Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szlam anodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This study investigated the recovery of anodic slimes by carbothermic reaction in the temperature range of 973~1,273K and amount of carbon as a function of time. Tin anodic slime samples were collected from the bottom of the electrolytic cells during the electro-refining of tin. The anodic slimes are consisted of high concentrated tin, silver, copper and lead oxides. The kinetics of reduction were determined by means of the weight-loss measurement technique. In order to understand in detail of carbothermic reaction, thermodynamic calculation was carried out and compared with experiments. From thermodynamic calculation and experiment, it was confirmed that Sn-based anodic slime could be reduced by controlling temperature and amount of carbon. However, any tendency between the reduction temperature and carbon content for the reduction reaction was not observed.
PL
Selen występuje w szlamach doprowadzanych do procesu prażenia głównie w postaci selenków miedzi i srebra, a także w postaci pierwiastkowej w zależności od operacji technologicznych zastosowanych przed usunięciem tego pierwiastka. Rozkład selenków srebra (Ag2Se) i miedzi (Cu2Se) oraz związku AgCuSe jest niezbędnym elementem procesu prażenia, poprzedzającym utlenienie selenu do SeO2. Prężność par selenu pierwiastkowego oraz jego związków międzymetalicznych jest znacznie niższa od prężności pary czystego SeO2(g). W związku z tym utlenienie selenu związanego w selenkach winno nastąpić na powierzchniach związków międzymetalicznych, na których możliwe jest powstawanie tlenków selenu ze srebrem lub miedzią. Prażenie selenu ze szlamu anodowego jest procesem złożonym, w którym szybkość eliminacji selenu zależy od postaci chemicznej selenu występującego w szlamie. Selen pierwiastkowy można łatwo usunąć ze szlamu w niskich temperaturach wynoszących ok. 200 [stopni]C, w których rozpoczyna się utlenianie. Selenek srebra Ag2Se utlenia się do selenitu Ag2SeO3 prawie w całości, tak że nie zachodzi uwolnienie gazowego dwutlenku selenu ze szlamu do atmosfery procesu prażenia. Szybkość tej reakcji jest mała ze względu na niską prężność rozkładową selenitu srebra. Selenity miedzi, o ile są one obecne w szlamie anodowym, reagują z tlenem przeważnie tak samo jak selenity srebra, jednakże z uwagi na wyższą prężność rozkładową dochodzi tylko częściowo do bezpośredniego utlenienia do postaci Cu2SeO4 lub CuSeO3, zaś reszta jest uwalniana jako SeO2(g) do fazy gazowej. W przypadku atmosfer prażenia zawierających SO2, stabilnymi postaciami miedzi i srebra są ich siarczany. W związku z tym, dane grawimetryczne dotyczące prażenia szlamu dotyczą kombinacji reakcji utleniania, usuwania selenu i zasiarczania. Do zwiększenia szybkości zachodzenia tych reakcji w atmosferach O2+SO2 przyczynia się porowatość i pęknięcia powstałe w strefach tych reakcji, umożliwiające transport gazu pomiędzy atmosferą procesu a selenitem. Fakt ten wyjaśnia korzystny wpływ dwutlenku siarki na proces prażenia szlamu anodowego w porównaniu do zwykłego prażenia w atmosferze tlenu lub powietrza.
EN
Selenium is present in the slimes fed to roasting process mostly as copper and silver selenides as well as elementary selenium, depending on the processing steps prior to the deselenisation. The decomposition of silver (Ag2Se), copper (Cu2Se) and mixed (AgCuSe) selenides is a necessary step in the roasting, before the oxidation of selenium to SeO2 can take place. Vapour pressure of elementary selenium or that in its intermetallic compounds is much lower than that of pure SeO2(g). Thus, the oxidation of selenium bound in selenides must occur on the surfaces of the intermetallic compounds, where formation of complex selenium oxides with silver or copper is possible. The selenium roasting of anode slimes is a complex process where the deselenisation rate is linked with the chemical form of selenium present in the slime. Elemental selenium is removed from the slime easily at low temperatures, around 200 [degrees]C, where its oxidation starts. Silver selenide Ag2Se is oxidized to selenite Ag2SeO3 almost quantitatively, and no gaseous selenium dioxide is released from slime to the roaster gas. The reaction rate is low, due to the small decomposition pressure of silver selenite. Copper selenides if present in the anode slime react much in the same way in oxygen as silver selenides. Due to the higher decomposition pressure only a fraction is oxidized directly to Cu2SeO4 or CuSeO3, and selenium is released as SeO2(g) to the gas phase. In SO2-bearing roaster atmospheres, the stable forms of copper and silver are their sulphates. Thus the gravimetric data of slime roasting is a combination of oxidation, deselenisation and sulphation reactions. The reaction rates in O2+SO2 atmospheres are enhanced by porosity and cracks formed in reaction scales which allow the gas transport between the reaction atmosphere and selenite. This feature of the roasting products explains the beneficial properties of sulphur dioxide in the anode slime roasting compared to simple roasting in oxygen or air.
