Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charakterystyki zmęczeniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Quality and fatigue characteristics relation
EN
This paper will explore the mutual correlation of fatigue characteristics ((Kath, σc, ac = f (Rm)) of five structural steels tested at high frequency loading based on tests (f ≈ 20 kHz, T = 20 ± 10 °C, R = -1). Different fatigue resistance parameters have different meanings and misunderstanding can lead to significant quality problems in component operation. Consequently, it is necessary to completely understand the relation between the two most important fatigue characteristics which are fatigue limit σc and the threshold value of the stress intensity factor amplitude Kath and how they act with changing of steel ultimate tensile strength.
PL
W pracy porównano właściwości zmęczeniowe stali X20CrMoV12.1 w stanie wyjściowym i po eksploatacji. Stwierdzono, że stal X20CrMoV12.1 po eksploatacji ma wyższą trwałość w warunkach zmęczenia cieplno-mechanicznego niż ta sama stal w stanie wyjściowym. Dotyczy to zarówno przypadku, w którym cykl temperatury jest zgodny w fazie z cyklem odkształcenia mechanicznego, jak i przypadku, gdy cykle te pozostają w fazach przeciwnych. Dokonano strukturalnej interpretacji zachowania się rozpatrywanych materiałów. Stwierdzono, że zróżnicowanie ich właściwości zmęczeniowych związane jest ze zmianami struktury wywołanymi długotrwałym oddziaływaniem podwyższonej temperatury.
EN
The article provides a discussion on a comparison of properties of the X20CrMoV12.1 steel in the initial state and in a state after many years of service. It has been found that, in the post-operation state the X20CrMoV12.1 steel is characterised by higher fatigue life compared to the same steel grade in the initial state. The foregoing applies to a case where the temperature cycle conforms with the mechanical strain cycle in the phase as well as to one where both these cycles remain in opposite phases. What has been provided is a structural interpretation of the behaviour displayed by both the materials examined. It has been established that diversification of their fatigue characteristics is related to changes occurring in the structure, triggered by prolonged impact of increased temperature.
EN
The theme of this work is to know about the current state of knowledge in the field of materials processing using a distributed circular pellet of shot peening steel surfaces. The paper presents an analysis of the issues and test their own dedicated fatigue life specimens made of steel S355 J2 + N subjected to shot peening, and to compare these results with the strength of the specimens not subjected to this treatment. The results will be presented in the fatigue characteristics S-N double logarithmic system.
PL
Tematem artykułu jest zapoznanie się z obecnym stanem wiedzy z zakresu obróbki materiałowej metodą kulowania śrutem rozproszonym okrągłym powierzchni stalowych. W pracy przedstawiono analizę zagadnienia oraz badania własne poświęcone trwałości zmęczeniowej próbek wykonanych ze stali S355 J2+N poddanych kulowaniu oraz porównanie tych wyników z wytrzymałością próbek niepoddanych tej obróbce. Wyniki zostaną zaprezentowane na wykresach zmęczeniowych S-N w układzie podwójnie logarytmicznym.
PL
Artykuł dotyczy szacowania trwałości zmęczeniowej stali stopowej 30CrNiMo8 w warunkach obciążeń cyklicznych i eksploatacyjnych. Materiał ten charakteryzuje się brakiem wzajemnej równoległości charakterystyk zmęczeniowych dla zginania i skręcania. Dla takich materiałów nie ma spójnego rozwiązania przy szacowaniu trwałości zmęczeniowej, ponieważ należy uwzględnić zmienność stosunku naprężeń normalnych do stycznych w zależności od liczby cykli do zniszczenia.
EN
The paper concerns the estimation of the fatigue life of steel 30CrNiMo8 under cyclic and random loading. This material is characterized by lack of mutual parallelism of fatigue characteristics for bending and torsion. For such materials the standard models of fatigue life estimation, shouldn’t be used, because they do not take into account the variability relative to the tangential and normal stress.
PL
Artykuł zawiera próbę klasyfikacji wybranych materiałów konstrukcyjnych ze względu na odstępstwo rzeczywistych własności tych materiałów od założeń teoretycznych modeli Mansona-Coffina-Basquina (MCB) oraz Ramberga-Osgooda (RO) wykorzystywanych w opisie odkształceniowych charakterystyk zmęczeniowych. Użyto trzy sposoby wyznaczania zmęczeniowych stałych materiałowych występujących w modelach MCB i RO: metodę konwencjonalną, numeryczną oraz niedawno opracowaną metodę 3D, które pozwalają na wyznaczenie współczynnika wytrzymałości cyklicznej K', wykładnika cyklicznego umocnienia n', współczynnika i wykładnika zmęczeniowego odkształcenia plastycznego [epsilon]'[f] i c oraz współczynnika i wykładnika wytrzymałości zmęczeniowej [sigma]'[f] i b. Spośród materiałów konstrukcyjnych wybrano 5 grup i wskazano, które z nich można opisać modelami MCB i RO z zadawalającą dokładnością.
