Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 281

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
Purpose: This study focuses on the causal mechanisms by which a series of organizational factors like commitment, communication, experience, dependence and trust collectively affect on the success of science-industry R&D cooperation. The purpose of this paper is to identify multiple paths of complex causal recipes that can lead to success of science-industry R&D cooperation. Design/methodology/approach: The study uses fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA), a technique that provides a holistic view of the examined interrelationships, compared to traditional net effect approaches that assume symmetric and linear relationships among variables. Findings: Results indicate that different causal paths, exactly five configurations, explain success R&D contracts. Particularly, the findings reveal that the availability of commitment and communication are important, sufficient conditions because they appear in at least three of the five configurations that result from the analysis. In this way, a series of conclusions and implications have been obtained that can be very useful, both in the academic world and when trying to lead and manage cooperation agreements. Research implications: A comprehensive theoretical model was developed and tested that identifies the organizational factors of the success of science-industry R&D cooperation. The presented model and comprehensive research using fs/QCA allows to overcome the fragmentation of this specialized literature. Practical implications: The results contain a number of practical recommendations that can be useful in the conduct and management of cooperation agreements. During the establishing and developing contract stages, it is recommended to design managerial and organizational mechanisms that ensure a high degree of commitment and communication in combination with experience (configuration number 1) and/or with dependences (configuration number 4). Originality/value: Vital value of this paper is the use of fs/QCA, a technique that is an important novelty, at least in the field of R&D cooperation relationships between companies and research organizations. This method allows testing the configuration of conditions in relation to a specific outcome (e.g. success of science-industry R&D cooperation) in a way that is not possible using a linear additive approach.
2
Content available remote Czyszczenie hydrodynamiczne w przemyśle
PL
Realizowanie przemysłowych czyszczeń hydrodynamicznych w formie dedykowanych usług jest z punktu widzenia czysto biznesowego najefektywniejszym sposobem realizacji tego typu zadań w szerokiej gamie branż przemysłowych.
PL
Coboty są łatwe do programowania i elastyczne w zmiennym układzie produkcyjnym, skutecznie obniżając koszty inwestycyjne i operacyjne. W wyniku tego nie tylko automatyzują pracę ręczną, ale także zapewniają pracownikom bezpieczne i wygodne środowisko pracy.
EN
The textile industry is a significant sector of the Polish economy and is characterized by a strong potential. Its development can be ensured by activities in the areas of finance, technical infrastructure, environmental protection, and demographic conditions. The development of the textile sector is significantly affected by factors such as quality of commune and poviat roads, length of the sewerage network, expenditure on environmental protection, expenditures on innovative activity and on research and development, and costs related to employment and population of working age. The aim of this paper is to determine the attractiveness level of individual Polish regions for the development of the textile sector in relation to five microclimates, which somehow define the most important determinants of the development of this sector of the economy. In order to achieve this aim, the following research methods are used: presentation of statistical data and statistical methods of research. The authors test the research hypothesis that the growth potential of textile industry enterprises is the largest in the most prosperous provinces.
EN
This article discusses objects relating to the extraction of oil and gas from the North Sea and now held in the collection of National Museums Scotland. Oil and gas extraction and processing has been a key industry in Scotland in recent decades, important to the economy and also to the debate about Scotland’s independence. The industry is now approaching an end and it is expected that, by 2040, around 470 installations will have been closed and dismantled. In this context, the issue of preservation becomes extremely important. National Museums Scotland has been collecting and display these objects for some time. The acquisiton in 2017 of the Murchison oil platform flare tip was a key achievement and also probably the biggest challenge for staff in this area to date. Weighing nearly a ton and standing 4 metres tall, the flare tip is not only a symbol of industry but of human history, and accompanying audiovisual documentation, oral history, images and report book entries add depth to this and increase display potential. The flare tip is also a starting point for discussion about contemporary collecting and the future of energy collections in Scotland. The article discusses the significance of this object and the work relating to its preservation and display.
