Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 118

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spoiwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Zbadano przydatność polilaktydu (PLA) jako spoiwa do wielokrotnego stosowania do mas formierskich wykorzystywanych w procesach odlewniczych. PLA otrzymano z dużą wydajnością (71%) przez polikondensację laktydu. Masy formierskie z 2-proc. zawartością spoiwa uzyskano w wyniku odparowania chloroformowego roztworu PLA. Zbadano wytrzymałość na rozciąganie mas formierskich po ich wielokrotnym zawracaniu. Masy formierskie z 2-proc. zawartością PLA jako spoiwem, stapiane w wysokiej temp. 325°C można było zawracać nawet 13-krotnie, otrzymując masy charakteryzujące się dobrą jakością.
EN
Polylactide (PLA) was used as a binder for recycled molding sands in foundry processes. PLA was produced by lactide polycondensation with a high efficiency (71%). The molding sands with 2% binder content were prepd. by evaporating the solvent from CHCl3 soln. of PLA. The PLA-contg. molding sands cured at 325°C were successfully recycled up to 13 times.
PL
W artykule przedstawiono badania wytrzymałości betonu na ściskanie. Wytrzymałość betonu odgrywa podstawową rolę w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu konstrukcji żelbetowych w tym prefabrykowanych. Artykuł dotyczy badań wytrzymałości betonu na próbkach sześciennych wykonanych z mieszanki betonowej przeznaczonej do elementów prefabrykowanych. Artykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości na ściskanie wraz z ich analizą. Opisywane zagadnienia dotyczą badań nieniszczących i niszczących betonu.
EN
The article presents tests on the compressive strength of concrete. Concrete strength plays a fundamental role in the design, execution and use of reinforced concrete structures, including prefabricated ones. The article concerns tests of concrete strength on cubic samples made of concrete mix intended for prefabricated elements. The article contains the results of the compressive strength tests together with their analysis. The described issues relate to non-destructive and destructive testing of concrete.
3
Content available remote Węgiel spiekający spoiwem dla materiałów ceramicznych
PL
Zaprezentowano nowatorską koncepcję zastosowania węgla spiekającego jako spoiwa do wiązania materiałów ceramicznych. Badania te podjęto jako jeden z możliwych sposobów wyeliminowania paku węglowego stosowanego jako spoiwo materiałów ogniotrwałych. Zgodnie z regulacjami prawnymi wprowadzonymi Rozporządzeniem REACH zastosowanie paku powinno być eliminowane, a jego stosowanie, w przypadku takiej konieczności, musi być poprzedzone kosztowną procedurą uzyskania pozwolenia (autoryzacji). Przeprowadzono serię testów wiązania magnezytu węglem spiekającym, które potwierdziły przydatność odpowiednio dobranego węgla do tego celu, lecz jednocześnie wskazały wiele trudności jaki napotykać się będzie w tej technologii. Otrzymane wyniki badań, w których wykorzystano węgle z KWK Pniówek i Budryk, pozwoliły określić warunki stosowania węgla spiekającego jako spoiwa oraz środka nawęglającego w wyrobach ogniotrwałych. Wyroby testowe otrzymane z magnezytu wiązanego węglem spiekającym wykazywały dobrą wytrzymałość mechaniczną, lecz zbyt wysoką porowatość otwartą. Wskazane zostały kierunki dalszych badań, które dla weryfikacji zaproponowanych rozwiązań technologicznych w warunkach rzeczywistych, powinny być prowadzone we współpracy z partnerem przemysłowym.
EN
An innovative concept of using sintering coal as a binder for bonding ceramic materials was presented. This research was undertaken as one of the possible methods of eliminating the coal tar pitch used as a binder of refractory materials. In accordance with the legal regulations introduced by the REACH Regulation, the use of pitch should be eliminated, and its use, if necessary, must be preceded by a costly procedure of obtaining a permit (authorization). A series of tests of magnesite binding with sintering coal was carried out, which confirmed the suitability of a properly selected carbon for this purpose, but at the same time indicated many difficulties that will be encountered in this technology. The obtained test results, in which coals from KWK Pniówek and Budryk mines were used, allowed to determine the conditions of using sintering coal as a binder and a carburizing agent in refractory products. The test articles obtained from magnesite bonded by sintering coal showed good mechanical strength, but too high open porosity. Directions for further research have been indicated, which should be carried out in cooperation with an industrial partner to verify the proposed technological solutions in real conditions.
