Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 197

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stiffness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The progress of additive manufacturing technology brings about many new questions and challenges. Additive manufacturing technology allows for designing machine elements with smaller mass, but at the same time with the same stiffness and stress loading capacity. By using additive manufacturing it is possible to produce gears in the form of shell shape with infill inside. This study is carried out as an attempt to answer the question which type of infill, and with how much density, is optimal for a spur gear tooth to ensure the best stiffness and stress loading capacity. An analysis is performed using numerical finite element method. Two new infill structures are proposed: triangular infill with five different densities and topology infill designed according to the already known results for 2D cantilever topology optimization, known as Michell structures. The von Mises stress, displacements and bending stiffness are analyzed for full body gear tooth and for shell body gear tooth with above mentioned types of infill structure.
EN
The most advantageous geometry of the warp feeding system was determined from the viewpoint of compensating temporary changes in the warp length during the technological cycle of a four-comb warp-knitting machine. Dynamic simulations of the feeding system were carried out for 3 different lengths of the shift of the slider with a guide bar – designating variants (series) of the cross-sectional sizes of the 3D knitted fabrics. The courses of instantaneous warp tensions during the operating cycle of the warp-knitting machine were presented. Limit dynamic loads of the warp were determined and presented as a function of natural frequency of the whip roller. Based on the criterion of the smallest dynamic loads of the warp, the optimum natural frequencies of the whip roller were determined. In the analyzed range of the whip roller parameters, they are 3–6 times greater than the operation frequency of the warp-knitting machine.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań odporności na obciążenia zmęczeniowe i na warunki atmosferyczne kilku prototypowych podkładek podpokładowych, określanych dalej skrótowo jako „podkładki USP” (od ang. under sleeper pads). W referacie zamieszczono wyniki badań statycznych i dynamicznych przeprowadzonych na próbkach trzech materiałów, z których wyprodukowano podkładki USP. Badania zmęczeniowe wykonywane były do 500 tysięcy cykli obciążenia i miały na celu wstępną ocenę, które z podkładek USP powinny zapewnić w trakcie eksploatacji stabilne właściwości po ich zastosowania w nawierzchni kolejowej jako elementów redukujących naprężenia występujące w podsypce – w szczególności w warstwie bezpośrednio pod podkładem - oraz redukujących emitowane do otoczenia drogi kolejowej drgania materiałowe i akustyczne (wibracje i hałas). W badaniach wpływu warunków atmosferycznych na ustalone cechy podkładek USP, próbki te zostały przytwierdzone do betonowych kostek i zanurzone w wodzie na 24 h, a następnie umieszczone w komorze klimatycznej, gdzie były poddane naprzemiennym cyklom zamrażania-odmrażania. Wyniki badań wykazały, że oba rodzaje przeprowadzonych testów wpływają na zmianę sztywności podkładek USP, co z kolei ma wpływ na ich właściwości tłumiące.
EN
In the present paper results of the tests for fatigue strength and resistance to severe environmental conditions performed on several prototypical under sleeper pads (USP) are presented. The work includes results of the static and dynamic tests carried out on samples of three materials, which were used to produce the USP. The fatigue tests were performed up to 500 thousand load cycles and they aimed at determining which of the analysed USP have favourable properties, taking into account their potential application as the elements used for reduction of stresses in the ballast – especially in the ballast layer directly under the sleeper – and reduction of the material and acoustic vibration emitted to the railway track's surrounding (vibration and noise). In the climatic tests that were aimed at determining the influence of severe environmental conditions on the properties of USP, the samples were attached to concrete blocks and immersed in water for 24 h and then placed in a climatic chamber, where they were subjected to freeze-thaw cycles. The results show that both the fatigue and climatic tests have influence on the damping-related parameters of the USP, what affects the effectiveness of the vibration isolation.
4
Content available remote Analiza własności dynamicznych współosiowej przekładni magnetycznej
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych parametrów dynamicznych współosiowej przekładni magnetycznej. Na bazie zależności analitycznych, wspartych pomiarami na stanowisku doświadczalnym, wyznaczono współczynniki sztywności oraz częstotliwości własne badanych struktur. Stosując techniki aproksymacji wyznaczonych pomiarowo strat mocy, określono współczynniki tłumienia analizowanych wariantów przekładni magnetycznych.