PL
Tematem artykułu są zgromadzone w National Museums Scotland zabytki związane z wydobyciem ropy naftowej i gazu z Morza Północnego. Niegdyś wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu było ważną gałęzią przemysłu, istotną dla ekonomii oraz debaty o niezawisłości Szkocji. Teraz się kończy i przewiduje się, że około roku 2040 jakieś 470 instalacji pozostanie zamkniętych i zdemontowanych. W tym kontekście niezwykłego znaczenia nabiera kwestia zachowania obiektów związanych z przemysłem wydobycia ropy naftowej. National Museums Scotland od lat zajmuje się gromadzeniem i eksponowaniem tych zabytków. Jedną z największych zdobyczy Muzeum i prawdopodobnie największym wyzwaniem dla jego pracowników jest końcówka pochodni z platformy Murchison – ważąca blisko tonę i licząca prawie 4 m wysokości. Końcówka ta to nie tylko symbol przemysłu – opowiada ona ludzką historię, a towarzysząca jej przejęciu dokumentacja audiowizualna, historia ustna, wizerunki i wpisy do książki raportowej dokumentujące tę historię pogłębiają potencjał wystawowy obiektu. Stanowi ona również punkt wyjścia dyskusji wokół współczesnych zbiorów oraz przyszłości zabytków energii w Szkocji. Artykuł przedstawia znaczenie tego zabytku oraz prace związane z jego zabezpieczeniem i ekspozycją.
EN
Markets are already dynamic, and will continue to be so in the future. The pressure of customers / users for substantial product and service customization increases. Therefore, their demands must be met in a highly flexible, responsive and adaptable manner. The structural changes in company manufacturing systems need to be quickly adapted to the changing requirements and responded to in real-time. Production must not only be highly flexible with high-quality services, but it must be ready for work in integrated network structures. A logical response to these demands is the further development of industrial production ready for the changes presented in the forecasts of the fourth industrial revolution. In essence, it is a project of digitalization and sophistication of the industry. The new designs of highly integrated manufacturing systems and their clusters will ensure communication between the people and the means of production, as well as the production systems and other physical objects.
EN
Inferior automotive component quality might be caused by diverse sources in the supply chain network. To compete in a highly dynamic environment, a supply chain quality management integrating quality issues of the internal and external supply chain is needed. In this paper, a supply chain quality management model for automotive components was developed on the basis of further development of ISO 9001:2015. This way, the quality within the value chain can be managed. To evolve the model, the novel concept of supply chain quality management and its dimensions were reviewed in the literature. Drawing upon the results, intersections concerning common processes of both approaches, quality management and supply chain management, were identified using ISO 9001:2015 and the SCOR model. Based on the findings, a supply chain quality management model for automotive components was developed and will be introduced. The results reflect implications for the management of supply chain quality to be implemented by companies.
PL
Celem artykułu jest zbadanie poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw w latach 2011- 2016. Przedstawione wyniki porównano z danymi przedstawionymi w pracy Baruka [2012, ss. 66-79]. Z analizy porównawczej wynika, że poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest niski. Poziom innowacyjności Polski w badanym okresie charakteryzował się tendencją spadkową.
EN
The aim of the article is to examine the level of innovativeness of Polish enterprises in the years 2011-2016. The presented results were compared with the data presented in Baruk’s work. The post-equivalent analysis shows that the level of innovativeness of Polish enterprises is low. The level of innovativeness of Poland in the analysed period was characterised by a downward trend.
PL
Przy ustalaniu, do jakiej kategorii terenów należą działki, w których dokonano pomiarów hałasu generowanego przez kopalnię, najważniejsza jest treść planu miejscowego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
PL
W artykule, na przykładzie fińskiej spółki TVO, została zaprezentowana jedna z metod finansowania projektów inwestycyjnych w energetyce jądrowej, tzw. model Mankala. Przedstawiony jest krótki opis modelu, historia powstania spółki, zasady jej funkcjonowania, realizowane inwestycje oraz plany rozwojowe.
EN
This paper presents one of the methods of financing investment projects in nuclear power sector, the so-called Mankala model, based on example of Finnish company TVO. The Authors presented a short description of the model, history of the company and rules of its functioning, ongoing projects as well as development plans.
PL
W niniejszym artykule, na przykładzie fińskiej spółki Fennovoima, została zaprezentowana jedna z metod finansowania projektów inwestycyjnych w energetyce jądrowej, tzw. model Mankala. Jest to kontynuacja poprzedniego artykułu, w którym model Mankala został opisany na przykładzie spółki TVO.
EN
This paper presents one of the methods of financing of investment projects in nuclear power sector, the so-called Mankala, based on example of Finnish company Fennovoima. This is a follow-up to the previous paper concerning the Mankala model used by the TVO company.
