Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optoelectronic sensors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Selected optoelectronic sensors in medical applications
EN
Optoelectronic technology plays an important role in medical diagnosis. In the paper a review of some optoelectronic sensors for invasive and non-invasive human health test is presented. The main attention is paid on their basic operation principle and medical usefulness. The paper presents also own research related to developing of tools for human breath analysis. Breath sample unit and three gaseous biomarkers analyzer employing laser absorption spectroscopy designed for clinical diagnostics were described. The analyzer is equipped with sensors for CO, CH₄ and NO detection. The sensors operate using multi-pass spectroscopy with wavelength modulation method (MUPASS-WMS) and cavity enhanced spectroscopy (CEAS).
PL
W artykule przedstawiono metody wyznaczania zmienności średnicy, współczynnika okrągłości kształtu przekroju poprzecznego i gęstości właściwej przędz za pośrednictwem nowoczesnej, zaawansowanej elektronicznie aparatury kontrolno-pomiarowej wyposażonej w kombinację czujników pojemnościowych z czujnikami optoelektronicznymi, zainstalowanej w zestawach aparaturowych produkowanych przez firmy: szwajcarską USTER TECHNOLOGIES A.G oraz japońską firmę KEISOKKI. Przed podaniem nazw i cech aparatów scharakteryzowano dla każdej analizowanej właściwości celowość jej wyznaczania. Stwierdzono, że w obliczu projektowania i konstruowania nowych technik wytwarzania przędz, obejmujących między innymi przędze z istotnie zmniejszonym trójkątem skrętu, a więc przędze obrączkowe Sirospun i Solospun, a przede wszystkim przędze kompaktowe, jak również przędze bezwrzecionowe pneumatyczne air-jet, oprócz włochatości niezwykle istotnymi właściwościami przędz są parametry: średnicy przędzy, okrągłość kształtu przekroju poprzecznego, a także jej gęstość właściwa.
EN
The article presents methods of determining the variation of diameter, coefficient of roundness of cross-sectional yarn shape and density of yarns by means of modern, advanced electronic control and measurement apparatus equipped with a combination of capacitive sensors with optoelectronic sensors installed in apparatus sets manufactured by the USTER TECHNOLOGIES A.G Swiss company, and the KEISOKKI Japanese company. Prior to the term and characteristics of the apparatus, the purpose of its design was characterized for each of the analyzed properties. It has been found that in the face of designing and constructing new yarns, including yarns with significantly reduced triangle of twist, such as Sirospun and Solospun ring spun yarns and, above all, compact yarns, as well as air-jet vortex yarns, besides of hairiness very important features of yarns are their parameters of diameter, the roundness of the cross-sectional shape, and their specific density.
EN
This paper presents an experimental study on influence of input light polarization on the spectral characteristics of a fibre twist sensor based on Tilted Fiber Bragg Grating (TFBG) with simultaneous application of bending to an optical fibre. The application of proposed measurement stand could provide the ability of transforming the bending to a displacement. The twist measurement was performed by tuning of the sensor illuminating light polarization angle. The spectral parameters of selected cladding mode which are sensitive to the rotation of input light polarization angle have been shown. This paper shows the characteristics of transmittivity and wavelength shift for an incident high-order cladding mode measured with different curvatures of fibre. The dependency of selected cladding mode spectral parameters related with the twist measurement on the influence of temporary bending has been shown. The measurements were performed for two positions of sensing structure refractive index perturbations in relation to the bending direction plane. The experimental results show that the direction of TFBG structure bending has a small influence on the stability of spectral parameters characteristic for twist measurement, assuming that the bending direction is fixed while measurement.
