Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 227

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fundament
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Wykonanie fundamentu w każdym przypadku stanowi ingerencję w środowisko i naturalne podłoże gruntowe. W okresie, kiedy istotną uwagę zwracamy na szeroko rozumianą ekologię, należy dążyć do zastosowania technologii, która będzie przyjazna dla otoczenia i w minimalnym stopniu oddziaływała na środowisko naturalne.
2
Content available remote Wybrane zagadnienia geotechniczne posadowienia urządzeń wiertniczych
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia geotechniczne występujące przy posadowieniu urządzeń wiertniczych do realizacji robót geologicznych objętych m.in. „planem ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne”, w aspekcie projektowania i wykonawstwa ich fundamentów oraz placu manewrowo-składowego wiertni. W konstrukcji urządzenia wiertniczego można wyróżnić co najmniej dwie zasadnicze strefy wymagające często osobnego fundamentowania poszczególnych maszyn: strefę przy otworze wiertniczym, obejmującą podzespoły dźwigowe, maszt i napęd przewodu wiertniczego, oraz strefę tzw. hali maszyn, obejmującą agregaty napędowe wraz z elementami systemu płuczkowego. Fundament pod maszynę przeznaczony jest do montażu na nim konkretnego rodzaju maszyny celem przenoszenia na grunt obciążeń statycznych oraz dynamicznych generowanych w czasie ruchu tej maszyny. W szczególności dokonano przeglądu obowiązujących przepisów prawnych, literatury technicznej oraz norm, a zwłaszcza: API Recommended Practice 51R i 4G, Working platforms for tracked plant, normy Eurokod 7 PN-EN 1997-2:2009. Przedstawiono wartości bezpiecznej nośności niektórych gruntów oraz wielkości nacisków generowanych przez obciążenia statyczne i dynamiczne wybranych urządzeń wiertniczych, mogące być przydatne przy wstępnej ocenie lokalizacji urządzenia wiertniczego w terenie oraz doborze powierzchni i rodzaju fundamentów. Opisano typowe przykłady posadowienia urządzeń wiertniczych w różnych warunkach geotechnicznych na fundamentach bezpośrednich przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych takich jak żelbetowe płyty drogowe, płyty drewniane i kompozytowe na bazie tworzyw sztucznych HDPE lub pośrednich z zastosowaniem mikropali. Wskazano istotne elementy procesu projektowania geotechnicznego posadowienia urządzeń wiertniczych oraz ich wykonania. Zakres czynności realizowanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania powinien być według przepisów prawnych uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, a forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadawiania oraz zakres niezbędnych badań powinny być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, co dla celów praktycznych zestawiono tabelarycznie w niniejszym artykule. Konstrukcja i wykonanie fundamentów pod urządzenia wiertnicze powinny zapewniać m.in., aby ich drgania własne wystarczająco różniły się od drgań wzbudzonych przez podzespoły urządzenia, a amplitudy drgań były mniejsze od dopuszczalnych oraz aby fundamenty poszczególnych maszyn były odpowiednio zdylatowane od siebie i reszty obiektów (placu wiertni). Przedstawiono wnioski w sprawie bezpiecznego posadowienia urządzeń wiertniczych na podłożach gruntowych, obejmujące m.in. wzmacnianie podłoża, projektowanie samodzielnych, czasowych konstrukcji budowlanych, jakimi są fundamenty pod urządzenia wiertnicze, oraz ich wykonawstwo i ułatwioną likwidację.