EN
The modern period of industrial development of the Republic of Kazakhstan in the conditions of competition and sustainable development requires innovative activity. Activity in this area manifests itself best when development and innovations related to it are properly managed. Therefore, innovation management and their development become the basis for the development of enterprises in Kazakhstan. Management procedures now, and even more in the near future, must take into account innovation in both manufacturing processes, services and education at all levels from primary to university. Particular attention should be paid to preparing especially young people to understand and accept the upcoming changes. Because success depends on the people who implement innovations and those who use innovations. The key to success is undoubtedly the proper management of this process. To find out how important the success of implementations from employees were, the Impact Studies of employees who directly face these changes were conducted. This study analyzes the stages of industry development with their characteristic management strategies and their impact on employees. The purpose of this study is to analyze the readiness of future employees in Kazakhstan to make new management decisions related to the rapidly growing development of technical progress in industrial enterprises. Comparative study of development, and also presents the methodology for its calculation. The study was conducted at universities in Kazakhstan, Russia and Uzbekistan. The results obtained show that any new management decisions in the work of enterprises in Kazakhstan and other countries, implemented using new approaches and tools, ensuring the efficiency and satisfaction of the company's employees, are also considered as the basis for the continuous development of employees.
PL
Współczesny okres rozwoju przemysłowego Republiki Kazachstanu w warunkach konkurencji i zrównoważonego rozwoju wymaga innowacyjnej aktywności. Aktywność w tym obszarze przejawia się najlepiej gdy rozwój i innowacje z tym związane są odpowiednio zarządzane. Dlatego zarządzanie innowacjami i ich rozwój stają się podstawą rozwoju przedsiębiorstw w Kazachstanie. Procedury zarządcze już teraz, a jeszcze bardziej w najbliższej przyszłości muszą uwzględniać innowacyjność zarówno w procesach wytwarzania, usługach jak i w edukacji na każdym jej stopniu od szkół podstawowych do wyższych uczelni. W sposób szczególny należy zwracać uwagę na przygotowanie szczególnie młodych ludzi do zrozumienia i akceptacji nadchodzących zmian. Bo sukces zależy właśnie od ludzi tych wdrażających innowacje i tych korzystających z innowacji. Kluczem do sukcesu jest niewątpliwie odpowiednie zarządzanie tym procesem. Aby przekonać się jak istotne jest powodzenie wdrożeń od pracowników przeprowadzono Badania wpływu pracowników, którzy bezpośrednio zmierzą się z tymi zmianami. W niniejszym badaniu przeanalizowano etapy rozwoju branży z ich charakterystycznymi strategiami zarządzania i ich wpływem na pracowników. Celem tego opracowania jest analiza stanu gotowości przyszłych pracowników w Kazachstanie do podejmowania nowych decyzji zarządczych związanych z szybko rosnącym rozwojem postępu technicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych. Studium porównawcze rozwoju, a także przedstawia metodologię jego obliczania. Badanie zostało przeprowadzone na uniwersytetach w Kazachstanie, Rosji i Uzbekistanie. Uzyskane wyniki pokazują, że wszelkie nowe decyzje zarządcze w pracy przedsiębiorstw w Kazachstanie i innych krajach, wdrażane przy użyciu nowych podejść i narzędzi, zapewniające wydajność i satysfakcją pracowników przedsiębiorstwa, są również uważane za podstawę ciągłego rozwoju pracowników.
PL
W wielu opracowaniach teoretycznych pojęcie milk run-u pojawia się w kontekście obniżenia poziomu zapasów i zwiększenia płynności dostaw. Oczywiście powyższe jest prawdą, ale nie obejmuje czynnika, dla każdego przedsiębiorstwa najważniejszego – to rozwiązanie, poza wspomnianymi zaletami, może przynosić natychmiastowy, łatwo policzalny i całkiem pokaźny profit. Poniżej przedstawię podstawowe założenia wraz z omówieniem poszczególnych aspektów na konkretnym przykładzie.
PL
Mikroorganizmy występują we wszystkich środowiskach na Ziemi, a do ich wykrycia oraz identyfikacji stosuje się wiele technik i metod biochemicznych, molekularnych oraz genetycznych. Istnieją drobnoustroje, które są szkodliwe, oraz takie, których zastosowanie jest korzystne, a czasami wręcz pożądane. Powszechne wykorzystanie mikroorganizmów w przemyśle znajduje swoje zastosowanie w: browarnictwie, winiarstwie, mleczarstwie, farmacji i biotechnologii. Ze względu na tak wielki potencjał i możliwości, technologie wykorzystujące drobnoustroje rozwijają się bardzo dynamicznie.
