Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój pożaru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano możliwości opracowanych modeli rozwoju pożaru i działania tryskaczy, które są dostępne w programie Fire Dynamics Simulator. Przedstawiono teoretyczny przykład analizy komputerowej z wykorzystaniem eksperymentalnych modeli pirolizy i gaszenia wodą. Jednym z najbardziej istotnych czynników mających wpływ na wyniki analizy komputerowej bezpieczeństwa budynku ma uzyskana w modelu szybkość uwalniania ciepła (z ang. Heat Release Rate, HRR). W oprogramówaniu komputerowym może być ona definiowana na wiele sposobów. Można skorzystać z podstawowej metody, czyli wprowadzić określoną wartość HRR, niezależną od warunków symulacji. Bardziej zaawansowany sposób to wyliczanie HRR z modelu poprzez symulowanie procesów pirolizy. Wybór metody modelowania HRR definiuje również możliwości w zakresie modelowania efektów gaszenia wodą. Modelowanie tłumienia ognia przez wodę musi uwzględniać opis trzech zjawisk: transport kropelek wody w powietrzu, przepływ wody wzdłuż stałej powierzchni oraz przewidywanie zmniejszenia się szybkości spalania. Podstawowy sposób to modyfikacja szybkości uwalniania ciepła lub założenie ograniczonej powierzchni pożaru. Bardziej zaawansowane metody pozwalają na modelowanie fazy gaszenia przez program, w zależności od ilości wody, która dociera do strefy spalania.
EN
This article describes possibilities offered by the existing fire spread and fire suppression models available in the Fire Dynamics Simulator. A theoretical example was provided of a computer analysis using experimental models of pyrolysis and sprinkler models. One of the most important factors that affect results of building safety computer analysis if the heat release rate (HRR) obtained in the model. It may be defined in many ways in computer programmes. Use may be made of the basic method, i.e. a defined value of HRR may be entered, independently of simulation conditions. A more advanced method comprises calculation of HRR from the model by simulating pyrolysis processes. Selection of a method for modelling HRR also defines possibilities related to modelling effects of water suppression. Modelling fire suppression by water must take into account three most important elements: moving of water droplets through the air, transporting the water along the solid surface, and predicting the decreasing of the burning rate. The basic method is to modify HRR curve. More advanced methods allow the user to model decay phase depending on amount of water which reaches fire area.
EN
This article describes possibilities offered by the existing fire spread and fire suppression models available in the Fire Dynamics Simulator. A theoretical example was provided of a computer analysis using experimental models of pyrolysis and sprinkler models. One of the most important factors that affect results of building safety computer analysis if the heat release rate (HRR) obtained in the model. It may be defined in many ways in computer programmes. Use may be made of the basic method, i.e. a defined value of HRR may be entered, independently of simulation conditions. A more advanced method comprises calculation of HRR from the model by simulating pyrolysis processes. Selection of a method for modelling HRR also defines possibilities related to modelling effects of water suppression. Modelling fire suppression by water must take into account three most important elements: moving of water droplets through the air, transporting the water along the solid surface, and predicting the decreasing of the burning rate. The basic method is to modify HRR curve. More advanced methods allow the user to model decay phase depending on amount of water which reaches fire area.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano możliwości opracowanych modeli rozwoju pożaru i działania tryskaczy, które są dostępne w programie Fire Dynamics Simulator. Przedstawiono teoretyczny przykład analizy komputerowej z wykorzystaniem eksperymentalnych modeli pirolizy i gaszenia wodą. Jednym z najbardziej istotnych czynników mających wpływ na wyniki analizy komputerowej bezpieczeństwa budynku ma uzyskana w modelu szybkość uwalniania ciepła (z ang. Heat Release Rate, HRR). W oprogramówaniu komputerowym może być ona definiowana na wiele sposobów. Można skorzystać z podstawowej metody, czyli wprowadzić określoną wartość HRR, niezależną od warunków symulacji. Bardziej zaawansowany sposób to wyliczanie HRR z modelu poprzez symulowanie procesów pirolizy. Wybór metody modelowania HRR definiuje również możliwości w zakresie modelowania efektów gaszenia wodą. Modelowanie tłumienia ognia przez wodę musi uwzględniać opis trzech zjawisk: transport kropelek wody w powietrzu, przepływ wody wzdłuż stałej powierzchni oraz przewidywanie zmniejszenia się szybkości spalania. Podstawowy sposób to modyfikacja szybkości uwalniania ciepła lub założenie ograniczonej powierzchni pożaru. Bardziej zaawansowane metody pozwalają na modelowanie fazy gaszenia przez program, w zależności od ilości wody, która dociera do strefy spalania.
