Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spatial analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
This study used a spatial distribution analysis to identify the risky areas in the Çanakkale Strait – one of the narrowest waterways with high marine traffic – in terms of ship accidents. To accomplish this, a point density analysis, as part of the geographic information systems (GIS) methodology, was used to create accident density distributions and thematic maps. A total of 162 marine accidents in the Çanakkale Strait between 2007 and 2018 were taken into account. Detailed technical data of accidents were obtained from accident reports provided by the Turkish Maritime Search and Rescue Coordination Center (TMSRCC). The results showed that, among the 162 cases, bulk carriers have the highest accident rate, and most accidents at the Nara Turn were caused by engine failure. In addition, accidents due to navigational failure occurred in every region of the strait. Remarkably, factors directly and indirectly related to human error were still the determining factors in marine accidents. As a result, the risk of marine accidents was higher in the narrow portions of the waterway, and navigation was difficult, especially in areas such as the Nara Turn Point. In future research, it is recommended to consider a wider period of activities using different methods to provide more comprehensive results.
PL
Głównym celem niniejszej publikacji było zbadanie potencjału technologii GIS w zakresie analizy wybranych elementów zielonej i błękitnej infrastruktury. W ramach prac badawczych opracowano strukturę bazy danych przestrzennych, metodę jej zasilania oraz opracowano narzędzia analityczne do zastosowania w terenach miejskich o intensywnej zabudowie oraz podmiejskich o charakterze rolniczym. Obszarami badawczymi były: dzielnica Śródmieście w Łodzi oraz gmina Brwinów.W artykule zaprezentowano koncepcję bazy danych w modelu UML, a następnie proces jej realizacji z wykorzystaniem geobazy w oprogramowaniu ArcGIS, zasilając ją danymi z BDOT10k. Istotnym elementem eksperymentalnym było przeprowadzenie analiz przestrzennych dotyczących funkcji pełnionych przez zieloną i błękitną infrastrukturę oraz rozmieszczenia przestrzennego jej elementów, w celu usprawnienia oceny ZBI. W rozważaniach przedstawiono dobór kryteriów do oceny funkcji społecznych, rekreacyjnych, zdrowotnych, ekonomicznych, gospodarczych, a także zachowania bioróżnorodności. Narzędzia GIS wykorzystano do automatyzacji procesu analitycznego i zaimplementowano je w aplikacji ModelBuilder programu ArcMap.
EN
The main purpose of this research was to examine the possibilities of green and blue infrastructure analysis using GIS technology. As part of the research there were developed: the structure of universal spatial database, the method of supplying it with the new data and GIS analytical tools applicable in the urban areas characterized by high-density building development as well as in the suburban agricultural areas. As the research areas: Śródmieście district of Łódź city and Brwinów commune were used. The concept of above-mentioned database with the use of UML class diagram was presented and its implementation in the ArcGIS geodatabase, supplied with the BDOT10k (Polish Topographic Database) data was more thoroughly described. The vital experimental research part was conducting spatial analyses concerning the functions of green and blue infrastructure and spatial distribution of its elements in order to improve the evaluation of the whole infrastructure. The choice of criteria used to evaluate social, recreational, healthcare, economical and economic functions as well as biodiversity conservation were presented. GIS tools were used for analytical process automation and implemented in ArcGIS ModelBuilder application.
PL
W języku polskim wstępuje wiele synonimów określających „złe duchy”, które w języku potocznym i wielu przypowieściach straszą pod różnymi postaciami. Są wśród nich między innymi: diabeł, czart, strzyga, wampir czy wilkołak. Interesujące może być poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Gdzie występują takie nazwy w Polsce? Jakie obiekty geograficzne wskazują? Czy można zauważyć prawidłowości występowania nazw w stosunku do takich klas obiektów jak: miejscowość, obiekt ukształtowania terenu, płynący obiekt wodny, stojący obiekt wodny, inny obiekt fizjograficzny a także ich podklas. Czy istnieje regionalizacja tych nazw w Polsce ? Źródłem informacji o toponimach mogą być mapy i plany analogowe a także współczesne bazy danych i informacje, które można uzyskać na różnego typu portalach internetowych. Do poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania wykorzystano bazę danych pozyskaną z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, którą z wykorzystaniem języka SQL przeszukano pod kątem nazw zawierających wyrazy będące synonimami „złego ducha”. W wyniku badań zostały opracowane mapy: rozmieszczenia toponimów określających „złe duchy” w Polsce oraz mapy gęstości z podziałem na klasy obiektów takie jak: obiekty ukształtowania terenu, inne obiekty fizjograficzne, obiekty wodne i nazwy miejscowości. Wizualizacja przestrzenna danych i analiza statystyczna pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi na postawione na wstępie pytania.