PL
W artykule omówiono moduł detekcyjny do optoelektronicznego systemu sensorów biomarkerów zawartych w wydychanym powietrzu. Zastosowany on został do detekcji promieniowania transmitowanego przez wnękę optyczną w czujniku CEAS (ang. Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy), służącym do pomiaru stężenia tlenku azotu o stężeniu rzędu ppb. NO jest markerem astmy oraz przewlekłego zapalenia dróg oddechowych. Do konstrukcji opracowanego modułu detekcyjnego zastosowano detektor o dużej wykrywalności i szybkości działania oraz szerokopasmowy i niskoszumowy przedwzmacniacz. Dodatkowo został on wyposażony w obiektyw zapewniający dużą transmisję promieniowania.
EN
The article discusses the detection module for the optoelectronic sensor systems of the biomarkers contained in the exhaled human air. It has been used to detect radiation transmitted by the optical cavity in the sensor CEAS (Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy) for measuring nitric oxide concentration. NO is the marker of asthma and chronic airway inflammation. The detection module consists of a fast and high-detection photodetector and high-speed and low-noise preamplifier and the also the lens ensures high transmission of radiation.
PL
Pewne związki chemiczne występujące w oddechu ludzkim (zwane biomarkerami) dostarczają informacji o stanie zdrowia organizmu. W artykule tym prezentujemy wyniki doświadczeń dotyczących wykrywania biomarkerów takich jak tlenek węgla, metan, amoniak i aceton przy użyciu laserowej spektroskopii absorpcyjnej w zakresie UV-NIR. Dla większości związków wymienionych powyżej osiągnięte zostały czułości detekcji umożliwiające zastosowanie optoelektronicznych sensorów do wykrywania chorób.
EN
Some chemical compounds occurring in human breath (biomarkers) provide information about health state of the organism. In this paper we present results of the experiments about detection of the biomarkers as: carbon oxide, methane, ammonia and acetone using laser absorption spectroscopy in UV-NIR range. For majority of these compounds good detection limits were achieved. These systems provide opportunity to construct fully optoelectronic disease markers sensors.
PL
W artykule omówiono optoelektroniczny system sensorów biomarkerów zawartych w wydychanym powietrzu. System ten składa się z pięciu bloków funkcjonalnych: układu pobierania próbek (UPP), układu kondycjonowania (UK), czujnika CEAS (ang. Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy), dwuwidmowego czujnika MUPASS (ang. MUltiPass Absorption Spectroscopy System), oraz układu przetwarzania sygnałów (UPS). Układ UPP służy do pobrania od pacjenta próbki wydychanego powietrza z górnych lub z dolnych dróg oddechowych. Zadaniem UK jest minimalizacja wpływu interferentów, jakimi są m.in. para wodna, czy ditlenek węgla. Czujnik CEAS umożliwia wykrywanie tlenku azotu. Dla tego markera uzyskano granicę wykrywalności około 30 ppb. Do detekcji metanu i tlenku węgla zastosowano dwuwidmowy sensor MUPASS z jedną komórką wieloprzejściową. Dla metanu uzyskano granicę wykrywalności 100 ppb, natomiast dla tlenku węgla wyniosła ona 400 ppb.
EN
The article is related to the optoelectronic sensors system of the biomarkers contained in the exhaled human air. This system consists of five functional blocks: the sampling system (UPP), air conditioning system (UK), the cavity enhanced absorption spectroscopy (CEAS) sensor, two-wavelength multipass absorption spectroscopy system (MUPASS), and the signal processing system (UPS). UPP is used to collect a sample of the patient’s breath from the upper airways or lower airways of respiratory tract. The task of the UK is to minimize the effect of interfering substances, which include water vapor and carbon dioxide. CEAS sensor, which is designed to nitric oxide detection, provides the lowest detection limit of approximately 30 ppb. MUPASS is used for methane and carbon monoxide detecting. Lowest detection limit of 100 ppb was obtained for methane and of 400 ppb for carbon monoxide.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac dotyczących możliwości wykrywania markerów chorobowych w oddechu człowieka. Praca realizowana jest w ramach projektu pk. Sensormed finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Docelowo, prowadzone badania umożliwią opracowanie zintegrowanego systemu pomiarowego składającego się m.in. z układu kondycjonowania próbek powietrza, trzech modeli wysokoczułych optoelektronicznych sensorów oraz układu przetwarzania sygnału. Do wykrywania metanu i amoniaku zastosowano układ spektroskopii laserowej z modulacją długości fali i z wykorzystaniem komórek wieloprzejściowych, natomiast do detekcji tlenku azotu układ spektroskopii strat we wnęce optycznej.
