Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  explosion hazard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenia pożarowo-wybuchowe występujące podczas nanoszenia powłok metodą elektrostatyczną, przedstawiono przebieg operacji oraz charakterystykę farb proszkowych jako materiału palnego. Zidentyfikowano potencjalne źródła zapłonu, które mogą zainicjować pożar warstwy pyłu lub wybuch mieszaniny pyłowo-powietrznej. Przedstawiono minimalne wymagania i rekomendacje podnoszące poziom bezpieczeństwa w obszarze instalacji lakierniczej.
EN
This paper presents fire and explosion hazards during electrostatic powder coating, and describes the course of the process as well as the characteristics of powder coating as a combustible material. Potential sources of ignition that could initiate a fire of a dust layer or an explosion of a dust-air mixture have been identified. The minimum requirements and recommendations raising the level of safety in the area of coating installations are presented.
EN
This paper presents fire and explosion hazards during electrostatic powder coating, and describes the course of the process as well as the characteristics of powder coating as a combustible material. Potential sources of ignition that could initiate a fire of a dust layer or an explosion of a dust-air mixture have been identified. The minimum requirements and recommendations raising the level of safety in the area of coating installations are presented.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenia pożarowo-wybuchowe występujące podczas nanoszenia powłok metodą elektrostatyczną, przedstawiono przebieg operacji oraz charakterystykę farb proszkowych jako materiału palnego. Zidentyfikowano potencjalne źródła zapłonu, które mogą zainicjować pożar warstwy pyłu lub wybuch mieszaniny pyłowo-powietrznej. Przedstawiono minimalne wymagania i rekomendacje podnoszące poziom bezpieczeństwa w obszarze instalacji lakierniczej.
3
Content available remote Znaczenie analizy sitowej w badaniach wybuchowości materiałów
PL
Przedstawiono znaczenie analizy sitowej w kontekście zagadnienia wybuchowości. Zgodnie z wytycznymi badaniom podlega frakcja o wielkości ziaren do 500 µm. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że frakcje, z których każda mieści się w tym przedziale, różnią się właściwościami, a nieprawidłowo przeprowadzona analiza granulometryczna może być przyczyną błędnych wniosków z badań.
EN
Wood-based panels were disintegrated to grains below 500 µm, sepd. then to dust fractions 300–500 µm, 200–300 µm and 100–200 µm, studied to det. the max. explosion pressure and explosion pressure rise rate in conncs. 60–1500 g/m3 of air. No explosion was obsd. when the fraction 300–500 µm was studied. The explosion took place for the fraction 200–300 µm at concns. 1000 g/m3 and higher and for the fraction 100–200 µm at concns. 250 g/m3 and higher. The dusts were hence classified as non-explosive or slightly explosive ones.
PL
Celem artykułu jest budowanie świadomości na temat zagrożeń spowodowanych przez wyładowania elektrostatyczne w środowisku pracy. Przedstawiono wytłumaczenie zjawiska, wskazując metody generowania ładunku elektrycznego na powierzchni obiektów fizycznych. Przybliżono podział wyładowań, a także omówiono wybrane typy: iskrowe, koronowe, snopiaste, snopiaste rozprzestrzeniające się. Przeprowadzono analizę rzeczywistych zdarzeń, w których doszło do powstania wyładowania elektrostatycznego w warunkach przemysłowych, wraz ze wskazaniem przyczyny zjawiska i środków ochronnych. Zagrożenia, które towarzyszą zjawisku elektryczności statycznej wymuszają stosowanie określonych środków bezpieczeństwa. Jak pokazuje praktyka, zaniedbania w tym zakresie mogą powodować ogromne straty, zarówno z punktu widzenia zdrowia i życia pracowników, utraconego i zniszczonego mienia, jak i wpływu na środowisko naturalne.
