Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wierzba
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Historia wierzbowych konstrukcji jest mocno zakorzeniona w kulturze i krajobrazie, bowiem w przeszłości pędy pozyskane z ogławianych drzew wykorzystywało się jako materiał do zakładania żywopłotów, trejaży, jako faszynę do umacniania brzegów cieków wodnych.
EN
Salix gordejevii (Salicaceae) is a climax and dominant sand-fixing shrub species native to the northern China. We assessed S. gordejevii population genetic variation in different environmental gradients in Horqin Sandy Land, Northern China using inter-simple sequence repeat (ISSR) markers, and investigated the possible existence of relationships between genetic diversity and environmental gradients. The results showed that S. gordejevii populations in general have high genetic diversity. An analysis of molecular variation (AMOVA) revealed relatively high levels (> 89.91%) of within-population genetic variation. Based on cluster analysis, the 12 studied S. gordejevii populations can be clustered into three clades. Genetic diversity and differentiation of S. gordejevii populations are affected from different environmental gradients. Genetic diversity of all populations was affected by habitat environment change, and was well-correlated with the humidity gradients. These results have important implications for restoration and management of degraded ecosystems in arid and semi-arid areas.
EN
Greenhouse gas control it is key aspect for climate protection. The positioning of corporations concerning greenhouse gas emissions (GHG) has changed profoundly in the past two decades. As climate regulation became inevitable, companies started adopting more proactive strategies. One of the effective methods for greenhouse gas emission calculation is based on life cycle analysis. A carbon footprint is defined as the sum of greenhouse gas (GHG) emissions caused by an organization, event, or product and is expressed in terms of CO2 equivalents (CO2-e). Our investigations were devoted to greenhouse emission assessment during life cycle of willow wood production from short rotation coppice plantations. In accordance with results about 48% of carbon dioxide gas from all life cycle of willow was emitted during wood harvesting and transportation to energy plants. It is necessary to optimize the logistic scheme of willow wood harvesting and transportation for decreasing of greenhouse gas emission. The substitutions of fossil fuel by willow wood enable to save 11733 ton CO2-e from 30 hectares of willow plantation. The carbon tax for instance in Australia starting at AU$ 23 a ton of Carbon Dioxide equivalent (tCO2e). Thus, the substitute of fossil fuel by willow wood may have profit as for regional so and for local level of production.
PL
Celem pracy była ocena niektórych zmian w jakości gleby lekkiej w warstwie 0-90 cm, pod uprawą wierzby wiciowej (Salix viminalis) w 4-letnim cyklu, na skutek zastosowania nawożenia kompostem z osadów komunalnych i nawożenia mineralnego. Doświadczenie realizowano w latach 2006-2009 na polu doświadczalnym Politechniki Koszalińskiej w Kościernicy, gmina Polanów (16°24´N i 54°8´E). Doświadczenie założono na glebie lekkiej klasy IVb – V, kompleksu żytniego dobrego, o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego do głębokości 100 cm oraz gliny lekkiej poniżej 100 cm. Czynnikami doświadczenia były: nawożenie (I) – (a) obiekty bez nawożenia, (b) nawożone kompostem z osadów komunalnych (10 t·ha-1 s. m.), (c) nawożone kompostem z osadów komunalnych (10 t·ha-1 s. m.) i azotem mineralnym w ilości 90 kg N·ha-1 oraz (d) nawożone kompostem z osadów komunalnych (10 t·ha-1 s. m.) i azotem mineralnym w ilości 180 kg N·ha-1 oraz klony wierzby wiciowej (II) – 1047, 1054, 1023, 1013, 1052, 1047D, 1056, 1033 i 1018. Kompost charakteryzował się: pHKCl – 6,63, zawartość suchej masy – 68,42%, a zawartość w suchej masie wyniosła: materii organicznej – 39,06%, N – 1,75%, P – 1,60%, K – 0,112%, Ca – 3,426% i Mg – 0,325%. Kompost zastosowano wiosną 2006 roku, a nawóz azotowy wysiewano corocznie przed ruszeniem wegetacji wierzby w latach 2006-2009. Poletko miało powierzchnię 34,5 m2, na którym wysadzono 120 zrzezów (34782 sztuk· ha-1). Corocznie po zakończeniu wegetacji wierzby pobierano z każdego poletka próby gleby z trzech głębokości: 0-30 cm, 31-60 cm i 61-90 cm. Analiza gleby po zakończeniu wegetacji wierzby po pierwszym (2006 r.), po drugim (2007 r.), po trzecim (2008 r.) oraz po czwartym roku (2009) obejmowała ocenę na zawartość: suchej masy, próchnicy i węgla organicznego, azotu ogólnego, amonowego, azotanowego i mineralnego oraz odczynu gleby. Badania wykazały, w miarę upływu lat odstania pędów wierzby malała zawartość w glebie azotu ogólnego, azotanowego i mineralnego, a wzrastała zawartość azotu amonowego, węgla organicznego i próchnicy. Nawożenie wierzby kompostem z osadów komunalnych zwiększało zawartość w glebie próchnicy i węgla organicznego oraz podnosiło odczyn gleby, a nie wpływało na zawartość mineralnych form azotu. Stosowanie mineralnego nawożenia azotowego uprawy wierzby energetycznej podnosiło w glebie zawartość azotanów i azotu mineralnego, obniżało odczyn gleby, a nie wpływało na zawartość próchnicy, węgla organicznego, azotu ogólnego i amonowego.