PL
W artykule przedstawiono przykład opracowanej oceny odporności ogniowej obiektu przemysłowego. Dla rozpatrywanej hali maszynowni o konstrukcji stalowej zaprezentowano wyniki symulacji rozwoju pożaru oraz odpowiedzi mechanicznej konstrukcji. Obliczenia przeprowadzono za pomocą zaawansowanych programów komputerowych. Omówiono wpływ takich czynników, jak nierównomierne ogrzewanie oraz sposób modelowania konstrukcji na szacowaną odporność ogniową. Wskazano także wartości temperatury krytycznej oraz prognozowane modele zniszczenia. Wykazano, że omawiana metoda może być z powodzeniem stosowana w odniesieniu do rozpatrywanej kategorii obiektów.
EN
Both fire development and mechanical response analysis of the steel turbine hall are described. Factors like non-uniform heating and way of structural modeling and their impact on the anticipated fire resistance of the structure are discussed. Moreover, values of the crictical temperature and predicted failure modes are given. As a result it is shown that described method is appropriate for the considered type of buildings.
PL
Równania przepływu płynu, które obrazują rozprzestrzenianie się gorących gazów pożarowych były walidowane i sprawdzone pod względem przyjętych przybliżeń. Niemniej procesy spalania oraz rozkładu termicznego materiałów palnych nadal pozostają zagadnieniem trudnym do modelowania. Przy wykonywaniu analiz komputerowych z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, często istnieje konieczność oceny wpływu tryskaczy na rozwój pożaru. Obecnie modelowanie efektu gaśniczego tryskaczy wykonuje się najczęściej poprzez modyfikację szybkości uwalniania ciepła z pożaru (czyli krzywej HRR – z ang. Heat Release Rate) oraz założenie ograniczonej powierzchni pożaru. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zaawansowanych modeli pirolizy i gaszenia wodą do komputerowej oceny wpływu tryskaczy na rozwój pożaru. Omówiono opracowane dotychczas metody modelowania rozprzestrzeniania się płomieni opracowane dla programu Fire Dynamics Simulator.
EN
The equations of liquid flow describing the fire spread of hot fire gases were validated and tested in respect of assumed approximation. However, the processes of combustion and the thermal decomposition of flammable materials are still very difficult to simulate. The expected heat release rate (HRR) is the most important element of the fire hazard evaluation in a building. During the computer analysis in the field of fire safety engineering, there Zeszyty Naukowe sgsp 2019, Nr 72/4/2019 46 Andrzej Krauze is a need to assess the influence of sprinkler systems on the fire development. At the moment, the simulation of the extinguishing effects of sprinklers is mainly done by the modification of the heat release rate (the curve of HHR) and the limitation of the fire zone. To evaluate the influence of sprinklers on the fire spread, the article presents the possibilities of some practical use of the advanced models of the pyrolysis and extinguishing with water. The methods of the fire spread simulation done for the Fire Dynamic Simulator have been described.
PL
Omówiono wyniki symulacji komputerowych rozwoju pożaru w obiekcie biurowym. Do obliczeń wykorzystano dwa niezależne programy komputerowe. Uzyskane wykresy temperatura gazów spalinowych – czas trwania pożaru porównano z wynikami eksperymentu w skali naturalnej.
EN
In this paper are discussed the results of a fire development computer simulations performed for a typical office space. Two different software were applied for calculations. Obtained charts of the exhaust gas temperature – fire duration relationship were compared with the results of full-scale tests.