EN
The purpose of the article is to build awareness about the hazards caused by electrostatic discharge in the work environment. An explanation of the phenomenon was presented, indicating methods of generating electric charge on the surface of physical objects. The division of discharges is presented, and selected types are discussed: spark, corona, brush and propagating brush discharges. Further in the article, an analysis of real events in which electrostatic discharge occurred in industrial conditions was carried out, together with an indication of the cause of the phenomenon and protective measures. The threats that accompany the phenomenon of static electricity force the use of specific safety measures. As practice shows, negligence in this regard can cause huge losses. both from the point of view of the health and life of employees, lost and damaged property, and impact on the environment.
PL
W publikacji przestawiono podstawowe informacje dotyczące ognioszczelnych wpustów kablowych i praktyki ich stosowania w górnictwie. Omówiono ich konstrukcje, korzyści dla użytkownika ze stosowania wpustów uniwersalnych. Uwzględniono rozwiązania wynikające z praktyk stosowanych w polskim górnictwie. Zasygnalizowano propozycje rozwiązań, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie obciążenia elektryków kopalnianych
EN
Devices with a flameproof enclosure are commonly used in mines in potentially explosive areas. These devices are equipped with appropriate cable entries. The user of the device chooses the cable glands. Many types of cable entries are available on the market, generally cable gland may be an equipment (marked with the X symbol) or may be an Ex component (marked with the U symbol). The user can install only cable entries that are assessed as equipment. It happens, however, that the selection of the cable gland is incorrect. The most common errors are mismatching the cable entry to the cable diameter and incorrect temperature selection. The same selection rules apply to blanking unused holes. Suitable blanking elements should be used. Temporary solutions, such as the use of non-original plugs, or the use of cable sections to close the flameproof enclosure, do not guarantee explosion protection. Paper presents the examples of not correct use of cable glands.
PL
Stosowanie nowych technologii niekiedy wymusza korzystanie z niebezpiecznych substancji, w tym substancji powodujących zagrożenie wybuchem. Wymagania prawne w tym obszarze nakładają na pracodawcę szereg obowiązków, w tym obowiązek świadomego zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy. UDT będąc niezależną instytucją techniczną dysponuje ekspertami z wielu dziedzin i wykorzystując podejście interdyscyplinarne może służyć pomocą pracodawcom w ocenie stosowanych rozwiązań. Dotychczasowe doświadczenia UDT wykazują, że należy szczególnie uwypuklić, wymaganą dyrektywą ATEX user, kolejność stosowanych działań: najpierw należy unikać powstawania atmosfer wybuchowych, następnie należy unikać możliwości zapłonu atmosfery wybuchowej, a dopiero ostatnim krokiem powinno być dodatkowe zabezpieczanie, np. przez stosowanie systemów ochronnych (aktywnych zabezpieczeń). Praktyka analizowanych DZPW pozwala sformułować twierdzenie, że pracodawcy nie zawsze stosują się do tych wymagań, co przede wszystkim może być przyczyną zwiększenia kosztów produkcji.
PL
Mając na uwadze ciągły wzrost zastosowań urządzeń transportowych z napędem spalinowym w podziemiach kopalń węgla kamiennego, dokonano analizy wymagań technicznych i eksploatacyjnych ww. napędu. Wskazano na niejednoznaczność obowiązujących unijnych wymagań w zakresie emisji spalin. Przedstawiono zakres prac, jakie należy podjąć w celu spełnienia wymagań określonych w dyrektywie spalinowej dla napędów przeznaczonych do maszyn mobilnych eksploatowanych w wyrobiskach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i/lub palnego pyłu.
EN
Due to the rapid increase of using transportation machines with diesel drives in hard coal mine underground workings, the technical and operational requirements for these drives are analyzed. The ambiguity of the European Union requirements regarding the emission of exhaust gases is indicated. The planned scope of work to meet the requirements given in the Diesel Engine Directive for drives intended to be installed in mobile machines operating in mine workings in atmospheres potentially threatened by methane and/or flammable dust explosion hazards is given.