EN
Microorganisms occur in all environments on Earth, and many biochemical, molecular and genetic techniques and methods are used to detect and identify them. There are microorganisms that are harmful and those whose use is beneficial and sometimes even desirable. Microorganisms are widely used in industry, e.g. in brewing, viticulture, dairying, pharmacy and biotechnology. Due to such a great potential and possibilities, technologies that use microorganisms are developed very dynamically.
EN
This paper presents the definitions used by Statistics Poland (GUS) in relation to investment outlays. Then it proceeds to describe how fixed assets are broken down for statistical purposes, with particular attention to machines and equipment as the investment outlays that are crucial for the functioning of hard coal mines. The paper also discusses the structure of mining companies supervised and monitored by the State Mining Authority (WUG) over the period under study. The principal goal of this article is to analyse and assess investment outlays incurred by the Polish mining industry. In order to achieve this goal, an analysis was performed of the relevant statistical data for 2005–2017 in terms of the structure of investment outlays on fixed assets. The analysis also concerned the share of the public and private sectors and small and medium-sized companies in the overall investment outlays structure. Last but not least, the data for the Mining and Quarrying section were compared with that for industry as a whole, with special attention to the analysis of data on coal mining.
PL
W artykule przedstawiono definicje stosowane przez Główny Urząd Statystyczny związane z nakładami inwestycyjnymi. Następnie opisano podział środków trwałych stosowany w celach statystycznych ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń jako kluczowych nakładów inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie kopalń węgla kamiennego. Przedstawiono również strukturę zakładów górniczych kontrolowanych i nadzorowanych przez Wyższy Urząd Górniczy w badanym okresie. Za zasadniczy cel artykułu przyjęto analizę i ocenę nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez polskie górnictwo. Aby zrealizować cel pracy, dokonano analizy danych statystycznych z lat 2005–2017 pod kątem struktury nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na środki trwałe. Przeanalizowano również udział sektora publicznego i prywatnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze nakładów inwestycyjnych ogółem. Porównano wyniki osiągnięte przez sekcję Górnictwo i wydobywanie do wyników całego przemysłu. Szczególną uwagę zwrócono na analizę danych dotyczących górnictwa węglowego.
PL
Już po raz trzynasty Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. miało okazję gościć naukowców, producentów i użytkowników środków smarnych na konferencji „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle”, która odbyła się w kwietniu br. w Wiśle.
EN
This article deals with the determination of the stages of development of Ukrainian industries with regard to the factors driving innovation. Based on an analysis of literary sources carried out, the most common indicators of the stages of development of industries have been identified, and it is proposed to classify them into structural, volumetric, dynamic, and innovation ones, given the specificity of the relevant statistical data regarding Ukraine. Calculations have shown that most industries are in a declining phase in terms of the majority of volumetric and innovation criteria. In some industries there are positive trends to intensify the innovation activity of businesses, while the chemical and engineering industries, which have the highest level of technological development, are in a decline phase.
19
Content available remote Przelotowe układy centralnego smarowania maszyn i urządzeń
PL
Umiejętne i skuteczne smarowanie maszyn jest bardzo ważne z punktu widzenia rentowności współczesnego przemysłu. Wiąże się to przede wszystkim z przedłużeniem okresów eksploatacji smarowanych urządzeń, ze zmniejszeniem przerw w produkcji oraz z obniżaniem kosztów wytwarzania. Głównym warunkiem skutecznego smarowania jest przede wszystkim jego automatyzacja. Racjonalne dozowanie środków smarnych w zakresie ilości, czasu i częstotliwości smarowania skutkuje tym, że w porównaniu ze smarowaniem tradycyjnym znacznie mniej tych środków przedostaje się do środowiska naturalnego. W artykule dokonano przeglądu zautomatyzowanych systemów smarowniczych stosowanych obecnie w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem układów przelotowych, a także omówiono podstawy projektowania tego typu układów.
20
Content available remote Przekładnie pasowe w przemyśle
PL
Przekładnie pasowe w przemyśle są wykorzystywane w różnego rodzaju maszynach i urządzeniach w trzech różnych grupach funkcjonalnych, jako: pasy transportujące, pasy napędowo-transportujące, pasy napędowe.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.