EN
In Polish, there are many synonyms describing “evil spirits”, which in common language and many parables are haunting in various forms. They include such names as: diabeł, czart, strzyga, wampir or wilkołak. It may be interesting to look for answers to questions: Where do such names exist in Poland? What geographical objects do they describe? Is it possible to notice any regularity in the occurrence of names in relation to such classes of objects as: town, terrain, flowing water, standing water, other physiographic objects and their subclasses? Is there a regionalisation of these names in Poland? Toponyms can be obtained from maps and analogue plans, as well as from contemporary databases and information available on various types of web portals. In order to find answers to the these questions, a database obtained from the State Register of Geographical Names was used, which was searched using SQL language for names containing words that are synonymous with “evil spirit”. As a result of the research, maps were prepared for: the distribution of toponyms defining “evil spirits” in Poland, as well as density maps with division into classes of objects such as: terrain, other physiographic objects, water objects and place names. Spatial visualisation of data and statistical analysis made it possible to obtain answers to the initial questions.
EN
The fractured groundwater aquifers, predominantly found in South Africa, show varying groundwater chemical characteristics in various locations. The hydrochemistry of groundwater is affected by the weathering of rock formations in contact and anthropogenic activities. Determination of groundwater chemistry is important for aquifer protection and overall groundwater management. A hydrochemical analysis is a useful tool for identification of water types, chemical composition, its suitability for specified purposes, and an important requirement for water use licensing applications. The hydrochemical data of groundwater from 79 boreholes near Leliefontein, Kamiesberg local municipality of South Africa, were analysed, using integrated statistical, geostatistics and spatial interpolation methods. The result shows Na+ and Cl− to be the abundant cation and anion. The mean concentration of Na at Leliefontein was 267.39 mg/l, and that of Cl was 574.81 mg/l. The ionic concentrations in groundwater was in sequence of Cl− > Na+ > HCO3− > SO42− > Ca2+ > Mg2+ > NO3− > Si > K+ > F-. The analysis indicated that the cation exchanges in groundwater are influenced by limited silicate weathering, with calcite and dolomite dissolution. Geostatistical and spatial analysis interpolation for the major cation (Na) and major anion (Cl), Sodium Adsorption Ratio (SAR), Electrical Conductivity (EC) and Water Quality Index (WQI) was performed using Inverse Distance Weighing method. The hydrochemical data for the Leliefontein groundwater were analysed to classify water for domestic use (drinking) and agriculture (irrigation) purposes, based on the recommended guidelines of the South African National Standard (SANS). The study area was characterised by high salinity of three water types, viz, Na-Cl seawater type, Ca-Cl reverse ion-exchange water type, and Na-HCO3 base ion-exchange water types. About 70–80% of the boreholes in Leliefontein met the requirement for irrigation application for Sodium Adsorption Ratio (SAR) and salinity hazard analysis, while the groundwater generally required further treatment before domestic use.
5
Content available Ecological Considerations in Real Estate Valuation
EN
This paper discusses the use of quantitative cartographic methods in the analysis of the undeveloped land properties located in the territory of the municipality of Zakopane. The municipality of Zakopane is a territory with specific ecological, climatic, natural and environmental characteristics. Approximately 60% of the county is covered by the Tatrzański National Park. It comprises many ecological landscape features such as parks, green spaces, and vantage points. The presence of these features increases the value of the property, but at the same time in many cases it creates barriers to the property management arising from the environmental protection. This area is frequently visited by tourists. The market analysis is the first stage of the real estate valuation process. It aims at the identification of the factors influencing the value of real property. The market analysis consists in determining the characteristics of the area where the real property is located and finding the features that have a significant influence on the value of the property. The results of market analysis, the availability and the amount of data may affect the selection of a valuation method. These data refer to the sale and purchase transactions of undeveloped land properties between January 2011 and December 2015. Quantitative cartographic methods were applied in order to demonstrate the importance of the reliable selection of representative real properties and its impact on the acquisition of the information about the real estate market under examination. These methods were also used to investigate the spatial distribution of the transactions and the unit prices of undeveloped land properties. The cartographic analysis was conducted using the ArcGIS software and maps available on the Tatrzański Municipal Geoportal.
