Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  umowa o roboty budowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W celu ochrony wykonawcy robót budowlanych Kodeks cywilny wprowadził instytucję gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Jeżeli inwestor nie udzieli gwarancji zapłaty, wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy z winy inwestora. Inwestor jest w takim przypadku zobligowany do zapłaty umówionego wynagrodzenia pomimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca był gotów je wykonać. W praktyce powstała wątpliwość w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia z tytułu niewykonania usług budowlanych. Naczelny Sąd Administracyjny uznał takie świadczenie za niepodlegające opodatkowaniu VAT ze względu na brak ekwiwalentności świadczeń.
EN
In order to protect the contractor of construction works, the Civil Code introduced a guarantee of a payment for construction works. If the investor does not provide a payment guarantee, the contractor has the right to withdraw from the contract due to the fault of the investor. The investor is in this case is obliged to pay the agreed renumeration of the non-completed of construction works. The question arose regarding VAT taxation of this renumeration. The Supreme Administrative Court found such renumeration not subject to VAT due to the lack of the equivalence of benefits.
PL
Artykuł omawia zagadnienia związane z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy w umowach o roboty budowlane na tle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, klauzul waloryzacyjnych stosowanych w kontraktach zawieranych przez zamawiających publicznych oraz w świetle najnowszego orzecznictwa.
EN
The article discusses issues related to the indexation of contractors’ remuneration in construction contracts against the provisions of the Public Procurement Law, the Civil Code, indexation clauses used in contracts concluded by public entities, and in the light of recent case law.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy w umowach o roboty budowlane na tle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, klauzul waloryzacyjnych stosowanych w kontraktach zawieranych przez zamawiających publicznych oraz w świetle najnowszego orzecznictwa.
EN
The article discusses issues related to the indexation of contractors’ remuneration in construction contracts against the provisions of the Public Procurement Law, the Civil Code, indexation clauses used in contracts concluded by public entities, and in the light of recent case law.
PL
Artykuł analizuje główne zmiany zawarte w nowej wersji warunków kontraktowych FIDIC – Czerwonej, Żółtej i Srebrnej Księgi, edycji 2, z 2017 r. Zaprezentowano powody i cele, jakie przyświecały federacji FIDIC przy aktualizacji warunków kontraktowych oraz najważniejsze ich modyfikacje w stosunku do poprzedniej wersji z 1999 r. Wskazano także na możliwe praktyczne konsekwencje rozwiązań przyjętych w najnowszej edycji warunków FIDIC.
EN
The article examines major changes included in the new edition of the FIDIC Conditions of Contract - the Red, Yellow, and Silver Book, 2nd edition of 2017. It presents the reasons and aims which. The FIDIC federation bore in mind in the FIDIC update process, as well as the most important modifications compared to the previous version of 1999. It also discusses the possible practical consequences of the solutions adopted in the latest edition of the FIDIC conditions.
PL
Artykuł analizuje problemy związane z kwalifikacją prawną umów zawieranych w budownictwie jako umów o roboty budowlane lub umów o dzieło. W sposób szczegółowy zbadano kryteria uznawania stosunków umownych za umowy o roboty budowlane. Prześledzono także poglądy orzecznictwa i doktryny na umowę o roboty budowlane jako odrębny od umowy o dzieło typ umowy w Kodeksie cywilnym.
EN
The article examines the problems related to legal classification of contracts used in construction as construction work contracts or contracts for a specific task. It provides a detailed analysis of the criteria of classification of certain legal relations as construction work contracts. Is also discusses views expressed in case law and legal writings on construction work contract as a separate from specific work contract type of agreement envisaged in the Polish Civil Code.
