Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opryskiwacz polowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents an initial assessment of the new regulatory system of a spray dose adjustment system for field sprayers. In contrast to traditional sprayers, the proposed solution incorporates triple interlocked with diversified liquid expense nozzles controlled based on the dose adjustment process utilizing the forward and angular velocities of the machine. The adjustment system was tested using data gathered from monitoring the movement of a sprayer performing chemical plant preservation. The results prove that the system enables a substantial improvement in the surface distribution of the spray dose. Compared to the aforementioned traditional sprayer, where only 57.2% of measuring points have shown the spray dose being within 80-120% of nominal range, using the proposed solution the proper dose constituted 93.6% of all results.
PL
W artykule przedstawiono wstępną ocenę nowego systemu regulacji dawki cieczy aplikowanej przez opryskiwacz polowy. W porównaniu z tradycyjnym opryskiwaczem, w prezentowanym rozwiązaniu zamiast pojedynczych rozpylaczy zastosowano zblokowane rozpylacze trójelementowe o zróżnicowanym wydatku cieczy, sterowane w oparciu o proces regulacji dawki wykorzystujący wyniki dotyczące prędkości postępowej i kątowej maszyny. System regulacji przetestowano wykorzystując dane zebrane podczas monitorowania ruchu opryskiwacza realizującego chemiczną ochronę roślin. Uzyskane wyniki dowodzą, że system umożliwia znaczną poprawę rozkładu powierzchniowego dawki cieczy. W porównaniu z pracą monitorowanego na polu opryskiwacza, gdzie jedynie 57,2% punktów pomiarowych wykazywało dawkę cieczy należącą do zakresu 80-120% dawki nominalnej, przy użyciu proponowanego rozwiązania właściwa dawka cieczy stanowiła 93,6% wszystkich wyników.
EN
The article presents the results of prognostic simulation which refers to the momentary dose of liquid applied by the field sprayer without the automatic pressure control. The data registered at frequency of 1 Hz, related to the speed, the direction of movement and the position coordinates of the sprayer during the process of desiccation of the winter rape were used in the simulation. Based on the results, it was found that during application of chemical protection treatment using a field sprayer without automatic pressure control it is problematic to maintain a constant operating speed and the direction of movement, and as a consequence- entails the coverage of only 25% of the field surface.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji prognostycznej dotyczącej chwilowej dawki cieczy aplikowanej przez opryskiwacz polowy bez automatycznej regulacji ciśnienia. W symulacji wykorzystano zarejestrowane z częstotliwością 1 Hz dane dotyczące prędkości, kierunku ruchu oraz współrzędnych położenia opryskiwacza podczas desykacji rzepaku ozimego. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że podczas wykonywania zabiegu ochrony chemicznej z wykorzystaniem opryskiwacza bez automatycznej regulacji ciśnienia, utrzymanie stałej prędkości roboczej oraz kierunku ruchu jest problematyczne, a rezultatem tego jest pokrycie jedynie 25% powierzchni pola założona ilością cieczy.
EN
The paper presents a new system that stabilizes a sprayer boom in the vertical plane. The presented system is protected by patent law. The article shows, inter alia, the idea and principle of operation of the stabilization system of the sprayer boom which uses the centre of gravity of the sprayer boom frame suspended on the beared axis of a sprayer. The angle of deflection of sprayer boom arms depends on the height/depth of an obstacle for tractor wheels. The stabilization system is designed for use with a field suspended sprayer and is one of the systems based on passive elements. The main design assumption was to develop a system that ensures a satisfactory level of stabilization of a boom and maintaining acceptable production costs. The presented solution is prepared for realization and for carrying out field research.