EN
Research was carried out into the impact of the content of wheat flour in a mixture with chopped wheat straw and the humidity of this material on the hardness of the pellet obtained from this raw material. The maximum content of wheat flour was 9.6% of the dry matter of the raw material, and the humidity of the raw material was 11.6, 25.7 and 36.0%. An increase of wheat flour content in the whole range examined considerably increased the pellet hardness, while an increase of humidity content in the raw material had an impact on increased hardness up to 25.7% only.
EN
The article presents, based on preliminary research, the possibility of using a geopolymer composite as a protective layer of engineering structures, which protects it against the impact of harmful factors of the surrounding environment as well as the effects of mechanical interactions. The most common solutions of such layers are insulations based on synthetic feeds, bitumens – products obtained in the process of processing crude oil. The ecological aspect of the implementation of geopolymer materials and the process of their production are presented. Technological problems in the application of geopolymer protective layers on an industrial scale were considered. The paper presents the results of own research on the influence of the geopolymer composite layer thickness on adhesion to concrete based on Portland cement, in which the compaction method of the composite was considered.
PL
Poddano analizie wpływ warunków topnienia metodą TIG w atmosferach Ar+2%N2 i Ar+2%N2+0,2%O2 oraz zawartości tlenu w spoiwach na kinetykę absorpcji azotu przez spoiwa typu Fe-C-Mn. Proces badano w połączeniu z innymi zjawiskami występującymi w stopionych spoiwach. Absorpcja azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn została opisana kinetyczna reakcja I rzędu, dzieląca całkowitą powierzchnię stopionej próbki na obszar oddziaływania łuku elektrycznego i obszar kontaktu z chłodniejszym gazem osłonowym. Na podstawie tego modelu wyznaczono zależne od czasu zmiany zawartości azotu, a także współczynniki transportu masy i szybkości absorpcji azotu w różnych warunkach topnienia. Wykazano, że warunki absorpcji azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn różnią się znacznie od mechanizmu sugerowanego dla czystego Fe i rozwiązań w systemie Fe-O. Reakcja odtleniania węglem zachodząca w wysokich temperaturach jest czynnikiem ograniczającym absorpcje azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn. Wzrost szybkości absorpcji azotu i zawartości azotu, wynikający ze zmniejszenia prądu topnienia, związany jest ze zmniejszeniem intensywności odtleniania węglem i intensywności parowania manganu, a także z powstawaniem ciekłych tlenków, które zmniejszają desorpcję azotu z obszarów niepoddanych oddziaływaniu łuku elektrycznego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mas formierskich z węglika krzemu przeznaczonych do otrzymywania elementów silników lotniczych metodą odlewania precyzyjnego. Całkowite stężenie fazy stałej w ceramicznych masach lejnych z SiC wynosiło 60% wag. Spoiwem konstrukcyjnym była nanodyspersja polimerowo-ceramiczna zawierająca koloidalny Al2O3. Jako spoiwa modyfikujące zastosowano wodne roztwory glikolu polietylenowego (PGE) o ciężarach cząsteczkowych 6000, 10000 i 20000 g/mol, które dodawano w ilościach 5%, 10% i 15% wagowych w stosunku do proszku. Proszek SiC charakteryzowano pod względem: wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej i za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz składu fazowego i chemicznego za pomocą dyfraktometrów rentgenowskich XRD i XRF. Masy formierskie charakteryzowano pod względem: lepkości dynamicznej, czasu wypływu oraz adhezji do płyty (tzw. test płyty) i grubości warstwy. Pomiary te przeprowadzano przez 96 h w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 21ºC. Otrzymane wyniki pokazały, że masy lejne z SiC zawierające nanodyspersję oraz PGE charakteryzują się obiecującymi właściwościami i mają szansę zostać zastosowane w odlewnictwie precyzyjnym.