EN
The article presents the results of a study on spatial distribution of water runoff in the Pripyat basin rivers in Ukraine. The authors analysed long-term observational data from 28 hydrological stations in the territory of Ukraine and 30 stations outside its borders. The data obtained from these stations comprised a period from the beginning of their operation up to and including 2017. The authors employed GIS technology to automate the process, and made use of different types of interpolation to ensure more accurate calculations. The study resulted in the creation of an updated modern map of water runoff for the territory of the Pripyat basin rivers in Ukraine, with isolines every 0.2 l·s-1·km-2. This can be used to determine the values of specific water runoff rates for rivers not subject to constant observations, in particular with regard to rivers featuring small water catchment for more convenient and faster use.
EN
The geographic information system (GIS) has become a very popular and useful tool to aggregate and process spatial data. In this paper, the implementation of data obtained during survey seasons at the El Fuerte de Samaipata (Bolivia) archaeological site and results of data analysis on the GIS platform are presented. In addition to the thematic layers, a description of the sectors and archaeological relics was added to the whole system. The implemented layers are related to orthoimages created from terrestrial laser scanning (TLS) and from close range photogrammetry (in visual, spectral, and infrared light), raw photos of petroglyphs, a highly detailed vector plan of the site, conservation risk maps, new spatial divisions, description layers, and a digital terrain model (DTM) based on the results of TLS. Such a system, with an implemented DTM, allows rainwater runoff and its impact on the archaeological site to be analysed. Thus, the paper presents a study on some hydrological conditions of the Samaipata rock. It is part of the larger research project “Architectural examination and complex documentation of Samaipata (El Fuerte de Samaipata/Bolivia) site from the World Heritage List”. The results of this study are considered mainly from the point of view of conservation recommendations and strategies. Same aspects, however, may influence future studies on the chronology and cultural affiliation of the Samaipata rock carvings.
PL
System informacji geograficznej (GIS) stał się bardzo popularnym i użytecznym narzędziem do agregowania i przetwarzania danych przestrzennych. W niniejszym artykule przedstawiono implementację danych uzyskanych podczas sezonów badań na stanowisku archeologicznym El Fuerte de Samaipata (Boliwia) oraz wyniki analizy danych na platformie GIS. Oprócz warstw tematycznych do całego systemu dodano opis sektorów i zabytków archeologicznych. Zaimplementowane warstwy są powiązane z ortoobrazami utworzonymi z naziemnego skanowania laserowego (TLS), fotogrametrii bliskiego zasięgu (w świetle wizualnym, spektralnym i podczerwonym), surowych zdjęć petroglifów, bardzo szczegółowego planu wektorowego, map ryzyka, nowego podziału przestrzennego stanowiska, warstw opisowych oraz cyfrowego model terenu (DTM) opartego na wynikach TLS. Taki system przetwarzania danych z wdrożonym DTM pozwala na analizę spływu wody deszczowej i jej oddziaływania na stanowisko archeologiczne. W związku z tym w artykule przedstawiono badania niektórych warunków hydrologicznych skały Samaipata. Badania są częścią większego projektu „Badania architektoniczne i kompleksowa dokumentacja stanowiska Samaipata (Fuerte de Samaipata/Boliwia) z Listy Światowego Dziedzictwa”. Wyniki tych prac rozpatrywane są głównie z punktu widzenia zaleceń i strategii ochrony skały. Te same aspekty mogą jednak wpłynąć na przyszłe badania dotyczące chronologii i przynależności kulturowej rzeźb skalnych Samaipata.
EN
The paper presents the quick look on the possible consequences associated with the spatial data manipulations in air emission inventories. The study area is the Upper Silesian Metropolitan Area, located in the southern part of Poland, where the substantial part of dwellers is supplied with the heat from the district heating system. Is shown that skipping some spatial information, or use of incomplete/obsolete data sets can make the uncertainties of the CO2 emission inventory from the residential sector almost ten times bigger in particular areas. Uncertainties tend to increase along with the number of spatial transformations.