EN
The aim of the study was to evaluate selected changes of the quality of light soil in a layer of 0-90 cm, under cultivation of willow coppice (Salix viminalis) in the 4-year cycle, due to fertilization with compost from municipal sewage sludge and mineral fertilizers. The experiment was carried out in 2006-2009 on the experimental field of Koszalin University of Technology in Kościernica, Polanów municipality (16°24'N and 54°8'E). The experiment was established on light soil of class IVb-V, of good rye complex, and granulometric composition of light loamy sand to a depth of 100 cm and light loam below 100 cm. The experiment factors were: fertilization (I) – (a) objects without fertilization, (b) fertilized with compost from municipal sewage sludge (10 t·ha-1 d.m.), (c) fertilized with compost from municipal sewage sludge (10 t·ha-1 d.m.) and mineral nitrogen in the amount of 90 kg N· ha-1, and (d) fertilized with compost from municipal sewage sludge (10 t· ha-1 d.m.) and mineral nitrogen in the amount of 180 kg N·ha-1 and clones of willow (II) – 1047, 1054, 1023, 1013, 1052, 1047D, 1056, 1033 and 1018. Compost characterized by: pHKCl – 6.63, dry mass content – 68.42%, and content in dry mass was as follows: organic matter – 39.06%, N – 1.75%, P – 1.60%, K – 0.112%, Ca – 3,426% and Mg – 0.325%. Compost was applied in the spring of 2006, and nitrogen fertilizer was applied each year before start of vegetation of willow in the years 2006-2009. The field area was 34.5 m 2, it was planted 120 cuttings (34782) pieces·ha-1. Each year, after vegetation period of willow soil samples were taken from each plot from three depths: 0-30 cm, 31-60 cm, 61-90 cm. Analysis of soil after first (2006), second (2007), third (2008) and fourth year (2009) the willow vegetation periods included assessment of the content of dry matter, humus and organic carbon, total, ammonium, nitrate and mineral nitrogen and soil pH. Studies show that during years of shoots regrowth of willow content of total, nitrate and mineral nitrogen decreased in soil and content of ammonium nitrogen, organic carbon and humus increased. Fertilization of willow with compost from municipal sewage sludge caused increase of the content of humus and organic carbon in soil and raised soil pH. It did not affect the content of mineral nitrogen forms. Fertilization of willow with mineral nitrogen caused increase of nitrate and mineral nitrogen content in the soil, and decrease of soil pH, and did not affect the content of humus, organic carbon, total and ammonium nitrogen.
EN
The Salix variegata Franch. seedlings planted in the Three Gorges Reservoir (TGR) water level fluctuation zone (WLFZ) could survive after experiencing several seasons of winter submergence. We investigated the recovery mechanisms of S. variegata seedlings planted at the elevation of 168 m and 172 m in the TGR WLFZ after winter submergence. The results indicated that winter submergence caused some impacts on S. variegata seedlings with increases of hydrogen peroxide (H2O2), superoxide anions radical (O2-.), and malondialdehyde (MDA) levels, and decreases of antioxidant enzymatic systems during recovery stage after winter submergence. However, further analyses of relative water content (RWC), pigment content, proline content, carbohydrate content and several other antioxidant enzymatic activities (catalase (CAT), guaiacol peroxidase (G-POD), and glutathione peroxidase (GSH-POD)) showed that S. variegata seedlings were well recovered after winter submergence. These results indicate that S. variegata possesses strong winter submergence tolerance and adaptation to the specific hydrological environment in the TGR WLFZ. Therefore, S. variegata should be popularized as native tree species during the revegetation in the TGR WLFZ.