EN
The article presents an analysis of selected dynamic parameters of a coaxial magnetic gear. Based on analytical relations, supported by measurements at the laboratory test stand, stiffness coefficients and undamped resonance frequency of the studied structures were analyzed. Using the approximation techniques on the basis of measured power losses, the damping coefficients of the analyzed variants of the magnetic gears were determined.
5
Content available remote The effect of the bogie frame stiffness on running properties of rail vehicles
EN
The most important part of a rail vehicle decisive for travel comfort and safety is its running gear. The bogie being an integral element plays a key role from the point of view of safe and stable vehicle motion on the rail infrastructure. The bogie frame structure adapted to the vehicle operational conditions can significantly improve its running properties. The article is devoted to analyzing some selected bogie frame designs with presentation of the structural differences between them.
PL
Najważniejszym układem w pojeździe szynowym decydującym o jego komforcie i bezpieczeństwie jazdy jest układ biegowy. Wózek jako integralny element odgrywa podstawową rolę w bezpiecznym i stabilnym poruszaniu się pojazdu po infrastrukturze szynowej. Dopasowana konstrukcja ramy wózka do warunków eksploatacyjnych pojazdu, może w znacznym stopniu poprawić jego własności biegowe. W artykule zostanie dokonana analiza wybranych konstrukcji ram wózków oraz przedstawione zostaną różnice strukturalne.
EN
This study aimed to explore the effect of fatigue on the biomechanical contribution of the lower extremity joints during a typical stretch-shortening cycle (SSC) task. Methods: 15 male athletes completed drop jump (DJ) under pre- and post-fatigue. Vicon motion capture system and 3D Kistler force plates were used to collect kinematics and ground reaction force data simultaneously. Results: Under fatigue condition, 1) the DJ height decreased; the touchdown angle of knee and ankle reduced and the range of motion increased; 2) the maximum push-off moment and power of knee was reduced; 3) the stiffness of knee, ankle, and legs was reduced; 4) the energy generation and the net energy of the ankle decreased; 5) the energy contribution of knee decreased during the eccentric phase. Conclusions: Fatigue altered biomechanical contribution of the lower extremity joints by changing the movement pattern during DJ. The control ability of the knee and ankle were decreased. Eventually, the jump performance was reduced. In addition, the decrease of stiffness as well as the energy contribution of these joints can be used as sensitive indices to evaluate the performance of DJ after fatigue.
EN
The objective of the article is to determine the transverse stability indexes of hinge-connected buses (HCBs) by applying the computation-analytical method. The transverse stability parameters of hybrid buses with active trailers are analysed. Based on these parameters (the angles of the roll and redistribution of loads on the sides), the analytical dependences are developed. The dependences describe the movement of the parts of HCBs in the vertical plane. Considering the action of longitudinal and transverse forces, the roll angles of the bus and the trailer were determined. The limiting angle of the side roll of the bus rollover was found to be γамах = 27.560γмах, and the trailer rollover to be γамах = 30.210. The obtained transverse stability indexes of HCBs with a hybrid power plant testify to the compliance with the standard DSTU UN/ECE R 111-00.
EN
The research described in this paper concerns the fatigue life of base course asphalt mixtures. Two mixture types were chosen for analysis: asphalt concrete and High Modulus Asphalt Concrete. Either of them contained different bitumen types, including standard pen-grade bitumens, polymer-modified bitumens (PMB) and so-called highly-modified asphalts (HiMA). Fatigue life tests were carried out and their results were used for fatigue law determination of the mixtures under analysis. Fatigue life analyses were performed both for the analysed mixtures and for typical flexible pavements. The value of the so-called shift factor was estimated to enable application in the design of pavements of the fatigue law parameters determined in laboratory. Two fatigue parameters are proposed in this research: critical strain and fatigue life ratio. They provide a more robust comparison of fatigue life determinations on bituminous mixtures by taking into consideration also the fatigue life of the pavement structure itself. The analyses conducted as part of this research enabled assessment of the fatigue life of asphalt mixtures taking account of the type of both the mixture and the bitumen it contains.