EN
In the present paper properties of silicon carbide slurries in manufacturing shell moulds for investment casting of aircraft turbine elements were studied. Ceramic SiC slurries with a solid concentration of 60 wt. % were applied. As a structural binder nanodispersion containing colloidal Al2O3 was used. The poly(ethylene glycol) (PGE) with molecular weight 6000, 10000 and 20000 g/mol as a rheological modificators were added at different amount: 5, 10, 15 wt. %. Characterization of SiC powder were made by: grain size by laser diffraction, Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-Ray diffraction (XRD, XRF) methods. The properties of ceramic slurries such as: relative and dynamic viscosity, plate (plate weight test) and wax adhesion were studied by a range of techniques. These measurements were taken in laboratory conditions by 96 hours at temperature 21ºC. The results shows that SiC-based slurries, nanodispersion binder and PGE meet the investment casting requirements of aircraft turbine parts and had promising properties.
PL
W publikacji przedstawiono sposób otrzymywania granulatu alundowego w suszarni rozpyłowej z odpadów powstających podczas formowania wyrobów. Określono rodzaj i ilości niezbędnych dodatków, które pozwalają na otrzymanie regranulatu o właściwościach identycznych z granulatem pierwotnym, a wytworzone z niego wyroby osiągają wymagane właściwości użytkowe.
EN
The publication presents the method of obtaining alumina ceramic granulate in a spray dryer from waste generated during the forming of green wares. The type and amount of necessary additives were determined, which allow to obtain a regranulate with properties identical to the original granulate. The products made from it achieve the required performance.
10
EN
The constant growth of foundry modernization, mechanization and automation is followed with growing requirements for the quality and parameters of both moulding and core sands. Due to this changes it is necessary to widen the requirements for the parameters used for their quality evaluation by widening the testing of the moulding and core sands with the measurement of their resistance to mechanical deformation (further called elasticity). Following article covers measurements of this parameter in chosen moulding and core sands with different types of binders. It focuses on the differences in elasticity, bending strength and type of bond destruction (adhesive/cohesive) between different mixtures, and its connection to the applied bonding agent. Moulding and cores sands on which the most focus is placed on are primarily the self-hardening moulding sands with organic and inorganic binders, belonging to the group of universal applications (used as both moulding and core sands) and mixtures used in cold-box technology.
EN
This paper presents an elasticity solution of adhesive tubular joints in laminated composites, with axial symmetry. In this model, adherends are orthotropic shells and the stacking sequences can be either symmetric or asymmetric. Adhesive layer is homogenous and made of isotropic material. They are modelled as continuously distributed tension/compression and shear springs. Employing constitutive, kinematics and equilibrium equations, sets of differential equations for each inside and outside of overlap zones are obtained. By solving these equations, shear and peel stresses in adhesive layer(s), as well as deflections, stress resultants and moment resultants in the adherends are determined. It is seen that the magnitude of peel stresses due to transverse shear stress resultant is much greater than that obtained from axial stress resultant. The developed results are compared with those obtained by finite element analysis using ANSYS software. The comparisons demonstrate the accuracy and effectiveness of the aforementioned methods.
PL
Najnowsza platforma technologiczna spoiwa Cold-Box oferuje odlewniom po raz pierwszy możliwość pracy przy wykorzystaniu Cold-Box w którym część 1, nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych, które muszą być oznakowywane i pomaga im zredukować wyraźnie emisję fenolu. Pierwsze próby pokazały również redukcję zawartości fenolu w masie obiegowej, co może pozytywnie wpływać na klasę i koszty składowania odpadów. Nowe Systemy Ecocure Blue HE, które pod względem reaktywności, wytrzymałości i wyniku odlewania nie ustępują w niczym najlepszym istniejącym na rynku spoiwom Cold-Box pokazują, że ekologia i ekonomia nie muszą się wzajemnie wykluczać .
EN
The newest technological platform of the Cold-Box binder offers foundry plants - for the first time - the possibility of using the Cold-Box in which part 1, does not contain dangerous materials, which must be marked and helps to reduce significantly the phenol emission. The first tests indicated also the phenol content reduction in the circulating used sand, which can positively influence the class and costs of waste materials storage. New Ecocure Blue HE Systems, which in respect of reactivity, strength and casting results are the equal of the best Cold-Box binders, available in the market, indicate that the ecology and economy does not have to exclude each other.
PL
Przeprowadzono badania wodnych dyspersji poliuretanowych, zsyntezowanych z prepolimerów (polioli) otrzymanych z surowców ze źródeł odnawialnych i alifatycznych izocyjanianów pod katem zastosowania ich jako spoiw do farb. Biopolimery różniły się zawartością segmentów miękkich (poliole) i twardych (grupy uretanowe i mocznikowe), segmentu hydrofilowego oraz grup izocyjanianowych. Stwierdzono, że zmiana poliolu przy zachowaniu rodzaju oraz proporcji pozostałych składników pozwala na poprawę właściwości powłokotwórczych biopolimeru oraz uzyskanie farby o dobrych właściwościach użytkowych przy 100% zawartości biopolimeru w spoiwie.