PL
Celem pracy była ocena plonowania 10 odmian i klonów wierzby w drugiej 4-letniej rotacji uprawianych na glebie lekkiej w warunkach gospodarki wodnej opadoworetencyjnej przy zróżnicowanym zagęszczeniu zrzezów podczas sadzenia (15020, 22134 i 33200 szt.·ha-1). Doświadczenie składało się z okresu przygotowawczego (2007 rok) oraz dwóch 4-letnich okresów odrastania pędów (2008-2011 i 2012- 2015). W ramach gęstości sadzenia rozlosowano siedem odmian (Start, Sprint, Turbo, Ekotur, Olof, Jorr i Tordis) oraz trzy klony wierzby wiciowej (1047, 1054 i 1047D). W drugiej 4-letniej rotacji wpływ gęstości sadzenia w odniesieniu do efektu przeciętnego oraz interakcji gęstości sadzenia z częstotliwością koszenia oraz z odmianami na plon świeżej i suchej masy pędów oraz na zawartość suchej masy w pędach był nieistotny. Odmiany wierzby różniły się plennością. Najwyższe plony uzyskano przy uprawie odmian Ekotur i Tordis (przeciętnie 15,60 Mg·ha-1·rok-1 s.m., niższe – przy odmianie Olof (5,63 Mg·ha-1·rok-1 s.m.), bardzo niskie – u odmian i klonów: 1047, 1054, 1047D, Sprint, Turbo i Jorr (przeciętnie 2,49 Mg·ha-1·rok-1 s.m.), a najniższe - u odmiany Start (0,38 Mg·ha-1·rok-1 s.m.). Dwukrotne koszenie w pierwszej 4-letniej rotacji zmniejszyło plon suchej masy pędów w drugiej 4-letniej rotacji przeciętnie 2,7-krotnie u 10 genotypów, a u odmiany Ekotur 2-krotnie.
EN
The aim of the study was to evaluate the yield of 10 varieties and clones of willow in the second 4-year rotation, cultivated on light soil under rainfall water-retention conditions, at various density of cuttings planting (15,020, 22,134 and 33,200 pieces per hectare). The experiment consisted of a preparatory period (year 2007) and two 4-year periods of shoots regrowth (2008-2011 and 2012-2015). Seven varieties (Start, Sprint, Turbo, Ekotur, Olof, Jorr and Tordis) and three clones (1047, 1054 and 1047D) were drawn within densities of planting. During the second 4-year rotation impact of planting density with respect to the average effect and to the interaction of density of planting with the cutting frequency and varieties on the yield of fresh and dry mass of shoots and the content of dry matter in the shoots was insignificant. Willow varieties differed in fertility. The highest yields were obtained during cultivation of Ekotur and Tordis varities (on average 15.60 Mg·ha-1·yr-1 of dry matter), lower for Olof variety (5.63 Mg·ha-1·yr-1 of dry matter), very low – for 1047, 1054, 1047D clones and Sprint, Turbo and Jorre varieties (an average of 2.49 Mg·ha-1·yr-1 of dry matter), and the lowest for Start variety (0.38 Mg·ha-1·yr-1 of dry matter). Double mowing during the first 4-years rotation decreased yield of dry mass of shoots during of the second 4-year rotation 2.7 times on the average for 10 genotypes and 2 times for Ekotur variety.
EN
Six-month experiments have been carried out using pilot installations of low-budget methods of sewage sludge treatment. Sewage sludge was processed using vermiculture or plants such as willow or reed. The study was also conducted in a solar dryer. In some parts of the research, effective microorganisms were used. The results of the sediment research, including: contents of organic and mineral matter, hydration reaction, contents of nitrogen and phosphorus, as well as the indicators of the sanitary condition, were presented. The results confirmed a perceptible influence of the effective microorganisms on the structure of the dry mass of dairy sewage dewatered on reed and willow plots or transformed into vermicompost. A slight, however, apparent difference in a faster and more effective mineralization of organic substances contained in the sludge after half a year of processing, as well as significant reduction of the number of potential pathogenic bacteria was observed.
