod grafiki komputerowej do wstępnego oszacowania kształtu, położenia i objętości strefy półciekłej w próbkach z symulatora fizycznego Gleeble 3800. W celu weryfikacji procesu nagrzewania i odkształcania stali w strefie półciekłej przeprowadzono wiele symulacji. Model numeryczny składa się z trzech odrębnych części: mechanicznej, termicznej i przewidującej zmiany gęstości opisujących odkształcenie dla strefy stałej i półciekłej. Biorąc pod uwagę specyficzną lokalizację tych stref, wstępna ocena położenia strefy przetopienia jest bardzo pomocna w zrozumieniu procesu i może być punktem wyjścia do dalszych badań. W artykule opisano technikę wybierania obszarów w próbkach, które spełniają wyznaczone kryteria, co pozwala na przybliżenie lokalizacji, kształtu i parametrów geometrycznych strefy półciekłej, co można wykorzystać w celu dalszego poprawiania jej parametrów oraz dokładności samego modelu.
2
Content available remote Ocena postępów rehabilitacji za pomocą testu stabilografii nadążnej
PL
Artykuł prezentuje metodę oceny postępów rehabilitacji za pomocą testu stabilografii nadążnej. Głównym efektem prac jest metoda wydzielania oraz parametryzacji subtrajektorii różnicowych lewej i prawej nogi z pierwotnej trajektorii stabilograficznej. Badania pilotażowe pacjentów przeprowadzone w czasie rehabilitacji po endoprotezoplastyce stawu biodrowego wskazują na to, że porównanie parametrów lewej i prawej subtrajektorii różnicowej z wykorzystaniem zaproponowanych metod pozwala na ocenę postępów rehabilitacji.
EN
The paper presents the rehabilitation progress evaluation method by means of follow-up posturography test. The main effect of the work is left and right differential subtrajectory subtraction (from the original one) and theirs parameterization method. Preliminary examinations of the patients after hip replacement surgery shows that presented approach allows to evaluate the rehabilitation progress.
EN
The paper describes a concept of measuring possible error estimation and later the decomposition of the predefined model object into convex areas ECD (Exact Convex Decomposition) in order to find a solution to the problem of cavities location with the use of three-dimensional µ-tomography image of the tooth. Such an approach will enable the improvement of automatic cavities detection methods in the future. The paper is also concerned with the problem of a precise object acquisition and estimation of the error value during execution of automatic detection methods.
PL
Publikacja opisuje koncepcje pomiaru możliwego błędu wraz z dekompozycja predefiniowanego modelu obiektu do obszaru wypukłego z użyciem metod ECD (precyzyjnej dekompozycji wypukłej) w celu znalezienia rozwiązania problemu ubytków w zębach z wykorzystaniem trójwymiarowej tomografii obrazu zęba. Wykorzystanie tomografu i metod ECD pozwoli w przyszłości poprawić metody automatycznej detekcji ubytków. W publikacji również rozważany jest problem precyzyjnej akwizycji obiektu z szacowaniem błędu podczas wykonywania metod detekcji automatycznej.
EN
The position of the trunk can be negatively influenced by many diseases. Several methods can be used for identifying defects in balance and coordination as a result of pathology of the musculoskeletal or nervous system. The aim of this article is to examine the relationship between the three methods used for analysis of trunk sway and compare two fundamentally different MoCap systems. We used a camera system and a 3DOF orientation tracker placed on subject’s trunk, and measured inclination (roll) and flexion (pitch) during quiet stance. Ten healthy participants in the study were measured with eyes open and closed. The pitch versus roll plots of trunk were formed, and the area of the convex hull, area of confidence ellipse and total length of the trajectory of the pitch versus roll plot were calculated. The statistical analysis was performed and strong correlation between the area of the convex hull and area of the confidence ellipse was found. Also, the results show moderate correlation between the area of the confidence ellipse and total length of the trace, and moderate correlation between the area of the convex hull and total length of the trace. In general, the different MoCap systems show different areas and lengths but lead to the same conclusions. Statistical analysis of the participants with eyes open and eye closed did not show significant difference in the areas and total lengths of the pitch versus roll plots.
PL
Praca poświęcona jest zagadnieniu opisu geometrycznego odchylenia projekcyjnego obrazu cząstki ciała stałego od jego powłoki wypukłej. Zaproponowano metodę opisu kształtu pojedynczej cząstki w języku unormowanej charakterystyki przekroju poprzecznego. Opisane zostały podstawowe właściwości zdefiniowanej charakterystyki funkcyjnej. Wprowadzono pojęcie różnicowego współczynnika kształtu. Przedstawiono również wyniki testu numerycznego przeprowadzonego z wykorzystaniem projekcyjnego obrazu cząstki rzeczywistej.