EN
Due to the rapid increase of using transportation machines with diesel drives in hard coal mine underground workings, the technical and operational requirements for these drives are analyzed. The ambiguity of the European Union requirements regarding the emission of exhaust gases is indicated. The planned scope of work to meet the requirements given in the Diesel Engine Directive for drives intended to be installed in mobile machines operating in mine workings in atmospheres potentially threatened by methane and/or flammable dust explosion hazards is given.
PL
Mając na uwadze ciągły wzrost zastosowań urządzeń transportowych z napędem spalinowym w podziemiach kopalń węgla kamiennego, dokonano analizy wymagań technicznych i eksploatacyjnych ww. napędu. Wskazano na niejednoznaczność obowiązujących unijnych wymagań w zakresie emisji spalin. Przedstawiono zakres prac, jakie należy podjąć w celu spełnienia wymagań określonych w dyrektywie spalinowej dla napędów przeznaczonych do maszyn mobilnych eksploatowanych w wyrobiskach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i/lub palnego pyłu.
9
Content available remote Lekka obudowa obiektów elektrowni w świetle zagrożenia wybuchem pyłów
PL
W artykule przedstawiono przykład uszkodzenia lekkiej obudowy budynków elektrowni wywołany wybuchem pyłów biomasy. Oceniono trwałość wykonanych napraw uszkodzeń obudowy po wybuchu i sformułowano wnioski dotyczące ich wykonywania. Analizowano możliwości ograniczenia skutków wybuchów pyłów w obiektach elektrowni (w aspekcie technicznym i prawnym).
EN
In this paper an example of damage of light cladding in building of electric plant due to biomass dust explosion is presented. Durability of repairs made after the explosion is evaluated, and suggestions about the repairs are made. Reduction of risk of dust explosions in electric plants are analyzed (both in technical and law realms).
PL
W podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego i pyłu węglowego zachodzi potrzeba wykonania badań lub pomiarów wielkości elektrycznych oraz nieelektrycznych. Specjalistyczny sprzęt badawczy lub pomiarowy rzadko kiedy jest zabezpieczony za pomocą środków technicznych, które umożliwiają jego stosowanie w atmosferze potencjalnie wybuchowej. W niniejszym artykule omówiono zagrożenia, jakie są związane ze stosowaniem sprzętu badawczego i pomiarowego, obecnie obowiązujące zasady bezpiecznego wykonywania badań i pomiarów w zakładach górniczych oraz zaprezentowano propozycje dotyczące wdrożenia podniesienia poziomu bezpieczeństwa w tym zakresie.
EN
In mine underground workings threatened by firedamp and coal dust explosion hazard there is a need to take measurements of electric and non-electric parameters. The special testing equipment is very rarely protected by technical means, which enable its use in a potentially explosive atmosphere. The hazards, which are associated with use of testing and measuring equipment and present regulations for safe testing and taking measurements in the mining plants are discussed as well as suggestions regarding increasing the safety level for such actions are presented.