PL
Przedmiotem artykułu jest krótkie przeanalizowanie konsekwencji błędów wynikających z przekształceń niekompletnych (nieaktualnych) danych przestrzennych. Obszarem badawczym jest część Konurbacji Górnośląskiej, której znaczny odsetek mieszkańców jest zaopatrywany w ciepło sieciowe. Wykazano, że pominięcie części informacji przestrzennej albo wykorzystanie niekompletnych danych przestrzennych może prawie dziesięciokrotnie zwiększyć niepewność oszacowania emisji CO2 w wybranych częściach obszaru badawczego.
PL
Celem badań było przedstawienie przestrzennej potencjalnej lokalizacji farm fotowoltaicznych dla gminy Torzym, zlokalizowanej w zachodniej, najbardziej nasłonecznionej części Polski. Bazując na dostępnej literaturze określono kryteria środowiskowe i ekonomiczne warunkujące lokalizację farm solarnych oraz ich wartości brzegowe. Analiza AHP pozwoliła na ustalenie, że najistotniejszymi czynnikami lokalizacyjnymi na badanym terenie było ukształtowanie terenu, a mianowicie nasłonecznie i ekspozycja. Użytkowanie ziemi, w szczególności bardzo duże zalesienie oraz obecność terenów chronionych spowodowały, że prawie 90% powierzchni gminy musiała zostać wyłączona z działań inwestycyjnych. Ostatecznie przyjęte kryteria pozwoliły na wyznaczenie 111 obszarów większych od 2 ha, których łączna powierzchnia stanowi zaledwie 1,6% obszaru gminy.
EN
The article presents the method and results of multi-criteria spatial analysis of the potential location of photovoltaic farms for the Torzym commune, located in the western part of the country, sunniest part of Poland. Based on the available literature, environmental and economic criteria determining the location of solar farms and their boundary values were determined. AHP analysis allowed to determine that the most important location factors, in the study area, were the terrain topography, namely sun exposure and slope. Land use, in particular 62% of forest cover and legally protected areas triggered that almost 90% of the commune's area was excluded from investment activities. Finally, the adopted criteria allowed the designation of 111 areas larger than 2 ha, whose total area is only 1.6% of the Torzym commune.
EN
The analysis covered the city bike rental system in Lublin and the development of the so-called Lublin City Bike (LRM) network. The LRM network was chosen due to its dynamic development, because Lublin has the most city bikes per capita in Poland. LRM was launched in June 2014. Since then, the Lublin City Bike consists of 951 bikes located in 97 rental stations in Lublin and Świdnik. The purpose of the present work is to analyse the development of city bike docking stations in Lublin against the background of economic and spatial conditions of the city. The analyses were performed using GIS software. The greatest interest in LRM was recorded in the central part of the city. It has been shown that the development of cycling infrastructure does not have a significant impact on the spatial coverage of Lublin City Bike. Developments planned until 2022 will also not significantly affect the extension of LRM coverage, as they are focused on increasing the density of stations. Furthermore, the location of the LRM stations is not related to the population density in individual city districts.
PL
Analizą objęto system wypożyczania rowerów miejskich w Lublinie oraz rozwój sieci tzw. Lubelskiego Roweru Miejskiego (LRM). Sieć LRM wybrano z uwagi na jej dynamiczny rozwój bowiem w Lublinie przypada najwięcej rowerów miejskich na mieszkańca w Polsce. LRM uruchomiono w czerwcu 2014 r. Od tamtej pory Lubelski Rower Miejski to 951 rowerów zlokalizowanych w 97 stacjach wypożyczeń w Lublinie i Świdniku. Celem pracy jest analiza rozwoju stacji roweru miejskiego w Lublinie na tle uwarunkowań gospodarczych i przestrzennych miasta. Analizy wykonano przy pomocy oprogramowania GIS. Największe zainteresowanie LRM odnotowano w centralnej części miasta. Wykazano, że rozbudowa infrastruktury rowerowej nie ma znaczącego wpływu na zasięg przestrzenny Lubelskiego Roweru Miejskiego. Inwestycje zaplanowane do 2022 r. także nie wpłyną znacząco na powiększenie się zasięgu LRM, ponieważ są skoncentrowane na wzroście zagęszczenia stacji. Ponadto położenie stacji LRM nie jest związane z gęstością zaludnienia w poszczególnych dzielnicach miasta.