EN
The paper deals with the issue of geometrical deflection between partic projective image and its convex hull. A method of solid particle shape di scription by means of normalized cross-section function is proposed. Bas properties of shape function are described. A definition of difference shap factor was introduced. Results of appropriate numerical test involving a re; particle image are presented.
EN
In the paper we present CHIRA, an algorithm performing decision rules aggregation. New elementary conditions, which are linear combinations of attributes may appear in rule premises during the aggregation, leading to so-called oblique rules. The algorithm merges rules iteratively, in pairs, according to a certain order specified in advance. It applies the procedure of determining convex hulls for regions in a feature space which are covered by aggregated rules. CHIRA can be treated as the generalization of rule shortening and joining algorithms which, unlike them, allows a rule representation language to be changed. Application of presented algorithm allows one to decrease a number of rules, especially in the case of data in which decision classes are separated by hyperplanes not perpendicular to the attribute axes. Efficiency of CHIRA has been verified on rules obtained by two known rule induction algorithms, RIPPER and q-ModLEM, run on 18 benchmark data sets. Additionally, the algorithm has been applied on synthetic data as well as on a real-life set concerning classification of natural hazards in hard-coal mines.
PL
W pracy przedstawiono propozycję automatycznej metody zgrubnego modelowania 3D obiektów o skomplikowanej geometrii na potrzeby szybkiej estymacji parametrów geometrycznych tych obiektów, a zwłaszcza objętości. Badania w terenie obejmowały wykonanie pomiarów skanerem laserowym zabytkowej kutej kraty stanowiącej osłonę studni w Nysie (woj. opolskie). Przedstawiona metodyka modelowania opiera się o warstwową metodę convex-hull, która zakłada podział chmury punktów pomiarowych na segmenty. W obrębie każdego segmentu dokonywana jest segmentacja w oparciu o minimalne odległości między punktami. Otrzymane zbiory punktów modelowane są następnie jako bryły wypukłe. Dzięki zastosowaniu segmentacji chmury punktów w każdym segmencie oraz integracji uzyskanych otoczek wypukłych uzyskano model obiektu, który umożliwia oszacowanie takich parametrów geometrycznych jak objętość i pole powierzchni obiektu. Zaletą proponowanej metody jest ograniczenie liczby parametrów do dwóch: grubości segmentu oraz parametru maksymalnej odległości między punktami w procesie segmentacji chmury w obrębie segmentu. Dzięki zastosowaniu metody convex-hull dokonywana jest selektywna filtracja punktów dzięki czemu model 3D oparty jest na znacznie mniejszej liczbie werteksów i trójkątów niż początkowa liczba punktów w chmurze. Wadą proponowanego algorytmu jest natomiast nieregularność siatki trójkątów wpływająca na gładkość powierzchni oraz wrażliwość na błędy pomiarowe.
EN
The paper presents an automatic, coarse method for 3D modelling of metal objects with complex geometry for a need of volume estimation. The field research were conducted on a historic wrought iron bar that covers the historic well in Nysa (city In southern Poland). The presented modelling methodology is based on a layered convex-hull method, which involves dividing of a point cloud on the segments. Within each segment, segmentation is performed based on the minimum distance between points. The resulting sets of points are then modelled as a convex solids. Thanks to the segmentation of point clouds in each segment and the integration of convex shells a detailed object model can be obtained. That allows to estimate the geometric parameters such as volume and surface area of the object. The advantage of the proposed method is that it has a small number of parameters: a thickness of segment and the parameter of maximum distance between points in the process of segmentation of clouds within the segment. Applying the convex hull algorithm causes a selective filtering point clouds, thus resulting 3D model is based on a much smaller number of vertexes than the initial number of points in the cloud. The disadvantage of the proposed algorithm is an irregular triangle mesh models, resulting in low surface regularity and larger items, and sensitivity to measurement errors (noise, ghost points).
8
Content available remote On convex hulls of star sets
EN
We prove that the operation conv of taking a convex hull is continuous but is not Lipschitz continuous with respect to the radial metric for the class of star sets at 0 with 0 in interiors.
9
Content available remote Large deviation principle for set-valued union processes
EN
The purpose of the paper is to establish a large deviation principle for a certain class of increasing set-valued processes obeyingMarkovian dynamics. The obtained result is then applied to investigate the asymptotics of the sequence of successive convex hulls generated by uniform samples on a d-dimensional ball.
EN
The convex hull of a set is the smallest convex set containing this set. In IR2, this definition is equivalent to the intersection of all half-planes containing the set. We show that this latter definition is nothing but an algebraic closing that can be applied to 2-D grey scale images. The resulting grey scale image is convex, in the sense that all its cross-sections are convex. An efficient translation-invariant implementation, leading to a decreasing family of convex sets that converges to an exact discrete convex hull, is proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.