EN
The paper presents the work on disease biomarkers detection in human breath. This work is performed in the frame of the project Sensormed funded by the National Center of Research and Development (2012-2015). It describes special measurement device consisting of a sample probing unit, three optoelectronic sensors and signal processing unit which has been developed. For the detection of methane and ammonia, wavelength modulation spectroscopy and multipass cells were applied, while concentration measurement of nitric oxide was performed basing on cavity enhanced spectroscopy setup.
EN
Detection of explosives vapors is an extremely difficult task. The sensitivity of currently constructed detectors is often insufficient. The paper presents a description of an explosive vapors concentrator that improves the detection limit of some explosives detectors. These detector s have been developed at the Institute of Optoelectronics. The concentrator is especially dedicated to operate with nitrogen oxide detectors. Preliminary measurements show that using the concentrator, the recorded amount of nitrogen dioxide released from a 0.5 ng sample of TNT increases by a factor of approx. 20. In the concentrator an induction heater is applied. Thanks to this and because of the miniaturization of the container with an adsorbing material (approx. 1 cm3), an extremely high rate of tempera ture growth is achieved (up to 500°C within approx. 25 s). The concentration process is controlled by a microcontroller. Compact construction and battery power supply provide a possibility of using the concentrator as a portable device.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania rozkładu naprężenia przy wykorzystaniu czujników ze światłowodowymi siatkami Bragga (FBG – ang. fiber Bragg gratings). Siatki zostały wykorzystane jako czujniki wydłużenia, w artykule przeprowadzono pomiary rozkładu wydłużenia przy wykorzystaniu algorytmów optymalizacyjnych. W przedstawionej metodzie do rozwiązania postawionego przez autorów problemu odwrotnego konieczne było wykorzystanie metod numerycznych.
EN
In the article the strain distribution recovery method for the fiber Bragg grating (FBG) sensor was presented. We use the fiber Bragg gratings as a strain sensor, and we have carried out distributed strain measurements by using of optimization algorithms. Numerical methods for resolve the inverse problem are necessary to recover the strain distribution, which was measured by using of FBG element.
EN
The present article proposes a system for a sensor for simultaneous measuring of elongation and temperature, using two fibers Bragg gratings with different resonance wavelengths. For measuring the elongation, linearity was obtained for the conversion characteristic of 0.06% and 0.08% respectively for the first and second Bragg gratings. In the case of the sensor proposed, the non-linearity errors of the temperature conversion characteristic were 3.43% and 2.36% respectively for the first and second gratings.
PL
W niniejszym artykule zaproponowano układ czujnika do równoczesnego pomiaru wydłużenia i temperatury, wykorzystującego dwie światłowodowe siatki Bragga o różnych długościach fal rezonansowych. Dla pomiarów wydłużenia uzyskano liniowość charakterystyki przetwarzania rzędu 0.06% i 0.08% odpowiednio dla pierwszej i drugiej siatki Bragga. Błędy nieliniowości charakterystyki przetwarzania temperatury wyniosły w przypadku zaproponowanego czujnika 3,43% oraz 2,36% odpowiednio dla siatki pierwszej i drugiej.