EN
This article presents selected geotechnical issues occurring at the foundation of drilling rigs for geological works included in the Operation Plan of a company performing geological works, in the aspect of designing and construction of their foundations and a yard. In the construction of drilling equipment, at least two main zones can be distinguished, often requiring separate foundations for individual machines: the zone near the borehole, including crane components, mast and drill pipe drive, and the so-called machine hall zone, including drive units and elements of mud system. The machine foundation is designed to mount a particular type of machine on it in order to transfer to the ground the static and dynamic loads generated during the movement of the machine. In particular, the current legislation, technical literature and standards were reviewed, especially: API recommended practice 51R and 4G, Working platforms for tracked plant, Eurocode 7 PN-EN 1997-2:2009 Standard. The values of safe bearing capacity of some soils and the magnitude of pressures generated by static and dynamic loads of selected drilling equipment were presented, which can be useful for preliminary assessment of the location of drilling equipment in the field and selection of surface and type of foundations. Typical examples of foundation of drilling rigs in various geotech- nical conditions on direct foundations with the use of prefabricated elements such as reinforced concrete road slabs, wooden slabs and composite slabs based on HDPE plastic or on indirect ones with the use of micropiles were described. The following essential elements of the process of geotechnical design of the foundation of drilling rigs and their execution were indicated. According to legal regulations, the form of presentation of geotechnical foundation conditions and the scope of necessary tests should depend on assigning the building structure to a proper geotechnical category, which for practical purposes is tabulated in this article. The design and construction of foundations for drilling rigs should ensure, among other things, that their intrinsic vibrations are sufficiently different from those induced by subassemblies of the rig, that the vibration amplitudes are smaller than permissible, and that the foundations of individual machines are adequately separated from each other and from the rest of the facilities (yard). Conclusions on the safe foundation of drilling rigs on the ground, including, among others, the strengthening of the ground, design of independent building structures such as foundations for drilling rigs and their execution and removal were presented.
PL
Wykop znajduje się w centrum miasta i jest otoczony z trzech stron istniejącymi zabytkowymi kamienicami, a z czwartej graniczy z linią metra. Opisano wieloetapowe analizy MES, na których podstawie pod fundamentami kamienic zaprojektowano wzmocnienie gruntu. Przedstawiono i omówiono wyniki analiz wpływu realizacji wykopu na zabytkowe kamienice i porównano je z wynikami pomiarów przemieszczeń rzeczywistych.
EN
The deep excavation analyzed in the paper is located in the city center and is bounded on three sides by the existing historic tenement houses and on the fourth side by a subway line. The FEM analysis that has been made allowed for verifying the need to and the scope of using ground reinforcement under the foundations of old houses. The details on the theoretical and measured impact of the structure construction on the historic tenement houses is presented and discussed.
EN
Civil engineering projects deal with different risks over their life-cycle. Generally, risk sources are categorized into three types of cost, time, and project quality. The Modified Advanced Programmatic Risk Analysis Model (MAPRAM) is one of the leading approaches in this field that can assess the risks of the project on its whole life cycle. Electricity transmission lines have always been one of the most costly and time-consuming infrastructure projects. The costs of these projects play a significant role in a country's development budget. Given the considerable time and cost of constructing the foundations for power transmission towers, providing an economical design will significantly help in reducing duration and budget of these projects. In this study, using MAPRAM, first, different types of foundations of power transmission lines were studied; then the optimal foundations were introduced for a specific place as a case study, shaping a general framework to appoint the optimal foundation for power transmission lines in different areas. The foundations studied in this study included: pad & chimney foundation, auger foundation, steel grillage foundation, concrete piles, and helical piles. Initially, different types of foundations were designed, and then, the costs of each foundation in a whole life-cycle were estimated. Next, the risks and probability of their occurrence were identified for each type of foundation. Finally, the appropriate foundation was determined for the studied soil samples by performing an optimization process.
5
Content available Projekt konstrukcji garażu wielokondygnacyjnego
PL
Garaże wielokondygnacyjne to jeden ze sposobów rozwiązania problemów z parkowaniem samochodów osobowych w dużych aglomeracjach. Zaproponowano autorską koncepcję architektoniczną obiektu oraz rozwiązania funkcjonalne. Analizie poddano wydzielony fragment konstrukcji, ze szczególnym uwzględnieniem stref podporowych układu płytowo-słupowego, rozważając różne sposoby modelowania numerycznego. Wymiarowanie, zgodne z wymaganiami eurokodów, przeprowadzono metodami analitycznymi oraz z wykorzystaniem programów komputerowych.
EN
Multi-storey garages are one way to solve problems with parking cars in large agglomerations. Proprietary architectural concept of the object and functional solutions have been proposed. A separate fragment of the structure was analyzed with particular emphasis on support zones of the plate-column system. Various methods of numerical modeling were considered. Designing in accordance with the requirements of Eurocodes was carried out by analytical methods and using computer programs.