EN
The paper contains a proposal for the classification of some selected constructional materials considering departure of the actual properties of the materials from assumptions of the models formulated by Manson-Coffin-Basquin (MCB) and Ramberg-Osgood (RO), applied in a description of strain fatigue characteristics. Three methods for determination of fatigue material constants occurring in the MCB and RO models, namely, the conventional, numerical and 3D methods, were used. They allow us to determine the model parameters. The compatibility between the parameters derived from the aforementioned models was checked by evaluating the fatigue results for five groups of selected constructional materials.
PL
W latach 1996 - 2006 zrealizowano w Katedrze Sterowania i Konstrukcji dwa projekty badawcze związane z próbą definiowania środowiska sztucznej sieci neuronowej dla potrzeb wspomagania decyzji w procesie oceny trwałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych. O wyborze tego środowiska zadecydowały następujące przesłanki: - uwolnienie wielkości od formalnego związku funkcyjnego na etapie ich gromadzenia; jako informacja gromadzona może być dowolna wielkość pozyskiwana eksperymentalnie w próbie zmęczeniowej, - wprowadzenie i wykorzystanie miar podobieństwa na etapie gromadzenia i przetwarzania informacji, - równoległe przetwarzanie informacji na etapie obliczeń z wykorzystaniem zaistniałego środowiska; każda rejestrowana informacja ma szanse wpływać na uzyskiwany wynik. W projektach tych przyjęto zasadniczo różne podejście do koncepcji zadań formułowanych wobec tworzonego środowiska informatycznego. Pierwsze z przebadanych podejść bazuje na koncepcji, w której znane związki analityczne wyznaczają obszar poszukiwań rozwiązań dla sztucznej sieci neuronowej. Drugie bazuje na całkowitym odejściu od takich powiązań. Cechą charakterystyczną budowanego środowiska jest wykorzystanie pojęcia atraktorów, czyli pewnych punktów charakterystycznych o szczególnym znaczeniu dla zbioru znanych charakterystyk zmęczeniowych, które mogą być wykorzystane do przyspieszonego generowania charakterystyk pochodnych i zastępują formalnie miary podobieństwa, których brak jest w rozwiązaniach analitycznych.
EN
The possibilities of a one- and two dimensional fatigue curves generalization in neural network environment have been presented in the paper. Application of neural networks in two different scientific projects visualize essential problems and conditions with this environment.
EN
New concept of the fatigue properties determination was presented in the paper. Experimental procedures based on the strain-life fatigue tests assumption were developed. Total strain energy parameter calculated during loading cycle was applied as the control signal for fatigue testing of specimens. The developed procedure extends the range of fatigue testing methods in the low-cycle fatigue, which should bring a new quality in the case of its use in the fatigue life calculations.
EN
Fatigue data needed for life assessment of hydraulic cylinders were estimated based on results of laboratory tests of full-scale hydraulic cylinders. It is believed that such data can provide more accurate life assessments since they reflect the realistic shape of component's welded joints, and their loading. The test results and methods of derivation S-N curves from these results are described in the paper.
PL
W pracy przedstawiono charakterystyki zmęczeniowe do prognozowania trwałości zmęczeniowej siłowników hydraulicznych, które zostały wyznaczone na podstawie badań siłowników w pełnej skali. Tego typu dane zmęczeniowe mogą zapewnić bardziej poprawne prognozowanie trwałości, bowiem odzwierciedlają one geometrię tych elementów, jak również jakość ich wykonania. W pracy przedstawiono wyniki badań oraz trzy sposoby wyznaczania krzywych Woehlera.
EN
Requirements on increasing of a siutable properties of machines and machineries in view of their lifetime and safety cause an increase of interest in research experimental studies in areas with cycles amo-uting to Nc = 10 9. Continous obtained experimental resuts in con-structional materials by highfreąuency cycle loading with working fregmences about 20 kHz show possibility of verification of fatigue characteristics beyond limit Nc =10 7cycles.
PL
Wzrastające oczekiwania podwyższenia bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń wymagają rzetelnej oceny trwałości zmęczeniowej, nawet w zakresie do 10 9 cykli. Kontynuując eksperymentalne badania zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych (stal mikrostopowa KODUR 100 TS, stal stopowa odlewnicza) pracujących w warunkach zmiennych obciążeń (o wysokich częstotliwościach tych zmian (około 20 kHz)), przeprowadzono weryfikację charakterystyki zmęczeniowej tych materiałów dla ilości cykli przekraczających granicę Nc = 10 7.