EN
Entry in the register of objects of cultural heritage (Polish: rejestr zabytków) is one of the statutory forms of legal protection of monuments in Poland. The registers of objects of cultural heritage are maintained by territorially competent voivodeship conservators of monuments. Voivodeship registers of objects of cultural heritage contain approx. 76,000 entries related to non-movable monuments that are differentiated by type. These objects can be cultural landscapes, urban and rural systems, construction units, works of architecture and construction, defensive structures, monuments of technology, cemeteries, parks, gardens, and other forms of designed greenery as well as places that commemorate historical events or the activities of outstanding figures on institutions. In this paper, research was conducted on the possibilities of using GIS tools in analyses regarding the spatial distribution of historical monuments in Poland. Data from the National Heritage Board of Poland (Polish: Narodowy Instytut Dziedzictwa) obtained from the dane.gov.pl website was analyzed. Maps showing the density of non-movable monuments specifying their types and locations were created. Warmian-Masurian Voivodeship was an area of detailed research. The generated maps can be used for creating and updating the national spatial development concept (Polish: koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju) as well as voivodeship spatial management plans.
PL
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków w Polsce. Rejestry zabytków są prowadzone przez właściwych terytorialnie wojewódzkich konserwatorów zabytków. W wojewódzkich rejestrach zabytków obecne znajduje się ok. 76 tys. wpisów dotyczących zabytków nieruchomych, zróżnicowanych pod względem rodzajowym. Obiekty te mogą być: krajobrazami kulturowymi, układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa, dziełami budownictwa obronnego, obiektami techniki, cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, a także miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań możliwości wykorzystania technologii GIS w analizach dotyczących przestrzennego rozkładu obiektów zabytkowych w Polsce. Przeanalizowano dane pochodzące z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, które pozyskano z serwisu internetowego dane.gov.pl. Uzyskano w ten sposób mapy ukazujące zagęszczenie zabytków nieruchomych, z wyszczególnieniem różnych ich typów i lokalizacji. Obszarem szczegółowych badań było województwo warmińsko-mazurskie. Wygenerowane mapy mogą być wykorzystywane przy tworzeniu i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, a także wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego.
12
Content available remote Multi-criteria analysis on spatial data of the landscape
EN
The method presented in this paper allows the visualization of spatial relations that could not be obtainedusing existing methods. Depending on the component maps that represent the analysis criteria, it ispossible to indicate certain ways to develop good or bad areas. These maps may contain visibility dataas well as other types of spatial impact. Thanks to this, spatial decision criteria can be broad and multi-branch.
EN
This paper presents a GIS based method of indicating flood extent in a mountainous river basin. Only main river with the valley is object of this analysis. The approach used in this work combines analysis of digital elevation model (DEM) obtained from LIDAR data with presence of alluvial soils and quaternary formations. In addition, in this article an attempt of calculating flood wave height for delineated floodplain is presented. The results are compared with floodplains derived from one of the products of country-scale project „IT system for protection against extraordinary hazards” (ISOK) which are flood hazard maps and with the extent of The Great Flood of 1997. Indication of the area flooded during Poland’s Great Flood in July 1997 is based on the hydrological data from Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute (IMGW – PIB).
PL
Wybór miejsca dla inwestycji tak dużej powierzchniowo jak Centralny Port Komunikacyjny, dla którego potrzeba na lotnisko 3000 ha, strefę ograniczonego użytkowania 6000 ha i strefę ekspansji 32 000 ha, powinien być poprzedzony analizami przestrzennymi. Powinny być uwzględnione 3 grupy czynników: funkcjonalno-transportowe, społeczno-gospodarcze i przyrodnicze. O wyborze lokalizacji „Stanisławów” zadecydowała pierwsza grupa czynników. Artykuł przybliża historię decyzji o budowie CPK, wyniki niektórych ekspertyz oraz uzasadnienie Rządu RP dla lokalizacji w Stanisławowie. Autorzy wykonali uproszczone analizy przestrzenne uwzględniające: czas dojazdu do lotniska, zabudowę mieszkaniową, rzeźbę terenu i hydrografię, gleby, obszary chronione. Analizy wykazały, że z punktu widzenia funkcji transportowych lokalizacja w Stanisławowie jest bardzo dobra, ale z punktu widzenia warunków przyrodniczych ma wiele ograniczeń. Ich usunięcie lub złagodzenie będzie wymagało dodatkowych kosztów przy budowie i eksploatacji lotniska.