6
Content available Pale i mikropale
PL
Posadowienia głębokie w budownictwie należą obecnie do powszechnie stosowanych praktyk. Coraz więcej inwestycji wymaga przekazania obciążeń zewnętrznych na warstwy zalegające w głębi podłoża gruntowego lub polepszenia jego cech mechanicznych. Inżynierowie mają do dyspozycji szeroki zakres pali, co zawdzięczają transferowi nowych technologii oraz aktualnym możliwościom sprzętowym.
PL
Nawiązując do mostu Południowego przez Wisłę w Warszawie, scharakteryzowano w artykule problemy rozmyć zagrażających bezpieczeństwu mostów.
EN
In reference to the South Bridge across the Vistula river in Warsaw, the article describes the problems of scour that threaten safety of the bridges.
PL
W referacie, rozważając przypadek elektrowni, w której stwierdzono znaczący wzrost przemieszczeń fundamentów budynku głównego jednego z bloków energetycznych, przedstawiono przykładowy sposób rozwiązywania tego typu zagadnień. Problem dotyczył zarówno osiadań statycznych, jak i dynamicznych. Ze względu na fakt, iż praca urządzeń (młyna węglowego) powoduje ruch trudny do ustalenia metodami analitycznymi, należało wstępnie wykonać pomiary drgań. Dzięki temu uzyskano czasowe przebiegi przyśpieszeń drgań fundamentów oraz wybranych punktów konstrukcji. Model obliczeniowy (MES) został poddany zarejestrowanemu na fundamencie wymuszeniu, zaś przebiegi czasowe przyśpieszeń drgań uzyskane w warunkach rzeczywistych posłużyły do walidacji jego parametrów (stałych materiałowych konstrukcji oraz gruntu i sztywności połączeń). Po uzyskaniu zadowalającej różnicy pomiędzy przyśpieszeniami (model MES – rzeczywista konstrukcja) zasymulowano trzy warianty naprawcze. W dwóch z nich drogę propagacji przecięto barierą antywibracyjną, zaś w jednym zwiększono sztywność gruntu pod fundamentami. Każde z rozważanych rozwiązań powodowało obniżenie drgań konstrukcji młynów węglowych. Jednak w przypadku „otulenia” fundamentów matą antywibracyjną uzyskano znaczne wzrosty przyśpieszeń drgań młynów. Zwrócono też uwagę, iż zwiększenie sztywności gruntu pod fundamentami pomimo ograniczenia poziomu amplitud drgań w całym obiekcie może ze względów technologicznych okazać się kłopotliwe.
EN
The paper presents case of selected power plant, where substantial increase of displacements of the foundations of the main power unit were observed and an exemplary method of solving such type of problem. The problem concerned both static settlements as well as vibrations. Since the operation of the equipment (coal mill) causes movement difficult to be determined using analytical methods, initially vibration measurements had to be made. As a result, time courses of foundations as well as selected points onto investigated structure accelerations were obtained. The computational model (FEM) was loaded with excitation registered on the foundation, while acceleration time courses obtained in real conditions were used to validate its parameters (material constants of structure and soil) and joints rigidity. After obtaining a satisfactory difference between accelerations (FEM model – real construction), three repair variants were simulated. In two of them the propagation path was separated with an anti-vibration barrier, while in one the stiffness of the soil below foundation was increased. Each of the mentioned solutions reduced the vibration level of the structure in the vicinity of coal mills. Nevertheless, in the case of "covering" foundations with anti-vibration mat, significant increases in vibration acceleration of mills were observed. It was also pointed out that increasing the soil stiffness below foundations, despite limiting the level of vibration amplitudes in the entire facility, may prove to be troublesome for technological reasons.
EN
High-pressure jet grouting pile is a kind of stratum reinforcement technology developed in recent years. Due to its characteristics of high solid strength, fast construction, low noise, safety and reliability, low cost, controllable reinforcement diameter, strong adaptability to stratum, and good reinforcement effect for soft soil, loose soil and water-rich stratum, high-pressure jet grouting pile technology has been more and more widely used in foundation treatment, water stop, and seepage prevention, tunnel lining and other fields in recent years. As a country with a relatively late development of underground construction engineering, Vietnam has little research on special geotechnical reinforcement technology, especially on special geotechnical reinforcement technology around urban underground construction engineering, especially on its theoretical analysis and practical application. Therefore, this thesis combines the Vietnam Trung Hoa tunnel project as an example, using the theoretical calculation formula and field monitoring measurement comparing the two methods, the high pressure jet grouting pile system research in Vietnam in the underground engineering reinforcement principle and application effect, get to the actual engineering design and construction has a guiding significance to the research, provides the reference for future similar projects. Finally, the application effect of high-pressure jet grouting pile in underground building reinforcement project is evaluated, which proves that high-pressure jet grouting pile has good applicability and economic benefit in underground building reinforcement project in Vietnam.