EN
Research was carried out on light soil in 2010-2012 on plantations of a willow tree (Salix viminals founded in Spring 2010. The objective of the paper was to assess a response of two cultivars – Sprint and Boks of common osier on organic and mineral fertilization in light soil. The experiment included two varieties - Sprint and Boks and three fertilization combinations: without compost 0, 10 and 20 t·ha-1 of dry matter of compost produced from urban greenery waste. In facilities under experiment the following were used every year in the form of mineral fertilizers: 100 kg N, 80 kg P2O5 and 100 kg·ha-1 K2O. Detailed research included: the number of shoots on the plant, thickness of shoots on 10 cm height from the surface of soil and length of shoots and the yield of fresh and dry matter. Boks variety in all fertilization combinations formed less shoots on a plant but with a greater thickness and length in comparison to Sprint variety. Boks variety also characterized with greater production potential, reacted with higher increase of fresh and dry matter yield after the use of compost in 10 and 20 t·ha-1 doses compared to mineral fertilization.
PL
Badania przeprowadzono na glebie lekkiej w latach 2010-2012 na plantacji wierzby (Salix viminals) założonej wiosną 2010 roku. Celem badań była ocena reakcji dwóch odmian – Sprint i Boks wierzby krzewiastej na nawożenie organiczno-mineralne w warunkach gleby lekkiej. W doświadczeniu uwzględniono dwie odmiany – Sprint i Boks oraz trzy kombinacje nawozowe: bez kompostu 0, 10 i 20 t·ha-1 suchej masy kompostu wyprodukowanego z odpadów zieleni miejskiej. Na obiektach doświadczenia corocznie stosowano w formie nawozów mineralnych: 100 kg N, 80 kg P2O5 i 100 kg·ha-1 K2O. Badania szczegółowe obejmowały: ilość pędów na roślinie, grubość pędów na wysokości 10 cm od powierzchni gleby i długości pędów oraz plonu świeżej i suchej masy. Odmiana Boks na wszystkich kombinacjach nawozowych wykształciła mniej pędów na roślinie, ale o większej grubości i długości w porównaniu do odmiany Sprint. Odmiana Boks, także charakteryzowała się większym potencjałem produkcyjnym, reagowała większym przyrostem plonu świeżej i suchej masy, po zastosowaniu kompostu w dawkach 10 i 20 t·ha-1, na tle nawożenia mineralnego.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące produktywno¬ści biomasy i właściwości energetycznych roślin z hybrydowej oczyszczalni ścieków. Badania wykonywano w 4-stopniowym systemie gruntowo-roślinnym typu VF-HF-HF-VF zlokalizowanym w miejscowości Dąbrowica koło Lublina. Wycinkę roślin i próby do badań pobierano pod koniec marca 2012 roku, po rocznej eksploatacji analizowanego obiektu. Uzyskane wyniki badań wskazują, że ciepło spalania badanych roślin wahało się od 18,0 do 19,7 MJ-kg"1, natomiast wartość opałowa od 16,8 do 18,4 MJ-kg1 i była niewiele niższa od wartości opałowej typowej dla różnych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego.
EN
Summary The paper presents results of research on biomass productivity and energy characteristics of hybrid constructed wetland wastewater treatment plant. The study was performed in the four-stage constructed wetland system of VF-HF-HF-VF type located in Dąbrowicą near Lublin. Felling of plants and testing sample was collected at the end of March 2012, after a year's operation of the analyzed object. Our results indicate that the heat of combustion of the plants ranged from 18,0 tol9,7 MJ • kg-1, while the calorific value of 16,8 to 18,4 MJ-kg'1 and was only slightly lower than the typical fluel value for various types of plant biomas
EN
The study assessed the effect of composted municipal sewage sludge on the wood yield of an experimental willow short rotation coppice (SRC) during the second harvest cycle. The mean values of BOD7, total N and total P met the legislative limits set to prevent groundwater pollution at the soil depth of 40 cm. We demonstrated that more productive plants of the first harvest cycle could lose that trait during the next. The second harvest cycle was more productive in terms of wood yield than the first for plants of both treatments. Sludge treated willows had significantly higher wood yield.
