Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geological map
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A set of geological maps and geological cross-sections was prepared to document the geological setting of sedimentary basins developed on the western slope of the EEC and adjacent areas to the west. On the basis of these data and literature on the subject, the evolution of the sedimentary basins in the study area was reviewed, with special emphasis on the Ediacaran–Lower Palaeozoic basin. The basin originated during late Ediacaran rifting, related to the latest stages of breakup of the Precambrian super-continent Rodinia/Pannotia, associated with large-scale igneous activity. The rifting ultimately led to the formation of the Tornquist Ocean and subsequently, during the latest Ediacaran to Middle Ordovician, the SW margin of the newly formed Baltica became a passive continental margin. The upper Cambrian depocentre in the Biłgoraj-Narol Zone and the Łysogóry Block tentatively is interpreted as a small, narrow foredeep, related to the docking of the Małopolska Block to the western margin of Baltica. From the Late Ordovician through the Silurian, a gradual change to a collisional tectonic setting is observed across the entire SW margin of Baltica, as well as in the zones adjacent to it from the west, which together became the site of development of the extensive Caledonian foredeep basin, related to the convergence and collision of Avalonia and Baltica. The oblique character of the collision resulted in a prominent diachronism in the development of the foredeep basin. This refers to the initiation of basin subsidence, the starved basin phase, the main phase of rapid subsidence and supply of detritus from the west, and the termination of basin development. The Early Mississippian (Bretonian) phase of uplift and erosion and, to a lesser degree, also the Late Pennsylvanian one significantly affected the structure of the western EEC. During the Mississippian, extensive magmatic activity took place at the SW margin of East European Craton, in the region referred to here as the Baltic-Lublin Igneous Province.
PL
Złoże ropy naftowej Łodyna położone jest w bardzo skomplikowanych warunkach tektonicznych wynikających z istnienia wieloetapowych procesów geologicznych jakie miały wpływ na obecny układ strukturalny omawianego obszaru. W oparciu o dostępne powierzchniowe dane geologiczne oraz zinterpretowane przekroje opornościowe wykonane na podstawie prac magnetotellurycznych opracowano modele budowy geologicznej otoczenia złoża Łodyna. Skomplikowana budowa geologiczna omawianego obszaru, ograniczona ilość danych geofizycznych z otworów wiertniczych (w tym głównie danych elektrometrycznych) były elementami znacznie utrudniającymi szczegółową interpretację układu strukturalnego obszaru złoża Łodyna, dlatego prezentowane w pracy przekroje geologiczne są jedynie pewnym uproszczeniem budowy tego rejonu.
EN
Łodyna oil field is located in a very complex tectonic conditions resulting from the existence of multi-stage geological processes that have an impact on the current structural layout of the talked area. Accumulations of hydrocarbon occur in the five Oligocene sandstone horizons among the menilites beds. Based on the available geological surface data and interpreted resistive cross-sections wrought on the work of magnetotelluric, few geological models were developed. Complex geological structure of this area and the limited amount of geophysical data from borehole (mainly electrometric data) were significantly hindering elements which clearly hampered to elaborate detailed interpretation of the structural system of Łodyna vicinity, which is why the work presented in the geological cross-sections are merely a simplification of the real geological settings.
4
PL
Przedstawiono początki, postępy oraz rezultaty poszukiwań i kartograficznej dokumentacji złóż węgla brunatnego na obszarze Wielkopolski i południowej części Pomorza. Zwrócono uwagę na osiągnięcia w tym zakresie A. Makowskiego (1876÷1943), a zwłaszcza na Jego kartograficzne dzieło pt. „Węgle brunatne w Polsce. Arkusze IV i V”. Zaprezentowane wyniki prac zaprzeczają poglądom i przekonaniom, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego węgiel brunatny nie był przedmiotem większego zainteresowania i nie odegrał znaczącej przemysłowej roli. Faktem jest jednak, że dopiero po II wojnie światowej rezultaty prac geologiczno-poszukiwawczych zostały wykorzystane w górniczej eksploatacji.