XX
Przedmiotem prac badawczych przedstawionych w artykule jest trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy podbudowy. W badaniach uwzględniono dwa rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych: beton asfaltowy i beton asfaltowy o wysokim module sztywności. W ramach każdej z mieszanek przygotowano warianty z różnymi asfaltami, tj. drogowymi, modyfikowanymi polimerem i tzw. wysokomodyfikowanymi. Przeprowadzono badania trwałości zmęczeniowej, na podstawie których opracowano charakterystyki zmęczeniowe mieszanek. Wykonano analizę trwałości zmęczeniowej mieszanek oraz typowych konstrukcji nawierzchni podatnych. Dokonano oszacowania tzw. współczynnika przesunięcia, który umożliwia wykorzystanie laboratoryjnych charakterystyk zmęczeniowych w projektowaniu nawierzchni. Zaproponowano definicję dwóch parametrów zmęczeniowych: odkształcenia krytycznego i wskaźnika trwałości zmęczeniowej. Pozwalają one bardziej racjonalnie porównać wyniki trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych z uwzględnieniem trwałości konstrukcji nawierzchni. Przeprowadzone analizy pozwoliły na ocenę odporności na zmęczenie mieszanek mineralno-asfaltowych z uwzględnieniem typu mieszanki i rodzaju asfaltu.
9
Content available remote Procesy regeneracji mieszanek mineralno-asfaltowych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie związane z zjawiskiem regeneracji zachodzącym w mieszankach mineralno-asfaltowych. We wstępie pracy omówiono problem obniżania się wytrzymałości oraz trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych wyrażony przez zmianę modułu sztywność. Zwrócono uwagę na złożoność tego zjawiska, które związane jest ze zmianami mikrostrukturalnymi. W przeglądzie stanu wiedzy omówiono zjawisko zwane „healingiem" odnoszące się bezpośrednio do regeneracji mieszanek mineralno-asfaltowych. W dalszej części na podstawie badań zmęczeniowych belki czteropunktowo zginanej w trybie kontrolowanego odkształcenia przeprowadzono analizę tego zjawiska. Uwzględniono okresy odpoczynku pomiędzy obciążeniem oraz podgrzanie próbek regenerujące badaną mieszankę. Na podstawie analizy wyników nadań stwierdzono, że proces podgrzania jest bardziej efektywnym czynnikiem prowadzącym do większego zysku regeneracyjnego nie tylko sztywności próbki, ale również jej żywotności wyrażonej w cyklach w porównaniu do okresu odpoczynku. Pod koniec pracy pokazano zmiany histerezy pozwalające analizować zmiany energetyczne oraz istotę procesów regeneracyjnych w kontekście wydłużania żywotności mieszanek stosowanych w warstwach konstrukcji nawierzchni.
EN
The article presents an issue related to the phenomenon of regeneration occurring in mineral-asphalt mixtures.The introduction of the work discusses the problem of decreasing strength and fatigue life of asphalt mixtures expressed by changing the stiffness modulus. Attention is paid to the complexity of this phenomenon, which is associated with microstructural changes. The review of the state of knowledge discusses a phenomenon called "healing" referring directly to the regeneration of mineral-asphalt mixtures. Later on, based on fatigue tests of the four-point bending beam in the controlled deformation mode, this phenomenon was analyzed. Rest periods between load and heating of samples regenerating the tested mixture are taken into account. Based on the analysis of the test results, it was found that the heating process is a more effective factor leading to a greater regeneration gain not only the stiffness of the sample, but also its lifespan expressed in cycles compared to the rest period. At the end of the work, hysteresis changes were shown to analyze energy changes and the essence of regenerative processes in the context of extending the life of mineral asphalt mixes used in the pavement construction layers.
10
PL
Niniejsze opracowanie opiera się na poszukiwaniu metody pomiaru i oceny konstrukcji nawierzchni kolejowej. Autorzy zauważają pewne analogie między nawierzchniami drogowymi oraz kolejowymi, zarówno pod względem konstrukcji, jak i obciążenia dynamicznego. Już w latach 60. opracowano metodę pomiaru ugięć nawierzchni drogi pod obciążeniem dynamicznym za pomocą urządzenia Falling Weight Deflectometer. Przez wiele lat ulepszano metodę pomiaru, technikę oraz metodę analizy wyników. Urządzenie FWD zostało przystosowane także do użytku na nawierzchniach kolejowej. Pierwsze testy zostały wykonane w terenie i przyniosły wiarygodne wyniki. Metody oceny dla urządzenia pomiarowego dla nawierzchni są w trakcie opracowywania.