EN
Lignocellulosic biomass is a natural, renewable and highly versatile resource. In recent years, woody biomass produced in short rotation coppices has become increasingly popular. Hence, this research was undertaken to assess the thermophysical and chemical properties of willow, poplar and black locust stems in relation to a soil fertilization regime. The experiment was set up in the village of Samławki in north-eastern Poland (53°59’ N, 21°04’ E), on soil considered sub-standard for the traditional agricultural production of food or fodder crops. The black locust biomass was characterised by the lowest moisture content combined with the greatest lower heating value and ash content. The poplar plant had the highest carbon and hydrogen content and the greatest higher heating value, although due to its high moisture content, it had the poorest lower heating value. The willow biomass was characterised by the highest content of cellulose and holocellulose. Mycorrhiza improved the cellulose content as well as the lignin and holocellulose content in the wood of the black locust. In the case of the willow wood, the application of lignin to the soil was the only measure that reduced the content of the lignin in the lignocellulosic biomass.
PL
Dendromasa to naturalny, odnawialny surowiec o szerokim i wszechstronnym zastosowaniu. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie biomasą drzewną pozyskiwaną w krótkich rotacjach zbioru z upraw polowych. Dlatego też podjęto badania oceny termofizycznych i chemicznych właściwości dwuletnich pędów wierzby, topoli oraz robinii akacjowej w zależności od sposobu nawożenia gleby. Doświadczenie zlokalizowane było w północno-wschodniej Polsce w miejscowości Samławki (53°59’ N, 21°04’ E) na glebie mało przydatnej do tradycyjnej produkcji rolniczej pod uprawy konsumpcyjne czy paszowe. Biomasa robinii charakteryzowała się najniższą wilgotnością oraz najwyższą wartością opałową i zawartością popiołu, natomiast topola – najwyższą zawartością węgla i wodoru i najwyższym ciepłem spalania; jednakże ze względu na maksymalną wilgotność posiadała najniższą wartość opałową. Najwięcej celulozy oraz holocelulozy miała biomasa wierzby. Najkorzystniejsze zmiany w zawartości celulozy, ligniny i holocelulozy w drewnie robinii miało zastosowanie mikoryzy. W przypadku drewna wierzbowego, jedynie zastosowanie ligniny do nawożenia obniżyło w niewielkim stopniu zawartość ligniny w pozyskanej dendromasie.
PL
Celem badań było wykrywanie Phytophthora spp. w wodzie w rejonach sadowniczych oraz ocena chorobotwórczości wybranych izolatów dla roślin. Do izolacji gatunków Phytophthora z wody użyto liści pułapkowych różanecznika 'Nova Zembla'. Przynależność gatunkową określano na podstawie cech morfologicznych oraz stosując metody molekularne. W rzekach i stawach stwierdzono 4 gatunki Phytophthora, z dominacją P. lacustris. Występował on we wszystkich analizowanych źródłach wody, niezależnie od terminu detekcji. P. plurivora, jeden z najczęściej występujących gatunków tego rodzaju, wyizolowano z wody i osadów dennych rzeki Jeziorka. Z kolei P. citrophthora stwierdzono w stawach w Kozietułach i Cielądzu, oprócz P. gonapodyides, gatunku uznawanego za saprotrofa. Inokulacja 2 izolatami P. lacustris pędów i korzeni wierzby powodowała rozwój nekrozy (ok. 3 mm) na dobę. Zarówno P. lacustris, jak i P. citrophthora kolonizowały pędy badanych odmian jabłoni i gruszy, ale nekroza rozwijała się ok. 3-krotnie wolniej niż na organach wierzby.
EN
Isolation of Phytophthora species from water in orchard areas and pathogenicity of selected isolates toward plants was the purpose of our studies. Four Phytophthora species were isolated from rivers and ponds with P. lacustris being the dominant one. The species was found in all analysed water bodies irrespective of the detection period. P. plurivora known as the most frequent species was found only in the Jeziorka River. P. citrophthora was found in ponds near Kozietuły and Cielądz together with P. gonapodyides, known as a saprotrophic species. Inoculation of stems and roots of Salix spp. with two isolates of P. lacustris resulted in the development of necrosis which spread at a rate of about 3 mm/24 hrs. Both P. lacustris and P. citrophthora colonised shoots of analysed cultivars of apple and pear trees but necrosis spread about 3 times slower than on willow plants.