EN
The beginnings, progress and results of prospecting and cartographic documentation of brown coal deposits in the area of Great Poland and southern part of Pomerania were presented. Attention was drawn to the achievements in this field of A. Makowski (1876 ÷ 1943), and especially to his cartographic work entitled ”Brown coals in Poland, Sheets IV and V”. The presented results deny the views and opinions that in the period of twenty years between the two World Wars brown coal was not the subject of greater interest and did not play a considerable industrial role. However, it is a fact that only after World War II the results of geological and prospecting works were used in mining exploitation.
PL
Celem omawianej publikacji (Marks & Karabanov, 2011) jest przestrzenna korelacja osadów czwartorzędowych w strefie przygranicznej Polski i Białorusi. Po stronie polskiej opracowanie, które wykonali głównie pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, obejmuje dużą część Wzgórz Sokólskich z „wyspami” morenowymi Sztabina, Jastrzębnej i Lipska oraz część Wysoczyzny Białostockiej i Równiny Augustowskiej. Przygotowano mapy geologiczne odkrytą i zakrytą w skali 1 : 250 000 i tekst objaśniający (74 str.) z pięcioma przekrojami geologicznymi. Uwagi dotyczą mapy zakrytej i zagadnień związanych ze zlodowaceniami Odry i Wisły. Sformułowano je, ponieważ mapy stanowią według Autorów pracy „nową jakość w geologicznych opracowaniach kartograficznych” i zwiastują nową generację map geologicznych w krajach Unii Europejskiej.
EN
The selected duties of a mining geologist performed in underground coal mines of USCB were presented. Mapping of underground workings, estimation of deposit structure influence (measurement of seam parameters, faults, folds and sedimentation dislocations), performing and documenting underground drillings and sampling of deposit were discussed. All abovementioned geological works provide information collected in the mining geological data base and their results are presented as cross-sections, profiles and maps. The setting-ups of cross-sections, profiles and maps allow to correlate and identify coal seams. The geological documentation of a deposit (with hydrogeological and geological-engineering documentations) made on the basis of mining geological data base was characterized. Other documents made on the basis of this documentation - like the project of deposit management, coal mine activity scheme and protocol of changes in resources - were shown as well. These documentation materials force the necessity of undertaking geological activity in other fields: estimation of coal quality in the seams, documentation, prevention and control of hazards, estimation of exploitation influence on the rock mass (roofs and floors classifications, prevention and control of rock bursts, prevention and repair of mining damages), classification and keeping record of resources and spacing of coal in deposit).
PL
W artykule przedstawiono wybrane obowiązki geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Omówiono: kartowanie wyrobisk podziemnych, wpływ struktury złoża na prowadzenie robót górniczych, wykonywanie i dokumentowanie podziemnych otworów wiertniczych oraz opróbowanie złoża. Ukazano znaczenie prac geologicznych w: szacowaniu jakości węgla w pokładach, dokumentowaniu, zabezpieczaniu i kontroli zagrożeń, określaniu wpływu robót górniczych na masyw skalny oraz w klasyfikacji i szacowaniu zasobów. Pokazano także ich udział w dokumentacji geologicznej złoża, projekcie zagospodarowania złoża, planie ruchu zakładu górniczego oraz w operacie ewidencyjnym zasobów.
PL
W rejonie Mrzygłodu żwirowe osady jury dolnej występują w formie izolowanych, rozciętych erozyjnie płatów o zróżnicowanej miąższości. Piaskowo-żwirowe utwory jury odgrywają istotną rolę jako kruszywa naturalne dla rynku materiałów budowlanych. W celu oszacowania ich możliwości złożowych ważne jest wyznaczenie miąższości, głębokości zalegania spągu oraz obecności ewentualnych przerostów ilastych w obrębie żwirów. Dla tak określonych celów dokumentacyjnych odpowiednie są metody elektrooporowe. Wysoka oporność warstwy wskazuje na obecność osadów jury dolnej z dużą zawartością żwiru. Utwory o średniej oporności związane są z występowaniem zailonych osadów piaskowo-żwirowych. Warstwy o najniższej oporności oznaczone zostały jako ilaste osady triasu górnego.