EN
This project is based on search for the method of measuring and evaluation the railway pavement construction. The authors note some analogies between road and railway, both in terms of construction and the dynamic load. Already in the 1960s a method for measuring road pavement deflections under dynamic load was developed using Falling Weight Deflectometer. During years the device and the results analysis method were developed and currently commonly used.The FWD device was adapted for use on railway pavement construction. The first tests were done in the field and have brought reliable results. The device and measuring and pavement evaluation methods are under development.
11
Content available remote Structural optimization coupled with materials selection for stiffness improvement
EN
An application of a Finite Element Model updating is presented in this paper. Two Finite Element models were considered: a reinforced plate and a thin-walled beam. The two parts were numerically calculated in ANSYS Mechanical APDL and MATLAB programs. ANSYS performs Finite Element calculations, and a MATLAB programming code was used to control the optimization procedure. Geometric variables were chosen, to evaluate the value of the defined objective function. The material was picked using available selection charts, to find the most adequate one for the study. It has been concluded that the transveral displacement of the models modified by the optimization process decreased sharply in relation to the original state.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dziesięciu ścian (1× h × t = 4,43 × 2,43 × 0,18 m), wykonanych z elementów murowych z ABK, poddanych obciążeniom ścinającym. W ścianach wykonano trzy typy otworów (A, B i C), zróżnicowanych pod względem kształtu i wymiarów. Elementy badano przy zróżnicowanych wstępnych naprężeniach ściskających. Analizowano wpływ wstępnych naprężeń ściskających na odkształcenia postaciowe w chwili zarysowania oraz deformacje postaciowe uzyskane przy największych naprężeniach ścinających. Przedstawiono określoną empirycznie sztywność ścinania ścian z otworami także w funkcji wstępnych naprężeń ściskających.
EN
The article presents of own results of the 10th walls (1 × h × t = 4.43 × 2.43 × 0.18 m) subjected to shear loads made of AAC masonry units. Three types of openings (A, B and C) were formed in the walls, different in terms of shape and dimensions. The elements were tested at different initial compressive stresses. The results of the research were analyzed in terms of the influence of initial compressive stresses on the non-dilatational strain angle at the time of cracking and the deformations angle obtained at the highest shear stress. Empirical shear stiffness of the wall with openings is also presented as a function of initial compressive stresses.
EN
The study investigates the behaviour of three-layered cantilever sandwich beams filled with magnetorheological fluids (MRFs) differing in the iron particle content by volume. Outer layers are made of aluminium, the space between them is sealed with silicone rubber. Two types of beams are considered: fully filled beams and partially filled beams, subjected to the magnetic field. The aim of the study is to determine stiffness and damping characteristics in relation to the magnetic field strength and the actual location where the magnetic field acts upon the beam. For this purpose, measurements have been taken of the beam free vibration response for various magnetic field strength levels and for various positions of the electromagnet located along the beam axis. Basing on the developed measurement data processing algorithm, the influence of the vibration amplitude on the natural frequency and a dimensionless damping coefficient have been determined. Finally, the equivalent natural frequency and the dimensionless damping coefficient have been derived accordingly, and the stiffness and damping ratio have been determined in function of the magnetic field strength, the electromagnet position and the MRF iron particle content by volume.
EN
Breathable layered waterproof fabrics have good applications in the fields of sportswear, protective clothing and construction industries. The properties of these fabrics in allowing water vapour to pass through while preventing liquid water from entering have made them unique. The mechanical properties of these fabrics are also very important for the satisfaction of the wearers. The layered constructions of these fabrics with different characteristic properties contribute to the influence on their hydrostatic resistance, mechanical properties and water vapour permeability. This study presents an experiment on eight different types of hydrophobic and hydrophilic membrane laminated layered fabrics used as sportswear during hot or cold weather. The hydrostatic resistance, tensile strength, stiffness and water vapour permeability of these fabrics were evaluated by varying different fabric parameters in the experiment. It was found from the test results that the fabric density, thickness and weight as well as types of membranes and layers have a significant effect on those properties of the layered fabrics.