EN
The aim of this study was to analyze the possibility of improving eastern Poland energy balance by transforming the agricultural areas, destined for food production purposes, to crops with industrial purpose. The problem was analyzed in terms of perspectives, problems and challenges facing the eastern Poland voivodships in order to diversify energy sources. The direction was indicated, which, according to the performed analysis, gives the best chance of improving the present situation, in terms of energetic security and also improving the socio-economic conditions of the inhabitants of these regions. The expediency of exploring opportunities of producing energy from biomass, with particular reference to the Salix viminalis willow, was pointed out.
PL
Celem pracy była analiza możliwości poprawy bilansu energetycznego Polski Wschodniej przez przekształcanie upraw rolniczych o przeznaczeniu żywnościowym na uprawy z przeznaczeniem przemysłowym. Zagadnienie przeanalizowano pod kątem perspektyw, problemów i wyzwań stojących przed województwami Polski Wschodniej w kwestii dywersyfikacji źródeł energii. Wskazano kierunek działań, które według przeprowadzonej analizy dają największe szanse poprawy obecnej sytuacji, zarówno w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, jak i poprawy warunków socjalno-ekonomicznych mieszkańców omawianego regionu. Wskazano na celowość poszukiwań możliwości produkcji energii z biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem wierzby Salix viminalis.
PL
Sprostanie wymogom Dyrektywy UE 2009/28/EC wymagać będzie od Polski zwiększenia areału wieloletnich upraw energetycznych do ok. 1 mln. ha do roku 2020. Analizę następstw penetracji upraw energetycznych do przestrzeni rolniczej można prowadzić metodą symulacji, biorąc pod uwagę ich konkurencję z pozostałymi uprawami wyrażoną opłacalnością produkcji. Tak pomyślany model symulacyjny musiałby objąć zakresem gospodarstwa będące potencjalnymi producentami biomasy wraz z ich otoczeniem z całego uwzględnionego obszaru. Ze względu na trudność pozyskania szczegółowych danych empirycznych, zwłaszcza w przypadku większych obszarów, zaproponowano zastąpienie ich danymi generowanymi w modelach gospodarstw rolnych, które jako parametry wejściowe wykorzystywałyby ogólno dostępne dane statystyczne. Celem pracy było przedstawienie metody budowy modeli takich gospodarstw. Metoda ta zakłada, że model gospodarstwa można złożyć z modeli technologii produkcji, opisanych jako zbiór funkcji matematycznych określających parametry wyjściowe technologii. Przedstawiono sposób konstruowania funkcji określającej przebieg parametru "nakłady robocizny" modelu technologii produkcji wierzby energetycznej, z wykorzystaniem wyników obliczeń tego parametru na podstawie kart technologicznych dla trzech plantacji o powierzchniach: 1, 2,5 i 10 ha.
EN
In order to meet the requirements of the EU Directive 2009/28/EC the acreage of perennial energy crops in Poland will have to increase to approximately 1 mln ha in 2020. An analysis of penetration of energy crops into the agricultural space can be conducted by the method of simulation, considering their competition with other crops expressed in terms of profitability of production. The scope of such a simulation would have to take into account all the potential biomass producers from the focus area. Because of the problem of obtaining the detailed empirical data, especially in case of large focus areas, it was suggested that they should be replaced with the data generated by agricultural farm models, which as input parameters would use available statistical data. The objective of the paper was to present a method of building such farm models. This method assumes that a farm model can be assembled from production technology models, described as a collection of mathematical functions determining the output parameters of technologies. A way of constructing the function determining the course of the "labour input" parameter of the production technology model of energetic willow was presented applying the results of the calculation of this parameter based on operation sheets for three plantations of the area of 1, 2.5 and 10 ha.
EN
According to Rule accepted on the 10th of July 2007 on fertilizers and fertilization, sewage sludge is a substance that contains appreciable substances for normal growth and development of plants therefore improves chemical, physical and biological properties of soils. Addition of sewage sludge changes the content of these elements in soil and are taken up by willow. Next to nutritional value of sludge it comprises harmful elements such organic contaminants: PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons), polychlorinated biphenyls, polyphenols, polychlorinated dibenzodioxins and heavy metals which delimit its using in agriculture. The research with willow and sewage was conducted at the Experimental Station in Pawlowice in years 2008-2010. The experiment was established using split-plot method with two changeable factors in three repetitions: various doses of sewage sludge: 75 and 150 fresh mass t?ha-1and selected clones of Salix viminalis L. Research showed significant impact of doses of sewage sludge and various depth of soil on the content of magnesium and potassium. The aim of research was to determine content of Mg and K under willow cultivation and the presence of sewage sludge in soil.