PL
W pracy opisano nowy układ stabilizujący belkę polową opryskiwacza w płaszczyźnie pionowej. Zaprezentowany układ jest chroniony prawem patentowym. Artykuł pokazuje m.in. ideę i zasadę działania układu stabilizacji belki polowej, wykorzystującego środek ciężkości ramy belki polowej zawieszonej na ułożyskowanej osi opryskiwacza. Kąt wychylenia ramion belki polowej uzależniony jest od wysokości/głębokości przeszkody napotkanej przez koła ciągnika. Układ stabilizacji przeznaczony jest do zastosowania z opryskiwaczem polowym zawieszanym i należy do systemów opartych na elementach biernych. Głównym założeniem projektowym było opracowanie układu zapewniającego satysfakcjonujący poziom stabilizacji belki przy zachowaniu akceptowalnych kosztów produkcji. Zaprezentowane rozwiązanie jest przygotowywane do realizacji oraz przeprowadzenia badań polowych.
EN
The article presents the results of prognostic simulation which refers to the momentary dose of liquid applied by the field sprayer with an automatic pressure control. The simulation used, registered at frequency of 1 Hz, data regarding speed, the direction of movement and the position coordinates of the sprayer during the process of plant protection on field. Based on the results, it was found that while ride parallel along the straight technological paths about half of the surface of the field is covered with a liquid in an amount different from the intended at least ± 5%; and, furthermore, that should be strictly avoided to twist during working passes, because the momentary liquid dose may even exceed many times the manufacturers' recommendations of pesticides and liquid fertilizers.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji prognostycznej dotyczącej chwilowej dawki cieczy aplikowanej przez opryskiwacz polowy wyposażony w automatyczny układ regulacji ciśnienia. W symulacji wykorzystano zarejestrowane z częstotliwością 1 Hz dane dotyczące prędkości, kierunku ruchu oraz współrzędnych położenia opryskiwacza podczas procesu ochrony roślin na polu. Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że podczas przejazdów równoległych wzdłuż prostoliniowych ścieżek technologicznych około połowy powierzchni pola zostaje pokryte cieczą w ilości różniącej się od zamierzonej o co najmniej ±5%, a ponadto, że należy rygorystycznie unikać przejazdów roboczych podczas skrótów, gdyż chwilowe dawki cieczy mogą nawet wielokrotnie przekraczać zalecenia producentów środków ochrony roślin i nawozów płynnych.
PL
Dokonano przeglądu układów zawieszenia belek opryskowych opryskiwaczy polowych pod kątem właściwości tłumiących ich wahania poprzeczne. Wyprowadzono zależność na kąt wychylenia belki w funkcji czasu dla założonych wartości masy belki, współczynnika oporów amortyzatora i warunków początkowych. Badania prowadzono na fabrycznym torze przeszkód z pasem betonowym i rozmieszczonymi na nim, w odległościach co 4 m, przeszkodami w postaci półcylindrycznych belek o wysokościach 7, 14 i 16 cm. Ustalono kąt ustawienia amortyzatora na 45° oraz zastosowano amortyzator o współczynniku tłumienia μ równym 0,6 kN*s*m-1 podczas rozprężania i 0,1 kN*s*m-1 podczas ściskania. Mierzono maksymalny kąt φ wychylenia belki opryskowej oraz czas jej powrotu do położenia poziomego. W zależności od wysokości przeszkody kąt wychylenia początkowego belki wynosił od 0,035 do 0,105 rad, a czas powrotu do położenia poziomego - od 0,2 do 0,6 s. Badania stanowiskowe kilku rozwiązań stabilizacji belek opryskowych opryskiwaczy polowych umożliwiły określenie ich zalet i wad. Na podstawie badań opracowano konstrukcje własne (system stabilizacji belki opryskowej opryskiwacza polowego oparty na równoległoboku i system stabilizacji belki opryskowej opryskiwacza polowego oparty na bezpośrednim mocowaniu belki na siłowniku hydraulicznym, służącym do ustalania wysokości nad ziemią), które, po sprawdzeniu na prototypach maszyn, wdrożono do produkcji seryjnej w przedsiębiorstwach na Białorusi.