PL
Cel: Celem artykułu jest analiza zmian stężenia wodoru w atmosferze w dużych pomieszczeniach lub obiektach, w których przewiduje się ciągłą niewielką emisję tego gazu. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do obiektu z systemem wentylacji, w którym znaczna część powietrza wyciąganego jest zawracana do pomieszczenia, w celu zapewnienia odzysku ciepła. Świeże powietrze stanowi niewielką część powietrza nawiewanego. W hali nie występują źródła emisji substancji szkodliwych. Analiza dotyczy całej objętości pomieszczenia, a nie stref w pobliżu źródła emisji. Efektem końcowym jest określenie zmian stężenia wodoru w pomieszczeniu w funkcji czasu i odniesienie uzyskanych wyników do granic wybuchowości. W szczególności wyznaczono, po jakim czasie stężenie wodoru osiągnie poziom krytyczny. Metody: Artykuł napisano w oparciu o opracowany model obliczeniowy. W modelu uwzględniono: wydajność źródła emisji, wydajność wentylacji, objętość pomieszczenia, udział powietrza zawracanego w powietrzu nawiewanym. W celu uzyskania wzorów opisujących, jak zmienia się zawartość wodoru (lub innej wydzielanej substancji) w pomieszczeniu, wykorzystano równania różniczkowe. Równania te wyznaczają zależność między nieznaną funkcją a jej pochodnymi. Obecnie prowadzi się szereg badań nad kolejnymi schematami rozwiązywania równań różniczkowych, gdyż mają one wiele zastosowań praktycznych. Wyniki: Po opracowaniu modelu matematycznego dla analizowanego przypadku obliczeniowego sporządzono reprezentatywne wykresy. Otrzymane wykresy pozwalają prognozować zmiany stężenia wodoru w pomieszczeniu, w funkcji czasu oraz określić, kiedy stężenie wodoru osiągnie poziom krytyczny. Przedstawiona metodyka może być przydatna w ocenie zagrożenia wybuchem, a w wielu przypadkach może rozwiać wiele wątpliwości związanych z tym tematem. Model matematyczny może być stosowany bez ograniczeń w odniesieniu do substancji tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe; powietrze zawierające substancje szkodliwe nie powinno być zawracane. Wnioski: Na podstawie analizy danych obliczeniowych zarysowano wnioski dotyczące regulacji prawnych. Wskazana jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W oparciu o przedstawiony model, poparty obliczeniami dla rozpatrywanego przykładu, sformułowano wnioski końcowe. Zaproponowany model matematyczny stanowi przydatne narzędzie inżynierskie. Przy jego pomocy można określić dla pomieszczenia maksymalną ilość substancji palnej, której gęstość względem powietrza ≤ 1 oraz powiązać objętość krytyczną Hkr z wydajnością wentylacji. Model pozwala również określić czas, po którym zostanie przekroczona Hkr; ma to znaczenie w przypadku konieczności oszacowania czasu reakcji. Przedstawione ilustracje potwierdzają poprawność modelu.
EN
Objectives: The aim of this article is to analyse the change of concentration of hydrogen in the atmosphere of large closed spaces with a constant but small emission of hydrogen. The analysis has been conducted for a room equipped with a ventilation system where, in order to retain heat, a significant portion of the exhaust air is recycled and turned back into the room. Thus, fresh air makes up only a part of the air blown into the room. Moreover, it is assumed that there are no sources of harmful substances in the room. In our analysis, we consider the entire room and not only the spaces near the source of emission. Our investigation allowed us to describe how the concentration of hydrogen changes in time and to relate these results to the explosive limits. In particular, we were able to determine the time after which the hydrogen concentration would reach a critical level. Methods: A calculation model was developed for the purposes of this paper. This model takes into account the efficiency of the source of emission, the efficiency of the ventilation system, the volume of the room and the portion of the exhaust air which is recycled. In order to obtain formulas describing how the content of hydrogen (or other emitted substance) changes, differential equations were used in the room. These equations determine the relationship between an unknown function and its derivatives. Currently, a number of studies are being conducted to develop further models for solving differential equations, as they have many practical applications. Results: Once the mathematical model was developed, a set of representative diagrams has been plotted using data from a real-life situation. The graphs which we obtained make it possible to predict how hydrogen concentration changes as a function of time, and to determine when the concentration reaches a critical level. The methods presented here can be useful in assessing the explosion hazard, and in many cases could clarify many doubts related to this issue. The mathematical model is applicable without restrictions for substances that form explosive mixtures with air; air containing harmful substances should not be recycled. Conclusion: Based on the analysis of the obtained data, we drew conclusions regarding current legal regulations in Poland. We recommend that the existing regulation regarding the fire protection of buildings and other structures and areas. Based on the presented model, supported by calculations for the example under consideration, the final conclusions were formulated. The proposed mathematical model is a useful engineering tool and can be useful in determining the maximum amount of substance with air density ≤ 1 in room atmosphere and allows the critical volume Hkr to be linked to ventilation efficiency. The model can also be used to determine the time after which Hkr will be exceeded; this is important for the estimation of the response time. The presented figures confirm that the model is correct.