6
Content available remote Scenariusze rozwoju pożaru w wielkopowierzchniowej hali handlowej – cz. I
PL
W prezentowanych rozważaniach pokazano, że w przypadku hal handlowych o dużej powierzchni użytkowej racjonalnym scenariuszem pożaru interpretowanym jako miarodajny do oceny i weryfikacji poziomu bezpieczeństwa gwarantowanego użytkownikom tych centrów w sytuacji pożaru nie zawsze musi być zakładany powszechnie pożar w pełni rozwinięty. W wielu praktycznie ważnych sytuacjach lepiej uzasadniony na tym polu okazuje się bowiem model pożaru lokalnego, o ograniczonej intensywności i zasięgu oddziaływania. W celu potwierdzenia tej tezy w pracy komentuje się wyniki przeprowadzonej przez autorów numerycznej symulacji rozwoju pożaru specyfikowanej dla dwóch rozmiarów hal handlowych z zastosowanymi klapami oddymiającymi. Odnosi się je do analogicznych rezultatów uzyskanych dla tych samych hal przy założeniu braku zastosowania w nich jakichkolwiek klap.
EN
In this paper the authors have demonstrated that in the case of a large-area shopping hall the rational fi re scenario, which may be interpreted as reliable in the assessment and verifi cation of the safety level ensured for the users of such a center when exposed to a fire, may not necessarily be the fully-developed fire, commonly assumed in the engineering practice. In many practically important situations, the model of a localized fire, with limited intensity and range of infl uence, proves to be better justifi ed in this fi eld. In order to confirm this thesis, the results of numerical simulations are discussed in detail. These simulations were performed by the authors and specifi ed for two sizes of commercial halls with the integrated smoke vents applied. The discussed results are also referred to the corresponding ones, obtained for the same halls but assuming no use of any smoke vents in them.
PL
Cel: Celem prezentowanych rozważań jest pokazanie, że rozwój pożaru w wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym może mieć różny przebieg, zależny od tego, w jakiej lokalizacji miała miejsce jego inicjacja. Hale tego typu charakteryzują się zwykle dużą powierzchnią przy stosunkowo małej wysokości, co utrudnia cyrkulację powietrza i odprowadzenie gazów spalinowych. Dodatkowym ograniczeniem tłumiącym swobodny rozwój pożaru jest w tym przypadku mały wskaźnik otworów. Wszystko to sprawia, że pożarem miarodajnym do oceny bezpieczeństwa takich obiektów powinien być raczej pożar zlokalizowany, dla którego nie doszło do rozgorzenia i wyrównania temperatury spalin w całej strefie pożarowej. Metody: W pracy rozważa się rozwój pożaru lokalnego zainicjowanego w trzech alternatywnych lokalizacjach różniących się położeniem źródła ognia i jego odległością od otworów bramowych wentylujących strefę pożarową. Do numerycznego modelowania pożaru wykorzystano program FDS specyfikujący zmieniające się w czasie przestrzenne mapy temperatury spalin na podstawie uogólnionych równań dynamiki płynów ze zmiennymi termodynamicznymi i aerodynamicznymi. Wyniki: Prezentowane wyniki, otrzymane w dotychczasowych badaniach, dotyczą przypadku hali handlowej, w której nie zastosowano wymaganych prawem klap dymowych, instalacji tryskaczowych ani żadnych innych środków czynnej ochrony przed ogniem. W dalszych pracach do modelowania planuje się wprowadzać kolejne elementy formalne, pozwalające na rozeznanie wpływu tego typu zabezpieczeń na rozwój pożaru. Uzyskane profile temperatury gazów spalinowych, skojarzone z kolejnymi rozpatrywanymi lokalizacjami pożaru, w celach porównawczych odniesiono do analogicznych wyników otrzymanych po zastosowaniu różnego typu modeli analitycznych zalecanych do stosowania w profesjonalnej literaturze. Wnioski: Uzyskane rezultaty wydają się potwierdzać konstatację, że modelowanie rozwoju pożaru lokalnego jedynie na podstawie dostępnych modeli analitycznych nie musi prowadzić do wystarczająco wiarygodnych oszacowań prognozowanego bezpieczeństwa zwłaszcza wtedy, gdy rozwój ten zależy od czynników nie branych pod uwagę przy formułowaniu tych modeli. Przykładem tego typu ograniczeń jest sytuacja rozpatrywana w niniejszym artykule, dla której intensywność przewidywanego pożaru zależy od lokalizacji źródła ognia, co w konsekwencji różnicuje realną dostępność tlenu podtrzymującego spalanie.