EN
The linkage systems of spraying beams in field sprayers were analysed in respect of damping their crosswise vibrations. Relationships of beam deflection angle in function of the time was derived for assumed values of beam weight, shock absorber resistance and initial conditions. Investigations were conducted on the obstacle track of concrete surface and spaced on every 4 meters concrete obstacles in form of half-cylindrical beams 7, 14 and 16 cm high. The absorber position was settled on 45°, and an absorber of damping coefficient μ = 0.6 kN*s*m-1 at expansion, and 0.1 kN*s*m-1 at compression, was used. Full scale spraying beam deflection angle φ, as well as the time of its return to horizontal position, were measured.Depending on obstacle height, the initial beam deflection angle ranged from 0.035 to 0.105 radians, whereas the time of return to horizontal position - from 0.2 to 0.6 sec. Test stand investigations of few spraying beam stabilization solutions, enabled determination of their advantages and faults. Test results made it possible to develop the own constructions (spraying beam stabilization system of field sprayer based on the parallelogram, and spraying beam stabilization system based on direct fastening the beam on remote control hydraulic cylinder used to settling the height above the ground). Mentioned constructions, after testing on the prototypes of machines, have been implemented into series production in some Belorussian enterprises.
PL
Na podstawie wyników powszechnych spisów rolnych z lat 1996, 2002 i 2010 dokonano analizy wyposażenia gospodarstw rolnych w sadzarki do ziemniaków i opryskiwacze. Liczbę poszczególnych środków mechanizacji odniesiono do powierzchni odpowiednich upraw, a także do liczby gospodarstw rolnych. Analizę zmian stanu wyposażenia gospodarstw rolnych w rozpatrywane środki mechanizacji w latach 1996-2010 przeprowadzono, wykorzystując dane ogólnokrajowe, a w 2010 r. - także w układzie wojewódzkim. Wyznaczono korelacje między liczbą maszyn w przeliczeniu na 100 ha upraw oraz na 100 gospodarstw rolnych a średnią powierzchnią tych upraw w poszczególnych województwach. Stwierdzono, że w latach 1996-2010 liczba sadzarek w gospodarstwach rolnych Polski zwiększyła się o 2%, opryskiwaczy polowych – o 33%, a opryskiwaczy sadowniczych - o 45%. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie powierzchni uprawy ziemniaków o 68,5%, powierzchni zasiewów o 15,1%, natomiast o 42,8% zwiększyła się powierzchnia sadów. Liczba maszyn w przeliczeniu na jednostkę powierzchni upraw, w których prowadzeniu mają one zastosowanie, zwiększyła się w przypadku sadzarek do ziemniaków o 224%, opryskiwaczy polowych - o 57%, a opryskiwaczy sadowniczych - o 2%. Liczba maszyn w przeliczeniu na 100 gospodarstw rolnych zwiększyła się w przypadku: sadzarek do ziemniaków o 159%, opryskiwaczy polowych o 150%, a opryskiwaczy sadowniczych - o 31%. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie regionalne stanu wyposażenia w omawiane środki mechanizacji rolnictwa. Liczba maszyn w przeliczeniu na 100 gospodarstw zwiększa się, a w przeliczeniu na 100 ha maleje w miarę zwiększania średniej powierzchni gospodarstw rolnych w województwach.