PL
W artykule przestawiono podstawowe informacje dotyczące nowej dyrektywy ATEX (2014/34/UE), które mogą być użyteczne dla użytkowników wyrobów przeciwwybuchowych w górnictwie (grupa I urządzeń). Omówiono kilka przypadków charakterystycznych (silnik elektryczny, przekładnia mechaniczna, gaśnica, drzwi, zbiornik, drabina, farby, przedłużacz na bębnie oraz wciągnik ręczny). Zasygnalizowano też obowiązki użytkownika, odnosząc się do aktualnych wymagań prawnych i porównując je z odpowiednimi rozwiązaniami w przemyśle chemicznym (grupa II urządzeń). Zasygnalizowano również nadchodzące zmiany normalizacyjne, a zwłaszcza prace nad normą europejską dotyczącą instalacji elektrycznych w podziemiach kopalń.
EN
Paper presents basic information about new ATEX directive (2014/34/EU), which may be useful for Ex-products end user in mining industry (equipment Group I). Few representative examples were discussed (electrical motor, mechanical gear, extinguisher, door, vessel, paints, ladder, cable drum and chain hoist). User obligation regarding to current legal requirements was signalled and compared to appropriate solutions in chemical industry (equipment Group II). The future changes in standardization was signalized, especially work on the new European Standard according to erection of electrical installation in underground parts of mines.
PL
Cel: W artykule opisano metodykę analizy ryzyka grupowego dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych stwarzających zagrożenie wybuchem. Projekt i metody: Do określenia poziomu ryzyka związanego z transportem drogowym towarów niebezpiecznych stwarzających zagrożenie wybuchem zastosowano dane przestrzenne obejmujące swym zasięgiem obszar całej Polski. Do przetworzenia wyżej wymienionych danych wykorzystano oprogramowanie GIS oraz bazę danych PostgreSQL z nakładką Postgis. Analiza ryzyka została opracowana w oparciu o matrycę, której składowymi były: analiza prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku oraz jego skutków dla społeczeństwa zamieszkującego wokół dróg krajowych. W analizie prawdopodobieństwa uwzględniono: dotychczasowe miejsca występowania wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych stwarzających zagrożenie wybuchem (w latach 2010–2015), przestrzenne rozmieszczenie parkingów ze stanowiskami dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, stan nawierzchni dróg krajowych oraz parametr określający kolizyjność lub bezkolizyjność tych dróg. Przedstawiono również metodykę dotyczącą sposobu selekcji akcji w transporcie drogowym z udziałem autocystern przewożących towary niebezpieczne stwarzające zagrożenie wybuchem. Omówiono także statystykę wyżej wymienionych wypadków. W analizie skutków uwzględniono szczegółową gęstość zaludnienia wokół dróg krajowych w promieniu do 1000 metrów. Analizy zostały wykonane indywidualnie dla każdego odcinka drogi krajowej o długości do 1 km. Ich etapy zostały zwizualizowane w formie map, które obejmują swym zasięgiem wszystkie drogi krajowe w Polsce. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań określono poziom ryzyka grupowego związanego z transportem towarów niebezpiecznych stwarzających zagrożenie wybuchem dla wszystkich odcinków dróg krajowych. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być pomocne w bardziej świadomym planowaniu tras przewozu tego typu towarów niebezpiecznych. Wnioski: We wnioskach przedstawionych w artykule opisano działania mające na celu obniżenie ryzyka związanego z transportem drogowym towarów niebezpiecznych. Uwzględniono w nich również rekomendacje mające na celu optymalizację metodyki, na bazie której została opracowana analiza ryzyka.