PL
Nakreślono tło ustanowienia projektu i zasadność podjęcia prowadzonych prac. Przedstawiono cele projektu i zakres działalności badawczo-rozwojowej. Omówiono strategię badawczą przyjętą dla realizacji zasadniczego celu naukowego projektu jakim jest opracowanie nowych rozwiązań technologicznych i projektowych, a w oparciu o nie realizacja nowych przyrządów półprzewodnikowych wykorzystujących półprzewodniki szerokoprzerwowe - ZnO i półprzewodniki pokrewne, GaN i materiały pokrewne oraz SiC. Przedstawiono kryteria oceny postępu prac i specyfikację wyników końcowych, zwracając uwagę na to iż końcowym wynikiem projektu ma być nie tylko demonstracja nowych struktur materiałowych i przyrządów półprzewodnikowych lecz także realizacja interdyscyplinarnej platformy B+R umożliwiającej prowadzenie prac badawczo-rozwojowych zarówno w czasie trwania projektu jak i w skali długoczasowej, minimum przez 5 lat po zakończeniu projektu.
EN
Background information on the project and a motivation behind have been outlined, project goals and scope have been presented. Research strategy has been discussed which aims at developing innovative technological processes and designs, and basing on these, novel semiconductor devices making use of wide bandgap semiconductors - ZnO. III-nitrides, and SiC. Criteria to evaluate the project progress and specification of project outcomes were given indicating that the final result of the project will rely not only on the demonstration of novel devices and products but also on establishing an interdisciplinary R&D platform capable to perform creative work, both within the project duration and in long-term timescale, minimum 5 years after the end of the project.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania funkcji apodyzacji światłowodowych siatek Bragga dla dwóch przypadków – pierwszego, w którym znana jest ogólna postać funkcji wykorzystanej do apodyzacji siatki, a dobrać należy tylko charakterystyczne parametry tej funkcji oraz drugiego, w którym nie znana jest funkcja apodyzacji siatki. W drugim przypadku wyznaczyć należy rodzaj funkcji oraz jej parametry charakterystyczne.
EN
A new method for the recovery of apodization function of fiber Bragg gratings (FBG) was presented in this paper. There were two considered cases. First case concerns the situation in which the apodization function equation is known. In this case we have to select only apodization function parameters. The second case concerns the situation in which apodization function equation isn’t known. In this case we have to recover the equation of apodization function and also we have to find parameters of this function. In the first part of the article the hypothetical function, which were generated for different parameters, were presented. Then we analyzed the influence of the function and its parameters change on the grating spectra. In the next part of the article results of the cluster analysis by the use of k-means method were presented. The use of k-means method were based on a Euclidean, Manhattan and Czebyszew measure between the objects for the aim of apodization function classification on the base of its spectra. The estimation of apodization function parameters was possible by the use of Gauss-Newton algorithm. In the article exploitation results of apodization function classification were presented with and without the testing set and training set.
PL
Modułowy, gazowy analizator przeznaczony jest do pomiarów objętościowej zawartości metanu i dwutlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłowych oraz pomieszczeniach zamkniętych (hale przemysłowe, biura). Może znaleźć zastosowanie w systemach ostrzegania i automatycznej regulacji, układach sterowania wentylacją oraz w rafineriach i badaniach wycieków gazu ziemnego. Zbudowany jest z niezależnych zintegrowanych optopar nowego typu. Optopary należą do optycznych czujników typu niedyspersyjnego (NDIR). Składają się z zespolonego fotodetektora i emitera światła typu LED (PbSe) umieszczonych w trwałej przepływowej komorze pomiarowej dla gazu. Zasada działania polega na selektywnej absorpcji promieniowania IR przez badany gaz w układzie różnicowym zbudowanym z kanału pomiarowego (długość fali promieniowania odpowiadająca linii absorpcji gazu) i odniesienia (długość fali poza pasmem absorpcji). Kanał odniesienia służy do pośrednich pomiarów początkowego natężenia światła i pozwala eliminować wpływ warunków pomiarowych. Przyrząd charakteryzuje się wysoką selektywnością i stabilnością, szerokim zakresem mierzonych stężeń, wysoką odpornością mechaniczną.