EN
Basing on the results of common agricultural censuses in years 1996, 2002 and 2010, the equipment of the Polish farms with potato planters and the field and orchard sprayers was analysed. The numbers of particular mechanization means were related to the acreage of adequate crops, as well as to the number of farms. Analysis of the changes in farm equipment with investigated machines within the years 1996-2010, was carried out for all country level, whereas in 2010 - for the provincial data, too. Correlation was determined between the number of machines accounted per 100 ha crops, per 100 farms, and per average areas of these crops in particular provinces. It was stated that within years 1996-2010 the number of potato planters in Polish agriculture increased by 2%, field sprayers by 33% and the orchard sprayers by 45%. At the same time the acreage of potato cultivation decreased by 68.5%, the cropping area by 15.1%, whereas the area of orchards increased by 42.8%. Number of the machines, accounted per unit of appropriate crop area, increased in case of the potato planters by 22.4%, field sprayers by 57%, and the orchard sprayers by 2%. The number of machines, as accounted per 100 farms, increased in case of potato planters by 159%, field sprayers by 150% and the orchard sprayers by 31%. Considerable regional diversification was observed with reference to the level of equipment with mentioned farm mechanization means. The number of machines - as accounted per 100 farms - increases, whereas as accounted per 100 ha decreased, along with increasing of average farm acreage in the provinces.
PL
Celem pracy było przedstawienie systemów stabilizacji belki polowej opryskiwaczy polowych oraz problemów i wyzwań, które stoją przed projektującymi takie systemy. Wskazano kierunek prac, które teoretycznie daje największe możliwości poprawy obecnie stosowanych układów stabilizacji belek polowych opryskiwaczy. Wykazano celowość prowadzenia prac nad nowymi układami stabilizacji belek polowych opryskiwaczy oraz działań optymalizujących obecnie znane rozwiązania.
EN
The purpose of the work was to present stabilisation systems of the field spraying machines toolbars and issues and challenges for designers of the systems. The study presents direction of works, which theoretically gives the biggest chance for improving presently used stabilisation systems of the field spraying machines toolbars. Appropriateness of conducting works on new stabilization systems of the field spraying machines toolbars was presented as well as the actions, which currently optimise known solutions.
PL
Omówiono zdatność procesu pracy opryskiwaczem rolniczym w odniesieniu zachowania nastaw parametrów jego pracy jako czynności powtarzalnej (r) i możliwości odtworzenia (R) tych nastaw. Oceniano również czy wyniki badań uzyskane na stole rowkowym w czasie oceny stany technicznego belki polowej opryskiwacza, mogącą być odzwierciedleniem zdatności tego procesu oceny w odniesieniu do wymagań jakościowych (określonych w Systemach Zarządzania Jakością). Ponadto badano wpływ zmian przypadkowych na zdolność odtwarzania wyników badań, przy założonych technicznych parametrach oprysku.
EN
The usability of the process of operation of the agricultural spraying machine was discussed with regard to the maintenance of settings of parameters of its operation as a repetitive activity (r) and the possibility of reconstruction (R) of these settings. It was also estimated whether results of tests obtained on the grooved table during the evaluation of the technical condition of the field beam of the spraying machine, could reflect the usability of this evaluation process for quality requirements (specified in the Quality Management Systems). In addition, the impact of accidental changes on the ability to reproduce results of tests was examined, with assumed technical parameters of spraying.
PL
W pracy określono wpływ wybranych parametrów i warunków pracy opryskiwacza na pozycję belki polowej w płaszczyźnie poziomej podczas ruchu roboczego. Posłużono się wskaźnikiem położenia belki WPB, za pomocą którego powiązano wielkość kąta wychylenia belki polowej i udział powierzchni opryskanej przy tym kącie wychylenia. Przeprowadzona analiza wykazała, że ciśnienie w ogumieniu i prędkość robocza wpływa istotnie na poziomie α = 0,05 na wartość wskaźnika położenia belki. Wysokość ustawienia belki oraz stopień napełnienia zbiornika nie wpłynęły istotnie na wartość analizowanego wskaźnika. Badania przeprowadzone były w warunkach polowych.
EN
The paper determines the impact of selected spraying machine work parameters and operating conditions on field toolbar position in horizontal plane during working movement. The research involved using toolbar position index WPB, allowing to connect toolbar inclination angle value to the share of area sprayed at that inclination angle. Carried out analysis has proven that pressure in tyres and running speed significantly (at the level of α = 0.05) affects toolbar position index value. Toolbar position height and tank filling degree had no significant impact on analysed index value. The tests were carried out in field conditions.