EN
Waterborne, polyurethane dispersions (WPUs) synthesized from biobased polyols and aliphatic isocyanates of petrochemical origin, were tested for their potential use as binders in coating formulations. Polymers were different regarding soft (polyol) and hard (urethane and urea groups) as well as hydrophilic segments and the type and content of the isocyanate used for their synthesis. It was found that film-forming properties of bio-based polyurethane dispersions and performance properties of a 100% WPU-based paint may be improved if, for other polymer components remaining the same, different type of the soft (bio-based polyol) segment is used.
15
Content available remote Synthesis of ceramic protective SHS-coatings for refractory concretes
EN
The presented investigations were performed concerning production of protective SHS-coatings based on the Al–SiO2 system for protection of concrete. Quartz sand and kaolin were used as silicon-containing components. The thermal analysis has shown that in some cases incorporation of additions allows increasing the intensity of SHS process. The X-ray phase analysis indicated that a phase composition of coatings mainly consists of mullite, sillimanite, corundum and residual quartz. The SHS-synthesized ceramic materials, and coatings obtained on their base, were investigated regarding the physicochemical and thermal properties such as density, porosity, adhesion strength, temperature coefficient of linear expansion, fire protection and thermal resistance. It has been found that additions have an influence on the above-mentioned properties, and high adhesion strength is characteristic of coatings that contain additions of titanium dioxide and boric acid. The investigations resulted in the development of coating compositions based on the Al–SiO2 system and various additions for protection of different structural elements.
PL
Prezentowane badania przeprowadzono w odniesieniu do wytwarzania metodą SHS pokryć ochronnych bazujących na układzie Al–SiO2, aby chronić beton. Wykorzystano piasek kwarcowy i kaolin jako składniki zawierające krzem. Analiza termiczna pokazała, że w pewnych przypadkach wprowadzenie dodatków pozwoliło na zwiększenie intensywności procesu SHS. Rentgenowska analiza fazowa ujawniła, że pokrycia złożone są głównie z mullitu, sillimanitu, korundu i kwarcu resztkowego. Zsyntezowane metodą SHS materiały i pokrycia otrzymane na ich bazie badano w odniesieniu do ich właściwości fizykochemicznych i cieplnych takich jak gęstość, porowatość, wytrzymałość adhezyjna, współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej, ochrona ogniowa i odporność termiczna. Stwierdzono, że dodatki mają wpływ na wspomniane właściwości, a wysoka wytrzymałość adhezyjna jest charakterystyczna dla pokryć zawierających dodatki tlenku tytanu i kwasu borowego. Przeprowadzone badania doprowadziły do opracowania składów pokryć, opartych na układzie Al–SiO2 i różnych dodatkach, przeznaczonych do ochrony różnych elementów konstrukcyjnych.
EN
An aroma agent containing eucalyptus essential oil was used for the development of a smart terry textile. The performance of terry woven fabric with microcapsules in relation to varied amounts of binder as well as the weft density of the fabric was evaluated. By SEM analysis it was confirmed that microcapsules really covered the terry textile. The bending rigidity and coefficient of anisotropy of samples modified with microcapsules and untreated ones were assessed. Due to additive components such as microcapsules and binder, the bending rigidity of terry fabric increased by even 5.1-12.8 times in the weft direction and by 5.3-14.0 times in the warp direction compared with grey ones. The research developed an analysis and empiric mathematical model suitable for predicting of binding rigidity as well as designing new terry fabrics with required binding properties.
PL
W pracy poddano ocenie wyroby frotowe impregnowane mikrokapsułkami zawierającymi oleje aromatyczne w odniesieniu do różnych stężeń lepiszcza (20, 35, 50, 65, 80, and 95 g/dm3) oraz gęstości wątku. Za pomocą analizy SEM potwierdzono pokrycie wyrobu mikrokapsułkami. Porównano sztywność zginania i współczynnik anizotropii próbek niemodyfikowanych i impregnowanych mikrokapsułkami. Dzięki dodatkowym składnikom, takim jak mikrokapsułki i lepiszcze, sztywność zginania wyrobów frotowych wzrosła nawet 5,1-12,8 krotnie w kierunku wątku i 5,3-14,0 krotnie w kierunku osnowy w porównaniu z wyrobami niemodyfikowanymi.