PL
Oddychające warstwowe materiały wodoodporne mają szerokie zastosowanie w odzieży sportowej i ochronnej. Zdolność przepuszczania pary wodnej i dobre właściwości mechaniczne takich materiałów są korzystne pod kątem komfortu ich użytkowania. Zbadano osiem typów membran hydrofobowych i hydrofilowych, stosowanych do produkcji odzieży sportowej używanej w czasie upałów lub chłodów. Oceniono właściwości hydrostatyczne, wytrzymałość na rozciąganie, sztywność i przepuszczalność pary wodnej tychże materiałów. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że gęstość, grubość i gramatura materiału, a także rodzaje membran i warstw mają znaczący wpływ na właściwości hydrostatyczne i mechaniczne oddychających warstwowych materiałów wodoodpornych.
EN
Bolted beam to column joints with angle cleats are often used in braced and unbraced steel frame structures. It is related to their simple technology which does not require expensive welding process. Works on the estimation of moment resistance and stiffness of such connections were already carried out in the 1930s. However, the lack of appropriate computational tools forced researchers to introduce simplifications and some assumptions in determining the strength of a joint in a complex load condition. Currently, computing techniques allow for taking into account the actual resistance and stiffness of connections at the stage of global static analysis of the structure. Advanced computer methods as well as applied analytical models allow for a fairly precise determination of the parameters of this type of joints. However, these methods, due to their complexity, are quite time-consuming and labor-intensive, and they are suitable for verification of resistance of the connection or analysis of the structure in the final design phase. The paper presents simplified formulas for calculating the moment resistance and rotational stiffness of the beams to column joints with the use of angle sections connecting both the flanges and the web of the beam. An outline of the component method for determining the moment resistance and stiffness of such connections is also presented. The analysis of the influence of individual components of the joint on its global resistance and stiffness was conducted. The presented formulas, developed on the basis of the component method, preferred by Eurocode 3, can be used in the preliminary determination of the characteristics of the joints, used in the global structure analysis.
16
EN
The paper focuses on the numerical analysis of Levy cable dome under two various initial conditions. Experimental device of cable dome is equipped with 7×7 wire ropes with diameter ɸ 6 mm. Nevertheless, it is completely changed for 1×19 wire ropes single strand with diameter ɸ 4 mm. The interchange could lead to creation of more adaptive structure for further static and dynamic analyses. Furthermore, it is essential to stress out that force gauges will improve accordingly.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań sztywności i wytrzymałości na obciążenie poziome ścian szkieletowych budynków drewnianych. Badaniom poddano sześć typów ścian różniących się budową i grubością. Poszycie ścian oprócz mocowania za pomocą łączników zostało przyklejone do szkieletu drewnianego. Badania wykonano według normy PN-EN 594:2011. Uzyskane wyniki zestawiono w formie wykresów F – v (gdzie: F jest siłą poziomą, a v przemieszczeniem poziomym górnej krawędzi). Ponadto podano siły niszczące Fmax oraz obliczono sztywność poszczególnych ścian.
EN
In the article results of stiffness and load bearing tests under horizontal load of timber frame walls are presented. Six different types of walls were tested. The difference between panels is their structural configuration and thickness. Structural sheathing was glued and mechanically fixed to the frame. The test were conducted according to PN-EN 594:2011. The results are presented on F-v graphs (where: F is the horizontal force and v is the horizontal displacement of the upper edge). Furthermore, ultimate forces Fmax are presented and stiffness of every wall was calculated according to aforementioned code.
EN
The stiffness of structural elements (columns, beams, and slabs) significantly contributes to the overall stiffness of reinforced concrete (RC) high-rise buildings (H.R.B.s) subjected to earthquake. In order to investigate what percentage each type of element contributes to the overall performance of an H.R.B. under seismic load, the stiffness of each type of element is reduced by 10% to 90%. A time history analysis by SAP2000 was performed on thirteen 3D models of 12-story RC buildings in order to illustrate the contribution of column stiffness and column cross sections (rectangular or square), building floor plans (square or rectangular), beam stiffness and slab stiffness, on building resistance to an earthquake. The stiffness of the columns contributed more than the beams and slabs to the earthquake resistance of H.R.B.s. Rectangular cross-section columns must be properly oriented in order for H.R.B.s and slender buildings to attain the maximum resistance against earthquakes.