10
Content available remote Dwuparametryczne charakterystyki zmęczeniowe - sformułowanie problemu
PL
Pęknięcia zmęczeniowe elementów konstrukcyjnych w warunkach eksploatacji spowodowane są obciążeniami o charakterze stochastycznym. Opracowanie tych obciążeń w obliczeniach trwałości zmęczeniowej prowadzi do zbiorów cykli sinusoidalnych o znacznym losowym rozrzucie wartości średnich i amplitud naprężeń. Stosowanie w tych obliczeniach charakterystyk zmęczeniowych jednoparametrycznych, jako funkcji liczby cykli do pęknięcia N od amplitudy naprężenia lub jako funkcji liczby cykli N od wartości naprężenia maksymalnego cyklu dla zadanego współczynnika asymetrii cyklu R, prowadzi do znacznych uproszczeń mających wpływ na dokładność obliczeń zmęczeniowych. W pracy podjęto próbę opisu dwuparametrycznych charakterystyk zmęczeniowych.
EN
Fatigue cracks of constructional elements in the service conditions are caused by the loads of stochastic character. Elaboration of these loads in the fatigue life calculations leads to the set of sinusoidal cycles of considerable random scatter of average values and stress amplitudes. Application in these calculations as function of fatigue one - parametric characteristics, as a function of cycle numbers to the crack N as function of the stress amplitude N or as function of cycle numbers from the value of maximum stress cycle for the applied asymmetry coefficient at cycle R, leads to considerable simplifications which influences the precision of fatigue calculations. This workm is an attempt of description of two - parametric fatigue characteristics.
PL
Do analizy przyjęto trzy modele dwuparametrycznych charakterystyk zmęczeniowych: Heywooda i modeli oznaczonych cyframi I i II. Wyniki obliczeń porównano z wynikami badań doświadczalnych przeprowadzonych na próbkach ze stopu aluminium D16CzATW stosowanego w konstrukcjach lotniczych.
EN
Three models of two-parametric fatigue characteristics, the Heywood's one and models marked by figures I and II, were analysed. Results of calculations were compared with results of experimental researches led on D16CzATW aluminium alloy applied in aviation designs.
PL
Przedstawiono wyniki testów niskocyklowego zmęczenia (LCF) do wyznaczenia charakterystyk zmęczeniowych materiałów stosowanych w konstrukcjach lotniczych (stopu tytanu WT3-1). Badania wykonano na próbkach klepsydrowych w warunkach kontrolowanego zakresu odkształceń poprzecznych. Wyznaczono i opisano krzywe cyklicznego odkształcenia.
PL
Praca zawiera wyniki badań zmęczeniowych próbek gładkich i z karbem w warunkach proporcjonalnych obciążeń cyklicznych z wartością średnią. Porównano wyniki badań próbek przy cyklicznym zginaniu, skręcaniu i jednej kombinacji zginania ze skręcaniem dla czterech wartości obciążeń statycznych. Wyniki badań eksperymentalnych zamieszczono w tabelach i przedstawiono graficznie za pomocą różnych charakterystyk zmęczeniowych, dla których wyznaczono parametry równań regresji. Uzyskane rezultaty badań uzupełniają wcześniej przeprowadzone testy zmęczeniowe analizowanego materiału i rozszerzają bazę danych o stali 10HNAP umożliwiającą formułowanie i weryfikację modeli stosowanych do obliczeń projektowych.
EN
The paper contains the results of fatigue tests of smooth and notched specimens under proportional cyclic loading with mean values stress. The results obtained for specimens under bending, torsion and one combination of bending with torsion for four mean values have been compared. The experimental data have been collected in the tables and shown in the figures with use of various fatigue characteristics for which parameters of the regression equations have been determined. The obtained results complete the previous fatigue tests of the considered material. Thus information about 10HNAP steel becomes wider and formulation and verification of calculation models is easier.
PL
Przedstawiono wyniki badań charakterystyk zmęczeniowych materiałów stosowanych w konstrukcjach lotniczych (stali N18K9M5TPr - maraging i stopu tytanu WT3-1) na podstawie testów wysokocyklowego zmęczenia. Zastosowano widmo obciążeń symulujące próby hamowniane silników lotniczych. Badania wykonano na próbkach cylindrycznych gładkich i z karbem obrączkowym. Podano wyniki analiz numerycznych szacowania trwałości.
EN
The paper deals with the influence of magnitude of load ramp on the high frequency fatigue characteristics titan alloy POLDI T 110 that were obtained in symetrical stretching and compression under loading fraquency of about 2 kHz and temperature 15°C.
PL
W referacie przedstawiono wyniki eksperymentu dotyczące określenia wpływu wysokoczęstotliwościowych zmian obciążenia na charakterystyki zmęczeniowe. Badania przeprowadzono na próbkach stopu tytanu POLDI T 110 przy symetrycznym rozciąganiu i ściskaniu. Częstotliwość zmiany obciążenia wynosiła około 20 kHz przy temperaturze 15°C. Uzyskane rezultaty badań przedstawiono w formie graficznej (krzywa Nohlera i krzywa Coffma-Mansona).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.