EN
In the Mrzygłód area the Lower Jurrasic gravel sediments form into isolated, erosionally cut planes with variable thickness. The Jurassic sand and gravel are played important role as natural aggregates for building trade. To estimate its resources for the prospective exploitation it is important to assign a thickness, depth to the floor and to find possible clay lenses inside the gravel mass. For this documenting is proved the resistivity method. The high resistivity structure is the indication layers of Lower Jurassic sediments with high content of pure grave,. The sediments of medium resistivity can be connected with clayey sand-gravel mix. The layer with the lowest resistivity is recognized as clayey sediment of Upper Triassic.
9
PL
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w sztolni po poszukiwaniach uranu położonej w Jagniątkowie. Wykonano szczegółowy plan morfologiczny wyrobiska oraz mapę geologiczną. Wyróżniono podstawowe odmiany litologiczne oraz struktury tektoniczne. W sztolni można obserwować kontakt podstawowych odmian granitu karkonoskiego, szereg dużych, równoległych stref dyslokacyjnych oraz przejawy różnorodnej mineralizacji.The paper presents the results of geological investigations in the adit after uranium prospecting works in Jagniajkow. A detailed morphological plan and a geological map was shown. The basic rock types and tectonic structures have been distinguished. In the adit, there is a contact of main Karkonosze granite types, parallel dislocation zones and signs of various mineralization are well visible.
PL
Artykuł przedstawia metodykę oceny warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb planowania przestrzennego. Do tego celu najlepszym narzędziem są mapy warunków geologiczno-inżynierskich, mapy warunków budowlanych oraz atlasy geologiczno-inżynierskie. W artykule omówiono metodykę waloryzacji środowiska geologicznego oraz sposoby prezentacji warunków geologiczno-inżynierskich na przykładzie opracowania geologiczno-inżynierskiego dla potrzeb zagospodarowania doliny rzeki Sierpienicy w okolicach Sierpca.
EN
The study presents methods of evaluation for geological and engineering conditions for spatial planning. The best tools for this are geological and engineering maps, building conditions maps and geological and engineering atlases. In the study methods of evaluation of geoenvironment have been presented as well as possibilities of geological and engineering conditions presentation. The example of geological and engineering documentation for spatial management of Sierpienica Valley has been given.
11
PL
W artykule zaprezentowano dwie metody usprawniające wizualizację powierzchniowej budowy geologicznej i jej bezpośrednich związków z ukształtowaniem oraz obecnym zagospodarowaniem powierzchni terenu. W pierwszej wykorzystano cieniowany relief powierzchni terenu utworzony z numerycznego modelu wysokościowego (DEM). Cieniowany relief posłużył jako tło dla mapy geologicznej. Dzięki połączeniu dwóch obrazów uzyskano pseudo-trójwymiarowy model wychodni geologicznych, prezentujący w sposób czytelny geomorfologiczne cechy powierzchni terenu. W drugiej metodzie obraz geologii powierzchniowej zestawiono z fragmentem satelitarnej mozaiki archiwalnych obrazów Landsat 5 w formacie kompresji danych MrSID. Obraz jest udostępniony przez NASA i doskonale nadaje się do ogólnej oceny zagospodarowania powierzchni terenu. Zasięg prezentowanego opracowania ograniczono do obszaru województwa śląskiego. Autorzy wskazują inne możliwości praktycznego wykorzystania przez różnych użytkowników metod wizualizacji przestrzeni geologicznej w opracowaniach dokumentacyjnych i naukowych.
EN
On the base of geological map of the Silesia province two methods of significant improvement of surficial geology visualisation are presented in the paper. The application of digital techniques to image processing combined with spatial information makes presentation clear and more understandable regarding interaction between geology and topography. According to the first method the shaded relief of DEM is overlaid by geological map what gives pseudo three-dimensional impression. According to the second method, the geological map is combined with the Landsat image (NASA) available in the MrSID format, what improves the understanding of relationships between geology and landuse.