EN
Modular gas analyser is devoted to measurements of volumetric content of methane and carbon dioxide carried out at habitable and industrial areas and in closed indoors (Iike industrial halls, offices, etc.). It can be used in warning and automatic control systems, ventilation control systems, and in refineries as well as for investigations of natural gas leakages. The analyser consists of independent, new-type optopairs. They belong to optical sensors of non-dispersive type (NDIR). The optopairs consist of integrated photodetector and light emitter of LED (PbSe) situated in a durable measuring chamber of gas flow. A principle of operation is selective absorption of IR radiation in the examined gas, flowing in a differential system having measuring channel (radiation wavelength corresponding to gas absorption line) and reference channel (wavelength out of absorption band). The reference channel is used for intermediate measurements of initial Iight intensity and it eliminates influence of measurement conditions. The described analyser is characterised by high selectivity and stability, wide range of measured concentrations and high mechanical resistance.
PL
Optoelektronika coraz częściej określana terminem fotonika, jest szeroką dyscypliną nauki i techniki oraz dziedziną przemysłu. W kraju początkowo rozwijała się w kilku ośrodkach uczelnianych. Dzisiaj obecna jest na wszystkich uczelniach i wielu instytutach resortowych, rozwija się krajowy przemysł fotoniczny. W artykule dokonano syntetycznego przeglądu wybranych prac z dziedziny optoelektroniki i techniki światłowodowej prowadzonych w ISE PW.
EN
Optoelectronics, being replaced by the broader and more recent term photonics, is today an extensive branch of science, technology and industry. It started to be developed in this country in a few institutes at universities. Today, it is present at all universities and industrial institutes. The national photonics industry started to enter into a developmental phase. The paper reviews concisely chosen work in Optoelectronics and optical fiber technology at the IES of WUT.
PL
W pracy przedstawiono opracowany w Wojskowej Akademii Technicznej dwubarwny lidar rozproszeniowy do zdalnego wykrywania aerozoli. Omówiono budowę poszczególnych zespołów funkcjonalnych, opracowane algorytmy analizy i przetwarzania danych oraz zaprezentowano wyniki badań środowiskowych przeprowadzone przy zastosowaniu specjalizowanej platformy skanującej z lidarem. Pokazano opracowane oprogramowanie do sterowania platformą i analizy detekowanego sygnału rozproszeniowego, umożliwiające zobrazowanie wyników pomiarów w postaci konwencjonalnej oraz w formacie 3D.
EN
Following article presents two-wavelength backscattering lidar stand-off detection of aerosols designed in Military University of Technology. It covers presentation of functional elements of the device structure, developed data processing and analysis algorithms and results of environmental research using lidar mounted on specialized scanning platform. Software designed for application in lidar system allows for full control over platform movements and other operational conditions, as well as analysis and conventional and three dimensional visualization of the gathered data.
PL
W przedstawiono model szumowy optoelektronicznego czujnika dwutlenku azotu działającego przy użyciu jednej z najczulszych metod laserowej spektroskopii absorpcyjnej, jakąjest metoda CEAS. Analiza modelu szumowego stworzyła podstawy do skonstruowania wysokoczułego czujnika, który może znaleźć zastosowanie do wykrywania improwizowanych materiałów wybuchowych. Charakteryzuje się on czułością na poziomie ułamków ppb.
EN
The noise model of the nitrogen dioxide optoelectronic sensor was presented in the article. Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy (CEAS) was used in the sensor. CEAS is one of the most sensitive laser absorption methods. Noise model analysis caused that NO₂ trace concentration sensor would be developed. Furthermore, thanks to its high sensitivity (level of fraction ppb), the sensor can be applied in the improvised explosive devices (lEDs) detection.
