Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agregat ciągnikowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Conclusions on the analysis of the state of development in the tractor industry are formulated, aspects of the forecasting concept of transformation, general layout solutions and the theory of promising tractor units with new propulsion systems are considered, a general approach to the pre-design substantiation of new generation tractors is presented.
PL
Sformułowano wnioski z analizy stanu opracowań i tendencji w budowie ciągników. Rozpatrzono aspekty prognozy transformacji koncepcji, ogólnej struktury rozwiązań konstrukcyjnych i teorii perspektywicznych ciągnikowych agregatów maszynowych z nowymi układami napędowymi. Przedstawiono możliwe tendencje w przedprojektowym uzasadnieniu koncepcji budowy ciągników nowej generacji.
EN
The paper describes the results and analyses the simulation of a machine unit using the implement linkage automatic pressure control system. The usefulness of the pressure control system was established based on the performance indicators of the tractor aggregate.
PL
Artykuł opisuje wyniki oraz analizę symulacji pracy agregatu maszynowego z wykorzystaniem automatycznego systemu regulacji ciśnieniowej, sterującego układem zawieszenia narzędzi. Na podstawie oceny wskaźników efektywności funkcjonowania agregatu ciągnikowego stwierdzono przydatność wykorzystanego systemu regulacji ciśnieniowej.
PL
Niniejsza publikacja dotyczy szeroko pojętej automatyzacji pracy ciągników kołowych. Ponieważ ciągniki służą nie tylko do wykonywania ciężkich prac polowych, ale także i do prac transportowych i prac pielęgnacyjnych, stąd współpracują one z różnymi maszynami i narzędziami tworząc tzw. agregaty ciągnikowe. Nieustanne dążenie do zwiększania ich wydajności powoduje zapotrzebowanie na ciągniki o coraz większych mocach i prędkościach jazdy. Aby móc tak pracować, należy jednocześnie zautomatyzować i zoptymalizować wiele czynności podczas wykonywania prac polowych. Jest to typowe zadanie polioptymalizacji. Chcąc je prawidłowo rozwiązać należy opracować dokładny model funkcjonalny maszyny, ukazujący powiązania i współzależności jej poszczególnych elementów, a następnie opisać te powiązania odpowiednimi zależnościami matematycznymi (model matematyczny) na podstawie znajomości współpracy koła z podłożem i powiązań kinematycznych układu napędowego ciągnika. Do modelu funkcjonalnego opracowano kryteria automatyzacji pracy agregatu. Następnie zbudowano trójwymiarowy „przepływowy” model komputerowy i wykonano szereg badań symulacyjnych. Zbudowano także mobilne stanowiska badawcze odpowiednio oprzyrządowanych i wyposażonych w liczne układy pomiarowe ciągników kołowych. Ciągnikami tymi wykonano szereg badań polowych, których wyniki porównano z wynikami z symulacji komputerowych. Analiza otrzymanych przebiegów symulacyjnych i wyników badań polowych pozwoliła sformułować wnioski dotyczące sposobów poprawienia efektywności pracy ciągników i wskazała dalsze kierunki badań nad tymi zagadnieniami. Wskazała także potrzebę rozwoju budowanych systemów automatycznego sterowania poszczególnymi zespołami ciągnika. Również opracowany program komputerowy może być przydatny do doskonalenia budowy algorytmów funkcjonowania tych systemów. Po ich przeanalizowaniu można je zastosować jako zbiór danych do komputera pokładowego ciągnika, który został zbudowany w formie modułowej. Tak więc można budować z kilku modułów proste układy wspomagające prace kierowcy, lub pełen układ zintegrowany, do zarządzania pracą dużego nowoczesnego ciągnika, co było celem prezentowanej pracy.