PL
W artykule przedstawiono prace dotyczące modernizacji tzw. płyty wielkich sił stanowiska badawczego znajdującego się w hali laboratoryjnej wykonanej w systemie P-70. Rozszerzenie możliwości prowadzenia badań elementów żelbetowych i sprężonych wymagało powiększenia wymiarów istniejącego fundamentu o nową część. Opisano prace prowadzące do ustalenia podstawowych danych technicznych istniejącego fundamentu, a także podano podstawowe dane nowej części płyty wielkich sił oraz opisano zagadnienia związane z wykonaniem robót.
EN
The paper describes the retrofit upgrade of the force plate system located in the laboratory constructed as a P-70 structural assembly hall. The existing foundation was enlarged in order to enhance the capability of testing reinforced and pre-stressed members. The works performed to determine the basic parameters of the existing foundation are discussed along with the specification and work done on the new section of the force plate system.
11
Content available Wykonywanie przesłon przeciwfiltracyjnych
PL
Przesłony przeciwfiltracyjne wykonuje się w wielu technologiach, z których większość wywodzi się z technik głębokiego fundamentowania lub wzmacniania gruntów. Wybór technologii wykonania przesłony w konkretnym przypadku powinien uwzględniać budowę geologiczną podłoża, a także trwałość i odporność chemiczną materiału przesłony. Konieczne jest również wzięcie pod uwagę możliwości zastosowania ciężkiego sprzętu.
PL
Przedstawiono charakterystykę kriogenicznych zbiorników do przechowywania ciekłego LNG. Zwrócono uwagę na aspekty geotechniczne posadowienia oraz wpływ konstrukcji zbiorników, ich wymiarów i przekazywanych obciążeń na rozwiązania konstrukcyjne fundamentów. Zaprezentowano nowy podział fundamentów, stosowany w tego rodzaju zbiornikach. Przedstawiono najczęściej stosowane technologie, ograniczające osiadania podłoża pod fundamentami. Omówiono przykłady posadowienia zbiorników LNG wykonanych w Australii, Indiach i Japonii oraz opisano dwa zbiorniki zrealizowane na terenie terminalu w Świnoujściu.
EN
The article shows the characteristic of cryogenic tanks for LNG storage. The geotechnical foundation aspects of the tanks and influence of the construction of the tanks along with their dimensions and loads transmitted into the foundations design solutions were noted. The new division of the foundations was presented, which is applied for this type of tanks. The most frequently used technologies, that are limiting the size of ground settlement beneath the foundations, were demonstrated. Examples of the foundation of the LNG tanks which were made in Australia, India and Japan were discussed and two tanks executed in Poland on the terminal in Świnoujście were described.
15
Content available Przegląd i zastosowanie pali i mikropali
PL
O znaczeniu fundamentów palowych najlepiej świadczy rozwój technologii i maszyn związanych z tą dziedziną budownictwa. Dzięki możliwościom, jakie daje palowanie, pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjne budowli, które są projektowane i realizowane z zastosowaniem tych technologii. Sposobów wykorzystania pali jest wiele, a wybór konkretnego rozwiązania jest uzależniony m.in. od czynników technicznych, ekonomicznych i środowiskowych.
PL
Największe inwestycje infrastrukturalne ostatnich lat, takie jak np. autostrada A1 czy drogi ekspresowe S17 i S19, w dużej mierze zostały zlokalizowane na obszarach o niekorzystnych warunkach geologicznych, które powodowały konieczność zastosowania posadowienia pośredniego pod obiekty inżynieryjne.