10
Content available remote Application of complex methods for optimum designing mobile vehicles
EN
The main task of this work is to analyze CAD-system for the bearing systems of mobile wheeled machines and develop new CAD-component. The algorithm and program packages for construction of variety of cars with mounted and trailing equipment should be analyzed and developed on the basis of modern numerical methods of dynamics of continual-discrete systems. The calculation procedure of machine dynamics, resting on the synthesis of block-variational, modal and adaptive schemes, should be applied. The optimal designs were obtained for the boom suspension of boom sprayer with increased stabilizing and vibroprotecting properties.
PL
Komputery pokładowe stosowane w opryskiwaczach spełniają głównie rolę sterowników odciążając w ten sposób operatora i dokładniej sterują procesem. Informacje dostarczane przez czujniki wykorzystywane są tylko do zmiany parametrów roboczych, ponieważ mikrokomputery nie mają zaimplementowanych procedur diagnostycznych. Rozszerzenie funkcji komputera pokładowego o moduły diagnostyczne wymaga opracowania bardzo wydajnego, a równocześnie prostego w aplikacji systemu diagnostycznego. W pracy przedstawiony został moduł wnioskowania diagnostycznego umożliwiający diagnostykę rozpylaczy opryskiwacza polowego jako osobny moduł jak również może być wykorzystany do rozbudowy istniejących komputerów pokładowych.
EN
On-board computers employed in spraying machines work mainly as controllers, and thus they relieve machine operators and control the process more precisely. Information delivered by sensors is used only to change working parameters, because microcomputers do not have any implemented diagnostic procedures. Adding diagnostic modules to on-board computer functions requires a diagnostic system to be developed, which would be very efficient and at the same time simple to apply. The work presents diagnostic concluding module allowing to diagnose field spraying machine atomisers that may either work as a separate module or be used to expand existing on-board computers.
PL
Rosnące wymagania ekologiczne oraz redukcja kosztów wytwarzania w produkcji roślinnej wymuszają optymalizację procesów produkcji. Jednym z ważniejszych zabiegów jest ochrona i nawożenie roślin. W celu zwiększenia precyzji dawkowania maszyny stosowane w rolnictwie wyposażane są w komputery pokładowe. Spełniają one funkcję nadzoru nad procesem roboczym. Sterowanie opiera się na odczycie parametrów pracy i ich korekty do nastaw zadeklarowanych przez operatora. Oznacza to, że mimo precyzyjnego sterowania zabieg może być wykonany wadliwie. Rozszerzenie systemu komputerów pokładowych o moduły wnioskowania diagnostycznego umożliwi zwiększenie precyzyjności dawkowania cieczy roboczej przez opryskiwacze polowe. W celu realizacji wnioskowania diagnostycznego zostały wyodrębnione sygnały diagnostyczne, które należy poddać analizie w celu uzyskania identyfikacji stanu obiektu. W pracy przedstawiono propozycję adaptacji korpusów rozpylaczy do pozyskania sygnału diagnostycznego za pomocą pomiaru pośredniego.
EN
Growing ecological requirements and reduction of plant production costs extort optimization of production processes. Plant protection and fertilising belong to more important treatments. Today, machines used in agriculture are equipped with on-board computers in order to increase dosing accuracy. These computers oversee the working process. Control is based on reading of work parameters and correcting them to settings declared by operator. It means that the treatment may be executed defectively in spite of precise control. Adding diagnostic concluding modules to the onboard computer system will allow to increase the accuracy of working liquid dosing by field spraying machines. In order to execute diagnostic concluding those diagnostic signals were isolated, which need to be analysed to obtain an object condition identification. The paper presents proposal to adapt spraying machine body to obtaining diagnostic signals via indirect measurements.