EN
Aim: The aim of this paper is to show that fire development in a large-space steel commercial building may have a different intensity depending on the location in which the fire originated. Buildings of this type are usually characterised by a large area with a relatively low height, which makes air circulation and fire-gas evacuation difficult. The low value of the opening factor in this case is an additional constraint preventing fire from developing freely. All this makes a localised fire which has not reached a flashover and for which the fire-plume-gas temperature has not become uniform throughout the fire compartment a representative pattern which should be considered to assess the fire safety of such buildings. Methods: This paper investigates the development of a localised fire which originates in three alternative locations differing in the position of the fire source and in the distance to the gate openings which ventilate the fire compartment. The FDS software is used for numerical fire modelling, specifying the time-varying spatial maps of the fire-plume-gas temperature on the basis of the equations taken from the fluid dynamics methodology with thermodynamic and aerodynamic variables. Results: The presented results, obtained hitherto, involve a steel commercial building which has no smoke vents, which are legally required, and sprinkler systems or any other active fire protection solutions. The plan for future works is to include additional formal components for modelling purposes to explore the impact of these safety measures on fire development. The fire-plume-gas temperature profiles associated with the individual fire locations investigated are linked for comparative purposes to the corresponding results yielded by the analytical models recommended by the professional literature. Conclusions: The obtained results seem to support the assertion that the modelling of a localised fire only on the basis of the existing analytical models does not necessarily lead to sufficiently reliable evaluations of the projected safety, particularly when this development depends on the factors which have not been accounted for in such models. An example of such a situation is the case investigated in this article, when the intensity of the anticipated fire depends on the location of the fire source, which involves varying oxygen availability necessary to sustain combustion.
PL
Artykuł bazuje na pracy badawczej statutowej, zrealizowanej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej pod numerem S/E-422/10/14. Wyniki pracy badawczej zostały skonfrontowane z wynikami obliczeń analitycznych oraz z komputerowymi symulacjami ewakuacji dzieci z przedszkoli. Obliczenia i symulacje wykonano przy wykorzystaniu wartości prędkości opracowanych przez Aldís Rún Lárusdóttir z Politechniki Duńskiej. W artykule dokonano analizy technicznych warunków ewakuacji dla budynków przedszkolnych, opisanych w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych. Celem artykułu było wyznaczenie rzeczywistych czasów przemieszczania się dzieci w budynkach przedszkolnych oraz porównanie ich z wynikami uzyskanymi z analitycznych metod obliczeniowych i symulacji komputerowych dedykowanych głównie do analizy czasów przemieszczania się osób dorosłych. W celu realizacji postawionego celu badawczego wyznaczono trzy obiekty przedszkolne zlokalizowane na terenie Warszawy i przeprowadzono w nich próbne ewakuacje dzieci w warunkach rzeczywistych. Dla tych samych budynków wykonano obliczenia czasów przemieszczania się metodą analityczną (standard brytyjski i nowozelandzki) oraz wyznaczono czasy przy wykorzystaniu symulacji komputerowych. Analiza porównawcza uzyskanych wyników pozwoliła na opracowanie wniosków końcowych.
EN
The article is based on the research carried out in the Main School of Fire Service under the number S/E-422/10/14. The results of the research work were confronted with the results of analytical calculations and computer simulations of children evacuation from kindergartens using the speed developed by Aldis Run Lárusdóttir from the Technical University of Denmark. The article contains an analysis of the technical conditions for the evacuation of buildings described in the Polish technical-building regulations. The aim of the article was to determine the actual movement time of children from pre-school buildings, and to compare them with the results obtained with standard methods (analytical and computational simulations) dedicated mainly to analyze the movement of adults. In order to achieve this objective, three school facilities located in Warsaw were set out and a testing evacuation of children under real conditions was conducted . For the same buildings, there were performed calculations of movement time by analytical method (standard British and New Zealand) and designated movement times using computer simulation. Comparative analysis of the results allowed to develop the conclusions.