EN
The article presents the cross-border cooperation of geologists from the Lower Silesian Branch of Polish Geological Institute and the national geological surveys of the Czech Republic and Germany. The current cooperation is discussed on the basis of Geological Map Lausitz–Jizera–Karkonosze as well as on geological research of the Muskau Arch. The Geological Map Lausitz–Jizera–Karkonosze, in 1 : 100,000 scale, with Comments, presents the geology of the north-western part of the Bohemian Massif. A short geotectonic evolution of the area from Neoproterozoic to Cenozoic is presented. The results of Polish-German geological research and inventory of so-called “geotopes” are the basis to establish a cross-border Muskau Arch Geopark.
13
Content available remote Geological map of the future: digital, interactive, and 3D [communique]
EN
Geological survey agencies are developing methods for government geological mapping in the post-paper map era. Surficial and bedrock maps are being digitized and reconciled, while multiple generations of legends are being made accessible in a categorized format. Regional 3D geological models that integrate soils and geology, surficial and bedrock geology, as well as onshore and offshore are increasingly in demand as the information, technology, and protocols to build them progress. Applications such as regional groundwater modelling require digitizing, reconciliation, and assembly of a digital elevation model, bathymetry, offshore geology, soils, surficial geology, public domain drillhole and geophysical data, bedrock maps, and existing stratigraphic models typically expressed as structure contours. New stratigraphic modelling, particularly required for surficial unconsolidated deposits in many regions, requires information from cored holes logged by geologists as well as geophysical surveys. These high-quality results are extrapolated laterally using drill hole data, commonly large quantities of water well data of varying resolution and reliability. Much effort is required to adequately georeference the drillhole data, and to parse large numbers of unique lithological descriptions. Stratigraphic modelling methods ideally use all data and an approach that permits judgement in the acceptance or rejection of data, while interpolation and extrapolation are guided by genetic insights. Models are best captured as a grid of predicted stratigraphy profiles that convey expert opinion on interpolation and extrapolation from the data points. Reconciliation of mapping with that of neighbouring jurisdictions is a key step, as is balancing subjective definition of strata with more objective geostatistical approaches to characterizing the heterogeneous physical properties of the strata. Progress is readily achievable in undeformed strata, while deformed strata present far greater challenges. Increasingly, databases of observations and measurements are being retained alongside the interpreted model, and models are being assigned varying confidence levels such that the result is seen not as an end but a means for prioritizing new mapping. Current activity is broadening our reliance not only from paper maps to digital models, but also from plan view maps, to drillhole databases, to 3D models, to dynamic models such as groundwater flow models. Pressing user requirements demand that geological survey work rapidly advance along this progression.
PL
Służby geologiczne pracują nad metodyką kartografii geologicznej w erze post-papierowej. Mapy powierzchniowe i odkryte są dygitalizowane i adjustowane, a liczne generacje objaśnień są porządkowane i homologizowane. Regionalne modele trójwymiarowe, w których są integrowane obrazy gleby i geologiczne utwory powierzchniowe i podłoże, jak również dane z lądu i spod wody, są coraz bardziej poszukiwane w miarę rozwoju technologii informacji i procedur operacyjnych. Do takich zastosowań, jak regionalne modelowanie hydrogeologiczne konieczne jest dygitalizowanie i dostosowywanie wzajemne wysokościowego modelu terenu, batymetrii, geologii podwodnej, gleb, geologii powierzchniowej, dostępnych danych otworowych, danych geofizycznych, podłoża skalnego, oraz istniejących modeli stratygraficznych i map strukturalnych. Do nowoczesnego modelowania stratygraficznego, szczególnie przydatnego do powierzchniowych, nieskonsolidowanych utworów w wielu regionach, konieczne są karotaże geologiczne i geofizyczne z rdzeniowanych otworów wiertniczych. Wysokiej jakości dane wiertnicze są ekstrapolowane. Dużej uwagi wymaga dowiązywanie otworów do istniejącej sieci współrzędnych oraz formalizowanie licznych opisów wydzieleń litologicznych. Obecny rozwój technologii informacji zwiększa naszą reorientacją od map papierowych do modeli numerycznych, ale także od papierowych planów do baz danych otworowych, do modeli trójwymiarowych czy do modeli dynamicznych - jak np. przepływu wód podziemnych. Właśnie w tej sytuacji służby geologiczne powinny się przestawiać na rozwój i stosowanie nowoczesnych technologii informacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.