Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chances
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Ensuring the safety of its citizens is the basic duty of every state. In addition to military and political aspects, economic factors largely shape its level. Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSME), as an economical category, have become the subject of interest of both economic and security sciences. This was a natural consequence of the economic transformation process, which along with large state-owned enterprises, resulted in the creation of MSME forming the foundations of the private sector in the economy. The main purpose of the study is to identify and analyze factors conditioning the competitiveness and entrepreneurship of MSME and to assess functioning in aspects of their influence on economic security. The research was carried out using methods of logical inference, critical analysis of the literature on the subject, and above all, using the method of expert assessment (Delphi method). The expert assessment method belongs to the group of heuristic methods. The essence of heuristic methods is to come to new solutions by formulating hypotheses. Due to the research area covering two scientific disciplines: management and quality science and security science, the adopted scientific methods have allowed for objective conduct of the research process. As research shows, it is thanks to MSME that the economy owes its growth and ensuring its uninterrupted functioning, which translates into Poland's economic security.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom jest podstawowym obowiązkiem każdego państwa. Oprócz aspektów militarnych i politycznych na jego poziom w dużej mierze wpływają czynniki ekonomiczne. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MMSP) jako kategoria ekonomiczna stały się przedmiotem zainteresowań zarówno nauk ekonomicznych, jak i nauk o bezpieczeństwie. Było to naturalną konsekwencją procesu transformacji gospodarczej, który wraz z dużymi przedsiębiorstwami państwowymi doprowadził do powstania MMSP stanowiących podwaliny sektora prywatnego w gospodarce. Głównym celem badania jest identyfikacja i analiza czynników warunkujących konkurencyjność i przedsiębiorczość MMSP oraz ocena funkcjonowania w aspektach ich wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne. Badania przeprowadzono metodami wnioskowania logicznego, krytycznej analizy literatury przedmiotu, a przede wszystkim metodą oceny eksperckiej (metoda Delphi). Metoda oceny eksperckiej należy do grupy metod heurystycznych. Istotą metod heurystycznych jest dochodzenie do nowych rozwiązań poprzez formułowanie hipotez. Ze względu na obszar badawczy obejmujący dwie dyscypliny naukowe: naukę o zarządzaniu i naukę o jakości oraz naukę o bezpieczeństwie, przyjęte metody naukowe pozwoliły na obiektywne prowadzenie procesu badawczego. Jak pokazują badania, to właśnie dzięki MMSP gospodarka zawdzięcza swój wzrost i zapewnienie jej nieprzerwanego funkcjonowania, co przekłada się na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski.
PL
Celem opracowania jest identyfikacja ryzyka, szans i zagrożeń organizacji w systemie zarządzania jakością oraz identyfikacja krytycznych zmiennych dla doskonalenia zarządzania ryzykiem w organizacji w kontekście wymagań standardu ISO 9001. Podejście oparte na ryzyku jest istotne do osiągnięcia skutecznego systemu zarządzania jakością. W badaniach wykorzystano analizę studiów przypadków. Badaniem zostało objęte przedsiębiorstwo odlewnicze, które posiada wdrożony system zarządzania jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001.
EN
The aim of the study is to identify the risk, opportunities and threats of the organization in the quality management system and to identify critical variables to improve risk management in the context of the ISO 9001 standard requirements. The risk-based approach is important to achieve an effective quality management system. The case study analysis was used in the research. The study covered the Enterprise Foundry, which has implemented a quality management system based on the requirements of ISO 9001.
PL
Agenda 2030 jest niezwykle potrzebną i pilną globalną strategią rozwoju zrównoważonego, w celu zadowalającego rozwoju indywidualnych osób, grup społecznych, krajów, czy niektórych, zwłaszcza zapóźnionych w rozwoju, rejonów świata. Najpilniejszym i najważniejszym, według nas, jest realizacja celu 13 Agendy, tj. hamowanie niekorzystnych zmian klimatycznych. Niestety, wydaje się, że niemożliwa jest pełna realizacja celów Agendy, ze względu na jej koszty, na niekorzystne uwarunkowania polityczno-gospodarcze oraz militarne, nasilającą się migrację i potrzebę jej finansowania. Niektóre wysoko i względnie wysoko rozwinięte kraje mogą nie być w stanie wspierać finansowo globalnego rozwoju zrównoważonego, ze względu na coraz słabszą kondycję finansową na tle stale rosnących globalnych finansów korporacyjnych i problemy wewnętrzne, np. zadłużenie i kryzys w całej gospodarce lub w jej niektórych sektorach, potrzebę zwiększania wydatków między innymi na obronność. Oceniamy, że największe szanse stabilnego rozwoju zrównoważonego istnieją w Europie, zwłaszcza w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
EN
Agenda 2030 is an extremely necessary and urgent sustainable global development strategy, to the satisfactory development of individuals, social groups, countries, and some, especially underdeveloped, regions of the world. The most urgent and most important task, in our opinion, is the implementation of the Agenda 13, i.e. the inhibition of adverse climate change. Unfortunately, it seems that it is impossible to fully achieve the objectives of Agenda, due to its cost, but also because of the unfavorable political, economic and military condition which increase migration and the need to finance its stabilization. Some high and relatively highly developed countries may not be able to financially support global sustainable development, due to the ever weakening financial condition on the background of ever-increasing global corporate finance and due to internal problems, eg. the debt and crisis in the whole economy or in some of its sectors, the need to increase defense spending. We estimate that the best chance of a stable sustainable development exists in Europe, especially in countries of the European Economic Area.
4
Content available Trwały rozwój - utopia czy realna możliwość?
PL
Koncepcę. i praktykę rozwoju trwałego trzeba rozważać w ich ramach systemowych i kontekstach oraz sferach, w których funkcjonują. Rozwój trwały musi mieć cechę realizmu i praktyczności. Tymczasem współczesny dyskurs ekologiczny jest wielce zróżnicowany i uwikłany nierzadko w nierealistyczne założenia i nadzieje. Tylko realizm oraz skoordynowane, systematyczne i uporczywe wysiłki ludzi i organizacji mogą nas do ideału trwałego rozwoju przybliżyć.
EN
The concept and practice of sustainable development should be considered in their system framework, context and spheres in which they function. Sustainable development ought to have such features like realism and practicality. Meanwhile the present ecological discourse is very differentiated and often embroiled in the unrealistic assumptions and hopes. Only realistic approach and co-ordinated, systematic and persistent efforts of people and their organization can bring us closer to the ideal of development.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.