PL
Celem pracy była ocena równomierności rozkładu poprzecznego cieczy przy zastosowaniu rozpylaczy Syngenta Potato Nozzle (SPN), przeznaczonych do oprysku upraw ziemniaka. Pomiary równomierności rozkładu poprzecznego cieczy wykonano za pomocą elektronicznego stołu rowkowego Sprayertest 1000 w Centrum Szkoleniowym Techniki Ochrony Roślin w Olsztynie. Stwierdzono, że badane rozpylacze charakteryzują się niskim współczynnikiem zmienności rozkładu poprzecznego cieczy, którego wartość zmienia się w zakresie od 5,2 do 6,6%.
EN
The purpose of this paper was to assess transverse distribution uniformity for liquid when using the Syngenta Potato Nozzle (SPN) atomizers, designed for potato crop spraying. Measurements of transverse distribution uniformity for liquid were performed using an electronic groove table Sprayertest 1000 at the Plant Protection Technology Training Centre in Olsztyn. It has been proved that tested atomizers have low variation coefficient for liquid transverse distribution - its value ranges from 5.2 to 6.6%.
PL
Celem pracy było porównanie stopnia pokrycia plantacji ziemniaków cieczą roboczą przy zastosowaniu dwóch rodzajów rozpylaczy szczelinowych "03": Syngenta Potato Nozzle (SPN) oraz firmy Lechler, montowanych w opryskiwaczu Pilmet 412. Badania polowe przeprowadzono na plantacji ziemniaków w Zakładzie Dydaktyczno- -Doświadczalnym UWM w Tomaszkowie k. Olsztyna. Rozpylacze SPN w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi dyszami charakteryzują się wyższym stopniem i równomiernością pokrycia roślin cieczą.
EN
The purpose of the paper was to compare the extent of covering potato field with working liquid when using two types of the "03" slotted atomizers: Syngenta Potato Nozzle (SPN) and Lechler, installed in the Pilmet 412 spraying machine. Field tests were carried out at the potato field in Didactic-Experimental Unit at the University of Warmia and Mazury (UWM) in Tomaszków near Olsztyn. As compared to conventionally used nozzles, the SPN atomizers ensure higher extent and uniformity of plant covering with liquid.
PL
W artykule omówiono przepisy prawne, na podstawie których prowadzone są w Polsce obowiązkowe badania stanu technicznego sprzętu do ochrony roślin oraz rola PIMR polegająca na technicznym nadzorze nad realizacją całego przedsięwzięcia w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin. Omówione zostały programy, metodyki i sposób publikacji wyników badań aparatury diagnostycznej dla stacji kontroli opryskiwaczy i głównych zespołów opryskiwaczy.
EN
In the article there are talked over the rules of law, on the ground of which executed are in Poland obligatory testing of technical state of equipment for plant protection, and the role of PIMR participation in this task, consisting in technical supervision over realization of all undertakings in agreement with the Main Plant Protection Inspection Service. Tallked over are also programmes, methodics and manner of publication of testing results of diagnostic apparatus for sprayers inspection stations and main constructional units of sprayers.
PL
Na podstawie obszernej fachowej literatury przedmiotu przeanalizowano problemy, nad rozwiązaniem których pracują konstruktorzy nowych generacji maszyn do ochrony roślin. Główne z tych problemów to: poprawa zabezpieczenia operatora takiej maszyny przed kontaktem z aktywnymi środkami chemicznymi, zwiększenie dokładności dozowania tych środków, eliminacja ich zwiewania przez wiatr poza opryskiwany obszar i ograniczenie związanego z tym zanieczyszczenia środowiska. Oddzielny problem to stopniowe przystosowywanie opryskiwaczy polowych do współpracy z satelitarnymi systemami lokalizacyjnymi GPS i DGPS w ramach tzw. rolnictwa precyzyjnego. Omówiono też i zilustrowano przykładami ogólną tendencję rozwojową w dziedzinie maszyn do ochrony roślin, która w syntetycznym ujęciu polega na dążności konstruktorów tych maszyn do możliwie maksymalnego uproszczenia i skrócenia, nawet zautomatyzowania czynności obsługowych, konserwacyjnych oraz eksploatacyjnych z zastosowaniem do tych celów elektroniki, komputerów, kamer wideo itp..