EN
The present publication refers to widely understood wheeled tractor automation. As tractors are used not only for heavy agriculture field work, but also for transportation and care work, they cooperate with various machinery and tools forming a specialised tractor unit. A constant pursuance of increase of their efficiency results in a demand for more powerful and higher speed tractors. To reach the assumed aim, automation and optimization of many processes and actions during agriculture work is required, which is a typical poli-optimization task. The aim of the present work is to establish a methodology for modelling a kinematic chain of drive systems and automation of a wheeled tractor. In order to solve this task properly, we need to create a suitable functional model of machinery, which presents a connection and relation between its particular elements. In the next step, these relations should be described with appropriate mathematical equations (mathematical model) based on the knowledge of the interaction between the wheel and the ground, as well as the tractor propelling kinetic chain. For the functional model, automation criteria of a tractor unit were developed. Subsequently, the 3D “flow“/“stream” of energy computer model was created and tested. Many computer simulations were provided in order to verify the model correctness. Mobile research stands were built from two wheeled tractors, and had been suitably equipped with measurement devices and systems. Next, these tractors were used for many field tests and the obtained results were compared with the results of computer simulations. The analysis of the simulation runs and the obtained field tests data enabled to formulate conclusions concerning the methods of improving the efficiency of the tractor work, as well as to point out further research directions on the tractor unit automation. Moreover, the results of the analysis showed the need for the development of automated control systems for individual subsystems and elements of the tractor. Furthermore, the created computer software can be used for developing and verifying the tractor unit operation algorithms. After the analysis, the results can be used as the database for the tractor’s on-board computer that had been designed in a modular form. Therefore, basing on a few modules we can build simple systems for tractor’s unit operator support or fully integrated systems for the operation of a large modern tractor.
PL
Zagęszczona warstwa gleby utrudnia rozwój roślin i stawia duży opór narzędziom i maszynom uprawowym. W pracy omówiono techniczne sposoby ograniczania i zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu środków technicznych na rolę. Pominięto czynniki agrotechniczne, w tym stosowanie uproszczeń w uprawie. W celu zobrazowania podjętej problematyki przytoczono wyniki badań maszyn uprawowych opracowanych w PIMR oraz badań innych autorów. W celu ograniczenia zjawiska zagęszczania roli stosuje się nowe materiały konstrukcyjne do budowy maszyn, wprowadza się innowacyjne rozwiązania układów jezdnych oraz opracowuje się nowe technologie rolnicze.
EN
Compacted soil layer negatively affects the growth of plants, increasing the resistance to soil tillage machines and implements. Paper discussed some technical manners to limiting and preventing the negative impact of mechanical means on the soil. The agrotechnical factors, simplifications in cultivation inclusive, were omitted. To illustrate the problem undertaken, the investigation results of soil tillage machines, conducted by PIMR (Industrial Institute of Agricultural Machines), as well as the research results of other authors, were quoted. In order to reduce the phenomenon of soil compaction, the new construction materials were used to building the machines, innovative solutions were introduced in driving systems; new agricultural technologies are developed, as well.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów różnic pomiędzy rzeczywistymi odległościami torów jazdy ciągnika rolniczego po polu a założoną ich odległością. Niedokładności powstały podczas prowadzenia ciągnika za pomocą odbiornika GPS.
EN
There were presented in the paper results of measurement of differences between real distances of the drive of a agriculture tractor races on a field and the established distance. These differences were as a result during of drive of the tractor by means of the receiver GPS.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań intensywności działania na glebę kół agregatów rolniczych w 149 indywidualnych gospodarstwach województwa podlaskiego. Dokonano analizy struktury użytkowania gruntów w rozpatrywanych gospodarstwach i ich wyposażenia w narzędzia maszyny i ciągniki rolnicze. Zestawiono wartości parametrów techniczno-eksploatacyjnych narzędzi i maszyn i opracowano 7 technologii zmechanizowanych prac polowych stosowanych w uprawie zbóż, zróżnicowanych pod względem szerokości roboczych agregatów, sposobu połączenia z ciągnikiem oraz sposobu wykonywania przejazdów po polu (tradycyjny, ścieżkowy). Ocenę intensywności ugniecenia pola przez koła agregatów stosowanych w poszczególnych technologiach przeprowadzono na podstawie opracowanego wskaźnika intensywności ugniecenia pola.