PL
W artykule omówiono dwa rodzaje systemów zdalnego monitorowania: typu "stand-off" i typu "remote". Systemy "stand-off" pozwalają wykrywać zanieczyszczenia (gazy, aerozole, dymy, pyły) ze znacznej odległości bez kontaktu z obszarem występowania tego zanieczyszczenia. Są to aktywne systemy laserowe (lidary) lub pasywne systemy termowizyjne z wąskimi filtrami dopasowanymi do pasm pochłaniania gazów i obrazujące zmiany transmisji promieniowania pochłanianego wzdłuż drogi występowania gazu. Pojedyncza stacja typu "stand-off" może pokryć znaczny obszar, którego wielkość zależy od zasięgu promieniowania próbkującego, pola widzenia i szybkości skanowania. Systemy typu "remote" wykorzystują różne rodzaje niewielkich czujników punktowych, przy czym dane z tych czujników przesyłane są za pomocą łącz przewodowych lub bezprzewodowych do centrów alarmowych. Należy podkreślić, że w tym przypadku konieczny jest kontakt czujnika z analizowanym obszarem, zdalne wykrywanie osiąga się dzięki systemom transmisji danych pomiarowych. W artykule przedstawiono budowę, zasadę działania i podstawowe charakterystyki analityczne wybranych systemów pomiarowych "stand-off" i "remote" opracowanych w Wojskowej Akademii Technicznej, przeznaczonych do ciągłego monitorowania skażeń i zanieczyszczeń atmosfery.
EN
The paper presents two types of remote monitoring systems: "remote" and "stand-off" ones. "Stand-off" systems can be used for detection of pollution (gas, aerosol, smoke, dust) from a long distance without the contact with a polluted area. These are active laser systems (lidars) or passive thermovision systems with narrow filters matched with the bands of gases absorption and imaging the changes of transmission of the radiation absorbed at the path of gas presence. Single station of "stand-off" type can cover a significant area, the size of which depends on sampling radiation range, field of view, and scanning velocity. "Remote" type systems employ various point sensors and the data from these sensors are sent to alarm centers through wire or wireless connections. It should be pointed out that in this case the contact of a sensor with an analyzed area is indispensable and remote detection is performed due to the systems of measuring data transmission. The paper presents also design, principle and basic analytical characteristics of the chosen "stand-off" and "remote" measuring systems devoted to continuous monitoring of contamination and atmosphere pollution developed at the Military University of Technology.
18
Content available remote Special optical fiber type D applied in optical sensor of electric currents
EN
The Paper deals with investigation concerning new optical fiber structures type D which may be applied in optical fiber sensors of magnetic field and electric current. These structures have been designed, produced and tested. The results of measurements of the magneto-optic effect and the distribution of mode fields in such optical fibers have been presented, as well as the test stand designed for investigation of magneto-optic phenomena.
PL
Przedmiotem badań były wybrane parametry eksploatacyjne agregatu do sadzenia ziemniaków. Badano dwie odmiany ziemniaków uprawianych na różnych gatunkach gleb. Zmierzono głębokość pracy sadzarki i prędkość rzeczywistą agregatu czujnikami optogeometrycznymi (H-CE - głębokość i CORREVIT L-400 – prędkość) sprzężonymi z komputerem pokładowym ciągnika, a opór roboczy sadzarki ramą tensometryczną, pomiar paliwa wykonano przepływomierzem MPM-96. Wyliczono również wydajność efektywną badanego agregatu. Stwierdzono wpływ gatunku gleby na badane czynniki.
EN
The object of the investigation were selected management characteristics of a machinery set for planting potatoes. Two varieties of potatoes cultivated on various types of soils were tested. The planting depth and the real tractor speed were measured by means of opto-electronic sensors (H – CE – depth and CORREVIT L-400-speed) connected with the board computer of the tractor, the tractive resistance of the transplanter - with a strain–gauges frame, the fuel consumption – with the flow-meter MPM-96. The effective efficiency of the investigated set was also calculated. The influence of the type of soil on the investigated parameters was established.
PL
Wybrane streszczenia zaproszonych i ustnych prezentacji z VI Knferencji "Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne" COE'2000 (Gliwice, 13--16 czerwca) podano w skrócie. Przedstawiono kilka informacji o wydarzeniach towarzyszących konferencji i Walnym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowanej.
EN
Selected invited and oral presentation abstracts from the VI Conference on Optoelectronic and Electronic Sensors - COE'2000 (Gliwice, June 13--16) proceedings are summarized. Seeral informations about the conference events and PTTS society convention are given as well.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.