EN
The most urgent problems which are now being solved by the designers of new generations of field sprayers are: better sprayer operator protection against contact with active chemical agents, better dosage accuracy of these agents, elimination of their blowing out by wind off the field being under spraying and connected with it limitation of the environment pollution.
PL
W artykule, w oparciu o Ustawę o ochronoe roslin uprawnych z dnia 12 lipca 1995 r., omówiono podstawy prawne, metody i zakres obligatoryjnych badań sprawności technicznej opryskiwaczy rolniczych oraz zalecane wyposażenie stacji kontrolnych.
EN
In this article, drew up on the basis of the Plant Protection Act passed 1995-07-12, presented are: law grounds, methods and the range of obligatory testing of technical conditions of agricultural sprayers. The suggested equipment for inspection stations in there also discussed.
PL
Opracowano model matematyczny opisujący związek między parametrami rozpylaczy płaskostrumieniowych a wskaźnikiem poprzecznej nierównomierności oprysku. Wyniki teoretycznych obliczeń weryfikowano na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Dokonano analizy przydatnosci opracowanego modelu do konstruowania i badań rozpylaczy i opryskiwaczy polowych.
EN
A method for the elaboration of a mathematical model to determine the dependence between fan nozzle parameters and the quality of spraying is described. The quality of sprying is represented by a transverse irregularity indicator. Assumptions were adopted to create computer software for theoretical calculations concerning specific fan nozzles and multipoint spray booms. A preliminary qanalysis was carried out regarding the applicability of the model for the designing and tesing of fan nozzles and field sprayers.
PL
W związku z uchwaloną w dniu 12.07.95 r. 'Ustawą o ochronie roślin uprawnych' użytkowane w Polsce opryskiwacze będą podlegały okresowej, obowiązkowej kontroli stanu technicznego. Niniejszy artykuł zawiera omówienie tych rozdziałów ustawy, które związane są ww. kontrolą przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz stanu przygotowań organizacyjnych do powstania służb kontrolujących.
EN
According to the new 'Act on the plant protection', which was passed in Poland in 12 July, 1995 the sprayers being used in this country ought to be subject to the checking of their technical conditions. This paper contains discussion of some of this new Act chapters, which are connected with the above mentioned checking and the discussion on the law regulations to this new Act, as well as on the organizational preparations to the formation of checking services.
PL
Badanie rozkładu poprzecznego cieczy wypływającej z belek polowych opryskiwaczy jest podstawowym sposobem sprawdzenia stanu technicznego używanej aparatury ochrony roślin. Wszystkie stosowane obecnie badania rozkładu poprzecznego cieczy opierają się o tzw. metodę stołu rowkowego. Polega ona na zbieraniu rozpylonej cieczy na powierzchni poziomej podzielonej na sekcje o równej szerokości. Sekcje te mają kształt rynien, z których ścieka do naczyń miarowych. Ilość cieczy w poszczególnych naczyniach oceniana jest w zależności od konstrukcji stołu rowkowego: wzrokowo lub elektronicznie. W testach oblicza się odchylenie od średniej, a także współczynnik zmienności.
EN
The investigation of cross distribution of solution flowing out from sprayers boom is the main way to examine the technical conditions of the sprayers. All these investigations base on using patternator table method which consists in the collection of droplets on the horizontal surface divided into equal sections. These sections have the form of grooves where the solution is collected and then it follows out the calibrated cylinders. The volume of the spray solution in these cylinders is estimated visually or electronically depending on the construction of the patternator table.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.