PL
W wyniku badań nad zastosowaniem wodnych dyspersji poliuretanowych, otrzymanych z prepolimerów (polioli) ze źródeł odnawialnych i alifatycznych izocyjanianów, jako spoiw do farb, opracowano dyspersyjne wyroby lakierowe nadające się zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Zastosowane biopolimery różniły się zawartością segmentów miękkich (poliole) i twardych (grupy uretanowe i mocznikowe), segmentu hydrofilowego oraz grup izocyjanianowych. Stwierdzono, że stosując poliole o odpowiednim składzie poszczególnych składników uzyskuje się farby o dobrych właściwościach użytkowych przy 100% zawartości biopolimeru w spoiwie.
EN
The paper presents the results of laboratory tests of expansive mineral binding materials based on calcium aluminate with mineral additive and carbonate expander. The expansion size can be controlled by the amount of expander as well as by water-binder ratio. The study describes the method of measuring the expansion size and selected technical parameters of obtained expansive binders together with the proposed scope of their use in underground construction.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań laboratoryjnych ekspansywnych mineralnych materiałów wiążących na bazie cementów glinowych z dodatkiem mineralnym i ekspansorem węglanowym. Wielkość ekspansji może być regulowana zawartością ekspansora oraz wielkością wskaźnika wodno-spoiwowego. Przedstawiono wybrane parametry techniczne uzyskanych spoiw ekspansywnych oraz możliwe ich zastosowanie w technice górniczej.
EN
This paper focuses on mechanical properties of self hardening moulding sands with furfuryl and alkyd binders. Elasticity as a new parameter of moulding sands is investigated. With the use of presented testing equipment it is possible to determine force kinetics and deformation of moulding sand in real time. The need for this kind of study comes from the modern casting industry. New foundries can be characterized with high intensity of production which is correlated with high level of mechanization and automatization of foundry processes. The increasingly common use of manipulators in production of moulds and cores can lead to generation of new types of flaws, caused by breakage in moulds and cores which could occur during mould assembly. Hence it is required that moulds and cores have high resistance to those kinds of factors, attributing it with the phenomenon of elasticity. The article describes the theoretical basis of this property, presents methods of measuring and continues earlier research.
EN
The new coatings based on styrene-acrylate copolymer with solid powder additives were prepared. Solid additives were one of three types of adhesives (white cement, Portland cement, and alumina cement) and one of four inorganic fillers (quartz powder, talcum powder, calcium carbonate powder, and fly ash). The coatings were tested by determination of surface drying time, hard drying time, tensile strength, and elongation at break. The ratio of water absorption after 7 days was also measured. The results showed that white cement was the best inorganic adhesive with optimal amount of 40–50 wt % in solid powder part. Quartz powder served as better inorganic filler compared with talcum powder and calcium carbonate powder. Fly ash could also be used as good inorganic filler but in amount lower than 10 wt %. Thus prepared coatings satisfy requirements for class III according to GB/T23445-2009 standard.
PL
Przygotowano nowe powłoki na bazie kopolimeru styren-akrylan z dodatkiem proszków stałych. Dodatki stałe stanowiły jeden z trzech rodzajów spoiwa (cement biały, cement portlandzki i cement glinowy) oraz jeden z czterech napełniaczy nieorganicznych (kwarc w postaci proszku, talk, sproszkowany węglan wapnia oraz popiół lotny). Powłoki badano przez określanie czasu suszenia powierzchni, czasu całkowitego suszenia, wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu. Wyznaczano również współczynnik absorpcji wody po 7 dniach. Badania wykazały, że najlepszym spoiwem nieorganicznym jest cement biały wilości 40–50 % mas. Proszek kwarcowy jest lepszym napełniaczem nieorganicznym niż talk lub sproszkowany węglan wapnia. Stwierdzono również, że dobrym napełniaczem nieorganicznym są popioły lotne, ale mogą być stosowane tylko w ilości mniejszej niż 10 % mas. Tak przygotowane powłoki spełniają wymagania klasy III według normy GB/T 23445-2009.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.