EN
Objective: This paper describes the methodology for analysing the societal risk involved in road transport of dangerous goods. Project and methods: Spatial data covering the whole territory of Poland were used to determine the level of risk involved in the transport of dangerous goods by road. The GIS software and PostgreSQL database with a POSTGIS extension were employed to process this data. The risk analysis was based on a matrix which included an accident-likelihood assessment and a consequence assessment for communities living near national roads. The likelihood assessment included the recorded locations of accidents involving explosive dangerous goods (in the years 2010–2015), the spatial distribution of parking areas with spaces intended for vehicles carrying explosive dangerous goods, the condition of pavements on national roads and whether these roads have partial or no grade separation, or full grade separation. The paper also presents a methodology for the selection of fire-service operations involving tanker lorries carrying explosive dangerous goods. The statistics of the abovementioned accidents are also discussed. The consequence assessment takes into account the specific population density around national roads within a radius of up to 1,000 meters. The assessments were undertaken individually for each national-road section with a length of up to 1 km. The individual stages of these assessments were visualised as maps covering all national roads in Poland. Results: The study has established the level of societal risk associated with the transport of explosive dangerous goods for all national-road sections. The results of the study could help to make better-informed planning decisions regarding dangerous-goods routes. Conclusions: In the conclusions section, the paper describes the measures to mitigate the societal risk associated with road transport of dangerous goods. The conclusions also include recommendations to optimise the methodology used in the risk analysis.
14
PL
Każde urządzenie pracujące w środowisku naturalnym jest narażone na działanie czynników atmosferycznych. Dlatego też chroni się je poprzez budowanie odpowiednich zabezpieczeń czy to od deszczu, wiatru, słońca, pyłów, itp. Są to zabezpieczenia przed skutkami zewnętrznymi, ale również przeciwdziałają skutkom wystąpienia zdarzeń wewnątrz urządzenia.
PL
Prawidłowy, zgodny z wymaganiami norm, dobór urządzeń elektrycznych oraz instalacji kablowej w ramach systemu iskrobezpiecznego, decyduje o bezpieczeństwie stosowania układów sterowania w miejscach, w których występuje zagrożenie wybuchem gazu i/lub pyłu palnego. W niniejszym artykule przedstawiono zasady projektowania, dokumentowania, oceny i wykonywania systemów iskrobezpiecznych odpowiadające aktualnemu poziomowi wiedzy technicznej. Omówiono podstawowe wymagania dotyczące systemów iskrobezpiecznych (dobór urządzeń, kabli, sposób uziemiania i wykonywania połączeń wyrównawczych) oraz elementy jakie powinny się znaleźć w dokumencie opisującym taki system.
EN
Correct selection of electric devices and wiring system according to standard requirements for intrinsic safety decides about the safety use of the control systems in a potentially explosive atmosphere. Rules for designing documenting, assessment and manufacture of intrinsically safe systems with use of state-of-the-art technology is presented. General requirements for intrinsically safe systems (selection of devices, cables and earthing method as well as equipotential bonding) and elements that should be included in the documents describing the system are discussed.