EN
The article presents results of the research on intensity of action exerted on soil by wheels of tractor units in 149 individual farms located in Podlaskie Voivodship. The research involved an analysis of soil use structure at analysed farms, and their possession of tools, machines and farm tractors. The research involved comparing values of technical and operating parameters for tools and machines, and developing 7 technologies of mechanised field works employed in corn growing, diversified as regards working widths of the units, method used for coupling with tractor, and type of run across field (conventional, path-type). The intensity of field packing by wheels of units being used in individual technologies was assessed on the basis of worked out field packing intensity index.
PL
Naprężenia w warstwie ornej i podglebiu powstające w miejscach przejazdu kół ciągników i maszyn rolniczych są uważane za główny czynnik prowadzący do degradacji środowiska glebowego. Naprężenia te są związane z przenoszeniem nadmiernych obciążeń przez koła. W publikacjach naukowych wskazuje się różne rozwiązania mogące ograniczyć skutki ugniatania gleby jak np. stosowanie odpowiedniego ogumienia, zmniejszenie ciśnienia w oponach, łączenie zabiegów, stosowanie ścieżek przejazdowych itp. Szczególnie ważne jest odpowiednie zestawienie agregatu. Zakres podejmowanych działań zależy również od wielkości gospodarstwa, profilu produkcji, i jego możliwości finansowych. Wyniki prowadzonych badań i analiz ukazują wyposażenie 149 gospodarstw rolniczych województwa podlaskiego w narzędzia, maszyny i ciągniki rolnicze w aspekcie możliwości zmniejszenia ugniatania gleby kołami agregatów.
EN
Soil stresses in the arable layer and the subsoil beneath the tractor wheel track are considered as major factors causing soil degradation. These stresses result from excessive loads on tractor wheels exerted on the soil. Various solutions of that problem have been recommended in research papers, namely: application of proper tyres and appropriate inflation pressure, combining of various field operations, controlled traffic technologies etc. The proper selection of tractor and machines is also very important. The scope of such actions depends on the farm area, directions of production and financial strength of the farm. The results of analysis on tractor-machine sets in 149 farms from the viewpoint of possibilities for soil compacting reduction are presented in the paper.
PL
Praca zawiera opracowanie koncepcji metodyki badań procesu funkcjonowania agregatu ciągnikowego. Opisano obiekt badań, mobilne stanowisko badawcze i aparaturę pomiarową. Przedstawiono program eksperymentu bierno-czynnego.
EN
The paper includes conception of the research methodology of the tractor aggregate functioning process. The object of research, a mobile testing stand and measuring devices were described. The program of passive-active experiment was presented.
PL
Omówiono konstrukcją prototypu przedniego narzędzia uprawowego. Narzędzie składa się z włóki i wału, a przeznaczone jest do wstępnego doprawiania gleby przed ciągnikiem. Przedstawiono wyniki pomiarów równowagi podłużnej agregatu ciągnikowego prostego i złożonego, pomiarów poślizgów kół ciągnika i oceniono jakość uprawy. Stwierdzono, że narzędzie przednie poprawia stabilność roboczą i transportową agregatu ciągnikowego, a wstępne doprawienie gleby przed ciągnikiem wpływa bardzo korzystnie na końcowy efekt uprawy.
EN
The article presents a prototype structure of a front tillage tool. The tool contains a drag and a roller. This tilling set is fated to secondary tillage in front of the tractor. There are introduced effects of measurements of a longitudinal equilibrium of the simple and complex tractor aggregate, and a tractor wheel spin, and evaluation the tillage quality. There is obsemed that the front tillage tool has improved the working and transporting stability, and the secondary tillage in front of the tractor influence on the final effect of a tillage very advantageously.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.