PL
Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 roku, osad ściekowy definiowany jest jako środek poprawiający właściwości fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne i biologiczne gleby. Zasobność osadów ściekowych w makro- i mikroelementy ma istotny wpływ na wzrost i rozwój roślin. Wprowadzenie do gleby osadów ściekowych powoduje zmiany zasobności gleby w makro- i mikroskładniki, które są pobierane przez wierzbę. Oprócz substancji biogennych zawiera także substancje niepożądane: WWA, polifenole, dioksyny, a także związki ograniczające ich wartość w rolnictwie - metale ciężkie. W pracy przedstawiono wyniki dotyczące wpływu komunalnych osadów ściekowych na zawartość magnezu i potasu w glebie na różnych głębokościach gleby pod uprawą wierzby. Doświadczenie z klonami wierzby krzewiastej założono w 2003 roku, natomiast z osadem ściekowym w latach 2008-2010 w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Eksperyment został założony metodą split -plot z dwoma czynnikami zmiennymi: pierwszym czynnikiem były dwie dawki osadu ściekowego na tle kontroli: 14,3 Mg ha-1 i 28,5 Mg ha-1 s.m , a drugim czynnikiem były cztery klony wierzby krzewiastej. Analiza wariancji wykazała istotny wpływ badanych dawek osadów ściekowych oraz zróżnicowanie głębokości gleby na zawartość magnezu i potasu w glebie. Celem pracy było określenie zawartości magnezu i potasu w glebie pod uprawą wierzby i obecności osadów ściekowych.
EN
The influence of different doses of nitrogen applied in the sewage sludge as well as NPK in mineral fertilizers in the field experiment carried out during three years on the content of macroelements in the willow biomass Salix viminalis was the aim of this work. The doses of nitrogen applied in the form of sewage sludge reached 100, 150 and 200 kg ha–1. Besides those objects field experiment contained two more objects: NPK with N-150, P-50, and K 150 kg ha–1 in which every year 50 kg of N in urea form was applied with P and K at ratio maintained above and in control. The content of determinated elements P, K, S, Ca, Mg and Na in the branches of willow was not significantly differentiated upon the influence of different nitrogen doses applied in the form of sewage sludge. The content of potassium and sulfur was significantly higher in branches of willow harvested from the object fertilized with doses of nitrogen 200 kg N kg–1 then from others objects. The content of potassium, sulfur, calcium, magnesium and sodium in the branches of willow biomass was not significantly differentiated upon the investigated parameters, but the content of phosphorus was significantly lower in biomass harvested from objects fertilized with sewage sludge than mineral fertilizers. The highest amount of determinated elements was taken up by willow cultivated in the second year and the lowest in the first year of experiment. The uptake of phosphorus increased in each year of experiment from the lowest in the first year up to highest in the third year of experiment.
PL
Określono wpływ zróżnicowanych dawek azotu wprowadzonych do gleby w osadach ściekowych oraz nawożenia mineralnego na zawartość i pobranie fosforu, potasu, siarki, wapnia, magnezu i sodu przez wierzbę krzewiastą (Salix viminalis). W doświadczeniu polowym uprawiano wierzbę na obiektach nawożonych osadami ściekowymi w dawkach odpowiadających wprowadzeniu do gleby 100, 150, i 200 kg N ha-1. Ponadto wydzielono obiekt nawożony corocznie przez 3 lata mocznikiem w dawce 50 kg N ha-1, co w sumie stanowiło 150 kg N. Zawartość badanych pierwiastków w pędach wierzby na ogół nie była istotnie uzależniona od dawki osadu ściekowego. Tylko zawartość potasu i siarki w uzyskanej biomasie była istotnie największa po zastosowaniu największej dawki osadu. Zawartość potasu, siarki, wapnia, magnezu i sodu w pędach wierzby nawożonej osadami ściekowymi i NPK w postaci mineralnej najczęściej nie różniła się istotnie, natomiast zawartość fosforu była istotnie mniejsza po zastosowaniu osadów niż nawożenia mineralnego. Najwięcej badanych pierwiastków (potasu, siarki, wapnia i magnezu) rośliny wierzby pobrały w II roku uprawy, a najmniej w I roku po założeniu plantacji. Pobranie fosforu zwiększało się w kolejnych latach uprawy wierzby.