PL
Zgodnie z art. 353 Kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Powyższa reguła jest powszechnie aprobowana i stosowana we wszystkich demokratycznych systemach, zarówno w tradycji romańsko-germańskiej, jak i common law. Zasada swobody stron w zakresie umów o roboty budowlane sprzyja kształtowaniu stosunku prawnego zabezpieczającego interesy zamawiającego, jak i wykonawcy w zakresie umów o roboty budowlane. Jednym z podstawowych instrumentów prawnych, stosowanych w umowach o roboty budowlane, którego historia sięga jeszcze rzymskiego prawa prywatnego, jest kara umowna zwana inaczej odszkodowaniem umownym, karą konwencjonalną, karą wadialną czy instytucją prawa zobowiązań.
EN
According to art. 353 of Polish civil code, parties concluding a contract may shape their legal relationship at their sole discretion, as long as the content or purpose of the contract does not oppose the nature of the relationship, the Act and the principles of community life. The above rule is commonly accepted and applied in all democratic systems, both in Romano-Germanic tradition as well as in common law. The principle of freedom of the parties with regards to construction works contracts favours shaping a legal relationship which protects interests both of the ordering party as well as of the contractor. One of basic legal instruments used in construction works contracts, the history of which dates back as early as to Roman private law, is contractual penalty, also known as liquidated damages or the institution of law of obligations.
PL
Ustalenie, czy w danej sprawie mamy do czynienia z umową o dzieło, czy o roboty budowlane w praktyce może okazać się dość trudne. Czynnikiem pozwalającym na rozróżnienie tych pozornie zbliżonych do siebie umów jest rozmiar i stopień zindywidualizowania przedsięwzięć, których dotyczą, a także odmiennie uregulowane obowiązki stron.
10
Content available remote Analiza i ocena ryzyka finansowego w przedsięwzięciach budowlanych
PL
Złożoność i kompleksowość przedsięwzięć budowlanych powoduje zmienny poziom ryzyka, jako czynnika zakłócającego ich poprawny przebieg. Kluczową kwestią jest jednak właściwe określenie ryzyka w przypadku danego kontraktu, decydującego o podjęciu realizacji inwestycji. Czynników ryzyka jest wiele, ale nie wszystkie przy określonej inwestycji mają znaczenie. Autorzy artykułu na podstawie analizy danych 30 przedsięwzięć budowlanych zrealizowanych na północno-zachodnim obszarze Polski, w tym obiektów biurowych, hal produkcyjnych, budynków dydaktycznych, robót rozbiórkowych obiektów, zidentyfikowali kluczowe zmienne, a także podjęli próbę określenia istotności z uwagi na częstotliwość wystąpienia czynników ryzyka w przedsięwzięciach budowlanych w ujęciu finansowym. W celu porównania zestawiono ryzyko planowane, oszacowane na etapie przedprzetargowym z ryzykiem rzeczywistym (procentowo w stosunku do wartości kontraktu).
EN
The complexity and comprehensiveness of construction projects affects the variable level of risk, as a disturbing factor of their correct course. However, the key issue is to properly identify the risk for a given contract, deciding to take or reject the investment. There are many risk factors but not all of them are important in a specific project. The authors of the paper, based on the analysis of data from the 30 completed (on the north-western area of Poland) construction projects (including: office buildings, production halls, teaching buildings, demolition work of buildings, etc.) not only identified the key variables, but also attempted to determine their significance due to the occurrence frequency of risk factors. For comparison, the authors summarized the planned risk, estimated at the stage before the tender, with the real risk in the financial terms, which occurred during the construction work execution (as a percentage of the contract value).
PL
W artykule przeanalizowano zagadnienie prawnej możliwości zmiany przedmiotu zamówienia w umowie o roboty budowlane. Autor opisuje kontraktowe mechanizmy zmiany zakresu robót w drodze polecenia zmiany, wydawanego przez inżyniera kontraktu lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
EN
The article analyses the legal issues related to variation of scope of works in construction contracts. The author discusses contractual mechanisms of change of scope of works via variation instruction, issued by an engineer or an employer's representative.