PL
Cel: Artykuł podejmuje temat rozpoznania źródeł zagrożeń wybuchem związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków oraz środków i rozwiązań stosowanych w celu ich minimalizacji. Wprowadzenie: Postępowi urbanizacji towarzyszy wzrost zapotrzebowania na wodę o odpowiedniej jakości, zużywaną do celów bytowych. Rośnie również ilość odprowadzanych ścieków komunalnych. Zapewnienie dostaw wody o wymaganej ilości i jakości wiąże się z koniecznością uzdatniania wody pobieranej z rzeki czy jeziora. Swego rodzaju wstępem do procesów uzdatniania wody dla kolejnego odbiorcy jest oczyszczanie ścieków zrzucanych przez poprzedniego odbiorcę z nurtem rzeki. Oczyszczanie ścieków prowadzi się metodami mechanicznymi, fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Ścieki komunalne, z uwagi na swój skład, stanowią (przy wszystkich tych metodach oczyszczania) znakomite środowisko do rozwoju procesów mikrobiologicznych, których efektem jest powstawanie gazów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe metanu i siarkowodoru. Metodologia: W opracowaniu tematu wykorzystano analizę dostępnych informacji na temat procesów oczyszczania ścieków komunalnych, funkcjonowania oczyszczalni ścieków zagrożeń związanych z prowadzeniem procesów oczyszczania ścieków. Wykorzystano również informacje na temat wskaźników wybuchowości substancji powstających podczas oczyszczania ścieków komunalnych. Przypomniano regułę Le Chateliera umożliwiającą szacowanie dolnej granicy wybuchowości dla mieszanin wielu gazów palnych z powietrzem. Przedstawiono materiały źródłowe pomocne w ustalaniu przestrzeni zagrożonych wybuchem oraz efektywnych źródeł zapłonu w tych przestrzeniach. Wnioski: Statystyki krajowe wskazują, że w związku z gospodarowaniem ściekami i dostawą wody każdego roku mają miejsce wybuchy z poszkodowanymi. W związku z powyższym oprócz typowych zagrożeń związanych z toksycznością gazów powstających w procesach oczyszczania ścieków komunalnych, należy również zwrócić uwagę na problem zagrożenia wybuchem. Szczególnie jest to istotne przy projektowaniu i eksploatacji oczyszczalni ścieków – aby funkcjonowała w sposób skuteczny i bezpieczny (zarówno dla otoczenia, jak i obsługujących ją pracowników). Kluczowe w tym zakresie jest wskazanie źródeł zagrożeń, określenie przestrzeni zagrożonych oraz wskazanie i egzekwowanie zasad prawidłowego postępowania (wykonywania pracy) w tych miejscach.
EN
Aim: The paper examines the sources of explosion hazard, which are related to the operation of wastewater treatment plant as well as the measures and solutions applied for the reduction of these hazards. Introduction: Progress of urbanization is accompanied by an increased demand for water of proper quality water for living purposes. The amount of municipal waste also increases. Guaranteeing the supply of water in the required amount and of required quality is connected with proper treatment of water obtained from river or lakes. A certain kind of prelude to the process of water treatment for the next recipient is the treatment of wastewater discharged by a previous recipient (in accordance with the flow of the river). Wastewater treatment is carried on using mechanical, physical, chemical and biological methods. Municipal waste, due to its composition, creates a perfect environment for the development of microbiological processes, resulting in gases which can create explosible atmospheres: methane and hydrogen sulfide. Methodology: The analysis of available information on treatment processes of municipal waste used to write this article was applied as well as the analysis of information on the operation of wastewater treatment plant and hazards connected with water treatment processes. Information on indicators of explosive substances formed during wastewater treatment was also used. Le Chatelier’s rule was referred to which allows the estimation of lower explosive limit for mixtures of many flammable gases with air. Source materials were presented which were helpful in determining explosion hazard zones as well as effective ignition sources in these zones. Conclusion: National statistics show that every year several cases of explosions (with casualties) occur, in connection with wastewater treatment and water supply. Therefore, in addition to typical risks associated with toxic gases generated in the process of municipal wastewater treatment, also the problem of hazardous areas must be taken into consideration when designing and operating wastewater treatment plants in order for them to function effectively and safely (both for the environment and for the personnel). A key factor in this matter is to identify sources of danger, determine endangered areas, indicate and properly enforce rules of conduct (work) in endangered areas.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1815--1822, CD 1
PL
Artykuł dotyczy aspektów projektowania instalacji elektrycznej w nowoczesnym magazynie. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przechowywaniem materiałów łatwopalnych. Opisano także specyfikę projektowania instalacji w środowisku wybuchowym projektu. Została omówiona zasada działania systemu automatyki oraz jego możliwości i ograniczenia. Ponadto scharakteryzowano model instalacji elektrycznej w przepompowni ppoż. dla magazynu paliw i smarów. Szczególną uwagę zwrócono na cechy tego systemu predestynujące go do zapewnienia efektywności energetycznej budynku.