17
Content available remote Posadowienie wysokiego budynku na prefabrykowanych palach wbijanych
PL
Wybrany przypadek dotyczy budynku wielokondygnacyjnego, posadowionego bezpośrednio przy erozyjnym brzegu rzeki. Wykonawca fundamentów zrealizował zamienny, własny projekt: posadowienie na 230 wbijanych prefabrykowanych palach żelbetowych. Płytę ułożono na głębokości 0,7 m p.p.t. Po wbiciu 76 pali stwierdzono w trzech rzędach przemieszczenia poziome głowic pali w kierunku rzeki, które początkowo wynosiły ok. 20 cm i zwiększyły się do 50 cm. Przedstawiony przykład posadowienia na palach wbijanych, mimo dobrego geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego rozpoznania podłoża [3, 7], wskazuje, że w złożonych warunkach gruntowych należy analizować ostateczny projekt w zespole profesjonalistów, w tym doświadczonego geotechnika [1].
EN
The many-tiered building is located on the low terrace, directly next to the erosive bank of the river. Nonetheless, the constructor of the foundations realized a different project: deep foundation on prefabricated 230 concrete pales. The plate was placed at the depth of 0,7 m. After driving the first 76 pales, horizontal displacements of the pale head towards the river in first three rows were observed. The shifts increased from initially 20 cm to 50 cm. Geotechnical analysis [3, 7] revealed that the reason for the displacements may be disturbance of steady state, caused by activation of quasi soil wedge and its displacement along with the pales in the direction of the river [1].
PL
Rozpoznanie geotechniczne wykazało, że warunki gruntowe na terenie, gdzie zaprojektowano budynek wielokondygnacyjny, są skomplikowane [1, 4, 7]. W podłożu występowały bowiem ekspansywne iły i anizotropowe warstwy węgla brunatnego oraz laminy pylaste z wodą subartezyjską. Opracowano model geotechniczny podłoża, w którym przyjęto głębokie posadowienie bezpośrednie budynku na płycie fundamentowej na głębokości 4,6 m p.p.t., w stropowej warstwie ekspansywnych iłów. Artykuł przedstawia nietypowe właściwości iłów ekspansywnych serii poznańskiej i węgla brunatnego jako podłoża gruntowego wysokiego obiektu posadowionego na niskim tarasie erozyjnego brzegu rzeki [3, 9].
EN
The many-tiered building is located on the low terrace, directly next to the erosive bank of the river [1, 4, 7]. The geotechnical recognition indicated complex ground conditions. The subsoil included expansiveness clays and the anisotropic layers and silty laminas with sub artesian water. The geotechnical model of the subsoil was determined, assuming shallow foundation of the building on foundation plate in the layer of clay, at the depth of 4,6 m below surface level. Geotechnical analysis presented no typical properties of expansive clay from subsoil, near of low terrace, directly next to the erosive bank of the river [3, 9].
PL
Omówiono proponowane zmiany dotyczące wymiarowania na przebicie płyt i stóp fundamentowych, wynikające z prac związanych z modyfikacją norm europejskich. Dokonano ich weryfikacji w świetle własnych badań eksperymentalnych dotyczących przebicia płyt krępych, a także ukazano najważniejsze różnice proponowanej modyfikacji i ustaleń Eurokodu 2. Zamieszczono dwa przykłady obliczeniowe wymiarowania fundamentów według PN-EN 1992-1-1 i nowej propozycji niemieckiej.
EN
In the paper proposed changes in the design procedure of footings and foundation slabs with respect to punching shear, resulting from works on modifications of European standards, were discussed. It was verified in the light of authors’ experimental investigations concerning punching shear of reinforced concrete thick slabs. The most important differences between new procedure and existing Eurocode 2 provisions were presented. Two working examples of designing footings according to PN-EN 1992-1-1 and the new German procedure were provided.
PL
Modernizacja trakcyjnej sieci kolejowej stanowi istotny problem w dostosowaniu polskich linii kolejowych do standardów europejskich. Przedstawiono jeden z problemów modernizacji sieci, jakim jest usuwanie fundamentów po konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej, a także różne metody demontażu tych fundamentów.
EN
Modernization of the railway traction network is a significant problem in adapting Polish railway lines to European standards. There is presented one of the problems of network modernization, which is the removal of foundations after supporting structures of the traction network, as well as various methods of disassembly of these foundations.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.