EN
Recent years there is a trend of use the new roasting method (deselenization) use of copper anode slime in the controlled gas atmosphere in the large world companies for anode slime treatment. The aim of this work is a possibility of complete selenium removal from anode slime by the use of new deselenization method, and production selenium powder of commercial quality, in the Anode Slime Treatment Plant Bor. The results of experimental investigations in the laboratory conditions give the optimum parameters of the analyzed of the deselenization method. Selenium dioxide gas is emitted during roasting process, which is reduced in the sulfuric acid solution, and as a result, the commercial quality selenium is obtained. The produced selenium has a form of technical quality powder, used in metallurgy.
PL
W ostatnich latach występuje tendencja stosowania nowej metody prażenia szlamów anodowych w kontrolowanej atmosferze w wielu zakładach przerabiających ten materiał. Wyniki eksperymentalnych badań w warunkach laboratoryjnych pozwoliły określić optymalne parametry metody eliminacji selenu ze szlamów. Gazowy dwutlenek selenu emitowany w czasie procesu prażenia jest redukowany w roztworze kwasu siarkowego, w wyniku czego jest produkowany selen. Wytworzony proszek selenu spełnia warunki jakościowe i może być stosowany w metalurgii.
PL
Przedstawiono empiryczne równanie dla elektrody proszkowej składającej się z dwóch faz: grafitu i proszku srebra. Równanie to wyraża wpływ wielkości ziarn na stopień przereagowania w reakcji anodowej. Wyprowadzono również wzór określający wpływ wielkości ziarn na czas pasywacji. Przeprowadzone badania posłużyły do opracowania modelu procesu pasywacji elektrod proszkowych stanowiących układ dwufazowy. Zaproponowano optymalną metodę odzysku składników metalicznych z proszków, pyłów lub szlamów anodowych stanowiących półprodukty lub odpady z procesów metalurgicznych.
EN
An empirical formula, for a porous electrode consisting of two phases: graphite and silver powder, was developed. This formula incorporated the influence of the grain size on a fraction reacted during anodic reaction. The influence of the grain size of silver powder on passivation time was also derived. Results of investigations have been used to work out the model of the passivation process for the porous two-phase electrode. The method of optimal recover of metals from the powder or the slime produced during metallurgical processes has been proposed.
EN
Palladium and platinum contents in anode slimes at the parts per million (ppm) concen-tration level have been determined by the flame absorption atomic spectrometry (FAAS). Procedure of the sample preparation for analysis had to include the stage of matrix sepa-ration, or Pd and Pt precipitation, because of low amounts of these elements in the slimes. Selective leaching of the (Ag, Pb) matrix in diluted nitric acid with an addition of tartaric acid enabled separation of about 70 % of the sample mass with no loss of both elements. Precipitation of Pd and Pt by the tin(II) chloride solution reduction with the use of the ma-trix components (Se, Au and Te) as a carrier confirmed the accuracy of the results ob-tained by previously assumed procedure. The anode slimes analysis was also made at independent laboratory by the ICP-AES method after Pd and Pt separation by the fire as-say, cupellation and dissolution of the dore\ Good agreement between the Pd and Pt de-termination results obtained by various methods has been found. Relative standard deviations for the precious metals determination results by the devised procedure were of the order of a few percent.
PL
Zawartość Pd, Pt na poziomie ppm w szlamach anodowych oznaczono za pomocą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS). Procedura przygotowania próbek do analizy musiała obejmować etap oddzielania matrycy lub wydzielania Pd, Pt ze względu na poziomy występowania tych pierwiastków. Selektywne ługowanie mat-rycy (Ag,Pb) w rozcieńczonym roztworze kwasu azotowego z dodatkiem kwasu wino-wego, pozwoliło na usunięcie około 70% masy próbki bez strat analitów. Natomiast redukcyjne wydzielenie Pd, Pt roztworem chlorku cyny (II) przy wykorzystaniu skład-ników matrycy (Se, Au, Te) jako nośnika, potwierdziło dokładność otrzymanych wyni-ków według przyjętej wcześniej procedury. Wykonano również analizę szlamów anodowych w niezależnym laboratorium metodą ICP-AES po wydzieleniu metodą ogniową Pd, Pt, kupelacji i roztworzeniu metalu dore'. Uzyskano dobrą zgodność wyników oznaczania Pd i Pt różnymi metodami. Względne odchylenia standardowe oznaczeń metali szlachetnych przyjętą procedurą pozostają na poziomie kilku procent.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.