PL
Aby zbadać, jaki procent każdego rodzaju elementów (słupów, belek i płyt) wpływa na ogólną sztywność i wydajność wieżowców (H.R.B.) pod obciążeniem sejsmicznym, sztywność każdego elementu jest zmniejszana o 10% do 90%. Analiza historyczna przeprowadzona przez SAP2000 obejmowała trzynaście modeli 3D 12-piętrowych wieżowców w celu zobrazowania wpływu sztywności i przekrojów słupa (prostokątnego lub kwadratowego), planu pięter budynku (kwadratowego lub prostokątnego), sztywności belki oraz sztywności płyty, na odporność budynku na trzęsienie ziemi. Sztywność słupa miała większy wpływ niż sztywność belki i płyty na odporność wieżowca na trzęsienie ziemi.
19
Content available remote Stiffness module and compression strength of polymer-treated sand
EN
According to the increasing demand of suitable soils under different types of foundation in the geotechnical engineering projects, many researchers try to find the best type of additives that improve the mechanical properties of soils. In addition, the small-strain stiffness is an important parameter for various geotechnical design applications. Therefore, I aim from this research to study the availability of Free-Free Resonant frequency method (FFR) in measuring the Young’s modulus and Poisson ratio for epoxy treated sand (ETS). Moreover, detecting the effect of the additives on the strength of treated sand by applying compression test on both types of treated specimens: cement treated sand (CTS) and (ETS), and then comparing between the results. Next, the results have been analyzed and then Young modulus and Poisson ratio have been calculated. There was reversal relations between the both parameters according to the additives percentages, where E increased, Poisson ratio decreased. Then, the compression tests were applied on cylindrical specimens, the more additive percentages was the higher maximum load. The treated sand with epoxy percentage from 2% up to 5% was stronger than the treated sand with 50% cement.
PL
Zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na przygotowanie odpowiednich gruntów pod różne typy fundamentów w projektach geotechnicznych, wielu badaczy próbuje znaleźć najlepszy rodzaj dodatków, które poprawiają właściwości mechaniczne gruntów. Ponadto zmienność sztywności w zakresie małych odkształceń jest ważnym aspektem dla różnych zastosowań w projektowaniu geotechnicznym. Stąd, celem wykonanych badań jest ocena przydatności metody FFR (Free-Free Resonant frequency) do pomiaru modułu Younga i współczynnika Poissona dla piasku poddanego obróbce epoksydowej (ETS). Dodatkowym celem badań jest ocena wpływu dodatków na wytrzymałość poddanego obróbce piasku w próbie ściskania na obu rodzajach poddanych obróbce próbek: piasku stabilizowanego cementem (CTS) i (ETS), a następnie porównanie wyników. Po przeprowadzaniu analizy wyników badań, wyznaczono moduł Younga i współczynnik Poissona. Między obydwoma parametrami występowały relacje odwrotne w zależności od procentów dodatków, tzn. przy wzroście modułu E, współczynnik Poissona zmniejszał się. Następnie poddano ściskaniu próbki cylindryczne; przy większej zawartości dodatków, uzyskiwano większe nośności. Modyfikowany piasek z zawartością epoksydu od 2% do 5% okazał się być mocniejszy od piasku z dodatkiem 50% cementu.
20
Content available remote Effects of staircase on the seismic behavior of RC moment frame buildings
EN
Staircase has a potential to change the seismic behavior of structures, but it is often neglected during design. In this research, effects of staircase in 5 groups including 27 models have been studied. Results show that staircase constructed with the use of RC slab, performs as a K-shaped bracing in longitudinal direction and as an inclined shear wall in transverse direction, so in both directions structural stiffness increases, period and lateral displacement of structure decrease, but staircase constructed by means of stringer beam only acts as a bracing in longitudinal direction. Stiffness caused by small span, inclined RC slabs and perimeter infill walls of staircase, based on the staircase location and the number of structural bays could change mode shape and lead to torsion. Along ladder running, staircase leads shear force and bending moment of columns adjacent to the landing to increase, while the internal forces of others to decrease. The majority of adverse effects of the staircases can be prevented by isolating the staircase from master structure. In this case, only the changes in geometry of the structure due to location and dimension of staircase and arrangement of infill walls should be studied.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.