Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanoceramics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Hydroxyapatite (HAp) ceramic materials are consi-dered as one of the most promising implant materials in bone surgery and in dentistry. They exhibit unique biocompatibility, bioactivity, and osteoconductivity, which are the most desirable biomaterial features. However, HAp itself is brittle, has low strength, high degree of crystallinity and low solubility at physiological pH. Doping synthetic HAp with metal ions plays an important role in improving its structural and physico--chemical properties. HAp doped with niobium ions has not been widely investigated so far. However, the results of studies available in the literature show that the synthesized CaO-P2O5-Nb2O5 compounds still show good biocompatibility, very low cytotoxicity and, additionally, they stimulate osteoblast proliferation. Therefore, this study is dedicated to the niobium--doped HAp ceramics obtained by two methods: mechano-chemical synthesis and sol-gel method. Bioceramics chemical composition, morphology, and structure were characterized by means of scanning electron microscopy imaging, BET method, X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy. The results indicate that nanoceramics of non-stoichiometric HAp with a clear Ca deficiency on the nanograin surface were obtained. Moreover, it has been observed that the presence of Nb dopants and the synthesis method directly affect unit cell parameters, crystallinity degree, crystallites size, porosity and distribution of niobium in the grain structure. Mechano-chemical synthesis has allowed effective niobium incorporation into the HAp structure, leading to the quite homogeneous Nb distribution in the grain volume. Whereas, Nb-doping by sol-gel method has led to dopants location mainly on the grain surface.
PL
Nanomateriały mają coraz większe zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, w tym również w przemyśle ceramicznym. W artykule podsumowano ostatnie doniesienia naukowe na temat toksyczności nanomateriałów, w tym surowców ceramicznych. Jako przykład sposobu zapobiegania ewentualnemu narażeniu podczas pracy z nanomateriałami przedstawiono, opracowaną przez HSE strategię doboru środków ograniczających narażenie w zależności od stopnia zagrożenia, jaki stanowi stosowany nanomateriał.
EN
Nanomaterials use frequency has been rising in numerous industries, including the ceramic sector. This article summarizes the recent scientific reports on the toxicity of nanomaterials, including nanoceramics. An example of how to prevent potential risk of exposure during work with nanomaterials, is shown in the strategy of selecting protective measures depending on the level of hazard which the specific nanomaterial, drawn up by the HSE.
EN
Zinc oxide is a well-known material, used especially as varistors. The electrical properties of the zinc oxide varistor are strongly correlated to the final microstructure. The breakdown voltage is particularly grains size dependent. In this paper, a wet chemical route was used to get nano-sized ZnO based powder, with a very narrow granulometric distribution centred at roughly 20 nm. The used synthesis method is based on the direct precipitation of the zinc oxalate solution. The conventional sintering of this nano-sized powder leads to a slight decrease of the grain size (around 2 µm), compared to the grain size observed in a material originated from the powder conventionally synthesized and sintered (> 4 µm). Despite this slight grain size modification, a strong increase of the breakdown voltage is evidenced in the samples obtained through the liquid route. When the microwave sintering process is used to sinter nano-sized ZnO powder, nano-sized grains bulk ceramics are obtained owing to the very short thermal cycle (less than 5 minutes). It is undoubtedly clear that the microwave sintering allows both maintaining the grain size at the nanometric scale and achieving very high density. In that case, a high resistivity increasing below the breakdown voltage is observed and the breakdown voltage is becoming too high (> value) to be measured. Otherwise, it is clearly indicated that the very short time of the heating process induces a modification of the secondary phases composition, which are mainly localized at the grain boundaries. 
PL
Tlenek cynku jest dobrze znanym materiałem, wykorzystywanym szczególnie do wytwarzania warystorów. Właściwości elektryczne warystora z tlenku cynku związane są mocno z końcową mikrostrukturą tworzywa. Napięcie przebicia jest w sposób szczególny zależne od wielkości ziarna. W niniejszym artykule, wykorzystano mokrą metodę chemiczną do uzyskania nanometrycznego proszku opartego na ZnO, mającego bardzo wąski skład granulometryczny z centrum umiejscowionym mniej więcej przy 20 nm. Wykorzystana metoda syntezy opiera się na wytrącaniu szczawianu cynku bezpośrednio z roztworu. Konwencjonalne spiekanie tego nanoproszku prowadzi do nieznacznego zmniejszenia rozmiaru ziarna (około 2 µm), w porównaniu z rozmiarem ziarna w materiale otrzymanym z proszku syntezowanego i spiekanego konwencjonalnie (> 4 µm). Pomimo tej małej modyfikacji rozmiaru ziarna, udokumentowano mocny wzrost napięcia przebicia w próbkach otrzymanych metodą mokrą. Wtedy gdy wykorzystuje się proces spiekania mikrofalowego do spieczenia nanometrycznego proszku ZnO uzyskuje się masywną ceramikę o nanometrycznym ziarnie, dzięki bardzo krótkiemu cyklowi termicznemu (poniżej 5 min). Jest niewątpliwie oczywiste, że spiekanie mikrofalowe umożliwia zarówno utrzymanie rozmiaru ziarna w skali nanometrycznej, jak i osiągnięcie bardzo dużej gęstości. W takim przypadku, obserwuje się wysokie zwiększenie rezystywności poniżej napięcia przebicia, a napięcie przebicia staje się zbyt duże, aby mogło być zmierzone. Poza tym jasno wykazano, że bardzo krótki czas procesu ogrzewania wywołuje modyfikację składu faz drugorzędnych, które zlokalizowane są głównie w granicach międzyziarnowych. 
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.