EN
The choice of location of the investment as large as the Central Airport for Poland which needs 3000 ha for terminals and the airport, 6000 ha for the limited use zone, and 32 000 ha for an expansion zone, should be preceded by spatial analyses. Three groups of factors: functional-transport, socio-economic and environmental ones should be considered. The first group of factors determined the choice of the location of „Stanisławów”. The paper introduces the history of the decision to build the CPK, the results of some expert opinions and the justification of the Polish Government for the location in Stanisławów. The authors made simplified spatial analyses taking into account the time accessibility of the airport, housing development, land relief and hydrography, as well as soils and protected areas. The analyses showed that from the perspective of transport functions, the location in Stanisławów is very good, but from the perspective of environmental (natural) conditions it has many limitations. Their elimination or mitigation will require additional costs of the construction and operation of the airport.
EN
The paper presents an analysis of the influence of multiannual coal exploitation on the church situated in Bytom–Miechowice. The objects has been monitored for many years by classic measurement methods as well as by the laser scanner. The measurements performed in 2015 allowed for a comprehensive analysis of the geometrical state of the construction. Laser scanning method enabled creating a model of the current state of the building and comparing with theoretical dimensions and dependents. The article focuses on the specific of conducting spatial analysis, which must take into account not only geometry of the construction, but also the kinematics of terrain deformations as well.
EN
The most important feature of a GIS is its ability to perform spatial analysis, ie to process spatial (geographical) data in order to obtain information (reports) regarding the studied area. Through this feature of spatial analysis the GIS software differs to other software, such as CAD. The spatial analysis is the process of modeling, examination and interpretation of model results. Following the spatial analysis it can be extracted or created new information about a set of geographic data. This paper aims to treat two methods of raster spatial analysis, namely the raster spatial analysis and map algebra functions and the spatial analysis based on some statistical analysis: local, neighborhood, regional and global.
PL
Najważniejszą cechą GIS jest jego zdolność do wykonywania analiz przestrzennych, tj. do przetwarzania danych przestrzennych (geograficznych) w celu uzyskania informacji (raportów) dotyczących badanego obszaru. Dzięki funkcji analizy przestrzennej oprogramowanie GIS różni się od innych oprogramowań takich jak CAD. Analiza przestrzenna jest procesem modelowania, badania i interpretacji wyników modelu. Dzięki analizie przestrzennej można wyodrębnić lub utworzyć nową informację o zbiorze danych geograficznych. Artykuł ma na celu przedstawienie dwóch metod analizy przestrzennej rastrowej, a mianowicie przestrzennej analizy rastrowej i funkcji algebry mapy oraz analizy przestrzenne na podstawie analizy statystycznej: lokalne, sąsiedzkie, regionalne i globalne.
PL
Bezpieczeństwo dostaw wody o wymaganej jakości wymaga nie tylko weryfikowania zaistniałych zdarzeń mających związek z utratą bezpieczeństwa dostaw wody w systemie zaopatrzenia, ale przede wszystkim wymaga podejmowania działań w celu zapobiegania ich wystąpieniu. Współczesny poziom rozwoju metod analitycznych i teorii bezpieczeństwa pozwala na opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania ryzykiem w celu dostarczania w każdym momencie wody bezpiecznej dla zdrowia konsumentów. Niezbędnym uwarunkowaniem realizacji tego procesu jest niezawodne funkcjonowanie systemu zaopatrzania w wodę, gwarantowane między innymi bezawaryjną pracą sieci wodociągowej. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy awaryjności sieci wodociągowej, eksploatowanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach. Na podstawie wyznaczonych wskaźników intensywności uszkodzeń (globalnego oraz zintegrowanego) dokonano oceny stanu technicznego i awaryjności sieci wodociągowych w wydzielonych siedmiu obszarach funkcjonowania Oddziałów Sieci Magistralnej na przestrzeni lat 2016-2017.
EN
Safety of water supply with required quality is not only about verifying occurrences related to loss of safety of water in supply system which has already happened but above all taking actions to prevent them. The contemporary level of development of analytical methods and safety theory allows to create an innovative risk management system aiming providing safe water for consumers health in every moment. The necessary condition of realization this process is the reliable functioning of water supply system, guaranteed, among others, by work without failure of the pipe network. This article presents the results of failure analysis of the pipe network of waterworks system managed by Silesian Waterworks PLC (Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.). Based on the defined failure intensity indicators (global and integrated) the technical condition and waterworks failure rate was assessed in seven separated areas of operation (OSM) in the 2016-2017.