EN
This article applies to the design aspects of electrical system in a modern warehouse. The paper presents issues related to the storage of flammable materials. It also describes the specificity of installation design in explosive environments. The principle of operation as well as the possibilities and limitations of the system are discussed. Paper also characterizes the model of electrical installation in the fire pumping station of the fuels and lubricants warehouse. Particular attention is paid to the features predestining the system to ensure the energy efficiency of the fuel storage.
PL
Przedstawiono wyniki identyfikacji i oceny zagrożenia pyłową atmosferą wybuchową oraz oceny poziomu ryzyka wybuchu tej atmosfery w procesach przetwórstwa naturalnych surowców spożywczych. Ocenę wykonano na przykładzie linii technologicznych eksploatowanych w jednej z krajowych wytwórni wyrobów czekoladowych. Zastosowano do tego celu metody oceny i wzór dokumentacji opracowany w ramach realizacji projektu badawczorozwojowego Nr VI.B.12 p.t.: „Opracowanie wzorcowych dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem dla małych i średnich zakładów przemysłowych zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych.” Uzyskane wyniki wykazały niskie poziomy ryzyka na ocenianych miejscach pracy, co świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa eksploatowanych w zakładzie technologii.
EN
Hazard identification and explosion risk level assessment results have been presented for food-processing technology. The assessment has been done at one of domestic chocolate products factories as an example. For this purpose the assessment methods and a standard specification have been used. Both of them elaborated in the frames of research-development project No. VI.B.12 entitled “Elaboration of standardized explosion protection documents for small and medium industrial plants being in danger of explosive atmospheres occurrence.” The received results showed low risk levels on the evaluated work places which testifies a high safety level of technologies operated in the factory.
19
Content available remote Ochrona budynku przez odciążanie wybuchu gazu
PL
Coraz bardziej powszechne stosowanie paliw gazowych do celów bytowych powoduje, że zagrożenie wybuchem gazu pojawia się nie tylko w obiektach zaliczanych do produkcyjno-magazynowych (PM), ale również w budynkach zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL). Artykuł podejmuje problem odciążania wybuchu jako sposobu ograniczenia skutków wybuchu gazu oddziałujących na konstrukcję budynku i użytkowników budynku.
EN
More and more common application of gaseous fuels in everyday use causes, that gas explosion hazard emerges not only in industrial premises but also in dwelling houses. Paper discusses problemof gas explosion venting as a mean for reducing of explosion effects influencing building construction and users of the building.
PL
W artykule opisano wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych i urządzeń stosowanych w przestrzeni, w której mogą gromadzić się pyły palne. Przedstawiono wyniki badania minimalnej temperatury zapłonu warstwy pyłu (MITL), minimalnej temperatury zapłonu obłoku kurzu (MTCD), maksymalnej dopuszczalnej temperatury powierzchni maszyn (MAST) pracujących w obecności wybranych pyłów palnych i samozapłonu temperatury czterech typów pyłów: węglowego z kopalni doświadczalnej „Barbara”, drzewnego, słodu jęczmiennego i pyłu mąki Szymanowskiej.
EN
The article described requirements which determined for protection against fire and explosion of building structural elements and of appliances used in space where dust accumulates. The article presented results of the minimal ignition temperature of dust layer (MITL) and the minimal ignition temperature of dust cloud (MTCD), values of the maximum acceptable surface temperature (MAST) of machines operating in the presence of selected combustible dust and spontaneous combustion temperatures for four type of combustible dusts: the “Barbara” coal dust, wood dust, barley malt dust and the Szymanowska flour dust.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.