12
Content available remote Nowa ustawa konsumencka a zmiany w sprzedaży B2B – cz. I
PL
Niniejszy artykuł odnosi się do najważniejszych z punktu widzenia przedsiębiorców zmian dotyczących instytucji rękojmi. Ustawa modyfi kuje także umowę o dzieło, a w konsekwencji przepisy regulujące umowę o roboty budowlane (odpowiednie stosowanie). Uchylono artykuł odnoszący się do rękojmi za wady dzieła, a w zamian do odpowiedzialności za wady przepisy k.c. nakazują odpowiednie stosowanie przepisów o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiednie zastosowanie mają również przepisy o gwarancji, które zostaną omówione w drugiej części artykułu. Nowe przepisy weszły w życie 25.12.2014 roku i dotyczą towarów nabytych od tego dnia.
PL
Kodeks cywilny przewiduje instytucję rękojmi za wady fizyczne obiektu budowlanego. Na jej podstawie wykonawca odpowiada za wady fizyczne obiektu, który został wykonany niezgodnie z umową. Do umowy o roboty budowlane stosujemy odpowiednio przepisy o rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Art. 557 §2 k.c. przewiduje jednak wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Dzieje się tak w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest rzecz mająca powstać w przyszłości, a kupujący wiedział o wadzie w chwili jej wydania. Powstaje w związku z tym pytanie, czy wskazywana regulacja znajdzie zastosowanie również do umowy o roboty budowlane w przypadku, gdy inwestor, odbierając obiekt, wiedział o jego wadzie. Artykuł uwzględnia obszerną nowelizację przepisów regulujących tę materię, która weszła w życie 25 grudnia 2014 roku.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1711--1715, CD 1
PL
W referacie przedstawia się zagadnienie podziału i alokacji ryzyka w umowie o roboty budowlane. Omawia się również zagadnienie przeniesienia poprzez zapisy umowne stosowane przez zamawiających publicznych na wykonawcę ryzyka o różnym charakterze.
EN
The paper presents the problem of the distribution and the risk allocation in the contract for construction work. Also discuss the issue of the transfer by the contractual provisions used by public authorities for the contractor risk of various types.
15
Content available remote Zabezpieczenie ryzyka w umowach : dobre praktyki w procesie kontraktowania
PL
Na świecie coraz większe znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw nabiera strategia compliance, czyli mówiąc ogólnie – strategia wykrywania i minimalizowania możliwości powstania nieprawidłowości oraz zarządzanie ryzykiem. Jednym ze sposobów „bycia mądrym przed szkodą” jest przewidzenie i zabezpieczenie ryzyka w zawieranych umowach.
16
Content available remote Zejście wykonawcy z budowy : praktyczne aspekty
PL
W toku realizacji inwestycji budowlanych nierzadką sytuacją jest zaprzestanie przez wykonawcę realizacji robót oraz przekazanie terenu budowy inwestorowi, zwane potocznie zejściem wykonawcy z budowy. Skutki takiego zdarzenia są bardzo doniosłe, gdyż wykonawca, który zszedł z budowy najczęściej nie wraca już do wykonywania robót na tej budowie. Zawsze należy dokładnie rozważyć wszelkie możliwe konsekwencje takiej sytuacji – zarówno z punktu widzenia wykonawcy, jak i inwestora.
PL
Zapis kar umownych zamieszcza się w umowach najczęściej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umów o roboty budowlane. Ich istotą jest zabezpieczenie jednej ze stron na wypadek poniesienia szkody na skutek opóźnień lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Mają ponadto charakter mobilizujący stronę umowy do planowego i terminowego wywiązywania się z umowy.
EN
Contractual penalty is included in contracts for construction works more frequently in case of the failure to fulfill or the improper fulfillment of a contract. Its essence is to protect one of the contractors against damages resulting from delays or other unforeseen circumstances. It also mobilizes the contracting parties to meet their obligations on time.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.