PL
W niniejszej pracy zaproponowano metodykę wyznaczania obszarów wrażliwych na utratę bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody mogącego być pochodną zmniejszenie stężenie dezynfektanta w wodzie transportowanej do konsumenta oraz jej wieku. W modelu badawczym wykorzystano zarówno dane z modelowania zachowania systemu w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, jak i dane operacyjne pochodzące z baz danych systemu GIS, systemów SCADA, TelWin umożliwiającego rejestrację stężenia chloru wolnego, wartości przepływu w podsystemie dystrybucji wody.
EN
This paper presents a new developed methodology for determining areas sensitive to the loss of microbiological safety of water. Deterioration of microbiological quality can be an effect of reducing the disinfectant concentration in water delivered to the consumer as well as water age. The research model uses both data obtained as a results of simulation in the EPANET program of various operational states of the water supply system exploitation, and operational data from GIS, SCADA and TelWin system databases, allowing registration of free chlorine concentration, flow values in the water distribution subsystem.
EN
The paper presents the results of numerical calculations of the stability and deformation process of several idealized slopes performed by the elasto-plastic finite difference method, using the commercial codes FLAC3D and FLAC2D. The results of 3D analysis of these slopes are compared with those obtained by the 2D method. The behaviour of slopes of different shapes and inclinations was analyzed. The calculations were carried out for flat, concave and convex slopes inclined at 30°, 45° and 60°, taking into account the influence of the lateral constraints of the slope. Two variants of the medium were analysed, i.e. the mass with no friction and with no cohesion. A comparison of 3D calculation results with those obtained by the 2D limit equilibrium analysis indicates that the 3D approach produces almost always higher safety factors than does the 2D method.
PL
Proces ewakuacji rozumiany jako działanie zmierzające do zbiorowej ochrony ludności, mające na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, powinien być przeprowadzony w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo ewakuowanych. Ważnym aspektem zapewnienia tego bezpieczeństwa jest określenie i analiza cech przestrzennych mających wpływ na proces bezpiecznej ewakuacji, tak aby ścieżki oraz obszary tej ewakuacji były zaprojektowane optymalnie (minimalizując ryzyko zagrożenia utraty zdrowia lub życia). Celem badań jest analiza geoinformacyjna przeprowadzona na potrzeby wsparcia procesu bezpiecznej ewakuacji plenerowych imprez masowych, na wybranym obszarze testowym, oraz opracowanie na jej podstawie modelowego schematu przeprowadzenia analizy geoinformacyjnej procesu bezpiecznej ewakuacji plenerowych imprez masowych w podejściu uniwersalnym. Autorzy określili, które elementy przestrzeni (cechy przestrzeni) należy ziwentaryzować, jako cechy mające wpływ na przebieg procesu ewakuacji. Zaproponowane zostały techniki modelowania danych przestrzennych, aby uzyskać wiarygodną informację przestrzenną. Na przykładzie autorzy dokonali analizy geoinformacyjnej na potrzeby wsparcia procesu bezpiecznej ewakuacji plenerowej imprezy masowej, wykorzystując narzędzia GIS. Opracowany został model konceptualny analizy geoinformacyjnej na cele bezpiecznej ewakuacji plenerowych imprez masowych.
EN
The process of evacuation, interpreted as collective operations aiming at protecting human health and life, as well as animals and property should be performed in a way which ensures the possible maximum safety of evacuated individuals. An important aspect of ensuring the safety is related to identification and analysis of spatial characteristics which may affect the process of safe evacuation; paths and areas of evacuation should be optimally configured and the risk to loose life or health should be minimised. The basic objective of research works was to perform geospatial analysis for the needs of supporting the safe evacuation from open-air mass events, for the selected test site, as well as to develop a universal model process of geospatial analyses, concerning safe evacuation of the public. The authors determined which spatial features should be inventoried, as they may affect the evacuation process. In order to acquire reliable spatial information the authors proposed techniques of spatial data modelling. Using GIS tools they performed geospatial analysis to support the process of safe evacuation from an open-air event, for the selected test site. A conceptual model of geoinformation analysis to support the process of safe evacuation at open-air mass events has been developed.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.