18
Content available Biomasa drzewna jako surowiec dla energetyki
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań biomasy drzewnej wykorzystywanej na cele energetyczne w postaci zrębki. Porównano przydatność do spalania drewna topoli, wierzby oraz zrębek pochodzących z różnych drzew pozyskiwanych z wyrębu zadrzewień. Badania przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium obejmowały parametry energetyczne: ciepło spalania, wartość opałową i zawartość popiołu oraz pierwiastków istotnych dla energetycznego wykorzystania, jak węgiel i siarka. Badania wykazały niewielkie zróżnicowanie badanych surowców. Zrębki w porównaniu z węglem kamiennym charakteryzują się mniejszą wartością energetyczną, wyższą wilgotnością w stanie roboczym, a równocześnie niższą zawartością siarki i popiołu.
EN
This paper presents the results of woody biomass used for energy purposes in the form of chips. We compared the usefulness of the burning wood of poplar, willow and wood chips from different trees obtained from felling trees. Research carried out in a special laboratory parameters include energy: heat of combustion, calorific value and ash content and elements relevant to energy use, and carbon and sulphur. Studies have shown little variation tested raw materials. Chips compared with coal char-acterized by lower energy value, the higher moisture in the working state, and at the same time lower sulphur and ash content.
PL
Najważniejszym źródłem energii odnawialnej w Polce jest biomasa, a jej udział w bilansie paliwowym wynosi około 90% [4]. W ostatnich latach znaczenia nabiera biomasa rolnicza, szczególnie z drzew szybko rosnących. Zapotrzebowanie energetyki na biomasę jest bardzo duże - ok. 17,5 mln ton [3]. Wyprodukowanie takiej ilości biomasy każdego roku wymaga opracowania efektywnej technologii jej pozyskiwania, z uwzględnieniem gatunków roślin i odmian, oraz warunków uprawy i zbioru. W Polsce duże nadzieje pokłada się z uprawą wierzby krzewiastej. Ograniczenie nakładów finansowych na jej uprawę, może zachęcić do rozwijania produkcji biomasy stałej z wierzby. Celem pracy była ocena dynamiki odrastania pędów dziesięciu odmian wierzby krzewiastej (Salix viminalis) w trzyletnim cyklu, uprawianych w rejonie Koszalina, na glebie lekkiej, o głębokim poziomie wody gruntowej, zróżnicowanym zagęszczeniu krzaków na hektarze.
EN
This experiment was conducted to assess regrowth of shoots of Salix viminalis in the three-years-cycle of cultivation, of ten varieties of willow, on the light soil, at different density of planting bushes per hectare (15 020, 22 134 and 35 200 pieces). The importance of studied factors on the variability of height, thickness and number of live shoots in bush in order of decreasing main effects was as follows: years of shoots regrowth, time of measurement, varieties and density of planting of willow. Following interactions: years of willow shoots regrowth with varieties and varieties of willow with planting density were important for all features. Increase shoots length were arranged according to the rainfall during the growing season of willows and were highest in 2009, lower in 2010, and the lowest in 2008. The longest shoots were in the objects with density of planting 22 thousand of bushes and the shortest at planting of 15.0 thousand of bushes per hectare. Number of living shoots in the bush decreased with increasing density. On average, the longest and thickest shoots had Ekotur variety, shortest - Start variety, and thinnest - 1054 variety The least living shoots in the bush was found in Oloff variety the most Sprint variety. The longest shoots in all planting densities had Ekotur variety, and the shortest varieties: 1047 at planting 15 020 bushes per hectare, 1054 at planting 22 134 bushes per hectare, and 1047D at planting 35 200 bushes per hectare. The biggest differences of shoot length between the planting densities were observed for Oloff variety, and the smallest - for Start variety. The dynamics of decreasing of number of living shoots between planting densities was different for varieties of willow. The biggest differences in the number of living shoots between the planting densities was observed for 1047D variety, and the lowest - for 1047 variety.
PL
Fitoremediacja należy do metod ekstensywnych, wymagających niskich nakładów finansowych oraz zazwyczaj długiego czasu prowadzenia procesu. Nowym zjawiskiem i kierunkiem badań w tym obszarze jest fitoaeracja, a więc zdolność niektórych roślin, szczególnie hydrofitów czy też wierzb, topoli i olch, do wprowadzania tlenu do strefy korzeniowej.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.