9
Content available Analiza zmian rozwoju pożaru podziemnego
PL
Prowadzenie eksploatacji w polskich kopalniach węgla kamiennego wiąże się z występowaniem wielu zagrożeń naturalnych. Jednym z nich jest zagrożenie pożarami endogenicznymi. Wynika ono z faktu, iż eksploatowana kopalina jest palna i posiada mniejszą bądź większą skłonność do samozapalenia. Na przestrzeni lat liczba pożarów występujących w kopalniach została znacząco zredukowana. Pomimo tego wystąpienie pożaru niesie za sobą poważne konsekwencje. Stanowi zagrożenie dla pracującej pod ziemią załogi, ale także bardzo często wymaga poniesienia znacznych strat materialnych. Wykrycie pożaru w kopalniach podziemnych następuje zazwyczaj stosunkowo szybko. Wynika to ze stosowania systemów CO-metrii automatycznej. Ważne jest jednak w przypadku wykrycia zagrożenia odpowiednich działań zmierzających do możliwie szybkiego zabezpieczenia rejonu objętego pożarem. Bardzo ważne jest bowiem nie dopuszczenie do rozwinięcia pożaru. W artykule przeprowadzona została analiza prędkości spalania węgla w ognisku pożaru oraz wariantowa prognoza temperatury gazów pożarowych za ogniskiem pożaru. Przeprowadzone obliczenia pozwalają stwierdzić, że w celu ograniczenia skutków pożaru, w pierwszej kolejności należy dążyć do jak najszybszego odcięcia dopływu powietrza do ogniska pożaru.
EN
Mining coal seams in Polish coal mines are connected with natural hazards occurrence. One of this hazards is fire hazard resulting from mining combustible material. Each type of coal is more or less combustible. Although in recent years the number of fires has decreased significantly, the occurrence of fire in the underground mine is very dangerous. It endangers miners’ lives and also leads to substantial material damage. Usually the detection of fire is relatively quickly, because in mines CO-detection systems are used. However, it’s very important to take prompt decisions when a fire occurs in a mine. The most important thing is not to allow for the development of a fire. The analysis of changing in the mass of burned coal and prediction of fire gases temperature are conducted in the article. These analysis show that the best way to reduce the fire development is reducing significantly the volumetric airflow through the excavation with fire.
PL
Program Fire Dynamics Simulator (FDS) wykorzystuje metody obliczeniowe numerycznej mechaniki płynów CFD. Model CFD, zastosowany w programie FDS pozwala badać rozwój pożaru w złożonych geometriach. CFD opisuje ruch płynu na podstawie rozwiązań układu równań różniczkowych cząstkowych Naviera-Stokesa. Wykorzystują one zasady zachowania masy, pędu i energii. W ramach sprawdzenia możliwości praktycznego wykorzystania programów komputerowych CFD w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, została wykonana symulacja komputerowa rozwoju pożaru oraz rozprzestrzeniania się dymu w obiekcie handlowym, z uwzględnieniem działania mechanicznej wentylacji oddymiającej. Symulację wykonano w programie Fire Dynamics Simulator.
EN
Fire Dynamics Simulator (FDS) is a computational fluid dynamics (CFD) model of fire-driven fluid flow. The software solves numerically a form of the Navier-Stokes equations appropriate for low-speed, thermally-driven flow, with an emphasis on smoke and heat transport from fires. FDS is a powerful tool designed for particular fire hazard analysis and solving issues connected with fire safety engineering. Its practical application supports designing non-standard buildings abide by the rules of fire safety. This article describes general outline and main problems connected with using fire safety engineering tools like FDS. As a check, a practical usage of CFD computer programs in fire safety engineering, computer simulation was made of fire growth and spread of smoke in the building trade, including the operation of mechanical smoke ventilation.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenie pożarowe materiałów włókienniczych, które najczęściej mogą znaleźć się na drogach ewakuacyjnych tj. dywany i wykładziny podłogowe, meble tapicerowane w tym materace i tapicerowane podstawy leżysk, pionowo umieszczone materiały włókiennicze w tym zasłony i firany oraz wyroby przemysłowe i techniczne.
EN
These article contains fire hazard of textile fabrics which are most often spotted on escape rotes for example carpets and floor coverings, curtains, upholster furniture such as mattresses and many others textile goods.
16
Content available remote Bezpieczeństwo pożarowe. Cz.1. Oddziaływanie pożaru
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.